آیین نامه های پیمانکاری

انواع پیمانکاران

انواع پیمانکاران

انواع پیمانکاران بصورت زیر طبقه بندی میشوند. تا انتهای مقاله انواع پیمانکاران با ثبت یکتا (ارائه دهنده کلیه خدمات ثبت و رتبه بندی شرکت) همراه باشید.

پیمانکار نوع اول

پیمانکاران حقیقی و اضخاص حقوقی بخش خصوصی ایرانی که صددرصد(100%) سهم‌الشرکه یا سهام آن ها متعلق به اشخصا حقیقی ایرانی باشد.

پیمانکار نوع دوم

پیمانکارانی که صددرصد(100%) مالکیت سهم‌الشرکه یا سهام آن ها متعلق به دولت، شهرداری ها، موسسات یا نهادها و ارگان های انقلاب اسلامی یا دیگر موسسات عمومی و عام المنفعه باشد.

تبصره: شرکت ها دولتی که با اجازه قانون تشکیل میشوند، نوع دو محسوب میشوند.

پیمانکار نوع سوم

گروه های  مشارکت و سایر پیمانکارانی که حائز شرایط نوع اول و دوم نباشند، نوع سوم محسوب میشوند.

تبصره 1: شرکت هایی که صددرصد(100%) سهام آن ها متعلق به اضخاص حقیقی و حقوقی نوع اول باشد، نوع یک محسوب میشوند.

تبصره 2: سایر اشخاص حقوقی عمومی (نظیر دولت، سازمانهای دولتی، شهرداری ها، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، مؤسسات خیریه و موقوفات و …) از نظر این آیین نامه پیمانکار محسوب نمیشوند.

ماده 6: پیمانکاران موضوع ماده (3)برحسب نوع فعالیت (رشته)به شرح زیر طبقه بندی میشوند.

الف- رشته ساختمان: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و نظایر آن.

ب-رشته آب: دربر گیرنـده امور پیمانکــاری مربــوط بـه بنـدها،ســدها و سـاختمان نیروگـاه آبـی، سـازه هـای هیـدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبـکه های توزیع آب، شبــکه های جمع آوری و انتقــال فاضــلاب، کانالهـــای انتقـال آب و شبکه های آبیاری و زهکشــی، سـازههای دریایی و سـاحلی،احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیـان و عملیات ساختمانی(سیویل) تصفیه خـانه های آب و فاضلاب، و نظایر آن.

پ- رشته راه و ترابری: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعـی، بزرگـراه هـا،آزاد راه ها، راههای ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایهدار، تونل ها، پل ها، راه های زیرزمینی و سیـستم هـای حمـل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و نظایر آن.

ت-رشته صنعت و معدن: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صـنایع غـذائی، نـســاجی، پوشـاک، چرم، چوب و شیشه، سلولوزی، اسـتخراج، فـرآوری، ذخیـره، تبـدیل مـواد خـام و تولیـد در صـنایع نفـت و گـاز، پتروشـیمی، شیمیائی، کانی غیر فلزی، صنــایع سـنگین، معـدنی، صـنایع فلــزی(آهـن و فـولاد، فلـزی غیـــرآهنی و فـرآوردههـای فلـزی)،

کـارخـانـجات ابزارآلات و مـاشینهـا و تجهیــزات انــدازهگیــری و کنتــرل و تاسیـســات صـنعتی جــانبی، تـولیـــد وسـایل آزمایشــگاهی، دارویی،کارخانجات تولید وسایل حمل و نقل،تجهیزات، خطوط انتقـال مـواد در کارخانجـات، بهینـه ســـازی مصرف انرژی، صنعت حمل و نقل و نظایر آن.

ث- رشته نیرو: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکههای برق و تأسیسات برقی، پستهای توزیع والکترونیک عام و خاص ،سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق و نظایر آن.

ج-رشته تاسیسات و تجهیزات: دربرگیرنده امور پیمـــانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب،نفت و گاز)، شبــکـه گـازرسـانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستمهای سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تاسیسـات و تجهیـزات تصفیه خانه هـای آب و فاضلاب،وسـایل انتقال(آسانسورو پله برقی و…)،سیستم هـای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپــزخانه و سلف سرویس و رختشوی خانه،سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانهای ساختمان، ماسهپاشی(سندبلاست)،حفاظت کاتودی،پوشش (لاینینگ)، ایستگاه های پمپاژ و نظایر آن.

چ- رشته کاوشهای زمینی: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج، حمل و بهرهبرداری از مواد غیرزنده موجود در پوسته زمین (در خشکی و آب)، کاوشهای غیرمستقیم روی خشکی، حفاریهای آبی، هیدروکربوری و تزریق مواد و دفن زباله، کاوشهای دریایی، حفاری در بستر دریا و ژئوتکنیک، بهرهبرداری از مواد بستر دریا (بجز هیدروکربورها)، سیستمهای ثابت انتقال مواد در دریا و ایستگاههای آن شامل آب، فاضلاب، هیدورکربورها و دیگر مواد، آمادهسازی و ساخت و بهرهبرداری از معادن روباز (در خشکی) و آمادهسازی و ساخت و بهرهبرداری از معادن زیرزمینی (در خشکی) و نظایر آن.

ح- رشته ارتباطات: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و دادهای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده، انواع شبکه های پستی، شبکههای انتقال سیمی، بیسیم، رادیو، تلویزیون، و شبکههای ماهواره و نظایر آن.

خ- رشته کشاورزی: دربرگیرنده امور پیمانکاری در زمینه ،جنگل داری، درختکاری، بهسازی و اصلاح اراضی، آبخیز داری وآبخوان داری ،مالچپاشی و تثبیت شن روان، عملیات بهزراعی، کاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژیک، مرتعداری و ایجاد مراتع دستکاشت، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن،امور دامپروری شامل (طیور، گاوداری، زنبورداری و گوسفندداری)، شیلات و آبزیان و نظایر آن.

د- رشته خدمات: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به رفع آلودگی از محیطهای خشکی و آبی (اعم از داخل خشکی و محیط دریایی)، آتشنشانی (شهری، صنعتی، دریایی و جنگلها) و کمکرسانی (در خشکی و دریا و نظایر آن) و امور پیمانکاری مربوط به خدمات بانکداری، بیمه، نگهبانی وحفاظت، گردشگری، امور بهداشتیودرمانی و هنری و نظایر آن.

ذ- رشته مرمت آثار باستانی: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به مرمت آثار باستانی.

تبصره: تعریف رشتههای جدید، تغییر در حوزۀ تعریف رشتهها و تطبیق زیررشته ها با رشته های اصلی، بر عهدۀ کمیته فنی تشخیص صلاحیت میباشد.

ماده 7: پیمانکاران با توجه به معیارهای صلاحیت در پنج پایه از بزرگ به کوچک از نظر توان و ظرفیت به شرح زیر طبقه بندی میشوند:

 1. پیمانکاران پایه یک
 2. پیمانکاران پایه دو
 3. پیمانکاران پایه دو
 4. پیمانکارن پایه سه
 5. پیمانکاران پایه چهار
 6. پیمانکاران پایه پنج

آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت

آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت

آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت یکی دیگر از آیین نامه هایی است که اداره ثبت یکتا برای شما عزیزان آماده کرده است. امروز میخواهیم بطور کامل آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت را بررسی نماییم.

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1384 /1 /24 بنا به پیشنهاد شماره 101/177367 مورخ 1382/9/19 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (22) قانون برنامه و بودجه ـ مصوبه 1351 ـ آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت

ماده 1: این آیین نامه، ضوابط ارجاع کار به پیمانکار دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری طرح و ساخت را تعیین میکند.

ماده 2 ـ اصطلاحات زیر، در معانی مشروح زیر به کار میروند:

الف ـ فراخوان نخست : فرایندی است که در آن از پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت، برای ارزیابی توان اجرای کار، دعوت به عمل می آید.

ب ـ دعوت نامه ارزیابی توان اجرای کار : اسنادی که به منظور ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران، برای آنها ارسال میشود.

پ ـ اظهارنامه ارزیابی توان اجرای کار : سندی ضمیمه دعوت نامه ارزیابی توان اجرای کار است، که به وسیله پیمانکاران تکمیل و به دستگاه اجرایی تحویل می شود.

ت ـ ارزیابی توان اجرای کار : بخشی از فرایند ارجاع کار به پیمانکاران که طیدارندهآنتوان شرکت های گواهینامه صلاحیت برای اجرای طرح یا پروژه مورد نظر، بررسی شده و فهرستی کوتاه از آنها به منظور دعوت به ارایه پیشنهاد، تهیه میشود.

ث ـ سازمان :  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ج ـ مشاور کارفرما : شخص حقوقی است که به عنوان عامل فنی کارفرما، از سوی وی، برای انجام خدمات فنی طرح یا پروژه که قرار است به روش طرح و ساخت اجرا شود تعیین میگردد.

ماده 3 ـ هیئت ارزیابی پیمانکار که شود،ازاین پس هیئت نامیده می   با عضویت افراد زیر تشکیل میگردد:

الف ـ مجری طرح یا پروژه یا نماینده بالاترین مقام دستگاه اجرایی.

ب ـ ذیحساب ، یا مدیر امور مالی دستگاه اجرایی.

پ ـ مدیر امور فنی مهندسی یا مدیر امور اجرایی دستگاه اجرایی.

ت ـ نماینده امور پیمانهای دستگاههای اجرایی.

ث ـ نماینده مشاور کارفرما (مشاور یا مدیر طرح یا پروژه).

تبصره ـ در مواردی که در دستگاه های اجرایی، سمت هایی با عناوین پیش گفته وجود نداشته باشد، افرادی که سمت هایی با وظایف مشابه دارند، به عضویت هیئت درخواهند آمد. تشخیص این مشابهت به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.

ماده 4 ـ هیئت ، وظایف زیر را به عهده دارد :

الف ـ بررسی کفایت اطلاعات و مدارک طرح یا پروژه با توجه به دستورالعمل تهیه این مدارک.

ب ـ تعیین ارزش وزنی معیارهای ارزیابی توان اجرای کار و تنظیم جدول سنجش امتیازها.

پ ـ بررسی کفایت مدارک دعوت نامه ارزیابی توان اجرای کار.

ت ـ بررسی و ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران و تهیه فهرست کوتاه پیمانکاران.

تبصره ـ در صورتی که به تشخیص هیئت ، طرح یا پروژه به لحاظ پیچیدگی فنی و اجرایی دارای ویژگی های خاصی باشد، هیئت میتواند پایهای بالاتر از پایه تعیین شده در آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح وساخت ، از پیمانکاران درخواست کند. این پیچیدگی، میتواند در بعد طراحی یا اجرا یا هر دو باشد.

ماده 5 ـ جلسات هیئت با حضور مجری طرح یا پروژه یا نماینده بالاترین مقام دستگاه اجرایی رسمیتیابد می و تصمیمها در هیئت ، با رای گیری و حداقل سه رای مثبت هیئت ، اتخاذ میشود.

ماده 6 ـ فرایند ارزیابی پیمانکاران برای دعوت به مناقصه محدود ، به شرح زیر است :

الف ـ فراخوان نخست.

ب ـ دعوت به ارزیابی توان اجرای کار.

پ ـ بررسی توان اجرای کار پیمانکاران و تهیه فهرست کوتاه پیمانکاران، به منظور دعوت به ارایه پیشنهاد.

ماده 7 ـ دستگاههای اجرایی برای ارجاع کار به پیمانکاران در مرحله فراخوان نخست، موظف هستند ترتیبهای زیر را رعایت کنند :

الف ـ مطالعات توجیهی طرح یا پروژه به تصویب مراجع مربوط رسیده باشد.

ب ـ اجرای طرح یا پروژه به تصویب مرجع مربوط رسیده و اعتبار آن تامین شده باشد.

پ- ساختگاه طرح یا پروژه برای شروع عملیات قابل تحویل باشد.

ت ـ هیئت تشکیل شده باشد.

ماده 8 ـ برای فراخوان نخست، دستگاه اجرایی به وسیله نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار، از پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت دعوت میکند. فراخوان نخست، علاوه بر آگهی در روزنامه، از طریق شبکه اطلاع رسانی سازمان نیز که برای پیمانکاران و دستگاه های اجرایی قابل دسترسی باشد، اعلام میشود.

تبصره 1ـ به فراخوان نخست، شرکتهای موجود در آخرین فهرست رایانهای سازمان، که حاوی نام پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده طرح وساخت، پایه و تعداد کار مجاز آنهاست ، می توانند پاسخ دهند. هرگاه تعداد پیمانکاران در فهرست یادشده از هفت پیمانکار کمتر باشد، پیمانکاران فاقد گواهینامه طرح و ساخت میتوانند نیز در فراخوان نخست ، شرکت کنند. شرایط لازم از نظر رشته ، تخصص و پایه مورد نیاز مشاوره و پیمانکاری ،

برای پیمانکارانی که دارای گواهینامه طرح و ساخت نیستند ، با توجه به مبانی این آیین نامه در فراخوان نخست تعیین میشود.

تبصره 2ـ در صورتی که برآورد طرح یا پروژهای کمتر از مبلغ دو هزار (2000) میلیون ریال باشد، دستگاه اجرایی میتواند به جای فراخوان نخست، با استفاده از فهرست پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت طرح و ساخت، دعوت به ارزیابی توان اجرای کار کند . با توجه به رشد هزینه اجرایی طرحها ، سازمان در زمان های لازم مبلغ یاد شده را تعدیل و اعلام مینماید.

تبصره 3 ـ هرگاه مبلغ کارمورد نظر بالاتر از حداکثر مبلغ مناسب کار تعیین شده در این آیین نامه باشد، به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تائید سازمان ، صلاحیت حداقل پنج شرکت به صورت موردی ، طی فهرست خاص، برای دعوت به ارزیابی توان اجرای کار مورد استفاده قرار میگیرد.

ماده 9 ـ در فراخوان نخست، اطلاعات عمومی و کلی طرح یا پروژه ، شامل موارد زیر اعلام میشود:

الف ـ معرفی کارفرما و مشاور کارفرما (مشاور یا مدیر طرح یا پروژه).

ب – شرح مختصر طرح یا پروژه .

پ ـ شرح کلی خدمات پیمانکار، از نظر تکمیل طراحی یا طراحی حسب مورد ، تامین مصالح و تجهیزات، ساختمان و نصب و راه اندازی .

ت ـ نوع گواهینامه صلاحیت، رشته، تخصص و پایه لازم.

ث ـ سایر اطلاعات لازم، به تشخیص دستگاه اجرایی.

ج ـ تاریخ و محل دریافت دعوت نامه ارزیابی توان اجرای کار و همچنین تاریخ و محل تسلیم اظهارنامه .

ماده 10 ـ پس از فراخوان نخست و دریافت پاسخ پیمانکاران، دعوت نامه ارزیابی توان اجرای کار، به پیمانکارانی که دارای شرایط لازم در فراخوان نخست بوده و آمادگی خود را برای پذیرش کار اعلاماند،کرده تسلیم میشود. پیمانکاران دعوت شده، باید در مهلت تعیین شده در فراخوان نخست، اظهارنامه ارزیابی توان اجرای کار را تکمیل کرده و به دستگاه اجرایی تسلیم کنند یا انصراف خود را از شرکت در ارزیابی اعلام نمایند.

در صورت عدم اعلام انصراف ، مراتب از سوی دستگاه اجرایی برای منظور نمودن در ارزشیابی پیمانکار ، به سازمان منعکس میشود.

تبصره ـ در صورتی که تعداد پیمانکارانی که به فراخوان نخست پاسخ دادهاند، به هفت شرکت نرسد، دستگاه اجرایی میتواند با استفاده از فهرست پیمانکاران طرح وساخت، اقدام به فراخوان مجدد نماید.

ماده 11 ـ اطلاعاتی که در دعوت نامه به طور یکسان به همه پیمانکاران داده میشود، حداقل شامل موارد زیر است :

الف ـ اطلاعات کلی طرح یا پروژه.

ب ـ شرایط عمومی مالی و قراردادی.

پ ـ معیارهای ارزیابی توان اجرای کار و جدول سنجش امتیازها.

ت ـ روش ارزیابی توان اجرای کار، شامل ضریب وزنی و نحوه امتیازدهی به هر یک از عوامل ارزیابی.

ماده 12 ـ اطلاعاتی که طبق کاربرگها و جدولهای اظهارنامه ارزیابی توان اجرای کار از پیمانکار خواسته میشود، شامل موارد زیر است :

الف ـ مشخصات ثبتی یا مجوز قانونی تاسیس پیمانکار.

ب ـ مشخصات گواهی نامه صلاحیت پیمانکار و ظرفیت آزاد وی.

پ ـ مشخصات سازمانی پیمانکار و ساختار پیشنهادی اجرایی پروژه .

ت ـ صورت های مالی و وضعیت اعتباری پیمانکار، براساس اظهارنامههای مالیاتی سه سال گذشته.

ث ـ تجربه های قبلی پیمانکار در کارهای مشابه و سایر موارد به همراه تاییدهای صادره .

ج ـ فهرست کارکنان کلیدی طراحی و اجرا.

چ ـ نظام تضمین مدیریت کیفیت در زمینههای طراحی و اجرا.

ح ـ وضعیت امکانات اجرایی و نرم افزاری پیمانکار .

خ ـ سایر اطلاعات دیگری که طبق نظر دستگاه اجرایی مورد نیاز باشد .

تبصره 1ـ در صورتی که پیمانکار از نوع “ الف“ و “ث“ ماده “ (4) آییننامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح وساخت” باشد، بر حسب مورد، اطلاعات بالا برای گروه و هر یک از شرکتهای مستقل تهیه شود.

تبصره 2 ـ ارایه اطلاعات موضوع بندهای“ ت“ ، و“ چ“، برای کارهای در حد پایه چهار و پنج، الزامی نیست.

ماده 13 ـ اطلاعات کلی طرح یا پروژه از جمله اطلاعات و دادههای زیر است :

الف ـ اطلاعات عمومی و سیمای کلی طرح یا پروژه.

ب ـ مشخصات کلی و در صورت لزوم نقشه توپوگرافی محل طرح یا پروژه .

پ ـ مشخصات ژئوتکنیکی و زمین شناسی (در صورت لزوم).

ت ـ نوع و مشخصات مصالح و تجهیزات(در صورت لزوم).

ث ـ معیارها، ضوابط و استانداردهای طراحی.

ج ـ مدت تخمینی تکمیل طرح یا پروژه.

چ ـ نیازها و خواستههای عملکردی طرح یا پروژه.

ح ـ سازمان کلی طرح یا پروژه ( کارفرما، مشاور، مدیر طرح یا پروژه).

خ ـ الزامهای قانونی و مقرراتی، اعم از ایمنی , زیست محیطی و کار.

ماده 14 ـ شرایط عمومی مالی و قراردادی، شامل اطلاعات زیر است :

الف ـ نوع و میزان تضمین ارایه پیشنهاد و سایر تضمین های قراردادی و در صورت لزوم تعیین سهم شرکا در تهیه تضمینها.

ب ـ توان مالی پیمانکار، برای تامین نقدینگی کار.

پ ـ نوع موافقت نامه، شرایط عمومی، و شرایط خصوصی پیمان. ت ـ میزان و نوع بیمه های اجباری پیمان و شرایط هرکدام.

ث ـ نحوۀ جبران بخشی از هزینه تهیه پیشنهاد از سوی پیمانکاران، که به وسیله دستگاه اجرایی به تشخیص خود، به منتخب دوم و سوم پرداخت میشود.

ماده 15 ـ معیارهای ارزیابی توان اجرای کار عبارتند از :

الف ـ سابقه کار اجرایی پیمانکار در طرح یا پروژههای مشابه و سایر موارد در ابعاد مختلف کیفیت، هزینه، زمان، رضایت کارفرما، و ایمنی.

ب ـ سابقه طراحی پیمانکار یا همکار طراحی در طرح یا پروژه های مشابه، با ترکیب کارکنان فعلی.

پ ـ مدیریت کارآمد و باتجربه در طراحی و اجرا.

ت ـ کفایت افراد فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه.

ث ـ قدرت مالی پیمانکار.

ج ـ خلاقیت و نوآوری در کارهای مشابه.

چ ـ نظام مدیریتی پیمانکار برای اجرای کار، شامل نحوه کنترل زمان، هزینه و کیفیت.

ح ـ نظام تضمین کیفیت انجام کار.

خ ـ ماشین آلات و تجهیزات آماده به کار و یا در دسترس پیمانکار.

د ـ سایر موارد لازم، به تشخیص دستگاه های اجرایی.

ماده 16 ـ هیئت موظف است بر اساس اولویتهای اجرایی طرح یاپروژه جدول امتیازها و ضریب وزنی هر یک از معیارها را تنظیم کرده به همراه دعوت نامه ارزیابی توان اجرای کار، به پیمانکاران تحویل دهد. این جدول حاوی اطلاعات زیر است :

الف ـ معیارهای ارزیابی.

ب ـ تعیین ضریب وزنی هر یک از معیارها به درصد.

پ ـ روش محاسبه امتیاز هر یک از معیارها در محدوده صفر تا حداکثر امتیاز بند“ ب“ بالا برای هر پیمانکار.

ماده 17 ـ هیئت موظف است پس از دریافت اظهارنامه توان اجرای کار و محاسبه امتیازهای پیمانکارانی که اظهارنامه خود را در مهلت مقرر تحویل داده اند، آنها را ارزیابی و حداقل پنج پیمانکار را که دارای بالاترین امتیاز هستند، انتخاب و برای دعوت به ارایه پیشنهاد، به دستگاه اجرایی معرفی کند. در صورتی که با توجه به تبصره (1) ماده (8) ، پیمانکاران انتخاب شده از سوی هیئت یا شماری از آنها فاقد گواهینامه صلاحیت پیمانکاری طرح وساخت باشند، باید صلاحیت آنها براساس ضوابط آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح وساخت، به صورت موردی به تایید سازمان برسد.

تبصره ـ در صورتی که شمار پیمانکاران فهرست کوتاه از پنج پیمانکار کمتر باشد، دستگاه اجرایی میتواند آگهی فراخوان نخست را تمدید کند یا با ارسال دعوت نامه، پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت را برای رساندن شمار پیمانکاران واجد شرایط به پنج پیمانکار، دعوت کند.در این حالت، این دعوت نامه ها حداکثر 48 ساعت پس از تایید هیئت، برای پیمانکاران ارسال میشود. هر گاه با وجود اقدامات یاد شده شمار پیمانکاران حایز شرایط به پنج پیمانکار نرسد طبق نظر مشترک سازمان و دستگاه اجرایی عمل خواهد شد.

ماده 18 ـ در طرح یا پروژههایی که موضوع آنها در برگیرنده چند رشته مختلف است، اگر مبلغ برآورد کار در رشته فرعی کمتر از بیست و پنج (25) درصد کل برآورد باشد، ارجاع کار به صورت یکجا در رشته اصلی انجام میشود.

تبصره ـ از آنجا که ماهیت روش طرح و ساخت، حاوی جامعیت همه ابعاد طرح یا پروژه است و بطور عمومی رشتههای فرعی ، در تمام رشتههای طرح وساخت وجود دارد، از این رو با توجه به ماهیت طرح یا پروژه ، پیمانکاران باید هنگام ارجاع کارهای پایه یک و دو، و در صورت صلاحدید دستگاه اجرایی در سایر پایهها، در صورتی که خود صلاحیت لازم را طبق آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاری و مشاوره نداشته باشند، پیمانکار و مشاور همکار دارای صلاحیت خود را بر حسب مورد، برای ارزیابی معرفی کنند. در این حالت، شرکتهای همکار، بر حسب مورد، باید با توجه به مبلغ برآورد هزینه کارهای رشته فرعی ، دارای پایه مورد نظر طبق “آییننامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران” و “آییننامه تشخیص صلاحیت مشاوران”، با رعایت تعداد کار مجاز باشند.

ماده 19 ـ واگذاری یکجای کار از سوی پیمانکار به پیمانکار دست دوم، ممنوع است. در صورت تخلف از این حکم، پیمانکار تا مدت 2 سال از ارجاع کار محروم میشود.

ماده 20ـ در صورت ارجاع کار به روش ترک تشریفات مناقصه، پیمانکاری که کار به او واگذار

میشود، باید گواهینامه صلاحیت پیمانکاری طرح وساخت را دارا باشد. در هر حالت، باید توان پیمانکار اجرای طرح یا پروژه مورد نظر، از سوی هیئت مورد تایید قرار گیرد.

ماده 21 ـ دستگاه اجرایی، ظرف یک هفته پس از ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران و تهیه فهرست کوتاه، گزارش انتخاب پیمانکاران منتخب، شامل اسناد ارزیابی توان اجرای کار، روش و نتیجه تعیین امتیازها را به همراه اسامی پیمانکاران منتخب، به سازمان گزارش می کند. پس از برگزاری مناقصه و تعیین پیمانکار برنده و انعقاد قرارداد یک نسخه از موافقتنامه قرارداد، همراه با صورتجلسات کمیسیون مناقصه، باید برای سازمان ارسال شود.

ماده 22 ـ اعمالی مانند تبانی، تهدید، رشوه و بکارگیری عوامل کارفرما به منظور گرفتن کار یا اخلال در روند مناقصه ممنوع است. در صورت محکومیت قضایی در رابطه با هریک از موارد یادشده، علاوه بر مجازاتهای قانونی، گواهینامه صلاحیت پیمانکار متخلف حداقل به مدت دو سال به تشخیص سازمان لغو میشود.

ماده 23 ـ پس از تصویب و ابلاغ این آیین نامه، سازمان دستورالعملهای اجرایی آیین نامه حاضر را از جمله راهنمای تهیه اظهارنامه صلاحیت تهیه و ابلاغ میکند.

ماده 24 ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه به عهده سازمان است .

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت

تغییر در حوزه تعریف رشته های آب – صنعت و معدن – تاسیسات و تجهیزات

تغییر در حوزه تعریف رشته تاسیسات و تجهیزات

تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاران

تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاران

تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاران یکی دیگر از آیین نامه هایی است که اداره ثبت یکتا در اختیار شما عزیزان قرار داده است. در مقاله قبل با تشخیص صلاحیت پیمانکاران آشنا شدیم. امروز میخواهیم بررسی کنیم که چطور میتوان گواهی اخذ شده را تمدید کرد.

تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاران

تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاران

تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاران حداکثر تا ۲ سال برای پیمانکارانی صادر می شـود،که دارای گواهینامـه مذکور بوده‌اند و هیچگونه تغییراتی که منجر به خدشه در ماهیت حقوقی، نوع فعالیـت و تـوان فنـی و مـالی شرکت شده باشد، نداشته باشد.

شرایط تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاران

۱-سهام شرکت بگونه‌ای تغییر نکرده باشد که موجب تغییر نوع شرکت شده باشد.

۲- اکثریت هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت تغییر نکرده باشند(با ارایـه روزنامـه رسـمی کـشور). حالـت چرخشی اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل مانعی ندارد.(در صورت تغییرات حـداقلی هیئـت مـدیره بایـد شرایط آیین نامه ، از قبیل ۳/۲ اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل لیسانس و امتیاز نفرات جابجا شده، تامین باشد)

۳- افراد امتیاز آور(مدیر عامل ، هیأت مدیره و کارکنان ) شرکت با افراد امتیاز آور(مـدیر عامـل ، هیـأت مدیره و کارکنان ) شرکتهای دیگر (مشاور و پیمانکار) تلاقی نداشته باشند.

۴-در ۲ سال گذشته کار خاتمه یافته یا در دست انجام داشته باشند؛ بعبارتی غیرفعال و راکد نبوده باشند.

۵-پرونده اطلاعات شرکت پیمانکاری در سامانه ساجات ثبت و تکمیل شده و برای معاونت ارسال نموده باشند.

۶-سقف ۲ سال تمدید را پر نکرده باشد(مصوبه شماره ۷۱۶۰۸۱/ت۹۸۳۱۴ ه مـورخ ۷/۰۱/۷۸۳۱ هیـات محترم وزیران)

سخن پایانی

شما عزیزان به منظور کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاران میتوانید با مشاورین اداره ثبت یکتا در ارتباط باشید.

شماره های تماس اداره ثبت قانون مداران یکتا

 • 02634218014
 • 02634218015
 • 02634218016
 • 02634218017
 • 02634218018
 • 02634218019

آدرس دفاتر اداره ثبت یکتا

تهران: ستار خان ، خیابان حبیب اله، نبش کوچه بنفشه، ساختمان آریانا، پ 114، ط5، واحد 10

کرج: طالقانی شمالی – پایین تر از برج یادمان – برج سبز طوبی – ط 4 – واحد ٧

دستورالعمل وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاری

صلاحیت پیمانکاران

صلاحیت پیمانکاران

صلاحیت پیمانکاران یکی دیگر از آیین نامه هایی است که امروز ثبت یکتا قصد دارد برای شما عزیزان شرح دهد. صلاحیت پیمانکاران در دو حالت زیر خلاصه میشود.

1- اگر شركت براي اولين بار تشخيص صلاحيت مي شود ،درخواست كتبي به انجمن صنفي مربوطه ارسال شود ،و رونوشت، درخواست تشخيص صلاحيت بدون ضمايم به مرجع رسيدگي كننده نهايي طبق پايه موردنظر ارسال شود.

2-اگر درخواست براي ارتقاء باشدمدارك به واحدي كه ،آخرين مراحل رتبه بندی شرکت درآنجا انجام میشود باید ارسال شود.

صلاحیت پیمانکاران

صلاحیت پیمانکاران

مراحل انجام کار

1- مطالعه آیین نامه تشخیص صلاحیت و تهیه مدارک

 • مطالعه دقيق آئين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران.
 • مطالعه تصميمات كميته فني تشخيص صلاحيت پيمانكاران
 • تهيه و تكميل فرمهاي مربوطه بامهر و امضاء مجاز شركت متقاضی

انواع پیمانکار

پیمانکار نوع اول

پيمانكاران حقيقي و اشخاص حقوقي بخش خصوصي ايراني (غيردولتي)كه 100 % سهم الشركه يا سهام آنها متعلق به اشخاص حقيقي ايراني باشد.

پیمانکار نوع دوم

پيمانكاراني كه 100 % مالكيت سهم الشركه يا سهام آنها متعلق به دولت، شهرداريها، موسسات يا نهادها و ارگانهاي اسلامي يا ديگر موسسات عمومي و عام المنفعه باشد.

پیمانکار نوع سوم

گروههاي مشاركت و ساير پيمانكاراني كه حائز شرايط نوع اول و دوم نباشند، نوع سوم محسوب ميشوند.طبق ماد ه 23 آئين نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاري ، پيمانكاران نوع سوم،صرفا توسط دفتر نظام فني اجرايي و به صورت موردي تشخيص صلاحيت ميشوند.

2- ارائه درخواست کتبی

اگر شركتهاي متقاضي نوع اول ، براي اولين بار درخواست تشخيص صلاحيت پيمانكاري نمايند،بايدپرونده خود ر ا به همراه فرمها و مدارك مورد نياز ، كتبا به انجمن صنفي شركتها،ارسال نمايد .تاپس ازبررسي توسط انجمن صنفي نتایج اعلام میشود.

اگرشركت متقاضي ،پيش ازاين دراستانداري تشخيص صلاحيت شده باشد،بايددرخواست ارتقاء خود را بهمراه مدارك تكميلي موردنياز ،به استانداري محل تشخيص صلاحيت شده ارسال نمایدتابررسي توسط واحدتشخيص صلاحيت همان استان انجام و نتيجه اعلام شود.

تمامي شركتهاي متقا ضي ارتقاء،كه دردفترنظام فني واجرايي تشخيص صلاحيت شده اند ،بايدكتبا مدارك تكميلي مستندومستدل را به پيوست نامه درخواست ارتقاءبه دفترنظام فني اجرايي جهت بررسي ارسال تاپس ازبررسي قطعي، نتيجه اعلام شود

سخن پایانی

شما عزیزان میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه رتبه بندی شرکت با مشاورین اداره ثبت یکتا در ارتباط باشید. برای این منظور میتوانید به طروق زیر عمل کنید.

شماره های تماس اداره ثبت قنون مداران یکتا

 • 02634218014
 • 02634218015
 • 02634218016
 • 02634218017
 • 02634218018
 • 02634218019

آدرس دفاتر اداره ثبت یکتا

تهران: ستار خان ، خیابان حبیب اله، نبش کوچه بنفشه، ساختمان آریانا، پ 114، ط5، واحد 10

کرج: طالقانی شمالی – پایین تر از برج یادمان – برج سبز طوبی – ط 4 – واحد ٧

ثبت نام ساجات

ثبت نام ساجات

ثبت نام ساجات را به همراه ویدیو مراحل آن برای شما عزیزان آماده کرده ایم. برای ثبت نام ساجات میتوانید مراحلی که در ویدیوی زیر نمایش داده شده را طی نمایید.

 

 

مراحل ثبت نام ساجات

مراحل ثبت نام ساجات

مراحل ثبت نام ساجات

فهرست مراحل ثبت نام ساجات

دریافت گذرواژه

ورود به سیستم و ثبت نام

بازیابی گذرواژه

راهنمای قدم به قدم ثبت نام ساجات

دریافت گذرواژه

براي استفاده از سامانه جامع هوشمند تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی (ساجات)، کاربران باید ابتدا گذرواژه دریافت کرده و پس از آن، وارد سیستم شوند.

برای وارد شدن به سامانه ساجات در بخش آدرس مرورگرتان، آدرس sajat.mporg.ir را وارد نمایید تا صفحه ورود به سیستم مانند شکل زیر برای شما باز شود.

صفحه ورود به سامانه ساجات

صفحه ورود به سامانه ساجات

در اینجا بایستی در جمله برای ثبت نام لطفا اینجا را کلیک کنید، بروی کلمه اینجا کلیک کنید تا وارد صفحه جدید مانند تصویر زیر شوید.

دریافت گذرواژه سامانه ساجات

دریافت گذرواژه سامانه ساجات

در فرم ثبت نام باز شده گزینه ”متقاضی دریافت گواهینامه تشخیص صلاحیت“ را انتخاب و اطلاعـات خواسـته شده را وارد کنید. اگر آدرس ایمیل خود را در فیلـد مربـوط وارد نمـوده ایـد ولـی چیـزي بـه شـما نمـایش داده نمی شودباید زبان صفحه کلید خود را به زبان انگلیسی (EN) تبدیل نمایید. در پایان روي دگمـه ثبـت کلیـک کنید.

در صورتی که کد حفاظتی ارائه شده خوانا نبود هر بار که روي نشان  کلیک کنید، سیستم به شما یـک کـد حفاظتی جدید ارائه میدهد.

در تمام مراحل نشان  ( به رنگ قرمز ) در کنار یک فیلد بـه ایـن معناسـت کـه ایـن فیلـد بـراي پرکـردن اطلاعات الزامی است و تا زمانی که اطلاعات خواسته شده را در این فیلد وارد نکنید فیلد مـورد نظـر هـمچنـان الزامی میماند. پس از آن که این اطلاعات ثبت شد، پیغامی مانند شکل 3 به شما نشان داده میشود. ایمیل خود را باز و گذرواژهتان را یادداشت کنید. اکنون با این شناسه و گذرواژه میتوانید وارد سیستم شوید.

ایمیل دریافت گذرواژه سامانه ساجات

ایمیل دریافت گذرواژه سامانه ساجات

ورود به سیستم و ثبت نام

در مرورگر نشانی http://sajat.mporg.ir را وارد و شناسه و گذرواژه ي خـود را تایـپ و کلیـد Enter را فشار داده یا روي دگمه ي ورود کلیک کنید. سیستم صفحه ي مشخصات شرکت را نمایش می دهد. این صـفحه 5 قسمت دارد و باید اطلاعات شرکت را در آن وارد کنید.

مشخصات نماینده شرکت

همان طور که در شکل زیر نمایش داده شده اولین قسمت مشخصات نماینده شرکت است. براي پـر کـردن ایـن قسمت میتوانید مشخصات مدیر عامل و یا یکی از اعضاي هیئت مدیره را وارد کنید.

مشخصات نماینده شرکت در ثبت نام ساجات

مشخصات نماینده شرکت در ثبت نام ساجات

مشخصات شرکت

شناسه ملی شرکت ها عددي 11 رقمی است و با عدد 10 شروع میشود. کد اقتصادي ( شماره شناسه مالیاتی) شرکت خود را از روي اظهار نامه مالیاتی شرکت به دست آورده و یا از شعبه سازمان امور مالیاتی مربوط به شرکت بپرسید. کد اقتصادي یک عدد 12رقمی است و با عدد 41 شروع میشود.

مشخصات شرکت در ثبت نام ساجات

مشخصات شرکت در ثبت نام ساجات

نکته: شرکت های تازه تاسیس برای دریافت کد اقتصادی شرکت خود باید به شعبه سازمان امور مالیاتی شرکت مراجعه کنند.

با توجه به فعالیت شرکت بر طبق اساسنامه، یکی از گزینه های اولین گواهینامه مورد تقاضا را انتخاب کنید.

مشخصات محل شرکت

در فرمی مانند شکل زیر مشخصات محل شرکت را وارد کنید. شناسه کاربري و نشانی پست الکترونیک همان است که در فرم ثبت نام وارد کردید. شناسه کاربري و این پست الکترونیک قابل ویراش و حذف نیست.

مشخصات محل شرکت در ثبت نام ساجات

مشخصات محل شرکت در ثبت نام ساجات

الصاق فایل

صفحه اول اساسنامه شرکت و یا اظهار نامه ثبتی شرکت که نام و موضوع فعالیت شرکت در آن درج شده باشد را در یکی از قالبهاي gif, jpeg, jpg ویا png اسکن کنید. حجم این فایل نباید بیش از 200 کیلو بایت باشد. روي دکمه انتخاب فایل در شکل زیر کلیک و فایل تصویر را از جایی که در آن ذخیره شده است انتخاب کنید.

الصاق فایل در ثبت نام ساجات

الصاق فایل در ثبت نام ساجات

کد حفاظتی

ابتدا صفحه کلید خود را به زبان انگلیسی تغییر داده و سپس در شکل زیر کد حفاظتی را در جاي خود تایپ و روي دکمه ثبت کلیک کنید.

کد حفاظتی در ثبت نام ساجات

کد حفاظتی در ثبت نام ساجات

در این حال سیستم ضمن نمایش اطلاعات وارده شده مانند شکل زیر آن را به دفتر نظام فنی و اجرایی میفرستد.

توصیه میشود این فرم را در کامپیوترتان ذخیره کنید تا اگر در آینده نیاز پیدا شد، به آن دسترسی داشته باشید. دفتر نظام فنی و اجرایی با دریافت فرم یک ایمیل به شما میفرستد که در آن از شما خواسته شده است حداکثر ظرف یک ماه فرم نمایش داده شده را چاپ و پس از امضا، شماره و تاریخ گذارده و با پست سفارشی و یا پیشتاز به نشانی زیر بفرستید.

تهران میدان بهارستان، خیابان صفی علیشاه، معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري

چاپ فرم ثبت نام

براي چاپ فرم روي نشان مشخص شده در بالا و سمت راست شکل زیر کلیک کنید. دفتر نظام فنی اجرایی پس از بررسی تقاضاي شما، اگر آن را تایید کند، گذرواژه دوم شما توسط سامانه به آدرس ایمیلی که معرفی کردهاید فرستاده میشود. حداکثر مهلت لازم براي تکمیل فرم ثبت نام و ارسال آن یک ماه است.

چاپ فرم ثبت نام ساجات

چاپ فرم ثبت نام ساجات

اگر بعد از ثبت نام خواستید اطلاعات وارد شده را ویرایش کنید، با همان شناسه کاربري و گذرواژه دوباره وارد سایت http://sajat.mporg.ir شوید و اطلاعاتی را که میخواهید تغییر دهید. پس از ویرایش اطلاعات، دوباره فرم ثبت نام را چاپ و بقیه مراحل را انجام دهید.

تذکر:
 • در ”محل امضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت“، حتماً نام ونام خانوادگی شخص امضا کننده نوشته شده و مهر شرکت نیز زده شود.
 • اگر نام شرکت تغییر کرده است، آگهی تغییرات اداره ثبت شرکتها را پیوست فرم ثبت نام کنید. با مراجعه به اداره کل ثبت شرکتها نام شرکت باید در سایت شناسه ملی اشخاص حقوقی اصلاح شود. همچنین کد اقتصادي شرکت باید توسط یکی از شعب سازمان امور مالیاتی اصلاح شود.

به روال طبیعی پس از گذشت دو هفته(15 روز) از تاریخ ارسال پستی فرم ثبت نام، اگر مغایرتی در فرم ثبت نام شما نباشد، باید ثبت نام الکترونیکی شما تائید شده و گذر واژه دوم به نشانی پست الکترونیکی که در فرم ثبت نام دادهاید رسیده باشد.

اگر بعد از زمان فوق الذکر(15 روز) گذرواژه دوم براي شما ارسال نشده باشد. (در Inbox و یا Spam پست الکترونیکی شما نباشد) میتوانید با شماره تلفنهاي 33272942-6 (مرکز پیام سامانه ساجات) تماس گرفته و موضوع را پیگیري کنید.

بازیابی گذرواژه

اگر گذرواژه خود را فراموش کردید، در شکل 10 روي لینک اینجا کلیک کنید. با این کار صفحهاي مانند شکل زیر باز میشود.

بازیابی گذرواژه ثبت نام ساجات

بازیابی گذرواژه ثبت نام ساجات

شناسه کاربري، پست الکترونیک خود و کد حفاظتی را در جاي مشخص شده وارد و روي دگمه  کلیک کنید. پست الکترونیک همانی است که هنگام ثبت نام اولیه ارائه کرده بودید. سیستم پیغامی مانند شکل زیر به شما میدهد. روي دکمه  کلیک کنید تا صفحه پیغام بسته شود. به ایمیل خود مراجعه و ایمیلی را که از طرف سیستم آمده است باز کنید. در این ایمیل از شما خواسته شده است روي یک لینک کلیک کنید.

تغییر گذرواژه ثبت نام ساجات

تغییر گذرواژه ثبت نام ساجات

تایید گذرواژه جدید در ثبت نام ساجات

تایید گذرواژه جدید در ثبت نام ساجات

سخن پایانی

جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره های 02634218014 الی 02634218019 تماس حاصل نمایید و از راهنمایی های بیشتر مشاورین اداره ثبت یکتا بهره مند شوید.