آیین نامه های طرح و ساخت صنعتی(EPC)

آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت

آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت

آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت یکی دیگر از آیین نامه هایی است که اداره ثبت یکتا برای شما عزیزان آماده کرده است. امروز میخواهیم بطور کامل آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت را بررسی نماییم.

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1384 /1 /24 بنا به پیشنهاد شماره 101/177367 مورخ 1382/9/19 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (22) قانون برنامه و بودجه ـ مصوبه 1351 ـ آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت

ماده 1: این آیین نامه، ضوابط ارجاع کار به پیمانکار دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری طرح و ساخت را تعیین میکند.

ماده 2 ـ اصطلاحات زیر، در معانی مشروح زیر به کار میروند:

الف ـ فراخوان نخست : فرایندی است که در آن از پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت، برای ارزیابی توان اجرای کار، دعوت به عمل می آید.

ب ـ دعوت نامه ارزیابی توان اجرای کار : اسنادی که به منظور ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران، برای آنها ارسال میشود.

پ ـ اظهارنامه ارزیابی توان اجرای کار : سندی ضمیمه دعوت نامه ارزیابی توان اجرای کار است، که به وسیله پیمانکاران تکمیل و به دستگاه اجرایی تحویل می شود.

ت ـ ارزیابی توان اجرای کار : بخشی از فرایند ارجاع کار به پیمانکاران که طیدارندهآنتوان شرکت های گواهینامه صلاحیت برای اجرای طرح یا پروژه مورد نظر، بررسی شده و فهرستی کوتاه از آنها به منظور دعوت به ارایه پیشنهاد، تهیه میشود.

ث ـ سازمان :  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ج ـ مشاور کارفرما : شخص حقوقی است که به عنوان عامل فنی کارفرما، از سوی وی، برای انجام خدمات فنی طرح یا پروژه که قرار است به روش طرح و ساخت اجرا شود تعیین میگردد.

ماده 3 ـ هیئت ارزیابی پیمانکار که شود،ازاین پس هیئت نامیده می   با عضویت افراد زیر تشکیل میگردد:

الف ـ مجری طرح یا پروژه یا نماینده بالاترین مقام دستگاه اجرایی.

ب ـ ذیحساب ، یا مدیر امور مالی دستگاه اجرایی.

پ ـ مدیر امور فنی مهندسی یا مدیر امور اجرایی دستگاه اجرایی.

ت ـ نماینده امور پیمانهای دستگاههای اجرایی.

ث ـ نماینده مشاور کارفرما (مشاور یا مدیر طرح یا پروژه).

تبصره ـ در مواردی که در دستگاه های اجرایی، سمت هایی با عناوین پیش گفته وجود نداشته باشد، افرادی که سمت هایی با وظایف مشابه دارند، به عضویت هیئت درخواهند آمد. تشخیص این مشابهت به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.

ماده 4 ـ هیئت ، وظایف زیر را به عهده دارد :

الف ـ بررسی کفایت اطلاعات و مدارک طرح یا پروژه با توجه به دستورالعمل تهیه این مدارک.

ب ـ تعیین ارزش وزنی معیارهای ارزیابی توان اجرای کار و تنظیم جدول سنجش امتیازها.

پ ـ بررسی کفایت مدارک دعوت نامه ارزیابی توان اجرای کار.

ت ـ بررسی و ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران و تهیه فهرست کوتاه پیمانکاران.

تبصره ـ در صورتی که به تشخیص هیئت ، طرح یا پروژه به لحاظ پیچیدگی فنی و اجرایی دارای ویژگی های خاصی باشد، هیئت میتواند پایهای بالاتر از پایه تعیین شده در آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح وساخت ، از پیمانکاران درخواست کند. این پیچیدگی، میتواند در بعد طراحی یا اجرا یا هر دو باشد.

ماده 5 ـ جلسات هیئت با حضور مجری طرح یا پروژه یا نماینده بالاترین مقام دستگاه اجرایی رسمیتیابد می و تصمیمها در هیئت ، با رای گیری و حداقل سه رای مثبت هیئت ، اتخاذ میشود.

ماده 6 ـ فرایند ارزیابی پیمانکاران برای دعوت به مناقصه محدود ، به شرح زیر است :

الف ـ فراخوان نخست.

ب ـ دعوت به ارزیابی توان اجرای کار.

پ ـ بررسی توان اجرای کار پیمانکاران و تهیه فهرست کوتاه پیمانکاران، به منظور دعوت به ارایه پیشنهاد.

ماده 7 ـ دستگاههای اجرایی برای ارجاع کار به پیمانکاران در مرحله فراخوان نخست، موظف هستند ترتیبهای زیر را رعایت کنند :

الف ـ مطالعات توجیهی طرح یا پروژه به تصویب مراجع مربوط رسیده باشد.

ب ـ اجرای طرح یا پروژه به تصویب مرجع مربوط رسیده و اعتبار آن تامین شده باشد.

پ- ساختگاه طرح یا پروژه برای شروع عملیات قابل تحویل باشد.

ت ـ هیئت تشکیل شده باشد.

ماده 8 ـ برای فراخوان نخست، دستگاه اجرایی به وسیله نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار، از پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت دعوت میکند. فراخوان نخست، علاوه بر آگهی در روزنامه، از طریق شبکه اطلاع رسانی سازمان نیز که برای پیمانکاران و دستگاه های اجرایی قابل دسترسی باشد، اعلام میشود.

تبصره 1ـ به فراخوان نخست، شرکتهای موجود در آخرین فهرست رایانهای سازمان، که حاوی نام پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده طرح وساخت، پایه و تعداد کار مجاز آنهاست ، می توانند پاسخ دهند. هرگاه تعداد پیمانکاران در فهرست یادشده از هفت پیمانکار کمتر باشد، پیمانکاران فاقد گواهینامه طرح و ساخت میتوانند نیز در فراخوان نخست ، شرکت کنند. شرایط لازم از نظر رشته ، تخصص و پایه مورد نیاز مشاوره و پیمانکاری ،

برای پیمانکارانی که دارای گواهینامه طرح و ساخت نیستند ، با توجه به مبانی این آیین نامه در فراخوان نخست تعیین میشود.

تبصره 2ـ در صورتی که برآورد طرح یا پروژهای کمتر از مبلغ دو هزار (2000) میلیون ریال باشد، دستگاه اجرایی میتواند به جای فراخوان نخست، با استفاده از فهرست پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت طرح و ساخت، دعوت به ارزیابی توان اجرای کار کند . با توجه به رشد هزینه اجرایی طرحها ، سازمان در زمان های لازم مبلغ یاد شده را تعدیل و اعلام مینماید.

تبصره 3 ـ هرگاه مبلغ کارمورد نظر بالاتر از حداکثر مبلغ مناسب کار تعیین شده در این آیین نامه باشد، به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تائید سازمان ، صلاحیت حداقل پنج شرکت به صورت موردی ، طی فهرست خاص، برای دعوت به ارزیابی توان اجرای کار مورد استفاده قرار میگیرد.

ماده 9 ـ در فراخوان نخست، اطلاعات عمومی و کلی طرح یا پروژه ، شامل موارد زیر اعلام میشود:

الف ـ معرفی کارفرما و مشاور کارفرما (مشاور یا مدیر طرح یا پروژه).

ب – شرح مختصر طرح یا پروژه .

پ ـ شرح کلی خدمات پیمانکار، از نظر تکمیل طراحی یا طراحی حسب مورد ، تامین مصالح و تجهیزات، ساختمان و نصب و راه اندازی .

ت ـ نوع گواهینامه صلاحیت، رشته، تخصص و پایه لازم.

ث ـ سایر اطلاعات لازم، به تشخیص دستگاه اجرایی.

ج ـ تاریخ و محل دریافت دعوت نامه ارزیابی توان اجرای کار و همچنین تاریخ و محل تسلیم اظهارنامه .

ماده 10 ـ پس از فراخوان نخست و دریافت پاسخ پیمانکاران، دعوت نامه ارزیابی توان اجرای کار، به پیمانکارانی که دارای شرایط لازم در فراخوان نخست بوده و آمادگی خود را برای پذیرش کار اعلاماند،کرده تسلیم میشود. پیمانکاران دعوت شده، باید در مهلت تعیین شده در فراخوان نخست، اظهارنامه ارزیابی توان اجرای کار را تکمیل کرده و به دستگاه اجرایی تسلیم کنند یا انصراف خود را از شرکت در ارزیابی اعلام نمایند.

در صورت عدم اعلام انصراف ، مراتب از سوی دستگاه اجرایی برای منظور نمودن در ارزشیابی پیمانکار ، به سازمان منعکس میشود.

تبصره ـ در صورتی که تعداد پیمانکارانی که به فراخوان نخست پاسخ دادهاند، به هفت شرکت نرسد، دستگاه اجرایی میتواند با استفاده از فهرست پیمانکاران طرح وساخت، اقدام به فراخوان مجدد نماید.

ماده 11 ـ اطلاعاتی که در دعوت نامه به طور یکسان به همه پیمانکاران داده میشود، حداقل شامل موارد زیر است :

الف ـ اطلاعات کلی طرح یا پروژه.

ب ـ شرایط عمومی مالی و قراردادی.

پ ـ معیارهای ارزیابی توان اجرای کار و جدول سنجش امتیازها.

ت ـ روش ارزیابی توان اجرای کار، شامل ضریب وزنی و نحوه امتیازدهی به هر یک از عوامل ارزیابی.

ماده 12 ـ اطلاعاتی که طبق کاربرگها و جدولهای اظهارنامه ارزیابی توان اجرای کار از پیمانکار خواسته میشود، شامل موارد زیر است :

الف ـ مشخصات ثبتی یا مجوز قانونی تاسیس پیمانکار.

ب ـ مشخصات گواهی نامه صلاحیت پیمانکار و ظرفیت آزاد وی.

پ ـ مشخصات سازمانی پیمانکار و ساختار پیشنهادی اجرایی پروژه .

ت ـ صورت های مالی و وضعیت اعتباری پیمانکار، براساس اظهارنامههای مالیاتی سه سال گذشته.

ث ـ تجربه های قبلی پیمانکار در کارهای مشابه و سایر موارد به همراه تاییدهای صادره .

ج ـ فهرست کارکنان کلیدی طراحی و اجرا.

چ ـ نظام تضمین مدیریت کیفیت در زمینههای طراحی و اجرا.

ح ـ وضعیت امکانات اجرایی و نرم افزاری پیمانکار .

خ ـ سایر اطلاعات دیگری که طبق نظر دستگاه اجرایی مورد نیاز باشد .

تبصره 1ـ در صورتی که پیمانکار از نوع “ الف“ و “ث“ ماده “ (4) آییننامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح وساخت” باشد، بر حسب مورد، اطلاعات بالا برای گروه و هر یک از شرکتهای مستقل تهیه شود.

تبصره 2 ـ ارایه اطلاعات موضوع بندهای“ ت“ ، و“ چ“، برای کارهای در حد پایه چهار و پنج، الزامی نیست.

ماده 13 ـ اطلاعات کلی طرح یا پروژه از جمله اطلاعات و دادههای زیر است :

الف ـ اطلاعات عمومی و سیمای کلی طرح یا پروژه.

ب ـ مشخصات کلی و در صورت لزوم نقشه توپوگرافی محل طرح یا پروژه .

پ ـ مشخصات ژئوتکنیکی و زمین شناسی (در صورت لزوم).

ت ـ نوع و مشخصات مصالح و تجهیزات(در صورت لزوم).

ث ـ معیارها، ضوابط و استانداردهای طراحی.

ج ـ مدت تخمینی تکمیل طرح یا پروژه.

چ ـ نیازها و خواستههای عملکردی طرح یا پروژه.

ح ـ سازمان کلی طرح یا پروژه ( کارفرما، مشاور، مدیر طرح یا پروژه).

خ ـ الزامهای قانونی و مقرراتی، اعم از ایمنی , زیست محیطی و کار.

ماده 14 ـ شرایط عمومی مالی و قراردادی، شامل اطلاعات زیر است :

الف ـ نوع و میزان تضمین ارایه پیشنهاد و سایر تضمین های قراردادی و در صورت لزوم تعیین سهم شرکا در تهیه تضمینها.

ب ـ توان مالی پیمانکار، برای تامین نقدینگی کار.

پ ـ نوع موافقت نامه، شرایط عمومی، و شرایط خصوصی پیمان. ت ـ میزان و نوع بیمه های اجباری پیمان و شرایط هرکدام.

ث ـ نحوۀ جبران بخشی از هزینه تهیه پیشنهاد از سوی پیمانکاران، که به وسیله دستگاه اجرایی به تشخیص خود، به منتخب دوم و سوم پرداخت میشود.

ماده 15 ـ معیارهای ارزیابی توان اجرای کار عبارتند از :

الف ـ سابقه کار اجرایی پیمانکار در طرح یا پروژههای مشابه و سایر موارد در ابعاد مختلف کیفیت، هزینه، زمان، رضایت کارفرما، و ایمنی.

ب ـ سابقه طراحی پیمانکار یا همکار طراحی در طرح یا پروژه های مشابه، با ترکیب کارکنان فعلی.

پ ـ مدیریت کارآمد و باتجربه در طراحی و اجرا.

ت ـ کفایت افراد فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه.

ث ـ قدرت مالی پیمانکار.

ج ـ خلاقیت و نوآوری در کارهای مشابه.

چ ـ نظام مدیریتی پیمانکار برای اجرای کار، شامل نحوه کنترل زمان، هزینه و کیفیت.

ح ـ نظام تضمین کیفیت انجام کار.

خ ـ ماشین آلات و تجهیزات آماده به کار و یا در دسترس پیمانکار.

د ـ سایر موارد لازم، به تشخیص دستگاه های اجرایی.

ماده 16 ـ هیئت موظف است بر اساس اولویتهای اجرایی طرح یاپروژه جدول امتیازها و ضریب وزنی هر یک از معیارها را تنظیم کرده به همراه دعوت نامه ارزیابی توان اجرای کار، به پیمانکاران تحویل دهد. این جدول حاوی اطلاعات زیر است :

الف ـ معیارهای ارزیابی.

ب ـ تعیین ضریب وزنی هر یک از معیارها به درصد.

پ ـ روش محاسبه امتیاز هر یک از معیارها در محدوده صفر تا حداکثر امتیاز بند“ ب“ بالا برای هر پیمانکار.

ماده 17 ـ هیئت موظف است پس از دریافت اظهارنامه توان اجرای کار و محاسبه امتیازهای پیمانکارانی که اظهارنامه خود را در مهلت مقرر تحویل داده اند، آنها را ارزیابی و حداقل پنج پیمانکار را که دارای بالاترین امتیاز هستند، انتخاب و برای دعوت به ارایه پیشنهاد، به دستگاه اجرایی معرفی کند. در صورتی که با توجه به تبصره (1) ماده (8) ، پیمانکاران انتخاب شده از سوی هیئت یا شماری از آنها فاقد گواهینامه صلاحیت پیمانکاری طرح وساخت باشند، باید صلاحیت آنها براساس ضوابط آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح وساخت، به صورت موردی به تایید سازمان برسد.

تبصره ـ در صورتی که شمار پیمانکاران فهرست کوتاه از پنج پیمانکار کمتر باشد، دستگاه اجرایی میتواند آگهی فراخوان نخست را تمدید کند یا با ارسال دعوت نامه، پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت را برای رساندن شمار پیمانکاران واجد شرایط به پنج پیمانکار، دعوت کند.در این حالت، این دعوت نامه ها حداکثر 48 ساعت پس از تایید هیئت، برای پیمانکاران ارسال میشود. هر گاه با وجود اقدامات یاد شده شمار پیمانکاران حایز شرایط به پنج پیمانکار نرسد طبق نظر مشترک سازمان و دستگاه اجرایی عمل خواهد شد.

ماده 18 ـ در طرح یا پروژههایی که موضوع آنها در برگیرنده چند رشته مختلف است، اگر مبلغ برآورد کار در رشته فرعی کمتر از بیست و پنج (25) درصد کل برآورد باشد، ارجاع کار به صورت یکجا در رشته اصلی انجام میشود.

تبصره ـ از آنجا که ماهیت روش طرح و ساخت، حاوی جامعیت همه ابعاد طرح یا پروژه است و بطور عمومی رشتههای فرعی ، در تمام رشتههای طرح وساخت وجود دارد، از این رو با توجه به ماهیت طرح یا پروژه ، پیمانکاران باید هنگام ارجاع کارهای پایه یک و دو، و در صورت صلاحدید دستگاه اجرایی در سایر پایهها، در صورتی که خود صلاحیت لازم را طبق آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاری و مشاوره نداشته باشند، پیمانکار و مشاور همکار دارای صلاحیت خود را بر حسب مورد، برای ارزیابی معرفی کنند. در این حالت، شرکتهای همکار، بر حسب مورد، باید با توجه به مبلغ برآورد هزینه کارهای رشته فرعی ، دارای پایه مورد نظر طبق “آییننامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران” و “آییننامه تشخیص صلاحیت مشاوران”، با رعایت تعداد کار مجاز باشند.

ماده 19 ـ واگذاری یکجای کار از سوی پیمانکار به پیمانکار دست دوم، ممنوع است. در صورت تخلف از این حکم، پیمانکار تا مدت 2 سال از ارجاع کار محروم میشود.

ماده 20ـ در صورت ارجاع کار به روش ترک تشریفات مناقصه، پیمانکاری که کار به او واگذار

میشود، باید گواهینامه صلاحیت پیمانکاری طرح وساخت را دارا باشد. در هر حالت، باید توان پیمانکار اجرای طرح یا پروژه مورد نظر، از سوی هیئت مورد تایید قرار گیرد.

ماده 21 ـ دستگاه اجرایی، ظرف یک هفته پس از ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران و تهیه فهرست کوتاه، گزارش انتخاب پیمانکاران منتخب، شامل اسناد ارزیابی توان اجرای کار، روش و نتیجه تعیین امتیازها را به همراه اسامی پیمانکاران منتخب، به سازمان گزارش می کند. پس از برگزاری مناقصه و تعیین پیمانکار برنده و انعقاد قرارداد یک نسخه از موافقتنامه قرارداد، همراه با صورتجلسات کمیسیون مناقصه، باید برای سازمان ارسال شود.

ماده 22 ـ اعمالی مانند تبانی، تهدید، رشوه و بکارگیری عوامل کارفرما به منظور گرفتن کار یا اخلال در روند مناقصه ممنوع است. در صورت محکومیت قضایی در رابطه با هریک از موارد یادشده، علاوه بر مجازاتهای قانونی، گواهینامه صلاحیت پیمانکار متخلف حداقل به مدت دو سال به تشخیص سازمان لغو میشود.

ماده 23 ـ پس از تصویب و ابلاغ این آیین نامه، سازمان دستورالعملهای اجرایی آیین نامه حاضر را از جمله راهنمای تهیه اظهارنامه صلاحیت تهیه و ابلاغ میکند.

ماده 24 ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه به عهده سازمان است .

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت

تمدید گواهینامه صلاحیت طرح و ساخت (EPC)

تمدید گواهینامه صلاحیت طرح و ساخت

تمدید گواهینامه صلاحیت طرح و ساخت حداکثر تا 2 سال برای پیمانکارانی صادر میشود که دارای گواهینامه مذکور بوده اند و هیچگونه تغییراتی که منجر به خدشه در ماهیت حقوقی، نوع فعالیت و توان فنی و مالی شرکت شده باشد، نداشته باشد.

تمدید گواهینامه صلاحیت طرح و ساخت

تمدید گواهینامه صلاحیت طرح و ساخت

شرایط برای تمدید گواهینامه صلاحیت طرح و ساخت

صرفاً یک سری تغییرات شکلی در شرکت ایجاد شده باشد؛ نظیر: نام شرکت، سهامی عام یا خاص بودن شرکت و موضوع شرکت و موضوع شرکت (بگونه ای که نوع صلاحیت مندرج در گواهینامه را مخدوش ننموده باشد).

تغییرات در اعضای هیات مدیره و مدیرعامل به شرطی که عضو گروه مدیریت طرح و ساخت نبوده باشند و شرط ردیف 3 بند پ ماده 9 آیین نامه مربوط را مخدوش ننماید؛ به عبارتی تغییر در اعضا هیات مدیره صرفاً مشمول حداقل اعضا شده باشد. (بیش از نصف اعضای هیات مدیره تغییر نکرده باشد)

تغییرات چرخشی در هیئت مدیره بلامانع است.

برای شرکتهایی که به موجب ردیف ۳ بند ﭖ ماده ۹ آیین نامه تشخیص صلاحیت شـده انـد جـایگزینی افراد هیئت مدیره در یکی از شرایط ذیل امکانپذیر است:

 1.  فرد جایگزین در هیئت مدیره دارای سوابق تجربی مشابه همان فعالیت در هیئت مدیره شرکت دیگر باشد.
 2. فرد جایگزین دارای حداقل تجربه اجرای دو پروﮊه صنعتی مربوط و یا مشارکت در نیمـی از آن باشد.

تغییر در سهامداران حقوقی متقاضیان تمدید، مانعی ندارد (غیر از شرکتهایی که براساس موضوع ردیـف۱ بند ﭖ ماده ۹ آیین نامه گواهی نامه دریافت کرده اند).

شرکت متقاضی تمدید اعتبار بایست در چهارسال گذشته (از زمان انقضای زمان گواهینامـه) تجربـه کـار EPC (حداقل یک کار) در رشته و رسته گواهینامه مربوط داشته باشند. به عبارتی غیر فعال نباشند.

شرکت های متقاضی تمدید باید در سامانه الکترونیکی sajat.mporg.ir پرونده داشته باشند.

تغییرات افراد گروه مدیریت طرح و ساخت بیش از یک سوم (%۳۳ ) افراد گروه نباشد.

برای مشارکتهای ثبتی و گروههای همکار(ردیفهای ۱و۲ از بند ﭖ ماده ۹ آیین نامه):

 • تایید فرم مشارکت نامه تضامنی به تاریخ روز الزامی است.
 • تغییر در سهامداران و میزان سهام آنها بگونه‌ای که شـرط اکثریـت سـهام و مالکیـت شـرکتهـای رتبهبندی شده در مشارکت ثبتی را حفظ نموده باشد.
 • صلاحیت و رتبه بندی شرکت اصلی و شرکتهای همکار “در مشارکتها” و یا شرکت سهامدار حقوقی دارای صلاحیت دچار تنزل نشده باشد و یا بدینوسیله نوع فعالیت آنها دچار تغییر نشده باشد.
 • رتبه بندی شرکتهای سهامدار دارای صلاحیت “در مشارکت ثبتی” و یا صـلاحیت شـرکت اصـلی و هسته آن دچار تنزل نشده باشد.
 • در گروه همکار مشاور و پیمانکار(ردیف ۲ از بند ﭖ ماده ۹ آیین نامه) نباید گروه همکار تغییر کـرده باشد. همچنین باید مشارکت نامه جدید ارائه نمایند.

نکته:

در صورت مشترک بودن عضو هیئت مدیره، در ذیل نامه تمدید گواهی نامه، نام شرکت و یا شرکتها ذکر شوند.

دانلود فایل مقاله از لینک زیر

تمدید-گواهینامه-صلاحیت-طرح-و-ساخت

شماره های تماس اداره ثبت قنون مداران یکتا

 • 02634218014
 • 02634218015
 • 02634218016
 • 02634218017
 • 02634218018
 • 02634218019

آدرس دفاتر اداره ثبت یکتا

تهران: ستار خان ، خیابان حبیب اله، نبش کوچه بنفشه، ساختمان آریانا، پ 114، ط5، واحد 10

کرج: طالقانی شمالی – پایین تر از برج یادمان – برج سبز طوبی – ط 4 – واحد 7