شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان های مهندسی برای کارهای صنعتی

عنوان

– 1 موافقتنامه

– 2 پیوستها

– 3 شرایط عمومی

1-3 تعریفها و تفسیرها .

2-3 اقدامهای اولیه .

3-3 اسناد پیمان .

4-3 ضمانتنامهها و بیمهنامهها . 5-3 تعهدات و مسئولیتهای پیمانکار . 6-3 هماهنگی با سایر پیمانکاران . 7-3 تعهدات و مسئولیتهای کارفرما . 8-3 تغییر در کارها .

9-3 مشاور کارفرما ، بازرسی و کنترل کیفی کار . 10-3 پرداختهای به پیمانکار ، تغییرات مبلغ پیمان . 11-3 مراحل تکمیل و تحویل کار .

12-3 تغییرات مدت پیمان ، تأخیر ، تعلیق ، خاتمه پیمان . 13-3 خطرات و زیانهای احتمالی و مسئولیت دو طرف پیمان. 14-3 حل اختلاف ، اقامتگاه قانونی ، قانون حاکم .

– 4 شرایط خصوصی

 

موافقتنامه

موافقتنامه پیماهناي EP

موافقتنامه
این موافقتنامه ، در تاریخ ، بین : ، به نشانی
، کــــه در ایــــن پیمــــان ، کارفرمــــا نامیــــده
میشود ، از یک سو ، و ، که بـا شـماره در اداره کـل
ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ایران و با شماره ، در شـهر ، کـشور بـه
ثبت رسیده است و در این پیمان ، پیمانکار نامیده می شود ، به نشانی
، از سوی دیگر ، طبـق مقـررات و شـرایطی کـه در اسـناد و
مدارک این پیمان درج شده است ، منعقد میگردد .

 

در این موافقتنامه ، کلمات و عبارتها ، دارای همان معانی هستند که در شرایط عمومی و خصوصی پیمان ، به آنها اطلاق شده است .

ماده – 1 موضوع پیمان

عبارت است از انجام خدمات مهندسی ، تأمین مصالح و تجهیزات ، و انجام سایر خدمات ، به شرح درج شده در پیوست 10 ، برای احداث ، واقع در .

شرایط واگذاری حق استفاده از لیسانس از سوی پیمانکار به کارفرما ، در موارد لزوم ، طبق پیوست 16

است .

ماده – 2 اسناد و مدارک پیمان

اسناد و مدارک زیر در مجموع ، پیمان بین کارفرما و پیمانکار را تشکیل می دهند و هر یک ، به عنوان جزوی از پیمان محسوب می شوند .

 • موافقتنامه
 • پیوستها
 • شرایط عمومی
 • شرایط خصوصی
 • سایر اسناد و مدارکی که براساس مفاد پیمان ، در مدت اجرای کار تنظیم می شود و بـه تأییـد دو طرف پیمان میرسد .

موافقتنامه پیماهناي EP

ماده – 3 مبلغ پیمان

1-3 کارفرما در برابر انجام تعهدات پیمانکار ، مبلغ پیمان را که شامل بخشهای زیر است ، به پیمانکـار می پردازد :

ــ مبلغ ریالی :………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ــ مبلغ ارزی : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

تفکیک مبلغ پیمان ،طبق پیوست 1 ، است .

2-3 مبلغ پیمان جز در ارتباط با موارد زیر ، مقطوع است . 1-2-3 تغییر کار موضوع مادۀ 49 شرایط عمومی .

هزینه تغییرات کارها ، طبـق فهرسـت بهـای درج شـده در پیوسـت 3 ، و انـدازهگیـری تغییرات ، محاسبه می شود .

2-2-3 کارهای فهرست بهایی .

در مواردی که بخشی از مبلغ پیمان به صورت اقلام فهرست بهایی باشد ، مبلـغ پیمـان در این بخش از کارها ، مبلغ اولیه بوده و مبلغ نهایی آن براساس انـدازهگیـری کارهـای انجام شدهی طبق پیمان و فهرست بهای واحد کارها ( پیوست ( 2 ، محاسبه میشود .

3-2-3 تعدیل .

هرگاه طبق شرایط خصوصی پیمان ، تمام یا بخشی از مبلغ پیمان مشمول تعدیل باشد. 4-2-3 مبلغ ( مبالغ ) به شرح زیر ، که به عنـوان مبلـغ مـشروط ( موضـوع مـاده 54 شـرایط عمومی ) ، برای تأمین مصالح و تجهیزات و انجام خدمات ، به شرح پیوست 17 در نظـر

گرفته شده است .

 • مبلغ ریالی :
 • مبلغ ارزی :

3-3 مبلــغ پیمــان ، شــامل تــامین لــوازم یــدکی دوره هــای پــیش راه انــدازی و …… ســاله بهرهبرداری ،به شرح پیوست 11 ، به وسیله پیمانکار است .

ماده – 4 نحوه پرداخت

1-4 پرداختها به پیمانکار ، طبق پیوست 5 انجام می شود .

2-4 در مواردی که نیاز به گشایش اعتبار ارزی است، نحوه گشایش اعتبار و کاربرگهای مربوط ، طبـق پیوست 7 است .

موافقتنامه پیماهناي EP

ماده – 5 تاریخ تنفیذ ، شروع کار و مدت پیمان

1-5 تاریخ نافذ شدن پیمان ، پس از امضا، و مبادله پیمان و تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات ، و بعد از تحقق شرایط زیر است :

……………………

……………………

……………………

در صورت عدم حصول شرایط تعیین شده ظرف حـداکثر 90 روز پـس از امـضا و مبادلـه پیمـان و تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات ، دو طرف می توانند در مورد تاریخ نافذ شدن پیمان ، توافق کنند

 

. هرگاه پیمانکار در مورد تاریخ نافذ شدن پیمان با کارفرما توافق نکند ، تضمینهای تسلیم شـده از سوی پیمانکار به وی بازگردانده می شود و با او تسویه حساب می گردد .

2-5 تاریخ شروع کار .

کارفرما حداکثر ظرف 30 روز پس از تاریخ تنفیذ پیمان ، شروع کار را به پیمانکار ابلاغ میکند . در غیر این صورت ، پیمانکار در پایان مهلت 30 روز ، کار را شروع می نماید .

3-5 مدت پیمان .

مدت تکمیل کار و تحویل موقت آن از زمان شروع کار ، ……………… روز است .

جزئیات مقاطع زمانی قسمتهای اصلی کـار (MILESTONE) ، در پیوسـت 14 مـشخص شـده است .

تغییرات مدت اجرای کار ، تابع ماده 64 شرایط عمومی خواهد بود . 4-5 خسارت تأخیر در تکمیل به موقع کار .

هرگاه به دلیل قصور پیمانکار ( ماده 66 شرایط عمومی ) ، در اتمام طبق برنامه کـار یـا قـسمتهای اصلی آن ، تأخیر پیش آید ، خسارت تاخیر در تکمیل به موقـع کـار ، بـه میـزان تعیـین شـده در شرایط خـصوصی ،از پیمانکـار وصـول میـشود . مجمـوع مبلـغ مربـوط بـه ایـن نـوع تاخیرهـا ، از درصد مبلغ پیمان بیشتر نمیشود .

5-5 هزینه تسریع کار .

هرگاه پیش از سپری شدن مدت تکمیل کار ، پیمانکار کارهای موضوع پیمان را تکمیـل کنـد، بـه ازای هر روز تسریع کار ، به میزان تعیین شده در شرایط خصوصی ، هزینه تسریع کار بـه پیمانکـار پرداخت می شود .

ماده – 6 حد مسئولیت مالی پیمانکار ( ( MAXIMUM LIABLITY

حداکثر مسئولیت مالی پیمانکار در برابر کارفرما در این پیمان ( موضـوع مـاده 74 شـرایط عمـومی) ،

معادل ………… درصد از مبلغ پیمان است .

موافقتنامه پیماهناي EP

ماده – 7 مشاورکارفرما

مشاور کارفرما ، در ارتباط با ماده 50 شرایط عمومی ………………………………………………. ، به نشانی ………………

………………………………………………………………………………………………………………………….. ، است .

حدود اختیارات مشاور کارفرما ،در پیوست 8 بیان شده است .

 

 

نمایندۀ کارفرما نماینده / نمایندگان پیمانکار
نـام نـام
سمت سمت
امضا امضا
مهر

 

 

پیوستها

١- ٢

موافقتنامه پیماهناي – EP  پیوستها

– 1 پیوست یک : جدول تفکیک مبلغ پیمان ،برای بخشهای مختلف کار .

– 2 پیوست دو : فهرست مقادیر و بهای واحد کارها و نرخ عوامل ، برای پیمانهایی که بخشی از مبلغ آنها بر مبنای فهرست بها محاسبه می شود ، شامل :

1-2 فهرست مقادیر و بهای واحد مصالح و تجهیزات .

2-2 فهرست بهای نیروی انسانی برای انجام خدمات فنی و مهندسی و نظارت بر نصب و راه اندازی.

– 3 پیوست سه : فهرستبهای واحد مصالح وتجهیزات و نیروی انـسانی بـرای کارهـای اضـافی و نقصانی ، در پیمانهای مبلغ مقطوع .

1-3 فهرستبهای واحد مصالح و تجهیزات .

2-3 فهرستبهای نیروی انسانی برای انجام خدمات فنی و مهندسی و نظارت بر نصب و راهاندازی.

– 4 پیوست چهار : روش تعدیل .

– 5 پیوست پنج : پرداختها .

1-5 نحوه پرداخت .

2-5 برنامه زمانی پرداختها .

– 6 پیوست شش : بیمه .

1-6 انواع بیمهنامههای در تعهد پیمانکار . 2-6 انواع بیمهنامههای در تعهد کارفرما .

– 7 پیوست هفت : کاربرگ ضمانتنامهها و اعتبار اسنادی. 1-7 کاربرگ ضمانتنامه پیشپرداخت .

2-7 کاربرگ ضمانتنامه انجام تعهدات .

3-7 کاربرگ ضمانتنامه استرداد کسور حسن انجام کار . 4-7 کاربرگ اعتبار اسنادی و ترتیب گشایش اعتبار .

– 8 پیوست هشت : وظایف و اختیارات مشاور کارفرما .

– 9 پیوست نه: آزمایشعملکردی(.( PERFORMANCE TEST

1-9 تفکیک وظایف و مسئولیتهای کارفرما و پیمانکار .

2-9 ضوابط دستیابی به شرایط قابل قبول عملکردی و میزان مصارف .

٢- ٢

موافقتنامه پیماهناي – EP  پیوستها

3-9 موارد عدم دستیابی کامل به ضوابط عملکردی و میزان مصارف ، تعهدات پیمانکار و اختیارات کارفرما .

– 10 پیوست ده : شرح کارهای در تعهد پیمانکار .

1-10 خدمات فنی و مهندسی و تأمین مصالح و تجهیزات در تعهد پیمانکار . 2-10 همکاری در نظارت بر نصب و راهاندازی .

3-10 بخشهایی از خدمات فنی ، اجرایی ، مصالح و تجهیزات که از داخل کشور بایـد تأمین شود .

– 11 پیوست یازده : فهرست عمومی لوازم یدکی و مـواد مـصرفی ، بـرای دوران راه انـدازی و … ساله دوران بهره برداری .

-12 پیوست دوازده : انتقال تکنولوژی و آموزش کارکنان کارفرما ، به وسیله پیمانکار . 1-12 انتقال تکنولوژی .

2-12 آموزش کارکنان کارفرما .

-13 ییوست سیزده : تعهدات کارفرما در تأمین مصالح و تجهیزات و انجام کارها .

1-13 شرح کارها و تأمین مصالح و تجهیزات در تعهد کارفرمـا ، تـا مرحلـه پـیش راه اندازی .

2-13 شرح کارها و تعهدات کارفرما در مرحله راه اندازی (تأمین خوراک ، امکاناتی ماننـد آب ، برق ، گاز و ( Utility) … ، مواد شیمیایی و . ( …

3-13 برنامه زمانی تعهدات کارفرما ، موضوع بندهای 1-13 و .  2-13

-14 پیوست چهارده : برنامه زمانی کلی اجرای کار .

-15 پیوست پانزده : فهرست فروشندگان . ( ( LIST OF VENDORS

–-16 پیوست شانزده : لیسانس و شرایط واگذاری حق لیسانس .

-17 پیوست هفده : اقلامی از کارها ، خـدمات ، تـامین مـصالح و تجهیـزات ، کـه از محـل مبـالغ مشروط (PROVISIONAL SUM) ، به وسیله پیمانکار تأمین میشود .

-18 پیوست هجده : اسناد و مدارک فنی پیمان . 1-18 اسناد فنی مبنا .

٣- ٢

موافقتنامه پیماهناي – EP  پیوستها

1-1-18کدها و استانداردها .

2-1-18 مبانی طراحی .

3-1-18 مشخصات فنی .

4-1-18 نقشه ها و سایراسناد فنی پیمان .

5-1-18 فهرست برنامههای کامپیوتری مورد نظر کارفرما .

2-18 اسناد و مدارک فنی که در طول اجرای کار ، بوسیله پیمانکار تهیـه و بـه تـصویب یـا اطلاع کارفرما میرسد .

1-2-18 فهرست نقشه ها و سایر مدارک فنی ، به تفکیـک برای اخذ تصویب یا اطلاع کارفرما ، شمار نسخه و زبان مدارک فنی .

2-2-18 نقشه ها و سایر مدارک فنی ، کـه بـه تـدریج بـه وسیله پیمانکار تهیه می شود .

-19 پیوست نوزده : مراکز بارگیری و تخلیه ، حمل مـصالح و تجهیـزات ، مـسئولیتهای دو طـرف ، نحوۀ ارزشیابی محموله ، و مشخصات بسته بندی .

-20 پیوست بیست : نحوه گردش کارها .

٤- ٢

 

شرایط عمومی

به منظور سهولت مراجعه به متون قراردادهای سه گانه EPC ، EP ، PC ، درهر سه قرارداد ، عنوانها و شمارههای مواد و بندها در موارد ممکن ، یکسان انتخاب شده است از این رو ، مواردی که در قراردادهای

EP و PC ، متون مواد و بندها مصداق نداشته است ، در مقابل مواد یا بندهای مربوط عبارت » حذف می شود « درج شده است .

٥- ٢

 

شرایط عمومی پیمانهای EP

 

فهرست

 

عنوان

تعریفها و تفسیرها

 

ماده – 1 تعریفها .

 

ماده – 2 تفسیرها .

 

اقدامهای اولیه

ماده – 3 اقدامهای اولیه پس از عقد پیمان .

 

اسناد پیمان

ماده – 4 هدف اسناد پیمان .

 

ماده – 5 اولویت اسناد .

 

ماده – 6 استانداردها ، کدها و مراجع .

 

ماده – 7 اسناد طراحی و مهندسی .

 

ماده – 8 ابلاغیه ها .

 

ماده – 9 مالکیت اسناد و استفاده مجدد از آنها .

 

ماده – 10 زبان حاکم .

 

ضمانتنامه و بیمهنامهها .

 

ماده – 11 ضمانتنامه پیشپرداخت .

ماده – 12 ضمانتنامه استرداد کسور حسن انجام کار .

ماده – 13 ضمانتنامه انجام تعهدات .

ماده – 14 آزاد سازی ضمانتنامهها .

ماده – 15 انواع بیمهنامهها ، مسئولیت تهیه آنها .

ماده – 16 محتوای بیمهنامهها .

ماده – 17 بیمهنامههای در تعهد کارفرما .

ماده – 18 دریافت خسارت از بیمه .

ماده – 19 چشمپوشی از ادعای خسارت اضافی ، مرتبط با موارد بیمه .

ماده – 20 بیمهنامهها ، در شرایط تحویل قسمتی از کار به کارفرما .

ماده – 21 انطباق متن ضمانتنامهها و بیمهنامهها ، با شرایط پیمان .

ماده – 22 مراجع صادرکننده ضمانتنامهها و بیمهنامهها .

ماده – 23 تغییر در بیمهنامهها ، ناشی از تغییر کارها .

 

تعهدات و مسئولیتهای پیمانکار

 

ماده – 24 کلیات .

ماده – 25 انجام خدمات طراحی و مهندسی ، و واگذاری لیسانس .

ماده – 26 مدیریت و نظارت بر کار .

٦- ٢

شرایط عمومی پیمانهای EP

فهرست

عنوان

ماده – 27 تأمین نیروی کار ماده – 28 مقررات کارگاهی .

ماده – 29 تأمین مصالح و تجهیزات ، و حمل و انبارداری آنها .

ماده – 30 ماشین آلات ساختمانی ، ابزار ، مواد مصرفی و تسهیلات مورد نیاز کار.

ماده – 31 تهیه روشهای اجرایی و نقشه های کارگاهی .

ماده – 32 برنامه پیشرفت کار .

ماده – 33 فروشندگان و سایر طرفهای پیمان با پیمانکار .

ماده – 34 مالیات ، عوارض و سایر حقوق دولتی .

ماده – 35 دریافت بیمه نامه ها .

ماده – 36 محرمانه نگهداشتن اسناد و مدارک پیمان .

ماده – 37 تأییدات پیمانکار .

هماهنگی با سایر پیمانکاران

ماده – 38 هماهنگی با سایر پیمانکاران مرتبط با موضوع پیمان .

تعهدات و مسئولیتهای کارفرما

ماده – 39 تعیین نماینده .

ماده – 40 اطلاعات مربوط به محل اجرای کار .

ماده – 41 دقت اطلاعات و مدارک .

ماده – 42 پرداخت صورت وضعیت ها .

ماده – 43 بررسی به موقع مدارک تسلیمی پیمانکار .

ماده – 44 دریافت بیمه نامه ها .

ماده – 45 صدور مجوزها .

ماده – 46 اجرای کارهای ساختمان و نصب و راه اندازی .

ماده – 47 انجام به موقع کار ، و تأمین مصالح و تجهیزات در تعهد کارفرما .

ماده – 48 پرداخت حقوق و عوارض گمرکی .

تغییر در کارها

ماده – 49 تغییر در کارها .

مشاور کارفرما ، بازرسی و کنترل کیفی کار

ماده – 50 مشاور کارفرما .

ماده – 51 بازرسی و کنترل کیفی کار .

پرداختهای به پیمانکار ، تغییرات مبلغ پیمان

ماده – 52 شمول مبلغ پیمان .

٧- ٢

شرایط عمومی پیمانهای EP

فهرست

عنوان

ماده – 53 پرداختهای موقت .

ماده – 54 مبالغ مشروط .

ماده – 55 پرداختهای ارزی .

ماده – 56 تغییرات در مبلغ پیمان .

ماده – 57 صورت وضعیت قطعی .

مراحل تکمیل و تحویل کار

ماده – 58 تکمیل مکانیکی .

ماده – 59 راهاندازی و آزمایش عملکردی .

ماده – 60 تحویل موقت .

ماده – 61 دوره مسئولیت رفع نقص .

ماده – 62 تحویل قطعی .

تغییرات مدت پیمان ، تأخیر ، تعلیق ، خاتمه پیمان

ماده – 63 زمانهای پیمان .

ماده – 64 تغییرات مدت پیمان .

ماده – 65 تعلیق .

ماده – 66 تأخیر در اتمام به موقع کار .

ماده – 67 خاتمه پیمان به درخواست کارفرما .

ماده – 68 برکناری پیمانکار .

ماده – 69 خاتمه پیمان به درخواست پیمانکار .

ماده – 70 خاتمه پیمان به علت وقوع حوادث قهری.

خطرات و زیانهای احتمالی و مسئولیت دو طرف پیمان

ماده – 71 مسئولیتهای کارفرما ، در پذیرش ضرر و زیان .

ماده – 72 مسئولیتهای پیمانکار ، در پذیرش ضرر و زیان .

ماده – 73 وقوع حوادث قهری .

ماده – 74 حد مسئولیت مالی پیمانکار .

حل اختلاف ، اقامتگاه قانونی ، قانون حاکم

ماده – 75 حل اختلاف .

ماده – 76 اقامتگاه قانونی .

ماده – 77 قوانین و مقررات حاکم بر پیمان .

٨- ٢

 

شرایط عمومی پیمانهای EP
تعریفها و تفسیرها
ماده – 1 تعریفها
کلمات یا عبارتهای زیر ، در هر جای این شرایط عمومی یا سایر اسناد پیمان ، دارای معانی
تشریح شده در زیراند . این معانی ، برحسب مورد می توانند به مفهوم مفرد و یا جمع ، به کار روند :
.1-1 » پیمان « ، شامل موافقتنامه بین کارفرما و پیمانکار ، برای اجرای موضوع پیمان و مشتمل بر »
اسناد پیمان « به شرح ماده 2 موافقتنامه است .
.2-1 » موافقتنامه « ، سندی است که بین کارفرما و پیمانکار مبادله می شود ومشخصات اصلی پیمان ،
مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پیمان ، در آن بیان شده است.
.3-1 »شرایط عمومی« ، مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین می کند.
.4-1 » شرایط خصوصی « ، عبارت از شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی ، برای
این پیمان خاص تنظیم شده است . مواد درج شده در شرایط خصوصی ، هیچگاه نمیتواند مواد
شرایط عمومی را نقض کند
.5-1 » پیوست « ، مشخصات و مدارک تکمیلی است که اختصاصأ در این پیمان ، به منظور تکمیل
مفاد موافقتنامه پیمان تنظیم شده است .
.6-1 » کارفرما «، شخص حقوقی است که طرف پیمان با » پیمانکار « است و کارهای موضوع پیمان
برای وی انجام میشود . نمایندگان و جانشینهای قانونی کارفرما ، در حکم کارفرما هستند .
.7-1 » پیمانکار« ، شخص حقوقی است که طرف پیمان با » کارفرما « است و اجرای کارهای موضوع
پیمان را به عهده گرفته است ، نمایندگان و جانشینهای قانونی » پیمانکار « ، در حکم »پیمانکار«
هستند .
.8-1 » مشاور کارفرما « ، شخصی حقوقی است که به عنوان عامل فنی کارفرما ، برای انجام خدمات
فنی در زمینه کارهای موضوع پیمان و به شرح ماده 50 ، تعیین شده و در ماده 7 موافقتنامه ،
معرفی گردیده است .
.9-1 » بازرس فنی « ، شخصی است حقیقی یا حقوقی ، که از سوی کارفرما به منظور نظارت بر
فعالیتهای کنترل کیفی کارهای انجام شده از سوی پیمانکار ، به کار گمارده می شود تا زیر نظر
مشاور کارفرما انجام وظیفه کند .
.10-1 » مهندس طراح « ، شخصی حقیقی یا حقوقی است که از طرف پیمانکار ، مسئولیت انجام تمام یا
بخشهایی از خدمات طراحی مهندسی کار موضوع پیمان را به عهده دارد .
» مهندس طراح « ، می تواند از زیرمجموعههای سازمانی پیمانکار و یا یک شخص ثالث طرف
پیمان با وی باشد ، که در هر حال پس از تأیید کارفرما ، شروع به کار می کند .
.11-1 » فروشنده « ، تولید کننده ، سازنده ، تأمین کننده ، توزیع کننده یا عامل فروش است که از
طریق انعقاد پیمان با پیمانکار ، متعهد به تأمین اقلامی از مصالح و تجهیزات مورد نیاز اجرای کار
است . تولید کنندگان ، سازندگان ، تامین کنندگان یا توزیع کنندگان اقلامی از مصالح و
تجهیزات مورد نیاز کار فروشندگان نیز، » فروشنده « نامیده می شوند.

 

 

 

 

١- ٣

 

شرایط عمومی پیمانهای EP

» .12- 1 پیمانکار عملیات ساختمانی و نصب « ، شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظور انجام بخش و یا بخشهایی از عملیات ساختمان و نصب و خدمات فنی مرتبط با آن در » کارگاه « ، به وسیله کارفرما ، به کار گمارده شده است .

 

» .13- 1 لیسانس « ، دانش فنی بخشهایی از کار است که منحصراً به نام » صاحب لیسانس « ثبت شده است .

 

» .14- 1 صاحب لیسانس « ، شخصی است حقیقی یا حقوقی که صاحب فنی انحصاری تمام یا بخشی از کار موضوع پیمان است و طبق بند 1-25 و پیوست 16 ، فناوری و دانش فنی تمام یا بخشی از کار را تامین می کند .

 

» .15- 1 کار « ، مجموعه خدمات طراحی ، مهندسی ، تامین و به کارگیری مصالح و تجهیزات و همکاری در نظارت بر نصب و راهاندازی است ، که طبق اسناد ومدارک پیمان باید تکمیل و تحویل شود.

 

» .16- 1 کارگاه « ، اراضی یا سایر محوطههایی است که طبق اسناد و مدارک پیمان ، به منظور احداث کار موضوع پیمان و یا انبار و راههای دسترسی مرتبط با آنها ، در نظر گرفته شده است .

 

» .17- 1 پروژه « ، عبارت از مجموعه کامل قابل بهرهبرداری است که کار موضوع پیمان ، تمام یا قسمتی از آن است .

 

»  .18- 1 مبلغ پیمان « ، عبارت از مبلغ درج شده در ماده 3 موافقتنامه است ، که می تواند براساس ماده

 

56 تغییر یابد .

 

» .19- 1 مبلغ مشروط « مبلغی است که در بند 4-2-3 موافقتنامه درج شده است و پرداخت آن ، مشروط به دستور کارفرما برای انجام کارها و خدمات یا خرید مصالح و تجهیزات به وسیله پیمانکار ، براساس ماده 54 است .

 

» .20- 1 مدت پیمان « ، عبارت است از مدت درج شده در ماده 3-5 موافقتنامه و تغییرات بعدی آن طبق ماده 64 ، به منظور تکمیل کار و تحویل موقت براساس ماده . 60

 

»  .21- 1 نافذ شدن پیمان « به معنای شروع تعهدات دو طرف است .

 

» .22- 1 ابلاغ شروع کار « ، دستور کارفرما به پیمانکار مبنی بر شروع کار ، طبق بند 2-5 موافقتنامه است .

 

» .23- 1 دوره مسئولیت رفع نقص « ، دوره زمانی تعیین شده در ماده 61 است ، که طی آن پیمانکار مسئول رفع هر نوع عیب و نقص در کارهایی است که در تعهد اوست .

 

» .24- 1 گواهی رفع نقص « ، عبارت از گواهی تایید رفع نواقص احتمالی موجود در کارها به هنگام تحویل موقت است ، که با توجه به بند 2-60 صادر میشود .

 

» .25- 1 اسناد فنی مبنا « ، عبارت از مجموعه اسناد فنی ، استانداردها ، کدها ، آییننامهها ، مشخصات فنی ، نقشه ها و سایر مدارک به شرح پیوست 18 ، است که کار موضوع پیمان باید طبق آنها ، به وسیله پیمانکار انجام شود .

٢- ٣

شرایط عمومی پیمانهای EP

» .26- 1 مدارک تسلیمی پیمانکار « (Submittals) ، عبارت از هرگونه نقشه ، مشخصات و مدارک تهیه شده به وسیله پیمانکار از قبیل گزارشهای پیشرفت ،نقشه های کارگاهی ، برنامه ریزیهای دورهای و … است که در طول مدت پیمان تسلیم کارفرما می شود .

 

» .27- 1 دستور تغییر کار « ، سندی است که افزایش ، کاهش و یا تغییر کار و تغییرات در مدت و مبلغ پیمان ناشی از آنها ، در آن درج شده است و به امضای کارفرما و پیمانکار می رسد .

» .28- 1 مصالح و تجهیزات « ، عبارت است از مواد ، اجناس ، کالا ، دستگاهها ، ادوات ، اقلام و به طورکلی ، هر آن چیزی که در کار مصرف شده و باقی می ماند .

» .29- 1 ماشین آلات ساختمانی « ، عبارت از تمام دستگاهها و ماشین آلات است که برای اجرا و تکمیل عملیات ساختمان و نصب لازم است ، اما شامل دستگاههایی که در کار باقی می مانند نمی شود .

» .30- 1 عملیات ساختمان و نصب « ، عبارت از عملیات اجرایی اعم از سیویل و سازه ، مکانیک ، لوله کشی ، برق ، ابزار دقیق ، رنگ ، عایق و سایر کارهای تکمیلی مرتبط با آنها است ، که در محل » کارگاه « به منظور احداث کار موضوع پیمان ، تا مرحله پیش راهاندازی ، با استفاده از » مصالح و تجهیزات . « به اجرا در می آید .

» .31- 1 پیش راهاندازی «(Precommissioning) ، به تمام عملیات پس از تکمیل ساختمان و نصب ، از قبیل انجام آزمایشها ، بازرسیها و هر نوع کارهای تکمیلی دیگر گفته می شود ، به نحوی که کار موضوع پیمان را آماده راهاندازی سازد .

» .32- 1 تکمیل مکانیکی « ، به معنای اتمام عملیات ساختمان و نصب و پیش راه اندازی است ، به نحوی که کار مورد نظر آماده راهاندازی باشد .

» .33- 1 راهاندازی « (Commissioning) ، به معنای انجام کارهای لازم برای قراردادن موضوع پیمان در شرایط عملیاتی پس از تکمیل مکانیکی ، طبق ماده 59 است .

» .34- 1 آزمایش عملکردی « ( Performance test) ، مجموعه آزمایشها و رسیدگیهایی است که براساس ماده 59 ، به منظور حصول اطمینان از دستیابی به شرایط تضمین شده عملکردی و میزان مصارف ، طبق پیوست 9 ، پس از مرحله راهاندازی صورت میگیرد.

» .35- 1 مرجع فنی « ، شخص حقیقی یا حقوقی شناخته شده و معتبر در زمینه تخصصی ویژه است که کارفرما یا مشاور کارفرما و پیمانکار ، در موارد اختلاف نظر فنی و یا تعبیرهای متفاوت از اسناد و مدارک فنی ، از وی استفسار می کنند و نظر وی برای دو طرف قطعی است .

 

٣- ٣

شرایط عمومی پیمانهای EP

ماده – 2 تفسیرها

.1-2 روز ، ماه ، سال : منظور از روز ، روز تقویمی و منظور از ماه و سال ، ماه و سال شمسی، طبق تقویم رسمی کشور است .

.2-2 مفرد و جمع : هر جا معنی عبارت ایجاب کند ، کلمات مفرد ، معنی جمع و کلمات جمع ، معنی مفرد دارد .

.3-2 عنوانها : عنوانهای درج شده در شرایط عمومی ، تنها به منظور راهنمایی و اطلاع از مفاد موادی است که مشترکاً زیر آن عنوان قرار گرفتهاند و نمی توان از آنها در تفسیر مواد استفاده کرد .

٤- ٣

شرایط عمومی پیمانهای EP

اقدامهای اولیه

ماده – 3 اقدامهای اولیه پس از عقد پیمان

1-3 تسلیم ضمانتنامه پس از امضاء و مبادله پیمان ،پیمانکار ضمانتنامه موضوع مواد 11و 13 را تهیه و تسلیم کارفرما میکند.

2-3 شروع کار پیمانکار موظف است پس از دریافت ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما در زمان تعیین شده در ابلاغیه ، و

در صورت عدم دریافت ابلاغیه شروع کار از سوی کارفرما ، پس از گذشت سی روز از تاریخ تنفیذ پیمان ، نسبت به شروع کار اقدام کند .

پیمانکار ، اسناد زیر را ظرف حداکثر پانزده روز پس از تاریخ شروع کار ،برای بررسی کارفرما تسلیم می کند . کارفرما پس از دریافت مدارک ، حداکثر ظرف هفت روز ، موارد اصلاحات مورد نظر خود را طی جلسهای با حضور پیمانکار و مشاور کارفرما ، مطرح میکند و پس از جمع بندی نهایی موارد و تهیه صورت جلسه آنها ، پیمانکار ، اصلاحات و تغییرات مصوب را تا قبل از درخواست اولین صورت وضعیت ، اعمال نموده و برای تایید نهایی به کارفرما تسلیم می کند .

1-2-3 برنامه زمانی اجرای فعالیتهای اصلی هر یک از بخشهای کار ( مهندسی ، تامین مصالح و تجهیزات ) ، براساس برنامه زمانی کلی اجرای کار درج شده در پیوست . 14

2-2-3 برنامه زمانی تحویل مدارک تسلیمی پیمانکار .

3-2-3 جدول درصد وزنی کارها ، به عنوان مبنای پرداخت صورت وضعیتهای موقت منطبق با ضمایم پیمان .

4-2-3 برنامه زمانی تفصیلی پرداختها و گردش نقدینگی ، منطبق با ضمایم پیمان .

5-2-3 نمودار سازمانی پیمانکار ، که در آن عوامل کلیدی بخشهای مختلف کار و ارتباط آنان با هم ، مشخص شده باشد .

3-3 تهیه و تسلیم بیمهنامهها پیش از شروع عملی کارها ، دو طرف با توجه به مواد 15 و 16 و 17 و ضمایم پیمان ، بیمهنامههایی را

که هر یک ملزم به تهیه آن هستند ، از مراجع بیمه تهیه و به طرف دیگر تسلیم می کنند . 4-3 هماهنگیهای اولیه

به منظور رفع ابهامات فنی باقیمانده و حصول تفاهم در مورد اجرای مفاد پیمان از سوی دو طرف ،ظرف بیست روز پس از شروع کار ، طی جلسه ( جلساتی ) با حضور کارفرما ، پیمانکار و مشاور کارفرما ، در موارد زیر ، تصمیمگیری می شود تا در طول اجرای پیمان ملاک عمل قرار گیرد :

1-4-3 رفع ابهامات و ارائه اطلاعات تکمیلی پایه ، شامل :

 • رفع ابهامات احتمالی در مورد اسناد و مدارک مبنای طراحی .
 • تحویل باقیمانده اطلاعات پایه و مبنای طراحی برای انجام کارهای طراحی ( به وسیله پیمانکار) ، از سوی کارفرما و مشاور کارفرما .

٥- ٣

شرایط عمومی پیمانهای EP

2-4-3 نحوه گردش کارها .

هرگاه گردش کارها و روابط متقابل ( پیوست ( 20 در هنگام عقد پیمان ، ضمیمه نشده باشد ، در جلسه هماهنگیهای اولیه ، نحوه گردش کارها از جمله موارد مشخص شده در زیر ، به عنوان پیوست

20 ، به پیمان منضم میگردد .

 • گردش کار مکاتبات بین کارفرما – پیمانکار – مشاور کارفرما و سایر مراجع مرتبط با اجرای پیمان ، در صورت لزوم .
 • گردش کار ابلاغ دستور تغییر کار از سوی کارفرما و اقدامهای پس از آن.
 • گردش کار تهیه ، تحویل ، تایید و پرداخت صورت وضعیتهای پیمانکار .
 • گردش کار تسلیم ، بررسی و تأیید نقشهها و مدارک فنی پیمان .

٦- ٣

شرایط عمومی پیمانهای EP

اسناد پیمان

ماده – 4 هدف اسناد پیمان

هدف اسناد پیمان . توصیف کار تکمیل شده موضوع پیمان است که باید طبق اسناد پیمان طراحی و اجرا شود .

 

انجام هر کار و تامین هر نوع مصالح و تجهیزات ، که با استنباط از اسناد پیمان و یا طبق عرف فنی و تجاری برای انجام موضوع پیمان لازم باشد ،به عهده پیمانکار است .

ماده – 5 اولویت اسناد

هرگاه بین مفاد و مضمون اسناد پیمان ، تناقض ، اختلاف و یا اشتباهی بروز کند ،با استنتاج منطقی از مفاد اسناد مرتبط با موضوع ، تناقض ، اختلاف و اشتباه برطرف خواهد شد . اما در هر صورت ، موافقتنامه و شرایط عمومی نسبت به سایر اسناد پیمان اولویت دارند .

ماده – 6 استانداردها ، کدها و مراجع

نگارش استانداردها ، شناسه ها ( کدها ) و مراجع مورد نیاز اجرای کار که در پیمان پیشبینی شده است ، آخرین تجدید نظر آنها در زمان عقد پیمان است ، مگر آنکه به نحو دیگری در پیمان تصریح شده باشد.

در موارد مسکوت در پیمان ،از آخرین نگارش استانداردها و کدهای معتبر بین المللی هماهنگ با دیگر استانداردهای پیش بینی شده در پیمان ، با تأیید مشاور کارفرما ، استفاده می شود .

ماده – 7 اسناد طراحی و مهندسی

تمام کارهای طراحی و مهندسی موضوع پیمان ، براساس اسناد مبنای طراحی منضم به پیمان و رعایت اصول صحیح مهندسی انجام میشود .

.1-7    مراحل طراحی و مسئولیتهای دو طرف .

خدمات طراحی و مهندسی ، براساس » اسناد فنی مبنا « و با توجه به کارهای انجام شده که اسناد آنها در پیوست 18 منعکس است ، انجام میشود . پیمانکار ، کارهای طراحی و مهندسی موضوع پیمان را با توجه به محدودۀ خدمات مهندسی تعیین شده در پیوست 10 ، شروع و تکمیل میکند .

 

مسئولیت هر نوع نقص و یا کمبود در نقشه ها و مدارک فنی در محدوده خدمات پیمانکار ، حتی اگر به تأیید کارفرما یا مشاور کارفرما رسیده باشد ، به عهده پیمانکار است ، مگر اینکه نقص یا کمبود ، ناشی از اطلاعات درج شده در اسناد فنی مبنا و خارج از تعهدات پیمانکار باشد .

 

.2-7 ارسال اسناد و مدارک طراحی و مهندسی برای تأیید و تصویب و یا اطلاع کارفرما پیمانکار موظف است اسناد و مدارک موضوع بند 1-2-18 پیوست 18 را در نسخه های لازم ، برحسب مورد ، برای تصویب و یا اطلاع کارفرما ارسال کند .

 

انجام کارهای مربوط به نقشه ها و مدارکی که نیاز به تصویب کارفرما دارند ، فقط پس از اخذ تصویب کارفرما ، مجاز است .

 

 

٧- ٣

 

شرایط عمومی پیمانهای EP

تبصره : هرگاه طبق بند 1-2-18 پیوست 18 ، تصویب نهایی بخشهایی از کارهای طراحی مهندسی به صاحبان لیسانس و یا سایر شرکتهای مهندسی طرف پیمان با کارفرما واگذار شده باشد ، پیمانکار موظف به ارسال مدارک و اخذ تصویب از آنان است . تصویب مدارک توسط مراجع یاد شده ، به منزله تصویب کارفرما تلقی میشود .

 

.3-7    ترتیب تصویب مدارکی که نیاز به تصویب کارفرما دارند .

 

کارفرما ظرف مدت چهارده روز از تاریخ دریافت مدارک و نقشههای ارسالی پیمانکار ، برای تصویب به یکی از دو روش زیر عمل می کند :

 

1-3-7 تصویب مدارک و نقشه های دریافتی را همراه با عودت یک نسخه امضاء شده از آنها ، به پیمانکار اعلام می دارد .

 

2-3-7 عدم تصویب نقشه ها و مدارک و دلایل آن ( مغایرت با مفاد پیمان و یا روشهای متداول طراحی ، مهندسی ) و اصلاحات پیشنهادی خود را با وضوح ، و برای هر بخش از مدارک ، یکباره به پیمانکار اعلام می کند . پیمانکار ، اصلاحات مورد نظر کارفرما را در نقشهها و مدارک اعمال نموده ، مجدداً به ترتیب یاد شده ، برای تصویب نهایی کارفرما ارسال می کند . هرگاه پیمانکار اصلاحات مورد نظر کارفرما را به هر دلیلی قابل قبول نداند ، مذاکرات لازم بین دو طرف انجام می شود . تا موضوع فیصله یابد و امکان ادامه کار بدون وقفه در روند پیشرفت کار فراهم شود .

 

در صورتی که دو طرف در این مورد به توافق نرسند ، موضوع به مرجع فنی تعیین شده در شرایط خصوصی ارجاع داده می شود . در خلال این مدت ، پیمانکار موظف است کار را طبق نظر کارفرما اجرا کند . پس از اعلام نظر مرجع فنی ، هرگاه این نظر با دستور کارفرما تطبیق نداشته باشد ، هزینه های اضافی انجام شده از سوی پیمانکار در ارتباط با کارهای ارجاع شده به مرجع فنی ، به پیمانکار پرداخت می شود .

 

تصویب اسناد و مدارک از سوی کارفرما ، از هیچ یک از مسئولیتها و تعهدات قراردادی پیمانکار نمی کاهد ، به استثنای موارد ارجاع شده به مرجع فنی ، که کارها به رغم نظر پیمانکار ، به روش مورد نظر مرجع فنی انجام شده باشد .

 

3-3-7 در صورتی که کارفرما ظرف مدت چهارده روز نظر خود را در مورد مدارک و نقشه های ارسالی

 

( یکباره در یک نوبت برای هر بخش از مدارک ) اعلام نکند ، نقشه ها و مدارک ارسالی ، تصویب شده تلقی می شود .

 

ماده – 8 ابلاغیه ها

 

هرگونه اطلاعیه ، اعلام نظر ، موافقت و اقدامهای مشابه ، تنها به صورت کتبی معتبر است . رسید دبیرخانه هر دو طرف و یا رسید تحویل پستی ، ملاک تسلیم مکاتبه هاست .

 

ماده – 9 مالکیت اسناد واستفاده مجدد از آنها ، حقوق ثبت شده

 

.1-7 اسناد و مدارک ( از جمله نقشه ها و مشخصا ت فنی ) تهیه شده به وسیله پیمانکار ، در مالکیت وی باقی میماند . کارفرما می تواند به منظور بهرهبرداری ، تعمیر ، نگهداری و هر نوع مراجعه

 

 

٨- ٣

 

شرایط عمومی پیمانهای EP

بعدی ، نسخه هایی از آنها را در اختیار داشته باشد . اگر کارفرما بخواهد در طرحهای توسعه و پروژه های مشابه ، از نقشه ها و مدارک یاد شده استفاده کند ، مسئولیت هر نوع عدم تطبیق ، ناهماهنگی و اشتباه ، به عهده وی است .

 

مالکیت نقشه ها و مدارکی که به وسیله کارفرما تهیه شده است ، از آن کارفرماست و پیمانکار نمی تواند بدون اجازه کارفرما ، از آنها به منظور کارهای خارج از موضوع این پیمان استفاده کند .

 

مگر اینکه موافقت کارفرما را در این مورد کسب کرده باشد .

 

در مورد حق مالکیت و استفاده مجدد از اسناد و مدارک مرتبط با خرید لیسانس ، اعم از اینکه خرید لیسانس در تعهد کارفرما و یا پیمانکار باشد ، طبق موافقتنامه واگذاری لیسانس عمل می شود .

 

.2-7 در مواردی که استفاده از اختراع ، ابداع ، نوآوری ، تألیف و سایر حقوق ثبت شده در زمینه های مختلف طراحی و مهندسی ، انتخاب فرآیند ، دستگاهها و تجهیزات ، برای انجام کارهای موضوع پیمان مورد نیاز است ، که براساس اطلاع کارفرما استفاده از آنها مشروط به پرداخت حقوق ثبت شده تحت عنوانهای حق لیسانس ،حق ثبت اختراع ،حق ثبت علامت ، حق نشر و مانند آنها باشد ، این موارد در اسناد فنی مبنا و پیوست 16 ،تعیین شده است و پیمانکار موظف به تأمین مجوز استفاده از اینگونه حقوق و پرداخت هزینههای مربوط به آنهاست ، مگر آنکه هزینه برخی از این موارد ، طبق پیوست 16، به عهده کارفرما باشد .

 

در مواردی از استفاده از حقوق ثبت شدۀ مورد نیاز اجرای کار ، که در اسناد فنی مبنا و پیوست 16

 

، تعیین نشده است و در قیمتهای پیشنهادی پیمانکار نیز به طور جداگانه منظور نگردیده است ، هزینههای مربوط ، از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود .

 

.3-7 پیمانکار ، موظف است کارفرما را در برابر هرگونه ادعا ، اعتراض ، مطالبه زیان و خسارت از سوی صاحبان حقوق ثبت شده مورد استفاده در کارهای موضوع پیمان

 

( حتی اگر اینگونه حقوق ثبت شده در اسناد پیمان تعیین نشده باشد ) ، مصون نگهدارد و مسئولیت پاسخگویی و جبران هر نوع زیان و خسارت صاحبان حقوق ثبت شده در ارتباط با کارهای موضوع پیمان ، بعهده وی است .

 

ماده – 10 زبان حاکم

 

زبان حاکم در بخشهای مختلف اسناد پیمان ، که در زمان عقد پیمان به امضای دو طرف رسیده است ، زبان یا زبانهایی است که اسناد پیشگفته به آن زبان تهیه شدهاند . زبان مورد استفاده در اسناد و مدارکی که در طول اجرای کار به وسیله کارفرما و پیمانکار تهیه و مبادله می شوند ، در شرایط خصوصی مشخص می شود . در مواردی که متون قراردادی به دو زبان تنظیم شده است ، زبان فارسی ملاک عمل است .

 

٩- ٣

 

شرایط عمومی پیمانهای EP

ضمانتنامه ها و بیمه نامه ها

 

ماده – 11 ضمانتنامه پیشپرداخت

همزمان با درخواست پیشپرداخت موضوع بند 2-53 ، پیمانکار ضمانتنامهای به همان مبلغ طبق کاربرگ درج شده در پیوست 7 ، از بانکها یا مؤسسات بیمه مورد تایید کارفرما ،تهیه و تسلیم کارفرما می کند . مبلغ ضمانتنامه ، به تناسب کسر مبلغ پیشپرداخت از محل صورت وضعیتهای پیمانکار ،کاهش داده می شود .

 

ماده -12 ضمانتنامه استرداد کسور حسن انجام کار

 

پیمانکار می تواند در طول مدت اجرای پیمان ، تمام یا بخشی از مبالغ نگهداری شده به عنوان

 

»کسور حسن انجام کار موضوع بند « 1-7-53 را ،در مقابل تسلیم ضمانتنامه بانکی یا بیمهای مورد تایید کارفرما معادل همان مبلغ و طبق فرم درج شده در پیوست 7 ، از کارفرما دریافت کند .

 

ماده – 13 ضمانتنامه انجام تعهدات

 

.1-13 پس از امضای پیمان ، به منظور تضمین انجام تعهدات پیمانکار ، درج شده در اسناد پیمان ، پیمانکار ضمانتنامهای به مبلغ تعیین شده در شرایط خصوصی ، که در هر حال نباید کمتر از پنج درصد مبلغ پیمان باشد ، طبق کاربرگ درج شده در پیوست 7 ، از بانکها یا موسسات بیمه مورد تایید کارفرما تهیه و تسلیم کارفرما میکند . این ضمانتنامه ، باید تا یکسال پس از تحویل موقت یا زمان پیشبینی شده در شرایط خصوصی ، معتبر باشد .

 

ماده – 14 آزادسازی ضمانتنامهها

 

.1-14 ضمانتنامه پیشپرداخت ، پس از استهلاک مبلغ آن به ترتیب درج شده در ماده 11 ، آزاد میشود و به پیمانکار مسترد میگردد .

 

.2-14 ضمانتنامههای تسلیم شده برای استرداد کسور حسن انجام کار موضوع ماده 12 ،پس از تحویل موقت و رسیدگی به صورت وضعیت قطعی ، 50 درصد مبلغ کسور حسن انجام کار و یا ضمانتنامههای آن ،با رعایت بند 2-57 ، مسترد خواهد شد و 50 درصد دیگر ، بعد از تحویل قطعی بازگردانده می شود .

 

.3-14 ضمانتنامه انجام تعهدات ، هرگاه در شرایط خصوصی ، روش دیگری برای آزادسازی ضمانتنامه انجام تعهدات پیشبینی نشده باشد ،پس از تحویل موقت ، موضوع ماده 60 و رسیدگی صورت وضعیت قطعی با رعایت بند 2-57 ، آزاد می شود .

 

.4-14 هرگاه طبق ماده 68 ،پیمانکار از کار برکنار شود ،در مورد ضمانتنامه انجام تعهدات و مبالغ تضمین حسن انجام کار ، طبق بند 7-2-68 ، عمل می شود .

 

.5-14 هرگاه پیمان، طبق مواد 67 ، 69 و 70 خاتمه داده شود ، به ترتیب زیر عمل می شود : 1-5-14 مبلغ ضمانتنامه انجام تعهدات ، با رعایت بند 3-14 آزاد می شود .

 

 

١٠- ٣

 

شرایط عمومی پیمانهای EP

2-5-14 مبالغ تضمین حسن انجام کار و یا ضمانتنامه معادل آن ، به تناسب قسمتهای تحویل موقت و قطعی شده ، براساس بند 2-14 آزاد می شود .

 

ماده – 15 انواع بیمهنامهها ، مسئولیت تهیه آنها

 

.1-13 پیمانکار ، موظف به تهیه بیمهنامههای لازم برای پوشش موارد تعهدات عمومی خود در رابطه با پیمان با کارفرما ، و براساس پیوست 6 است . همچنین ، وی موظف به حفظ بیمهنامهها در مدت اعتبار آنها و نیز ، تمدید های پس از آن است . پیمانکار بدون ایجاد محدودیت در تعهدات و مسئولیتهای خود و کارفرما ، نسبت به تامین پوششهای بیمهای اقدام می کند . پوشش این ببمهنامهها، از جمله مواردی به شرح زیر است :

 

1-1-15 بیمه حمل مصالح و تجهیزات پروژه ، از محلهای تولید یا فروش ، تا انبارهای کارگاه. 2-1-15 حذف میشود .

 

3-1-15 حذف میشود .

 

4-1-15 حذف میشود .

 

.2-15 بیمهکردن مصالح و تجهیزات و کارها ، تنها به منظور تامین خسارتهای وارده است و پیمانکار را به هیچ وجه از تعهدات خود مبری نمی کند .

 

.3-15 هزینه تهیه و حفظ بیمه نامهها از جمله پرداخت حق بیمه و فرانشیز به عهده پیمانکار است مگر این که در شرایط خصوصی نحوه دیگری پیش بینی شده باشد .

 

.4-15 در صورتی که پیمانکار تمام یا بخشی از بیمهنامههای یاد شده را در موعد مقرر تهیه ننماید و یا بیمهنامههای موجود را به موقع تمدید نکند ، کارفرما می تواند رأساً اقدام به تهیه و یا تمدید بیمهنامهها کرده ، و هزینه های مربوط را ، از جمله هر گونه هزینه بالاسری ، به حساب بدهکار پیمانکار منظور دارد . هرگاه ، هزینه تهیه بیمهنامهها در شرایط خصوصی پیمان ، به عهده کارفرما گذاشته شده باشد تنها هزینه های بالاسری کارفرما برای اخذ بیمهنامهها ، به حساب بدهی پیمانکار گذاشته می شود . هرگاه به علت قصور پیمانکار ، کار خسارت دیده تحت پوشش بیمههای یاد شده قرار نگرفته باشد ، پیمانکار موظف به جبران خسارت وارده تا میزان تعیین شده در ماده 74 است .

 

ماده -16 محتوای بیمهنامهها

 

.1-16 در بیمهنامهها ، جز در مورد کارکنان و ماشینآلات ساختمانی وتاسیسات متعلق به پیمانکار ، باید نام کارفرما به عنوان ذینفع (Co – insured) درج شود و قبل از شروع هر کار ،به کارفرما تسلیم گردد . هر نوع تغییر در محتوی و یا زمان پایان اعتبار بیمهنامهها ، باید با اطلاع قبلی کارفرما باشد . در تمام بیمه نامه ها ، بیمهگذار ،موضوع بیمه و طرف ذینفع از آن، باید به وضوح بیان شده باشند.

 

.2-16   مفاد بیمهنامهها ، باید با نیازمندیهای درج شده در پیوست 6 پیمان ، منطبق باشند .

 

 

 

 

١١- ٣

 

شرایط عمومی پیمانهای EP

.3-16 بیمهنامه حمل ، تا زمان ورود کالا به انبارهای کارگاه ،و سایر بیمهنامهها تا زمان تحویل موقت باید اعتبار داشته باشد ، مگر آنکه در شرایط خصوصی به نحو دیگری بیان شده باشد .

 

.4-16   در متن بیمهنامهها ، احتمال تحویل بخشهایی از کار ، قبل از تحویل موقت کل کار براساس ماده

 

20 ، باید تصریح شود .

 

ماده – 17 بیمه نامههای در تعهد کارفرما

 

.1-17 کارفرما متعهد به تهیه بیمه تمام خطر نصب برای پوشش هر نوع خسارت به مصالح و تجهیزات مستقر در انبارهای کارگاه و یا محلهای ساختمان و نصب برای دوره عملیات ساختمان و نصب و دوره مسئولیت رفع نقص ، میباشد .

.2-17 علاوه بر بیمه تمام خطر نصب ، در صورتی که اخذ برخی از بیمه نامه ها طبق پیوست 2-6 ، در تعهد کارفرما باشد ، کارفرما نسبت به دریافت آنها طبق ضوابط پیش بینی شده در این پیوست اقدام می کند .

 

ماده – 18 دریافت خسارت از بیمه

 

.1-18 هرگاه در شرایط خصوصی به نحو دیگری بیان نشده باشد ، ترتیب دریافت خسارتهای بیمه ، به این نحو است :

 

1-1-18 پیمانکار موظف است اسناد و مدارک لازم را برای دریافت خسارت ، با همکاری کارفرما تنظیم و آماده کرده ، در موعد مقرر به بیمهگر تحویل دهد .

 

2-1-18 مبالغ پرداختی شرکت بیمه در مورد بیمه هایی که ذینفع آن کارفرماست ، به حسابی که کارفرما به این منظور افتتاح کرده ، واریز می شود ، تا وی به عنوان معتمد ، مبالغ مربوط را در کارهای خسارت دیده ،صرف نماید .

 

3-1-18 بخشهای خسارت دیده کار ، به دستور کارفرما و به وسیله پیمانکار ، اصلاح یا تعویض میشود و هزینه آن از محل مبالغ دریافتی بیمه ،به پیمانکار پرداخت میگردد .

 

.1-17 هرگاه مبالغ دریافت شده از بیمهگر ، برای جبران خسارتهای وارده کافی نباشد و یا برخی از قسمتهای خسارت دیده به هر دلیل تحت پوشش بیمه قرار نگرفته باشد . مسئولیت تامین هزینه اضافی مورد نیاز ، با توجه به مواد 71 و 72 ،برحسب مورد به عهده کارفرما یا پیمانکار است .

 

 

١٢- ٣

 

شرایط عمومی پیمانهای EP

ماده– 19 چشم پوشی از ادعای خسارت اضافی ، مرتبط با موارد بیمه

 

کارفرما ، پیمانکار و پیمانکاران دست دوم و … که اموال و دارایی آنان تحت پوشش بیمههای یاد شده قرار میگیرد ، حق هر نوع ادعا را بیش از آنچه که از سوی بیمه پرداخت شده است ، از خود سلب میکنند .

 

ماده – 20 بیمهنامهها ، در شرایط تحویل قسمتی از کار به کارفرما

 

هرگاه تحویل قسمتی از کار طبق بند 4-60 از سوی کارفرما مورد نظر باشد ، پیمانکار موظف است که مراتب را قبل از تحویل آن قسمت از کار ، به بیمهگر ، اطلاع داده ، تایید اعتبار بیمهنامه صادره را در شرایط جدید ، از بیمه گر اخذ نماید.

 

ماده -21 انطباق متن ضمانتنامهها و بیمهنامهها ، با شرایط پیمان

 

مضمون تمام ضمانتنامهها و بیمهنامهها و محدوده پوشش آنها ، باید منطبق با اسناد پیمان و پیوستهای شماره 6 و 7 آن باشد . هرگاه ضمانتنامهها و بیمهنامههای تسلیم شده از سوی پیمانکار، از نظر انطباق با شرایط پیشبینی شده در پیمان ، دارای اشکال یا نواقصی باشند ،مراتب به وسیله کارفرما به پیمانکار اعلام میشود و پیمانکار موظف است ظرف ده روز با مراجعه به مراجع صادر کننده ضمانتنامهها و بیمهنامهها ، نسبت به رفع نواقص و یا جایگزین کردن آنها با ضمانتنامهها و بیمهنامههای جدید ، اقدام کند

 

. در هر حال ، پیمانکار مسئول درستی مفاد بیمهنامهها و ضمانتنامههای دریافتی ، طبق اسناد پیمان است.

 

ماده – 22 مراجع صادرکننده ضمانتنامهها و بیمهنامهها

 

تمام ضمانتنامهها و بیمهنامههای مورد نیاز ، باید از بانکها و مؤسسات بیمه مورد تأیید کارفرما تهیه و تسلیم شوند . هرگاه مرجع صادرکننده ضمانتنامه و بیمهنامه به هر دلیل ، دچار انحلال ، ورشکستگی یا عدم توانایی برای انجام برخی از تعهدات مالی شود ، پیمانکار موظف است ظرف حداکثر سی روز نسبت به جایگزین کردن ضمانتنامهها وبیمهنامهها از مراجع دیگر مورد قبول کارفرما ، اقدام کرده و ضمانتنامههای جدید را به کارفرما تسلیم نماید.

 

ماده – 23 تغییر در بیمهنامهها ، ناشی از تغییر کارها

 

هرگاه تغییر کاری منجر به تغییر اساسی در شرح کارها ، قیمت ، مدت و سایر شرایط پیمان شود، پیمانکار موظف است براساس موارد قید شده در متن بیمهنامهها . مراتب را به مراجع صادرکننده بیمهنامهها اطلاع دهد ، تا در صورت لزوم ، تغییرات لازم در مفاد بیمهنامهها انجام شود .

در صورت افزایش مدت پیمان ، موضوع بند 1-64 ، بیمهنامههای مربوط به همان مدت ، از سوی پیمانکار تمدید می شود .

 

١٣- ٣

 

شرایط عمومی پیمانهای EP

تعهدات و مسئولیتهای پیمانکار

 

ماده – 24 کلیات

تعهدات پیمانکار در چارچوب پیمان ، شامل خدمات مهندسی ، تأمین تمام مصالح و تجهیزات و لوازم یدکی ، انجام تمام کارها و خدمات فنی مورد نیاز برای طراحی ، خرید ، راهاندازی، انجام آزمایشهای عملکردی و تکمیل و تحویل کار موضوع پیمان ، براساس نقشهها ، مشخصات و مدارک فنی، برنامهها و روشهای پیشبینی شده در بند 1-18 در پیوست 18 است.

 

این تعهدات ، طبق پیوست 10 و از جمله شامل موارد زیر است :

 

 • کارهای طراحی و مهندسی و در صورتی که طبق پیوست 16 ، تأمین لیسانس به عهده پیمانکار باشد ، واگذاری لیسانس .
 • تهیه ، حمل مصالح و تجهیزات پروژه .

 

 • همکاری در نظارت بر نصب و راه اندازی و انجام آزمایشهای عملکردی و تکمیل و تحویل کارها به کارفرما ، به ترتیب درج شده در پیوست . 9
 • انتقال فناوری و آموزش کارکنان کارفرما .

 

مواردی از تامین مصالح و تجهیزات ، انجام کارها و خدمات فنی که طبق پیوست 13 جزو تعهدات کارفرماست ، از محدوده تعهدات پیمانکار مستثنی هستند . اما در مواردی که پیمان به تامین برخی خدمات و انجام برخی از کارهای مهندسی و یا تأمین برخی از اقلام مصالح و تحهیزات به عنوان تعهدات پیمانکار ، و نیز سایر مواردی که با استنتاج منطقی از پیمان ، برای تکمیل کار و راه اندازی طبق مشخصات فنی لازم باشند صراحت نداشته باشد ، این موارد جزو تعهدات پیمانکار محسوب می شود .

 

ماده – 25 انجام خدمات طراحی و مهندسی ، و واگذاری لیسانس

 

.1-25 در صورتی که تأمین لیسانس به عهده پیمانکار باشد ، پیمانکار موظف به تأمین دانش فنی و واگذاری لیسانس مربوط طبق پیوست 16 ، به کارفرماست ، پیمانکار ، موظف به جمع آوری و تکمیل اطلاعات مبنا ، انجام مهندسی پایه و تفصیلی طرح براساس اسناد فنی مبنا ، تهیه اسناد و مدارک و نقشه ها و تسلیم آنها به کارفرما در مقاطع مختلف برای تأیید و تصویب ، طبق بند -18 1-2 پیوست 18 و برنامه زمانی موضوع بند 1-2-3 ، است .

 

پیمانکار باید طراحی و مهندسی را با دقت و طبق عرف مهندسی انجام دهد . مسئولیت بروز هرگونه اشتباه و تناقض ، کمبود اسناد و مدارک فنی و اطلاعات تهیه شده توسط وی ، اعم از اینکه از سوی کارفرما تأیید شده یا نشده باشد ، به عهده وی است . به استثنای موارد اشتباه و نواقص ناشی از اطلاعات تسلیم شده به وسیله کارفرما در اسناد فنی مبنا ، و نواقص و اشتباهات موجود در بخشهایی از طراحی ، که به وسیله کارفرما و یا پیمانکاران ثالث دیگر مرتبط با پروژه ، زیر نظر کارفرما انجام شده باشد ، که در هر صورت ، مسئولیت آنها به عهده کارفرما خواهد بود .

 

.2-25 پیمانکار موظف است دستورالعمل های راه اندازی ، تعمیر و نگهداری را حداکثر 90 روز قبل از شروع راه اندازی ، به کارفرما تحویل دهد . این دستور العمل ها ، باید با جزئیات کامل به نحوی

 

١٤- ٣

 

شرایط عمومی پیمانهای EP

تهیه شوند که کارفرما قادر باشد راه اندازی ، راهبری ، تعمیر ، نگهداری و تنظیم تمام قسمتها را با کمک این مدارک و دستور العمل ها ، انجام دهد . شمار نسخه ها و زبان دستورالعمل ها ، طبق بند 1-2-18 پیوست 18 است .

 

.3-25 پیمانکار موظف است نقشه ها ، اسناد و مدارک لازم برای ساختمان و نصب را با جزئیات و وضوح کامل و در موعد مقرر طبق برنامه زمانی موضوع بند 2-2-3 ، تهیه و تحویل دهد به نحوی که هیچگونه وقفهای در عملیات ساختمان و نصب ایجاد نشود.

 

ماده -26 مدیریت و نظارت بر کار

 

.1-26 پیمانکار متعهد به اعمال مدیریت ، کنترل و نظارت بر اجرای صحیح کارها ، به وسیله افراد واجد صلاحیت است . در مورد عملیات ساختمان و نصب و راه اندازی ، پیمانکار موظف به همکاری در امر نظارت بر اجرای کار و تأیید آنها طبق بند 2-10 پیوست 10 می باشد .

.2-26 ظرف دو هفته از تاریخ شروع کار ، پیمانکار باید شخص واجد صلاحیتی را به عنوان نماینده خود به کارفرما معرفی کند . نماینده پیمانکار ، در طول مدت پیمان ، به منزله پیمانکار عمل کرده ، مکاتبهها ، اطلاعیهها ، ابلاغیهها و دستور کارها خطاب به پیمانکار و به نام وی صورت می گیرد .

 

نماینده پیمانکار در طول اجرای پیمان ، با اطلاع قبلی به کارفرما ، می تواند تعویض گردد و به جای وی شخص واجد صلاحیت دیگری گمارده شود . نماینده پیمانکار می تواند برای کارهای مهندسی ، تهیه و ارسال مصالح و تجهیزات و همکاری در نظارت بر نصب و راهاندازی ، افرادی را به عنوان نمایندگان خود تعیین و به کارفرما معرفی کند .

 

.3-26   حذف میشود .

 

.4-26 نماینده پیمانکار ، باید طبق بند 5-2-3 ، نمودار سازمانی پروژه و هرگونه تغییرات بعدی در آن را با مشخصات افراد کلیدی ، به کارفرما تسلیم کند .

 

ماده – 27 تامین نیروی کار

 

.1-27 پیمانکار ، متعهد است نسبت به تامین نیروی انسانی کافی ، از نظر کمی و کیفی در تمام ردههای شغلی مورد نیاز برای حسن اجرا و تکمیل به موقع عملیات موضوع پیمان اقدام کند . پرداخت تمام هزینههای ناشی از استخدام و به کارگیری نیروی کار ، از قبیل حقوق ، بیمه ، مالیات ، هر نوع مزایای قانونی آنها ، به عهده پیمانکار است .

 

.2-27 در مورد بخشهایی از کار که طبق پیمان در ایران انجام می شود ، اگر به نیروی کار غیرایرانی نیاز باشد ، پیمانکار موظف است پس از تایید کارفرما و سایر مقامهای ذیربط و طی مراحل قانونی ، این گونه کارکنان را به کار گمارد و مسئولیت رعایت قوانین و مقررات کشور و حسن رفتار این گونه کارکنان ، طبق شئون اخلاقی در محدوده کارگاه ، به عهده پیمانکار است .

 

.3-27 هرگاه هر یک از کارکنان پیمانکار ، از نظر تخصص ، مهارت و یا صلاحیت کار در محل کارگاه ، به تشخیص کارفرما غیرقابل قبول باشند ، پیمانکار موظف است در اسرع وقت نسبت به تعویض فرد مورد نظر و به کار گماردن شخص واجد صلاحیت به جای او ، اقدام کند . تمام هزینههای ناشی از

 

 

١٥- ٣

 

شرایط عمومی پیمانهای EP

این نوع جابهجایی ها ، به عهده پیمانکار است و هیچگونه پرداخت اضافی از این بابت به پیمانکار تعلق نمی گیرد . مسئولیت اجرای مفاد این بند ، در مورد پیمانکاران دست دوم ، به عهده پیمانکار است .

 

.4-27  حذف می شود.

 

.5-27 پیمانکار ، موظف است برای انجام کارهای موضوع پیمان ، از امکانات ، شرکتها ، موسسات و نیروهای ایرانی در کارهای مهندسی ، ساخت تجهیزات و تامین مصالح ، حمل و نقل آنها ، حداکثر استفاده را بنماید .

 

.6-27   حذف میشود.

 

ماده – 28 حذف می شود

 

ماده – 29 تامین مصالح و تجهیزات ، حمل و انبارداری آنها

 

.1-29 پیمانکار ، باید مصالح و تجهیزات و لوازم یدکی را طبق پیوست 10 و مشخصات فنی پیمان ، و براساس برنامه زمانی از جمله برای تجهیزات و کالاهای با زمان ساخت و تحویل طولانی ( Long Lead)، از منابع قید شده در پیوست 15، یا سایر منابع مورد تایید کارفرما ، تامین کند.

.2-29  پیمانکار ، باید تمام مصالح و تجهیزات را به نام کارفرما ، طبق مشخصات تعیین شده در پیوست

 

19 ، بسته بندی و به محل کار ارسال کند .

 

.3-29 بارگیری ، حمل ، و تخلیه مصالح و تجهیزات به محل کارگاه و همچنین ، ترخیص کالاهای وارده در گمرکات کشور ، به مسئولیت و هزینه پیمانکار است ، مگر آنکه در پیوست 19 به نحو دیگری تصریح شده باشد . کارفرما نیز هر نوع هماهنگی و همکاری برای ترخیص مصالح و تجهیزات و اخذ مجوزهای لازم را بعمل می آورد. در مواردی که حمل مصالح و تجهیزات در داخل کشور به عهده پیمانکار باشد ، مسئولیت جبران هر نوع خسارت به جادهها ، پلها و تسهیلات ترافیکی در اثر حمل مصالح و تجهیزات ، به عهده پیمانکار است.

 

.4-29 با ورود مصالح و تجهیزات به کارگاه ، کارفرما آنها را بازرسی چشمی میکند و هرگونه اشکال و کمبود آنها در مقایسه با اسناد و مدارک حمل به تأیید دو طرف میرسد . پیمانکار موظف است اشکالها و کمبودها را رفع کند و یا طبق نظر کارفرما با مصالح و تجهیزات سالم جایگزین نماید .

 

در صورتی که در مصالح و تجهیزات تامین شده بوسیله پیمانکار معایب پنهانی وجود داشته باشد که در بازرسیهای یاد شده ( بازرسیهای عینی ) مشاهده نشده است و در زمان نصب یا راهاندازی مشهود گردد ، هزینه رفع این نوع معایب ،به عهده پیمانکار است.

 

.5-29  حذف میشود .

 

.6-29 پیمانکار ، باید تمام مصالح و تجهیزات موضوع پیمان را به صورت نو و طبق مشخصات فنی تامین کند . مسئولیت برگشت تجهیزات مستعمل و جایگزینی آنها با تجهیزات نوی مورد قبول کارفرما و هر نوع تاخیر در اتمام کارهای ناشی از آن ، به عهده و هزینه پیمانکار است.

 

 

١٦- ٣

 

شرایط عمومی پیمانهای EP

ماده – 30 حذف می شود

 

ماده – 31 حذف می شود

 

ماده -32 برنامه پیشرفت کار

 

.1-32 پیمانکار ، موظف به رعایت دقیق برنامه زمانی پیشرفت کار درج شده در پیوست 14 و بندهای -3 1-2 و 2-2-3 ، است .

 

.2-32 پیمانکار ، می تواند در طول اجرای کار ، تغییرات پیشنهادی در برنامه زمانی را بدون آنکه باعث تاخیر در اتمام کل کار و یا بخشهای اصلی آن شود ،برای تصویب به کارفرما پیشنهاد کند .

 

.3-32 در مواردی از تغییرات در برنامه پیشرفت کار ، که منجر به تغییر در مدت پیمان و یا مدت بخشهای اصلی پیمان شود ، براساس ماده 64 عمل می شود .

 

.4-32 پیمانکار ، موظف است گزارش پیشرفت کارها را ماهانه و یا در دورههای زمانی مورد نظر کارفرما ، تسلیم کند . این گزارش ، شامل مواردی از قبیل درصد تکمیل شده فعالیتهای مختلف ، مواردی که نسبت به برنامه تاخیر دارد ، و برنامه پیشنهادی پیمانکار برای جبران تاخیرهاست .

 

.5-32 در موارد اختلاف پیمانکار وکارفرما ،پیمانکار موظف به ادامه عملیات طبق برنامه زمانی بوده و به هیچ عنوان حق توقف و یا تعویق کل کار و یا بخشهایی از کارها را ندارد ، مگر اینکه دو طرف به نحو دیگری توافق کنند . در شرایط اختلاف ، کارفرما نیز باید به تعهدات قراردادی خود طبق برنامه زمانی عمل کند .

 

ماده – 33 فروشندگان و سایر طرفهای پیمان با پیمانکار

 

.1-33 مسئولیت تمام کارها ، و خدمات انجام شده به وسیله مهندسان طراح و فروشندگان ، به عهده پیمانکار است .

 

.2-33 تمام هماهنگیها و ارتباط با کارفرما در زمینه کارهای موضوع پیمان ، مهندسان طراح ، فروشندگان و پیمانکاران دست دوم ، تنها به وسیله پیمانکار انجام میشود .

 

.3-33 انتخاب فروشندگان مصالح و تجهیزات ، از بین فهرست فروشندگان مورد تایید کارفرما ، به شرح پیوست 15 انجام می شود .

 

.4-33 انتخاب مهندسان طراح برای کارهای مهندسی و طراحی پس از معرفی به کارفرما و تایید وی، صورت میگیرد .

 

.5-33  به کارگیری مهندسان طراح ، فروشندگان مصالح و تجهیزات ، به شرح بندهای

 

3-33 و 4-33 ، دلیل وجود هیچگونه ارتباط قراردادی بین کارفرما با آنان نیست و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال انجام تعهدات پیمانکار نسبت به آنان ندارد ، همچنین ، تأیید مهندسان طراح و فروشندگان مصالح و تجهیزات ، از سوی کارفرما ، رافع مسئولیتهای پیمانکار نیست .

 

١٧- ٣

 

شرایط عمومی پیمانهای EP

.6-33 انجام هر نوع خدمات ، تامین مصالح و تجهیزات و انجام کارها توسط مهندسان طراح و فروشندگان ، براساس قراردادهای فیمابین پیمانکار و هر یک از آنان صورت می گیرد ، که طی آنها ، باید کارفرما به عنوان ذینفع درج شود و تمام موازین پیمان پیمانکار با کارفرما ، رعایت گردد .

 

.7-33 پیمانکار ، متعهد است بخشهایی از کارهای طراحی ، مهندسی ، تامین مصالح و تجهیزات را ، طبق بند 2 -10 پیوست 10 ، با رعایت مفاد سایر بندهای این ماده ، به شرکتها ، سازمانها و اشخاص ایرانی واگذار کند .

 

ماده – 34 مالیات ، عوارض و سایر حقوق دولتی

 

.1-34 به استثنای حقوق و عوارض گمرکی که طبق ماده 48 عمل می شود ، پرداخت هر نوع مالیات ، عوارض ، حق بیمه تامین اجتماعی و سایر حقوق دولتی ، در ارتباط با کار موضوع پیمان در داخل کشور و یا در سایر کشورهایی که بخشهایی از کارهای موضوع پیمان از قبیل خدمات فنی و مهندسی و یا تامین مصالح و تجهیزات در آنجا انجام میشود ، به عهده پیمانکار است .

 

.2-34 هرگاه در مدت اجرای کار ، میزان مالیات ، عوارض و یا سایر حقوق دولتی در داخل کشور افزایش یا کاهش یابد ، و یا عوارض و مالیاتهای جدیدی وضع شود که در ارتباط با کار موضوع پیمان ، به پیمانکار تعلق گیرد ، هزینههای ناشی از این تغییرات برحسب مورد ، به حساب بستانکاری یا بدهکاری وی منظور می شود .

 

ماده – 35 دریافت بیمهنامهها

 

پیمانکار ، موظف است تمام بیمهنامههای در تعهد خود را ، طبق ماده 15 و بند 1-6 پیوست 6 ،

 

از شرکتهای بیمه مورد تایید کارفرما اخذ نموده ، قبل از شروع هر قسمت از کار ، بیمهنامههای مربوط را به کارفرما تسلیم کند.

 

ماده – 36 محرمانه نگهداشتن اسناد و مدارک پیمان

 

پیمانکار موظف است تمام اسناد ، مدارک ، نقشهها و سایر اطلاعات دریافت شده از کارفرما را محرمانه تلقی کند .

 

ماده -37 تاییدات پیمانکار

 

پیمانکار تایید می کند :

 

.1-37 تمام اسناد و مدارک پیمان را به شرح ماده 2 موافقتنامه ( به استثنای اسناد و مدارکی که پس از امضای پیمان تهیه و ضمیمه پیمان می شوند ) ، به دقت مطالعه کرده ، از مفاد آنها کاملأ آگاه است .

 

.2-37 از محل کار بازدید به عمل آورده ، از شرایط جغرافیایی و عمومی منطقه ، از جمله وضعیت آب و هوا ، راههای دسترسی ، و سایر شرایطی که به نحوی در قیمت ، سرعت پیشرفت کار و کیفیت آن موثراند ، آگاهی کافی حاصل نموده است .

 

١٨- ٣

 

شرایط عمومی پیمانهای EP

.3-37 از قوانین و مقررات مربوط ، از جمله قوانین و مقررات مالیاتها ، عوارض ، و سایر قوانین و مقرراتی که ممکن است در قیمت ، سرعت پیشرفت کار و کیفیت آن موثر باشند ، آگاهی کافی دارد و متعهد به رعایت همه آنها است .

 

.4-37 از مشخصات و ماهیت کلی پروژه و کارهای در دست اجرا به وسیله کارفرما و سایر پیمانکاران وی ، که در انجام موضوع پیمان به نحوی موثر اند ، آگاه است .

 

.5-37 تمام نقشه ها و گزارشهای گمانه زنی و یا اکتشافی و سایر آزمایشهای مربوط به شناخت شرایط زیرزمینی محل اجرای کار و یا محوطه های مجاور آن را که از سوی کارفرما دریافت کرده است ، به دقت مطالعه کرده ، و از شرایط فیزیکی محل اجرای کار ، کاملأ آگاه شده است .

 

.6-37 تمام اسناد ، مدارک ، نقشه ها ، گزارشها و اطلاعات درج شده در اسناد پیمان را ، با مشاهدات محلی ، اطلاعات جمع آوری شده ، و سایر بررسیها و نتایج حاصل از آزمایشها ، اکتشافها و مطالعات ، تطبیق داده و موارد مغایرت ، اشتباه و ناهمگونی اطلاعات را به اطلاع کارفرما می رساند و پاسخ کارفرما برای وی قابل قبول است و تایید می کند که اسناد و مدارک پیمان ، به طور کلی برای درک تمام جنبه های پیمان در جهت اجرای کارهای موضوع پیمان ، کافی است .

 

.7-37 پیمانکار ، اعلام می کند که در موقع عقد پیمان ، مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی ، مصوب بیست و دوم دیماه 1337 نیست . در صورتی که خلاف آن برای کارفرما محرز شود ، با توجه به باطل بودن پیمان ، کارفرما به منظور تحویل گرفتن کار ، زمان تحویل قطعی کارهای انجام شده را به پیمانکار ابلاغ می کند . بی درنگ ، تضمین انجام تعهدات پیمان و تضمین حسن انجام کار کسر شده را ضبط کرده و به حساب خزانه واریز می نماید . کارفرما ، برای تحویل کارهای انجام شده و تسویه حساب پیمانکار، طبق بندهای 2-67 و 4-67 تا 9-67

 

عمل می نماید . هرگاه ضمن انجام کار تا تحویل موقت ، پیمانکار ، به علل زیر، مشمول قانون یاد شده شود :

 

1-7-37 تغیییراتی که در صاحبان سهام ، میزان سهام ، مدیران یا بازرسان شرکت پیمانکار پیش آید. 2-7-37 تغییراتی که در دستگاههای دولت یا کارفرما پیش آید .

 

در صورت بروز شرایط موضوع بند 1-7-37 ، طبق بند 7-37 رفتار می شود . در صورت بروز شرایط موضوع بند 2-7-37 ، به محض وقوع منع قانونی ، پیمانکار مکلف است که مراتب را به کارفرما اعلام کند و در صورتی که مانع قانونی رفع نشود ، کارفرما طبق ماده 67 ، به پیمان خاتمه می دهد . اگر پیمانکار مراتب را به موقع به کارفرما اعلام نکند ، طبق بند 7-37 رفتار می شود .

 

.8-37 تعهدات و مسئولیتهای پیمانکار در برابر حسن اجرا و تکمیل به موقع کار موضوع این پیمان ، طبق مفاد پیمان ، بدون قید و شرط است و انجام هر یک از موارد زیر ، خدشه و خللی در تعهدات نامبرده ایجاد نمی کند .

 

1-8-37 بازرسی و یا مشاهده کارها به وسیله کارفرما . 2-8-37 پرداخت صورت وضعیتهای موقت یا قطعی . 3-8-37 صدور گواهی تحویل موقت .

 

4-8-37 بهره برداری از تمام و یا بخشی از کار ، به وسیله کارفرما .

 

 

١٩- ٣

 

شرایط عمومی پیمانهای EP

5-8-37 هر نوع تایید کارها به وسیله کارفرما و یا عدم تایید به موقع وی . 6-8-37 هر نوع بررسی و یا تایید مدارک ارسالی پیمانکار ، از سوی کارفرما . 7-8-37 هر نوع بازرسی ، آزمایش و یا تایید ، به وسیله موسسات ثالث . 8-8-37 هر نوع رفع عیب در کارهای انجام شده ، از سوی کارفرما .

 

موارد بهرهبرداری و نگهداری نادرست از کارها از سوی کارفرما و استهلاک و فرسایش متعارف دوران بهرهبرداری ، از شمول این بند مستثنی است .

 

 

٢٠- ٣

 

شرایط عمومی پیمانهای EP

هماهنگی با سایر پیمانکاران

 

ماده – 38 هماهنگی با سایر پیمانکاران مرتبط با موضوع پیمان

 

.1-37 پیمانکار موظف به هماهنگی با سایر پیمانکاران طرف پیمان با کارفرما به شرح درج شده در شرایط خصوصی پیمان و در موارد مرتبط با موضوع پیمان است . این هماهنگی اعم از مبادله اطلاعات فنی و مهندسی و یا برنامه زمانی انجام کارهای مختلف خواهد بود .

هرگاه در شرایط خصوصی پیمان ، در این مورد تعیین تکلیف نشده باشد و کارفرما پس از انعقاد پیمان با پیمانکار تصمیم به انجام بخشهایی از پروژه به وسیله سایر پیمانکاران بگیرد ، مراتب را قبل از هرگونه اقدام به پیمانکار اطلاع میدهد تا جزئیات نحوه هماهنگی لازم و در صورت لزوم و بنا به درخواست پیمانکار ، افزایش هزینه و مدت احتمالی پیمان با توافق دو طرف تعیین شود .

 

 

٢١- ٣

 

شرایط عمومی پیمانهای EP

تعهدات و مسئولیتهای کارفرما

 

ماده – 39 تعیین نماینده

 

کارفرما ، ظرف 15 روز از تاریخ نافذ شدن پیمان ، فردی را همراه حدود اختیارات و وظایف وی ، به عنوان نماینده کارفرما به پیمانکار معرفی می کند . کارفرما در طول اجرای پیمان ، می تواند نماینده خود را تعویض و شخص دیگری را به جای وی تعیین نموده و به پیمانکار معرفی کند .

نماینده کارفرما ، همواره در طول مدت پیمان، در حدود اختیارات محوله به نمایندگی از طرف کارفرما اقدام می کند ، و تمام اطلاعیه ها ، ابلاغیه ها ، دستور کارها ، تصویبها ، به وسیله وی صادر می گردد و همچنین ، اطلاعیهها و درخواستهای پیمانکار ، به عنوان کارفرما و خطاب به وی صادر می گردد .

 

نماینده کارفرما در طول مدت پیمان ، می تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به شخص یا اشخاص دیگری واگذار کند . در این صورت ، طی اطلاعیه ای شخص یا اشخاص یاد شده را همراه با حدود اختیارات و وظایف مربوط ، به پیمانکار معرفی می کند . هر نوع دستور ، ابلاغیه و اقدامهای جانشین /

 

جانشینهای نماینده کارفرما ، به منزله دستور ، ابلاغیه و اقدامهای نماینده کارفرما تلقی می شود . جانشین /

 

جانشینهای نماینده کارفرما ، ممکن است در طول مدت پیمان تعویض شود و یا حدود اختیارات و وظایف آنان تغییر کند ،که در این صورت ، باید مراتب به پیمانکار اعلام شود .

 

ماده – 40 اطلاعات مربوط به محل اجرای کار

 

هرگاه تمام یا بخشی از اطلاعات مربوط به اراضی مورد نیاز اجرای کار در اسناد فنی مبنای پیمان موجود نباشد ، کارفرما این اطلاعات را که از جمله شامل موارد زیر است ، برای اجرای صحیح کارهای موضوع پیمان ، در موعد مقرر در برنامه زمانی به وی تسلیم میکند .

.1-40 نقشه برداری کلی محل اجرای کار ، حاوی نقاط مرجع و نشانه و تاسیسات مهم واقع در آن. .2-40 اطلاعات زیرزمینی ( در مواردی که طبق پیوست 13 ، به عهده کارفرما باشد ) .

 

.3-40 سایر اطلاعات و ضوابط حاکم بر محل اجرای کار ، از قبیل ضوابط زیست محیطی ، کاربری زمین و . …

 

ماده – 41 دقت اطلاعات و مدارک

 

مسئولیت صحت و دقت اطلاعات و مدارک فنی که طبق پیوستهای 13 و 18 در تعهد کارفرماست، به عهده وی است ، و هرگونه هزینه اضافی طولانی شدن کار و یا ضرر و زیان ناشی از عدم صحت یا دقت اطلاعات داده شده به پیمانکار ، متوجه کارفرماست .

 

ماده – 42 پرداخت صورت وضعیت ها

 

کارفرما ، صورت وضعیت های پیمانکار ، موضوع مواد 53 و 57 را طبق پیوست ) 5 نحوه پرداخت)، در موقع مقرر به وی پرداخت می کند .

 

 

 

 

٢٢- ٣

 

شرایط عمومی پیمانهای EP

ماده -43 بررسی به موقع مدارک تسلیمی پیمانکار (SUBMITTALS)

 

کارفرما ، مدارک تسلیمی پیمانکار را که طبق برنامه زمانی موضوع بند 2-2-3 ، از طرف پیمانکار تحویل می شود ، در موعد مقرر در برنامه زمانی رسیدگی و برحسب مورد ، نظر خود را اعلام می کند .

 

ماده – 44 دریافت بیمه نامه ها

 

کارفرما ، بیمهنامههای در تعهد خود ، موضوع ماده 17 و بند 2-6 پیوست 6 را ، در موعد مقرر در برنامه زمانی موضوع بند 3-13 پیوست 13 ، تهیه می کند .

 

ماده – 45 صدور مجوزها

 

کارفرما ،در زمان مناسب ، با توجه به برنامه زمانی انجام تعهدات پیمانکار مجوزهای لازم برای اجرای پیمان به وسیله پیمانکار را صادر کرده و یا در اخذ مجوزهای قانونی از سازمانهای ذیربط ، از جمله مجوزهای لازم برای ترخیص مصالح و تجهیزات وارداتی ، اخذ روادید ورود ، مجوز کار ، پروانه اقامت و مجوز خروج برای کارکنان خارجی پیمانکار ، اخذ گذرنامه و روادید برای کارکنان ایرانی پیمانکار همکاری لازم را به عمل می آورد .

 

ماده – 46 اجرای کارهای ساختمان و نصب و راه اندازی

 

کارفرما متعهد است ، طبق برنامه زمانی پیوست 14 ، عملیات ساختمان و نصب و راه اندازی را به اجرا درآورد . هرگاه در پیوست 10 ، همکاری پیمانکار در نظارت بر نصب و راه اندازی پیشبینی شده باشد ، اجرای کارهای ساختمان و نصب و راهاندازی ، با نظر و هماهنگی فنی کارشناسان پیمانکار صورت می گیرد . کارفرما تسهیلات لازم برای اقامت و کار کارشناسان پیمانکار را فراهم می کند .

 

ماده – 47 انجام به موقع کار ، و تامین مصالح و تجهیزات در تعهد کارفرما

 

کارفرما علاوه بر تصدی عملیات ساختمان و نصب ، نسبت به انجام کارهای در تعهد خود ، از قبیل تأمین بخشهایی از مهندسی پایه ، خرید لیسانس ، طراحی ، مهندسی ، تأمین مصالح و تجهیزات ، مواد اولیه و نیز آب ، برق ، بخار و سوخت (UTILITY) ، و سایرمواد شیمیایی و کاتالیست مورد نیاز عملیات راهاندازی و آزمایشهای عملکردی ، تحویل و حمل مصالح و تجهیزات در تعهد پیمانکار از مبادی مشخص شده در پیوست 19 و تخلیه آنها در کارگاه ( در مواردی که محل تحویل آنها کارگاه تعیین نشده باشد )

 

که طبق پیوست 13 ، به عهده وی گذاشته شده است ، براساس برنامه زمانی موضوع بند 3-13 پیوست

 

13 ، اقدام میکند .

 

کارفرما مصالح و تجهیزات تأمین شده به وسیله پیمانکار را طبق دستورالعملهای توصیه شده از سوی پیمانکار یا فروشندگان ، در انبارهای مناسب نگهداری و مراقبت میکند .

 

 

٢٣- ٣

 

شرایط عمومی پیمانهای EP

ماده – 48 پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

 

پرداخت هر نوع حقوق و عوارض گمرکی برای واردات مصالح و تجهیزات موضوع پیمان ، به عهده کارفرماست ، مگر آنکه در شرایط خصوصی ، به نحو دیگری تصریح شده باشد .

 

 

٢٤- ٣

 

شرایط عمومی پیمانهای EP

تغییر در کارها

 

ماده – 49 تغییر در کارها

 

.1-49 کارفرما ، در چارچوب کلی موضوع پیمان ،در هر زمانی در طول مدت پیمان تا پیش از تحویل موقت ، می تواند کاهش ، افزایش ، حذف برخی از کارها و یا تغییر در مشخصات آنها را از پیمانکار بخواهد و پیمانکار موظف به انجام آنها ، با رعایت سایربندهای این ماده و مفاد پیمان است.

 

.2-49 پیمانکار ، می تواند برای افزایش کیفیت ، بازدهی و یا ایمنی کارها ، تغییراتی را در کارها به کارفرما پیشنهاد کند . کارفرما محق است این گونه تغییرات را قبول یا رد کند . عدم پذیرش تغییرات پیشنهادی پیمانکار از سوی کارفرما ، رافع مسئولیت پیمانکار در اتمام و تحویل کارها طبق مشخصات فنی پیمان نیست .

 

3-49 با دریافت دستور و یا تایید کارفرما ، در انطباق با بندهای 1-49 و 2-49 ، پیمانکـار موظـف است ، تاثیر انجام تغییرات در هزینه و مدت پیمان را محاسبه و بـه کارفرمـا مـنعکس کنـد .

 

هزینه تغییر کارها ، براساس بند 2-56 محاسبه می شود . مبـالغ کارهـای افـزایش یافتـه یـا کاهش یافته ، با احتساب تغییرات موضوع بند ) 6-49 به تنهایی ) ، نبایـد بـیش از بیـست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان شود . در صورت دستور کارفرما به تغییراتی که منجر به کـاهش بیش از 25 درصد مبلغ پیمان شود ، پیمانکار می تواند ضمن اتمام کارهای در دست اقـدام ، تقاضای خاتمه پیمان را طبق ماده 69 ، بنماید و یا کاهش یاد شده را بپذیرد . تغییرات مدت پیمان ناشی از تغییر کارها ، براساس ماده 64 ، تعیین می شود .

 

4-49 انجام تغییرات کارهای موضوع بندهای 1-49 تا 3-49 ،پس از صدور » دستور تغییـر کـار « که در آن ، جزئیات کامل تغییر کار و هر نوع تغییر در قیمت و یـا تغییـر در مـدت پیمـان و سایر اصلاحات مورد نیاز برابر مفاد پیمان ، درج شده است ، تنظیم می شود و بـه امـضای دو طرف میرسد و به عنوان یکی از ضمایم پیمان محسوب می گردد .

 

5-49 هرگاه دو طرف در مورد تغییرات هزینه و مدت پیمان ، ناشی از تغییر کارهـا ، ظـرف مـدت معقولی که اجرای کارهای دیگر موضوع پیمان را دچار تاخیر نکند ، به توافق نرسند ، در ایـن صورت کارفرما انجام و یا عدم انجام تغییرات توسط پیمانکـار را بـه وی ابـلاغ مـی کنـد . در صورت دستور کارفرما مبنی بر اجرای تغییرات ، به رغم عدم حصول توافق در مـورد هزینـه و مدت ، پیمانکار موظف به انجام تغییرات است و متعاقبـأ مـذاکرات خـود را بـا کارفرمـا بـرای حصول به توافق ادامه می دهد . در صورتی که ظـرف مـدت 60 روز ، کماکـان دو طـرف بـه توافق نهایی نرسند ، موارد طبق ماده 75 ، رسیدگی و تعیین تکلیف میشود . تا قبل از حـل اختلاف ، پرداخت به پیمانکار ، طبق مبلغ تغییر یافتـه پیمـان ،براسـاس محاسـبات کارفرمـا انجام می شود .

 

 

 

 

 

 

٢٥- ٣

 

شرایط عمومی پیمانهای EP

6-49 برای مواردی که بخشی از کارها براساس فهرست بها بـرآورد شـده باشـد ، اخـتلاف مقـادیر کارهای انجام شده طبق پیمان ، درمقایسه با مقادیر اولیـه ضـمیمه پیمـان ، نیـاز بـه صـدور دستور تغییر کار موضوع بنـد 4-49 را نـدارد و تغییـرات مبلـغ پیمـان ، براسـاس قیمتهـای فهرست بها با رعایت سقف تعیین شده در بند 3-49 ، تعیین میگردد .

 

7-49 تغییرات ناشی از قصور پیمانکار در انجام کارهای اصلی و مورد تعهد وی ، تغییـر کـار تلقـی نمیشود و پیمانکار موظف به انجام اینگونه تغییرات پس از تایید مشاور کارفر ما، بـه هزینـه خود و در مدت پیمان است .

 

 

 

 

٢٦- ٣

 

شرایط عمومی پیمانهای EP

مشاور کارفرما، بازرسی و کنترل کیفی کار .

 

ماده – 50 مشاورکارفرما

 

1-50 کارفرما ، » مشاور کارفرما « موضوع ماده 7 موافقتنامه را ، به منظور استفاده از خدمات فنی و مهندسی وی به کار گمارده است . حدود وظایف و اختیارات مشاور کارفرما ، در پیوست 8

 

درج شده است . همچنین ، کارفرما ممکن است خدمات تخصصی بازرسی فنی بخشهایی از کارهای موضوع پیمان را به اشخاص یا موسسات فنی ذیصلاح واگـذار کنـد ، کـه زیـر نظـر مشاور کارفرما ،انجام وظیفه نمایند .

 

درصورتی که برخی از وظایف و یا اختیارات کارفرما مبنی بر تایید ، تصویب و یا اخذ تصمیم در موارد مختلف این شرایط عمومی ، به مشاور کارفرما تفویض شده باشد ، در آن صـورت ، پیمانکار موظف به ارجاع این موارد به مشاورکارفرماست .

 

2-50 مشاور کارفرما ، برای انجام وظایف خود در بخشهای مختلف کارهای طراحـی ، مهندسـی ، ساخت و تأمین مصالح و تجهیزات ، نمایندگانی را همراه با حدود وظایف و اختیـارات آنهـا تعیین میکند . مشاور کارفرما یا نمایندگان وی ، مجـاز بـه کاسـتن و یـا سـلب مـسئولیت پیمانکار از انجام تعهدات او و یا صدور دستوراتی که منجر به افزایش مدت اجرای پیمـان و یا مبلغ پیمان شود نیستند ، مگر در مواردی که به صراحت در پیوست 8 تعیـین تکلیـف شده باشد .

 

ابلاغ معرفی نمایندگان مشاور کارفرما ، بایـد بـرای پیمانکـار ارسـال شـود و تـا زمـانی کـه پیمانکار رونوشت این گونه ابلاغها را دریافت نکرده است ، دستورهای صـادر شـده از سـوی نمایندگان مشاور کارفرما برای او معتبر نیست .

 

دستورالعلها ، تصمیمها ، و گواهیهای صادر شده از سوی نماینده مـشاور کارفرمـا بـه مثابـه دستورهای داده شده به وسیله مشاورکارفرماست .

 

اگر پیمانکار نسبت به تصمیمها ، و دستورهای نماینده مشاور کارفرما اعتراض داشته باشد ، میتواند موارد را به مشاور کارفرما ارجاع کند ، تـا وی تـصمیم نهـایی را اتخـاذ کـرده و بـه پیمانکار ابلاغ نماید .

 

در صورتی که نماینده مشاور کارفرما به کیفیت برخی از کارهـای نـاقص اعتراضـی نکـرده باشد ، مشاور کارفرما می تواند کار یا کارهای انجام شده را بازرسی کند و به پیمانکار دستور رفع نقص آن را بدهد .

 

3-50 کارفرما ، می تواند در طول مدت پیمان ، مشاور کارفرما را تعویض کنـد . در ایـن صـورت ، مشاور جدید کارفرما باید به همراه شرح وظایف وی ،به پیمانکار معرفی شود.

 

ماده – 51 بازرسی و کنترل کیفی کار

 

1-51 پیمانکار ، موظف به تحویل برنامه های کنترل کیفی کارهـای مهندسـی ، سـاخت مـصالح و تجهیزات در تعهد خود ، پیش از شروع هر بخش از کار ، به مشاورکارفرماست .

 

 

٢٧- ٣

 

شرایط عمومی پیمانهای EP

این برنامه ها ، حاوی سازمان کنترل کیفـی پیمانکـار ، همچنـین مراحـل و روشـهای انجـام آزمایشها ، بازرسیها و سایر کنترلهای لازم است ، که پس از تایید مشاور کارفرما ملاک عمـل پیمانکار و مشاور کارفرما برای کنترل کیفی عملیات قرار میگیرد .

 

2-51 پیمانکار ، موظف به انجام آزمایشها و بازرسیهای لازم کارها در محل تولید و ساخت مصالح و تجهیزات ، طبق مفاد پیمان است .

 

هرگاه انجام آزمایشهای اضـافی نـسبت بـه مـوارد پـیشبینـی شـده در پیمـان ، از پیمانکـار درخواست شود ، پیمانکار موظف به انجام آنهاست ، مـشروط بـر آنکـه هزینـه اضـافی انجـام آزمایشها به وی پرداخت شود .

 

3-51 نماینده مشاور کارفرما ، می تواند در تمام مراحل آزمایشها و بازرسیهای فنی کارها ، حـضور یابد . پیمانکار ، موظف به تأمین امکانات و تـسهیلات و انجـام هماهنگیهـای لازم ، در محـل تولید و ساخت مصالح و تجهیزات برای نماینده مشاور کارفرما است .

 

4-51 پیمانکار ، موظف است حداقل دو هفته قبل از انجام آزمایشهای مربوط به هر بخش از کارها ، برنامه زمانی آنها را به منظور هماهنگیهای لازم ، برای حضور نماینده مشاور کارفرما تـسلیم کند .

 

در صورت اعلام موافقت مشاور کارفرما با انجام آزمایشها و بازرسیها طبق برنامه زمانی بـدون حضور نماینده وی یا عدم حضور نماینده او در زمان تعیین شده بدون اطلاع قبلی ، پیمانکار ، آزمایشها را انجام داده ، گزارشهای مربوط را به مشاور کارفرما تسلیم می کند .

 

5-51 هر گاه بر طبق آزمایشها و بازرسیها و یا با اعلام مشاور کارفرمـا ، قـسمتی از کـار نـاقص یـا معیوب باشد ، پیمانکار موظف به رفع نقص و اصلاح کار و انجام آزمایـشها و بازرسـیهای لازم در مورد کارهای اصلاح شده به هزینه خود است .

 

در صورتی که پیمانکار ظرف مدت متعارفی پس از اعلام مشاور کارفرما ، نسبت به رفع نقـص اقدام نکند ، کارفرما می تواند با اخطار قبلی به پیمانکار ، نـسبت بـه انجـام اصـلاحات و رفـع نقایص ، اقدام کرده ، و هزینه های مربوط را با احتساب هزینـه هـای بالاسـری ، بـه حـساب بدهی پیمانکار منظور نماید .

 

6-51 حذف میشود .

 

7-51 حذف میشود .

 

8-51 بارگیری و حمل مصالح و تجهیزاتی که بنا به سفارش پیمانکار ، به وسیله سـازندگان مـورد تایید کارفرما ساخته می شوند، تنها پس از بررسی مدارک بازرسی ساخت و کنترل نهـایی ، و صدور مجوز حمل توسط بازرس فنی یا مشاور کارفرما ، مجاز است .

 

9-51 در موارد ابهام در تفسیر و یا نتیجهگیری از آزمایـشها و بازرسـیهای فنـی بـه عمـل آمـده ، پیمانکار و مشاور کارفرما ، پس از کسب نظر مرجع فنی تعیین شـده در شـرایط خـصوصی ، ابهامات را رفع و کارها را بر آن اساس دنبال می کنند .

 

 

 

٢٨- ٣

 

شرایط عمومی پیمانهای EP

پرداختهای به پیمانکار تغییرات مبلغ پیمان

 

ماده – 52 شمول مبلغ پیمان

 

مبلغ پیمان ، عبارت از مبلغ درج شده در ماده 3 موافقتنامه و تغییرات موضوع ماده 56 است ، کـه در برابر انجام تعهدات پیمانکار و به ترتیب درج شده در مواد بعدی ، به پیمانکار پرداخت می شود

 

. مبلغ پیمان ، از جمله شامل جبران هزینه های زیر ، به منظور انجام کارهـای موضـوع پیمـان بـه وسیله پیمانکار و نیز سود پیمانکار است .

 

1-52 هزینه نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام بخشهای مختلف کارهای طراحی ، ساخت ، و … که شامل دستمزد و تمام مزایای قانونی و سایر هزینههای مرتبط با استخدام و بـه کـارگیری آنان است .

 

2-52 هزینه تهیه مصالح و تجهیزات و لوازم یدکی طبق پیوست . 11

 

3-52 هزینه حمل و نقل و انبارداری تجهیزات و مصالح و لوازم یدکی و سایر مواد مورد نیاز اجرای کار .

 

4-52 هزینه خدمات نظارت بر نصب و راه اندازی طبق بند 2-10 پیوست . 10

 

5-52 هزینههای پرداختی به مهندسان طراح و صاحبان لیسانس ، بـه منظـور انجـام بخـشهایی از کارهای طراحی ، خرید لیسانس ، بازرسیها و سایر خدمات فنی و مهندسی .

 

6-52 حذف میشود .

 

7-52 هزینه انجام کارها ، خدمات و تامین مصالح و تجهیزات ، از محل مبالغ مشروط

 

8-52 هزینه های متفرقه دیگر ، شامل :

 

1-8-52 هزینه آموزش کارکنان کارفرما ، طبق پیوست . 12

 

2-8-52 هزینه مسافرت و نقل و انتقال کارکنان پیمانکار ، در اجرای کارهای موضوع پیمان. 3-8-52 حذف میشود .

 

4-8-52 حذف میشود .

 

5-8-52 حذف میشود .

 

6-8-52 هزینه تهیه انواع ضمانتنامه ها و بیمهنامهها .

 

7-8-52 هزینه انواع مالیاتها و سایر عوارض قانونی ، متعلق به پیمانکار ، و مرتبط با پیمان . 8-8-52 سایر هزینههایی که طبق شرایط خصوصی ، به عهده پیمانکار است .

 

ماده – 53 پرداختهای موقت

 

1-53 پرداختهای به پیمانکار ، موضوع ماده 4 موافقتنامه ، براساس » جدول تفکیک مبلـغ پیمـان برای بخشهای مختلف کار « ، موضوع پیوست 1 و یا برحسب مورد ، براساس فهرست مقـادیر و بهای درج شده در پیوست 2 و با توجه به میزان کار واقعی انجام شده ، به روش درج شـده در بند 1-5 پیوست 5 ، صورت میگیرد .

 

 

 

 

٢٩- ٣

 

شرایط عمومی پیمانهای EP

2-53 به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار ، و برای تامین امکانات پیش نیاز اجرای کار ، مبلغی بـه عنوان پیشپرداخت که میزان آن در پیوست 5 مشخص می شود ، در برابر دریافت ضمانتنامه معتبر و قابل قبول کارفرما ، طبق ماده 11 ، به پیمانکار پرداخت می شود .

 

3-53 در پایان هر ماه و یا مقاطع زمانی تعیـین شـده در بنـد 2-5 پیوسـت 5 ، پیمانکـار صـورت وضعیت کارهای انجام شده تا آن تاریخ را ، طبق کاربرگهـایی کـه بـا توافـق مـشاور کارفرمـا تنظیم میشود ، تهیه و به مشاور کارفرما تسلیم میکند . به ضمیمه صـورت وضـعیت ، تمـام اسناد مثبته مورد نیاز ، طبـق مفـاد پیمـان تحویـل مـی شـود . پیمانکـار ، قیمـت مـصالح و تجهیزات حمل شده به محل کارگاه را ، با ارائه اسناد مثبته حمل و بیمه حمل ،و در صـورت بدون عیب بودن آنها ، و مدارک دال بر انتقال مالکیت آنها به کارفرمـا و عـدم وجـود مـدعی بــــرای آنهــــا و پوشــــش بیمــــهای بــــرای آنهــــا ، در صــــورت وضــــعیتها درج میکند .

 

4-53 مشاور کارفرما ، صورت وضعیت دریافت شده را حداکثر ظرف ده روز ، بررسـی و در صـورت وجود اشکال در آن ، با تعیین دلایل و موارد اشکال ، آن را برای اصـلاح بـه پیمانکـار عـودت میدهد . در صورتی که صورت وضعیت دریافت شـده ، کـه بایـد ظـرف مهلـت تعیـین شـده بررسی شود ،از طرف مشاور کارفرما قابل قبول تـشخیص داده شـود ، بـرای کارفرمـا ارسـال میگردد و مراتب از سوی مشاور کارفرما به پیمانکار اطلاع داده مـی شـود . کارفرمـا ، ظـرف مهلت بیست روز از تاریخ دریافت صـورت وضـعیت ، مبلـغ صـورت وضـعیت را بـه پیمانکـار پرداخت میکند . هرگاه به هر دلیل ، بررسی و تایید کارفرما برای پرداخت بیش از 20 روز به طول انجامد ، کارفرما موافقت میکند که بنا بـه درخواسـت پیمانکـار ، هفتـاد درصـد مبلـغ صورت وضعیت تایید شده مشاور کارفرما را پس از کسر کسور مربوط ، به طور علیالحساب به پیمانکار پرداخت نماید .

 

کارفرما ، می تواند به منظور جلوگیری از ضـرر و زیـان وارده بـه خـود و بـا توجـه بـه انجـام آزمایشها و بازرسیهای بعدی و یا کسب اطلاعات و شواهد جدیـد در مـوارد زیـر ، از پرداخـت تمام و یا قسمتی از صورت وضعیت خودداری کند و در صورت لزوم ، پرداختهای قبلی را نیـز به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید .

 

1-4-53 در مواردی که تمام یا بخشی از کارهای انجام شده دارای نقص باشد .

 

2-4-53 در صورتی که مبلغ پیمان به علت صدور دستور تغییرکارها کـاهش یافتـه باشـد، و این کاهش در صورت وضعیت های قبلی منظور نشده باشد .

 

3-4-53 هرگاه به دلیل قصور پیمانکـار در انجـام اصـلاحات لازم در کارهـا در زمـان مقـرر ، کارفرما با توجه به بند 5-51 ، رأساً اقدام به اصلاح کارهای معیوب کرده باشد .

 

4-4-53 وقوع هر یک از شرایطی که منجر به برکناری پیمانکار ، طبق ماده 68 شود . 5-4-53 در صورت بروز هر نوع ادعا ، از جمله هر نوع ادعای مالکیت علیه کارفرما ، ناشـی از

 

عملکرد پیمانکار و به طور کلی اجرای پیمان .

 

 

 

 

٣٠- ٣

 

شرایط عمومی پیمانهای EP

6-4-53 هر عامل دیگری که به طور منطقی باعث کسر تمام و یا قسمتی از صورت وضـعیت پیمانکار شود .

 

5-53 پیمانکار تعهد میکند که با دریافـت مبلـغ هـر صـورت وضـعیت ، تمـام کارهـا و مـصالح و تجهیزات درج شده در آن صورت وضعیت ، به تملک کارفرما درآمده و پیمانکار موظف به رفع هرگونه ادعا و اعتراض اشخاص ثالث ، نسبت به آنهاست .

 

6-53 تایید و پرداخت مبلغ صورت وضعیت هـا بـه پیمانکـار ، از مـسئولیت اصـلی وی در انجـام تعهداتش طبق پیمان نمیکاهد و به معنای تایید کیفی یا کمی کارها توسط کارفرما نیـست .

 

پیمانکار موظف است کارها را تکمیل کرده ، در صورت بروز هر نـوع اشـکال در کارهـایی کـه صورت وضعیت آنها پرداخت شده است ، نسبت به رفع عیب و یا جایگزینی آنها اقدام نماید .

 

7-53 ازهر یک از پرداختهای موقت به پیمانکار ، مبالغ زیر کسر می شود .

 

1-7-53 درصدی به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر می شود و در حساب جداگانهای نزد کارفرما نگهداری میگردد . درصد کسور حسن انجام کار که میتواند برای بخشهای مختلف کار متفاوت باشد ولی مجموع مبلغ آن نباید بیش از ده درصد مبلغ پیمان باشد ، در شرایط خصوصی پیمان مشخص می شود . در موارد مسکوت در شرایط خصوصی ، این مبلغ ده درصد مبلغ صورت وضعیت هاست

 

2-7-53 سایر کسور از جمله موارد زیر است :

 

 • بیمه تامین اجتماعی ، طبق مقررات نافذ در زمان اجرای کار .

 

 • مالیات پیمان ، طبق مقررات نافذ در زمان اجرای کار .

 

 • پرداختهای علی الحساب به پیمانکار ، و همچنین مبالغ مربـوط بـه اسـتهلاک پیش پرداخت .

 

 • هزینه کارهای انجام شده و یا مصالح و تجهیزات واگذار شده از سوی کارفرما ،

 

که در زمره تعهدات پیمانکار است .

 

8-53 هرگاه کارفرما نتواند ظرف مـدت مقـرر در بنـد 4-53 ، صـورت وضـعیت هـای پیمانکـار را پرداخت کند ، به تناسب مدت تـأخیر در پرداختهـای مربـوط ، مبلغـی بـه عنـوان جبـران هزینههای اضافی پیمانکار در مدت تاخیر ، که میزان آن در شرایط خصوصی مـشخص مـی شود ، به وی پرداخت میکند .

 

در صورت تأخیر پرداخت بیش از سه ماه از سوی کارفرما ، پیمانکار می تواند به استناد ماده

 

69 ، خاتمه پیمان را درخواست کند .

 

ماده – 54 مبالغ مشروط ( ( provisional sum

 

1-54 در صورتی که در بند 4-2-3 موافقتنامه ، مبلغی به عنوان مبلغ مـشروط پـیشبینـی شـده باشد ، این مبلغ برای انجام کارها ، خدمات ، تامین مصالح و تجهیزات ، به شرح پیوست 17

 

است که در صورت دستور کارفرما ، کارهای مربوط به وسیله پیمانکار انجام می شود .

 

 

 

 

٣١- ٣

 

شرایط عمومی پیمانهای EP

2-54 هر نوع پرداخت از محل مبلغ مشروط به تناسب کارها ،خدمات یا تامین مصالح و تجهیزاتی صورت می گیرد که با دستور کارفرما از پیمانکار درخواست شده باشد . درج مبلغ مـشروط در پیمان ، هیچگونه تعهدی برای کارفرما در برابر پیمانکار ایجاد نمی کند .

 

3-54 نحوه پرداخت از مبالغ مشروط ، به شرح زیر است :

 

1-3-54 بهای انجام کارهایی که شامل تهیه مصالح و یا انجام خدمات بـه وسـیله پیمانکـار است ، به روش تعیین شده در بند 2-56 ، به پیمانکار پرداخت می شود .

 

2-3-54 در مواردی که فقط تهیه و تامین مصالح و تجهیزات از پیمانکار درخواست شـود ، قیمت واقعی پرداخت شده به وسیله پیمانکار ، براساس اسـناد مثبتـه ، بـه عـلاوه درصدی به عنوان هزینههای بالاسری ( شامل سـود پیمانکـار ) کـه میـزان آن در شرایط خصوصی تعیین شده است ، به پیمانکار پرداخت میشود .

 

ماده – 55 پرداختهای ارزی

 

در صورتی که در ماده 3 موافقتنامه ، پرداخت بخشی از مبلغ پیمان بـه ارز خـارجی تعیـین شـده باشد ، نرخ تسعیر ، و سایر ضوابط مربوط به این گونه پرداختها ، طبق مفـاد درج شـده در شـرایط خصوصی است .

 

ماده – 56 تغییرات در مبلغ پیمان

 

1-56 مبلغ پیمان فقط در شرایط زیر قابل تغییر است :

 

1-1-56 صدور دستور تغییر کار ،که منجر به افزایش یا کاهش مبلغ پیمان شود .

 

2-1-56 تغییر مقادیر کارهای انجام شده طبق مدارک پیمان ، در مقایـسه بـا مقـادیر اولیـه ضمیمه پیمان برای بخشی از پیمان ، که براساس فهرسـت بهـا تنظـیم شـده باشـد ، موضوع بند . 6-49

 

3-1-56 کاهش مبلغ ناشی از خـسارت تـاخیر در اتمـام بـه موقـع کـار ، موضـوع بنـد 4-5

 

موافقتنامه .

 

4-1-56 افزایش مبلغ ناشی از تسریع کار ، به شرط پیشبینی پرداخت هزینه تسریع کار، در شرایط خصوصی .

 

5-1-56 تغییر مبلغ ناشی از تعدیل ، در صورتی که در شرایط خصوصی برای جبران نوسان قیمت مصالح و تجهیزات ، دستمزد نیروی انسانی و … تعدیل پیش بینی شده باشد ، این تغییرات طبق روش پیش بینی شده در پیوست 4 ، اعمال میگردد .

 

6-1-56 کاهش مبلغ پیمان به دلیل قصور پیمانکار در اقدام به موقـع بـرای اصـلاح کارهـای ناقص و انجام کار به وسیله کارفرما ، موضوع بند . 5-51

 

2-56 نحوه محاسبه تغییر مبلغ پیمان ناشی از تغییر کارها .

 

1-2-56 در مواردی که فهرست بها طبق یکی از پیوستهای ) 2 بـرای بخـشی از پیمـان کـه براساس فهرست بها محاسبه می شود ) و یا پیوست ) 3 فهرست بهای واحـد کارهـای

 

 

٣٢- ٣

 

شرایط عمومی پیمانهای EP

اضافی و یا نقصانی ) ، ضمیمه پیمان باشد ، و بهای کارهای اضافی و یا نقصانی در آنها موجود باشد ، برحسب مورد ، از قیمت فهرستهای یاد شده استفاده می شود .

 

2-2-56 در مواردی که فهرستهای یاد شده در بند 1-2-56 ، ضـمیمه پیمـان نباشـد ، و یـا بهای کارهای اضافی و یا نقصانی در آنها موجود نباشـد ،قیمـت کارهـای اضـافی و یـا نقصانی ،به یکی از دو روش زیر محاسبه می شود :

 

 • قیمت کارهای اضافی و یا نقصانی برحسب مورد ، براساس نرخ عوامل درج شده در بندهای 2-2 پیوست 2 و 2-3 پیوست 3 پیمان و مدارک مثبتـه خریـد مـصالح و تجهیزات ، پس از منظور کردن هزینه هـای بالاسـری ( شـامل سـود پیمانکـار ) ، محاسبه می شود .

 

 • در صورت توافق دو طرف ، قیمت کارهای اضافی و یا نقصانی ، می تواند به صورت یک مبلغ مقطوع و یا ردیفهای جدید فهرست بها ، بـا رعایـت سـایر مفـاد پیمـان

 

تعیین شود .

 

3-56 برای محاسبه تغییر مبلغ پیمان ناشی از تغییر احجام مقادیر کار انجـام شـده طبـق پیمـان نسبت به برآورد اولیه ، موضوع بند ) 6-49 برای مواردی که بخشی از پیمان براساس فهرست بها تنظیم شده باشد ) ، مبلغ پیمان به تناسب حجمها و مقادیر کارهای انجام شـدهی طبـق پیمان و براساس فهرستبهای ضمیمه پیمان ، محاسبه می شود .

 

4-56 کاهش مبلغ پیمان به دلیل قصور پیمانکار در اقدام به موقع بـرای اصـلاح کارهـای نـاقص و انجام کار به وسیله کارفرما ، موضوع بند 6-1-56 ، برحسب مـورد ، طبـق یکـی از روشـهای تعیین شده در بند 2-56 ، محاسبه می شود.

 

ماده -57 صورت وضعیت قطعی

 

1-57 پس از انجام تحویل موقت طبق ماده 60 ، همچنین تحویل تمام اسناد و مـدارک باقیمانـده به کارفرما ، از قبیل دستورالعملهای راه اندازی ، راهبری و نگهـداری تجهیـزات ، نقـشه هـا و مدارک فنی موضوع بند 2-18 پیوست 18 ، مدارک بازرسی و آزمـایش تجهیـزات و عملیـات ساختمان و نصب ، و مدارک مرتبط با بیمه نامه ها و ضمانتنامه ها و هر نـوع سـند و مـدرک دیگری که در پیمان به آنها اشاره شده است ، پیمانکار صورت وضعیت قطعی کارهای موضوع پیمان را تنظیم نموده و همراه مدارک زیر ، تسلیم مشاور کارفرما می کند :

 

1-1-57 هرگونه بیمه نامه لازم برای مصون نگهداشتن کارفرما از ادعـای اشـخاص ثالـث ، از زمان تحویل موقت به بعد ، طبق شرایط خصوصی .

 

2-1-57 مدارک دال بر حل و فصل هرگونه دعاوی ، از جمله ادعای مالکیت اشخاص ثالـث ، در رابطه با اموال و حقوق موضوع پیمان .

 

پیمانکار به همراه این مدارک ، اقرارنامه ای را تنظیم میکند که طی آن ، هرگونه حـق تصرف و یا داشتن بدهی را در رابطه با پرداخت حقـوق و دسـتمزد کارکنـان ، خریـد دانش فنی ، مصالح و یا تجهیزات و سایر مطالباتی که ممکن است متوجه کارفرما شود

 

 

٣٣- ٣

 

شرایط عمومی پیمانهای EP

، منتفی دانسته و نسبت به حل و فصل ادعاها و پرداخت بـدهیهای خـود ، مهندسـان طراح و فروشندگان ، توافقهای لازم را با طرفهای ذینفع به عمل آورده است .

 

2-57 در صورتی که به تشخیص کارفرما ، پیمانکار تمام تعهـدات قـراردادی خـود را طبـق اسـناد پیمان انجام داده باشد ، و مدارک پیوست صورت وضعیت تعیین شده در بنـد 1-57 ، کامـل باشد ، از سوی مشاور کارفرما ، ظرف مدت ده روز ، مراتب پذیرش و قبولی صورت وضـعیت ، برای بررسی و پرداخت ، به پیمانکار اعلام می شود . در غیر این صـورت ، ضـمن بازگردانـدن آن ، دلایل عدم پذیرش صورت وضعیت ، ظرف همان مهلت به پیمانکار اعلام می گـردد ، تـا وی نسبت به رفع نواقص کارها و یا تکمیل مدارک اقدام کرده ، و مجـدداً صـورت وضـعیت را تسلیم نماید . پس از دریافت صورت وضعیت قابل قبول ، و به همـراه اسـناد و مـدارک لازم ، مشاور کارفرما ظرف مدت 60 روز ،صورت وضعیت مربـوط را رسـیدگی و تاییـد نمـوده و بـه کارفرما تسلیم میکند . کارفرما ظرف 60 روز از تاریخ دریافت صورت وضعیت ، مبلـغ صـورت وضعیت قطعی را پس از کسور مربوط ، به پیمانکار پرداخت می کند و نسبت بـه آزاد سـازی تضمین حسن انجام کار و انجام تعهدات به ترتیب طبـق بنـدهای 2-14 و 3-14 اقـدام مـی نماید . هرگاه کارفرما طلب پیمانکار را ظرف مهلت تعیین شده پرداخـت نکنـد یـا بـرای آزاد سازی ضمانتنامه های پیمانکار اقدام ننماید ، طبق بنـد 8-53 خـسارت تـاخیر پرداخـت بـه پیمانکار تعلق می گیرد .

 

هرگاه براساس صورت وضعیت قطعی ، پیمانکار بدهکار شود ، باید در مـدت 30 روز از تـاریخ تایید صورت وضعیت ، طلب کارفرما را بپردازد و اگر از این پرداخت استنکاف ورزد یـا تـاخیر کند ، کارفرما حق دارد بدون انجام تـشریات قـضائی ، طلـب خـود را از محـل سـپرده هـا و تضمینهای موجود پیمانکار وصول نماید و اگر مبالغ آنها تکافو نکند ، با رعایت قـوانین جـاری کشور از دیگر داراییهای او وصول کند .

 

3-57 در صورتی که کارهای موضوع پیمان ، بدون قصور پیمانکار ، دارای تأخیر قابـل ملاحظـهای باشد ، و پیشرفت کار پیمانکار به حدی رسیده باشد که مبلغ کارهای باقیمانده کمتر از کسور تضمین حسن انجام کار نزد کارفرما باشد ، پیمانکار می تواند صورت وضعیت قطعی کارهـای تحویل شده بدون نقص و تکمیل شده تا آن تاریخ را تنظیم نموده و به مشاور کارفرما تسلیم کند تا طبق این ماده مورد اقدام قرار گیرد . در این صورت ، سایر تعهدات پیمانکار برای ادامه کارها به قوت خود باقی مانده ، و قرارداد همچنان نافذ خواهد بود .

 

4-57 با تأیید صورت وضعیت قطعی از سوی دو طرف ، پیمانکار ، از هرگونه ادعایی علیـه کارفرمـا در رابطه با پیمان ، صرف نظر میکند ، مگـر در مـورد ادعاهـایی کـه قبـل از تأییـد صـورت وضعیت قطعی مطرح کرده باشد ، اما حل و فصل آن توسط دو طرف ، به زمانهای بعد موکول شده باشد .

 

 

٣٤- ٣

 

شرایط عمومی پیمانهای EP

مراحل تکمیل و تحویل کار

 

ماده – 58 تکمیل مکانیکی ( (MECHANICAL COMPLETION

 

کارهای ساختمان و نصب ، پیش راه اندازی و راه اندازی بوسیله کارفرما و براساس دسـتورالعملهای تهیه شده از سوی پیمانکار انجام میشود . پیمانکـار در تمـام مراحـل نـصب و پـیش راه انـدازی و راهاندازی ، طبق ماده 24 و بند 1-26 در امر نظارت بر انجام صحیح کارهـا ، بـا کارفرمـا همکـاری داشته ، در مراحل مختلف تحویل و تحول کارها از پیمانکاران عملیات ساختمان و نـصب ، شـرکت کرده و مدارک مربوط را تأیید می کند .

 

مــــاده -59 راهانــــدازی و آزمــــایش عملکــــردی (COMMISSIONING & PERFORMANCE TEST)

 

1-59 حذف میشود .

 

2-59 پس از راهاندازی و برقراری شرایط عملیـاتی عـادی و پایـدار ، پیمانکـار شـروع آزمایـشهای عملکردی را درخواست می کند.

 

3-59 پس از تأیید کارفرما مبنی بر شروع آزمایـشهای عملکـردی ، آزمایـشها بـه ترتیـب و طبـق روشهای درج شده در پیوست 9 ، به منظور دستیابی به عملکرد تعیین شده در این پیوست ، انجام می شود .

 

4-59 در صورت عدم حصول تمام و یا برخی از شاخصهای عملکردی و مـصارف ، طبـق بنـد 3-9

 

پیوست 9 ، عمل می شود .

 

ماده – 60 تحویل موقت

 

1-60 پس از اتمام آزمایشهای عملکـردی موضـوع مـاده 59 ، و حـصول شاخـصهای عملکـردی و مصارف طبق بند 2-9 پیوست 9 ، و یا اجرای تمهیدات پیش بینی شده در بند 3-9 پیوسـت

 

9 ، پیمانکار درخواست تحویل موقت از کارفرمـا میکنـد . بـه همـراه ایـن درخواسـت ، تمـام مدارک مربوط به بازرسیها و آزمایشهای انجام شده ضمیمه می شود .

 

2-60 کارفرما ظرف مدت حداکثر دو هفته از تاریخ وصـول درخواسـت پیمانکـار ، گـواهی تحویـل موقت را صادر می کند . به همراه این گواهی ، میزان جرایم پیمانکار در موارد عدم دستیابی به عملکرد پیشبینی شده در پیمان براساس پیوست شماره 9 تعیین و اعلام می گردد .

 

3-60 تحویل موقت قسمتهایی از کار که طبق مشخصات فنـی نیـاز بـه راه انـدازی و آزمایـشهای عملکردی ، موضوع ماده 59 ، ندارند و آماده بهره برداری هستند ، نیـز بـه روش بـیشبینـی شده در بندهای 1-60 و 2-60 ، انجام می شود .

 

4-60 تحویل موقت قسمتهای مستقلی از کار ، قبل از تحویل کل کار ، در شرایط زیر مجاز است :

 

 

 

 

 

 

٣٥- ٣

 

شرایط عمومی پیمانهای EP

1-4-60 در صورتی که برای تحویل بخشهای جداگانـه کـار و برنامـه زمـانی آنهـا در پیمـان پیشبینی لازم شده باشد .

 

2-4-60 در طول مدت پیمان ، کارفرما نیاز به تحویل قسمتهایی از کار را قبل از تحویل کـل کار داشته باشد . در این صورت ، مراتب را به پیمانکـار ابـلاغ مـیکنـد و پیمانکـار بررسی لازم را برای حصول اطمینـان از عـدم تـداخل و یـا ایجـاد مـشکل در سـایر قسمتها و عملکرد کل کار ، به عمل آورده و موضوع ، مورد توافق دو طرف قـرار مـی گیرد . در هر یک از این موارد ، تحویـل موقـت قـسمتهای مـورد نظـر ، بـه ترتیـب بندهای 1-60 تا 3-60 انجام می شود.

 

5-60 حذف میشود .

 

6-60 کارفرما ، امکان دسترسی در حد متعارف را برای تعمیر و یا رفع عیبهـای مـشخص شـده در دوران مسئولیت رفع نقص ، برای پیمانکار فراهم میکند .

 

ماده – 61 دوره مسئولیت رفع نقص

 

1-61 پس از تحویل موقت کارها به شرح ماده 60 ، هرگاه ظرف مدت حداقل یـک سـال و یـا هـر زمان طولانیتر دیگری که در شرایط خصوصی بیان شده باشـد ، هـر نـوع عیـب و نقـصی در کارهای در تعهد پیمانکار مشاهده شـود ، پیمانکـار موظـف اسـت بلافاصـله پـس از دریافـت دستورکارفرما ، نسبت به رفع نقص ، اصلاح و جایگزین نمودن کار معیـوب و رفـع آسـیبهای ناشی از آن به بخشهای دیگر کار ، به هزینه خود اقـدام کنـد . مـشروط بـر آن کـه عیـوب و نواقص ، ناشـی از نگهـداری و یـا بهـرهبـرداری نادرسـت کـار ، مغـایر بـا مشخـصات فنـی و دستورالعملهای بهرهبرداری و نگهداری از سوی کارفرما ، نباشد .

 

2-61 پیمانکار ، موظف است پس از انجام اصلاحات و یا تعویض و جایگزینی های لازم بـرای رفـع عیب و نقص ، آزمایشهای لازم را برای حصول اطمینان از رفع عیب و اخذ تأیید کارفرما ، بـه هزینه خود انجام دهد .

 

3-61 پس از رفع عیب هر قسمت از کار و تأیید کارفرما مبنی بر صحت انجام آنها ، دوره مسئولیت رفع نقص آن قسمت از کار ، از همان تاریخ شروع می شود .

 

4-61 هرگاه پیمانکار پس از ابلاغ دستور کارفرما مبنی بر رفع عیـب و نقـص کارهـا ، طـی مـدت معقولی نسبت به رفع عیوب اقدام نکند ، و یا در عمل نتواند عیوب را به نحوی صـحیح رفـع کند ، کارفرما می تواند رأساً اقدام به رفع عیب نمایـد . هزینـه هـای انجـام شـده بـه وسـیله کارفرما ، با احتساب هزینه های نیروهای غیرمستقیم و بالاسـری هـای مربـوط ، بـه حـساب بدهکاری پیمانکار منظور می شود .

 

 

 

٣٦- ٣

 

شرایط عمومی پیمانهای EP

ماده – 62 تحویل قطعی

 

در پایان دوره مسئولیت رفع نقص ، موضوع ماده 61 ، پس از درخواست پیمانکار و بررسی و تأییـد کارفرما ، تاریخ و برنامه زمانی انجام آزمایشها و یا بازدید ، به همان نحو که در ماده 60 بیان شـده است ، تعیین می شود و پس از بازدید از کارها ، در صورت عـدم مـشاهده عیـب و نقـص در کـار ، نسبت به تحویل قطعی کار اقدام میگردد . در صورت مشاهده عیب و نقص در کارها ، مراتـب بـه پیمانکار ابلاغ می شود ، تا پس از رفع نواقص ،تحویل قطعی انجام شود .

 

 

 

٣٧- ٣

 

شرایط عمومی پیمانهای EP

تغییرات مدت پیمان ،تأخیر ، تعلیق ، خاتمه پیمان

 

ماده – 63 زمانهای پیمان

 

تاریخ شروع کارهای موضوع پیمان ، تاریخ تعیین شده در بند 2-5 موافقتنامـه اسـت ، و پیمانکـار موظف به شروع کارها در این تاریخ است ، به ترتیب تعیین شده در بند 2-3 این شرایط عمـومی و تکمیل کار در مدت تعیین شده در بند 3-5 موافقتنامه .

هریک از مقاطع زمانی اصلی تعیین شده برای کارهای موضوع پیمان ، مانند مدت پیمان از ارکـان اصلی پیمان محسوب می شود .

 

ماده – 64 تغییرات مدت پیمان

 

1-64 تمدید مدت پیمان تمام زمانها و مدتهای پیش بینی شده برای شروع و خاتمه و مقـاطع اصـلی کارهـا ، تنهـا در

 

صورت وقوع هر یک از شرایط زیر ، می توانند افزایش یابند .

 

1-1-64 صدور دستور تغییر کار موضوع بند 4-49 ، که منجر به افزایش مدت پیمان شود . 2-1-64 عدم انجام برخی از تعهدات کارفرما مرتبط با کـار موضـوع مـاده 47 ، بـا رعایـت و ملاحظات پیش بینی شده در آن ، که مانع از انجام به موقع کارهای موضوع پیمـان و

 

یا بخشهایی از آن شود .

 

3-1-64 بروز شرایط قهری ، موضوع ماده . 73

 

4-1-64 تغییر قوانین و مقررات ، که به طور مستقیم باعث تأخیر در انجام بخـشهایی از کـار شود .

 

5-1-64 بروز شرایط جوی استثنایی مانع انجام کار .

 

6-1-64 تصمیم کارفرما مبنی بر به کارگیری پیمانکاران دیگر در محدوده کار پیمانکـار ، بـه شرح درج شده در بند . 2-38

 

7-1-64 تعلیق مدت پیمان ، موضوع ماده .65

 

8-1-64 وقوع سایر عوامل و شرایط غیرقابل پیشبینی که ناشـی از قـصور پیمانکـار نبـوده و باعث تأخیر در اجرای کار شود .

 

در اثر هر یک از شرایط یاد شده ، پیمانکار درخواست تمدید مدت پیمان را همـراه بـا اسناد و مدارک مثبته به کارفرما تسلیم میکند ، تا پس از بررسی کارفرما و توافـق دو طرف ، مدت تمدید مشخص و ملاک عمل قرار گیرد و به تناسب ، برنامه های زمـانی کارهای باقیمانده ، به وسیله پیمانکار اصلاح شده و مجموعه مدارک ، ضـمیمه پیمـان گردد .

 

2-64 کاهش مدت پیمان تمام زمانها و مدتهای پیش بینی شده در پیمان ، در شرایط زیر می توانند کاهش یابند :

 

 

٣٨- ٣

 

شرایط عمومی پیمانهای EP

1-2-64 صدور دستور تغییرکار ، موضوع بند ) 4-49 تغییر در کارها ) ، که منجر به کاهش مدت پیمان شود .

 

2-2-64 کارفرما می تواند اتمام زودتر از برنامه زمانی پیمان را با در نظر گرفتن امکانـات و تواناییهای پیمانکار ، درخواست کند . در این صورت ، پیمانکار بـا بررسـی شـرایط مورد نظر کارفرما و با استفاده از قیمتهای پیمـان ، سـایر اسـناد و مـدارک لازم را تنظیم نموده ، پیشنهاد خود را مبنی بـر اضـافه مبلـغ احتمـالی و امکانـات مـورد درخواست ، به کارفرما تسلیم میکند .

 

3-2-64 پس از توافق کارفرما و پیمانکار دایر بر کاهش مدت پیمان ، براساس بندهای -64 1-2 و 2-2-64 ، تاریخ جدید بـه عنـوان تـاریخ اتمـام پیمـان تعیـین مـی شـود.

 

پیمانکار باید برنامه زمانی اجرای کارهای موضوع پیمان را ، بـه تناسـب شـرایط و تاریخ جدید اتمام پیمان ، مورد تجدید نظر قرار داده ، برای بررسی مشاور کارفرمـا و تأیید او ، تسلیم کند . برنامه زمانی جدید پس از تصویب کارفرمـا ،بـه پیمانکـار ابلاغ می شود ، و از آن پس ،سایر مفاد پیمان در مورد اتمام بـه هنگـام کـار ، بـر مبنای تاریخ جدید ، نافذ خواهد بود . در صورت عدم تحقق کاهش مدت پیمـان ، در پایان مدت توافق شده موضوع این بنـد ، اضـافه مبلـغ توافـق شـدۀ پیمـان بـه تناسب مدت کاهش نیافته ، کـاهش مـی یابـد و پیمانکـار از ایـن بابـت مـشمول خسارت تأخیر نمی شود .

 

ماده – 65 تعلیق

 

1-65 کارفرما می تواند در طول مدت اجرای پیمان ، دستور تعلیق قسمتی از کار و یا تمام کـار را در یک نوبت و حداکثر برای مدت 90 روز ، صادر کند . در ابلاغیه کارفرما ، باید تاریخ شـروع تعلیق ، مشخص شود . پیمانکار ، موظف است پـس از دریافـت دسـتور کارفرمـا ، اجـرای آن قسمت از کار و یا کل کار را به حالت تعلیق درآورد . ظرف 14 روز قبل از پایان ایـن مـدت ، پیمانکار موضوع را برای اتخاذ تصمیم نهایی ، به کارفرما منعکس می کند . هرگـاه پـس از 14

 

روز از دریافت درخواست پیمانکار ، دستور شروع مجدد کار از سوی کارفرما به پیمانکار صادر نشود ، وی می تواند خاتمه پیمان را درخواست کنـد و یـا قـسمت متوقـف شـده کـار را ، از موضوع پیمان حذف نماید ، که در این صورت ، اقدامهای متعاقب آن ، طبق مـاده 67 انجـام می شود . مدت تعلیق میتواند با توافق دو طرف ، تمدید شود .

 

2-65 برنامه کار ، تعیین تکلیف کارهای نیمه تمام از سوی کارفرما بـه پیمانکـار ابـلاغ مـی شـود و پیمانکار ، موظف به پیروی از آنهاست . در مورد تجهیزات و مصالحی که هنگام ابلاغ تعلیق از سوی کارفرما ، دردست ساخت بودهاند ، پبمانکار با نظر کارفرما نسبت به تکمیل ساخت آنهـا اقدام میکند .

 

3-65 نحوه محاسبه هزینه های ناشی از تعلیق ، در شرایط خصوصی ، بیان می شود. 4-65 حذف میشود .

 

 

٣٩- ٣

 

شرایط عمومی پیمانهای EP

 

 

 

 

ماده – 66 تأخیر در اتمام به موقع کار

 

پیمانکار ، موظف به انجام کارها ، طبق برنامه زمانی منضم به پیمان و آخرین تجدیـد نظرهـای آن است . هرگاه در تاریخ تعیین شده در برنامه زمانی منضم به پیمان و یـا آخـرین تجدیـد نظـر آن ، انجام کار یا قسمتهای اصلی آن به پایان نرسیده باشد ، کارفرما بـه پیمانکـار اخطـار مـیکنـد کـه حداکثر در طول مدت 14 روز ، کارها را به پایان برساند . پیمانکار ، در طول این مدت باید نـسبت به اتمام عملیات اقدام کند ، و یا با ارسال اسناد و مدارک لازم ، تمدید مـدت پیمـان را طبـق بنـد

 

1-64 ، درخواست نماید . در صورت عدم اتمام کار در طول مدت یاد شده ، یا عدم قبول دلایل وی از سوی کارفرما برای تمدید ، پیمانکار ملزم به پرداخت خسارت تأخیر در کار ، به میزان درج شده در شرایط خصوصی خواهد بود . حداکثر مبلغ خسارت نیز ، در بند 4-5 موافقتنامه درج شده است

 

. تاریخ مبنای محاسبه تأخیرها ، آخرین تاریخ تغییر یافته طبق بند 1-64 یا 2-64 است.

 

هرگاه تأخیر پیمانکار ، بیشتر از حدی باشـد کـه کارفرمـا را محـق بـه دریافـت حـداکثر خـسارت مشخص شده در موافقتنامه بنماید ، کارفرما می تواند با اخطار قبلی ، طبق مـاده 68 ، پیمانکـار را برکنار کند .

 

ماده – 67 خاتمه پیمان به درخواست کارفرما

 

کارفرما می تواند ، بنا به مصلحت خود و بدون اعلام دلیل ، در هر مقطعـی پـیش از تکمیـل کـار ، پیمان را خاتمه دهد . در این صورت ، طی اطلاعیه ای ، مراتـب را بـا مـشخص کـردن روز خاتمـه پیمان ، به پیمانکار اعلام میکند . در این اطلاعیه ، تکلیف کارهایی که ناتمام ماندن آنها در شرایط روز صدور اطلاعیه موجب بروز خطر و یا زیان مسلمی است ، به طور روشن مشخص می شود .

 

پس از دریافت اطلاعیه یاد شده ، اقدامهای زیر انجام می شود :

 

1-67 پیمانکار ، از شروع هر نوع کار جدید ، غیر از تکمیل کارهای ناتمام که دراطلاعیـه مـشخص شده است ، خودداری میکند . همچنین ، اقدامهای حفاظتی را که از سـوی کارفرمـا تعیـین شده است ، برای کارهای انجام شده قبلی به اجرا در می آورد .

 

2-67 پیمانکار ، موظف است تمام پیمانهای خود را با مهندسان طـراح و فروشـندگان ، بـا رعایـت ماده 1-67 متوقف سازد ، مگر آن دسته از پیمانهای وی را که کارفرما خواستار ادامه آنهـا از طریق انتقال پیمان ، به خود است . اسناد و مدارک مربوط به تدارک تجهیزات و مصالحی را که در چارچوب برنامه زمانی موضوع بند 1-2-3 ، در مرحله سفارش خرید بـه سـازندگان یـا فروشندگان و یا سایر مراحل خرید و حمل ، تا قبل از رسیدن به کارگاه هستند ، و همچنـین ، سایر اسناد مربوط به تعهدات پیمانکار در برابر اشخاص ثالث و در ارتبـاط بـا پیمـان ، بایـد همراه اسناد مثبته مالی تحویل کارفرما شود .

 

همچنین پیمانکار تمام مصالح و تجهیزات حمل شده به کارگـاه را تقـویم مـیکنـد و همـراه اسناد مثبته تسلیم کارفرما مینماید .

 

 

٤٠- ٣

 

شرایط عمومی پیمانهای EP

3-67 کارفرما ، آن قسمت از کارها را که ناتمام است ، طبـق مـاده 62 تحویـل قطعـی گرفتـه و آن قسمت از کارها را که کاملأ پایان یافته است ( و مراحل راه اندازی و آزمایشهای عملکردی آن با موفقیت انجام شده است ) ، طبق ماده 60 تحویل موقت میگیرد .

 

4-67 حذف میشود .

 

5-67 حذف میشود .

 

6-67 پیمانکار ، موظف است تمام نقشه ها مشخصات فنی و تمام اسناد و مدارکی را که توسط وی ، مهندسان طراح و فروشندگان تهیه شده است . به کارفرما تحویل دهد .

 

7-67 پیمانکار ، صورت وضعیت کارهای انجام شده را تا تاریخ ابلاغ خاتمه پیمان ، تنظیم کـرده و به مشاور کارفرما تسلیم می کند . در این صورت وضعیت ، هزینه های تقویم شده در بنـدهای

 

2-67 و 4-67 ، نیز درج می شود.

 

به همراه این صورت وضعیت ، مدارک زیر به وسیله پیمانکار پیوست می شود :

 

 • هرگونه بیمه نامه لازم برای مصون نگهداشتن کارفرما در برابر ادعاهای اشخاص ثالـث ، از زمان تحویل موقت ( برای بخشهای تحویل موقت شده) به بعد ، طبق شرایط خصوصی .
 • مدارک دال بر حل و فصل هرگونه دعاوی ،از جملـه ادعـای مالکیـت اشـخاص ثالـث ، در رابطه با کارهای موضوع پیمان ، پیمانکار ، به همراه این مدارک ، اقرارنامـهای را تنظـیم و به کارفرما تسلیم میکند که طی آن ، هرگونه حق تصرف و یا داشتن بدهی را در رابطه با خرید دانش فنی ، مصالح و تجهیزات ، و سایر مطالباتی که ممکن اسـت متوجـه کارفرمـا شود . منتفی دانسته و نسبت به حل و فصل ادعاها و پرداخت بدهیهای خود ، مهندسـان طراح و فروشندگان ، توافقهای لازم را با طرفهای ذینفع به عمـل آورده اسـت . و در ایـن زمینه ، تضمینهای لازم را به کارفرما تسلیم خواهد کرد.

 

 • اسناد مثبته ، مربوطه به هزینه های موضوع بندهای 2-67 و . 4-67

 

8-67 در صورتی که صورت وضعیت و اسناد و مدارک تحویل شده از سوی پیمانکار ، موضـوع بنـد

 

7-67 از نظر مشاور کارفرما قابل قبول باشد ، ظرف مدت حداکثر یک مـاه ، مراتـب پـذیرش کفایت مدارک و قبولی صورت وضعیت برای بررسی ، به پیمانکار اعلام می شود . در غیر ایـن صورت ، ضمن استرداد آن ، دلایل عدم پذیرش صورت وضعیت ، ظرف همان مهلت قبلی بـه پیمانکار اعلام میگردد ، تا وی نسبت به تکمیل مدارک اقدام کند و مجددأ صورت وضعیت را تسلیم نماید . پس از دریافت صورت وضعیت قابل قبول مشاور کارفرما ، صورت وضعیت ظرف مدت 15 روز به وسیله مشاور کارفرما و 15 روز دیگر به وسـیله کارفرمـا بررسـی ،و مبلـغ آن پس از کسر کسور مربوط به پیمانکار پرداخت می گردد .

 

9-67 با تأیید میلغ صورت وضعیت قطعی از سـوی دو طـرف ، پیمانکـار از هرگونـه ادعـایی علیـه کارفرما در ارتباط با پیمان صرفنظر میکند ، مگر در مورد ادعاهایی که قبـل از ابـلاغ خاتمـه پیمان مطرح کرده باشد ، اما حل و فصل آن از سوی دو طرف ، به زمانهای بعد موکـول شـده باشد . هرگاه کارفرما در مـدت 15 روز از تـاریخ تأییـد صـورت وضـعیت ، طلـب پیمانکـار را پرداخت نکند ، طبق بند 8-53 ، خسارت تأخیر پرداخت به پیمانکار تعلق می گیرد .

 

 

٤١- ٣

 

شرایط عمومی پیمانهای EP

10-67 ضمانتنامه انجام تعهدات و مبالغ تضمین حسن انجام کـار ، بـه تناسـب بخـشهای تحویـل موقت و قطعی شده کار ، براساس ماده 14 ، آزاد و مسترد می شود .

 

ماده – 68 برکناری پیمانکار

 

1-68 وقوع هر یک از شرایط زیر ، می تواند باعث برکناری پیمانکار از تمام یا قـسمتی از کارهـای موضوع پیمان شود ، بدون آنکه از سایر اختیارات و حقوق کارفرما بکاهد .

 

1-1-68 قصور مستمر پیمانکار در اجرای کارهای موضوع پیمان ، طبـق اسـناد و مشخـصات فنی پیمان و بدون آنکه محدود به آنها باشد ، شامل موارد زیر خواهد بود :

 

 • قصور در انجام دادن به موقع کارهای فنی و مهندسی .

 

 • قصور در تأمین به موقع مصالح و تجهیزات ، از نظر کمی و کیفی .

 

 • تأخیر در شروع و اتمام قسمتهای مختلف کار و عقب ماندن از برنامه زمانی کارهـا ، با توجه به ماده . 66
 • توقف تمام یا قسمتی از کار ، بدون دلیل موجه یا به علت توقیف اموال پیمانکـار از سوی محاکم قضایی .

 

2-1-68 عدول بارز ، یا نادیده انگاشتن برخی از مفاد پیمان .

 

3-1-68 ورشکستگی یا انحلال شرکت پیمانکار که موجب توقف و یـا کنـدی پیـشرفت کـار شود .

 

4-1-68 واگذاری پیمان از سوی پیمانکار ، به اشخاص ثالث . 5-1-68 حذف میشود .

 

2-68 در صورتی که به علت هر یک از عوامل یاد شده ، کارفرما در نظر داشته باشد پیمانکـار را از تمام یا بخشی از کار برکنار کند ، مراتب را با درج مواردی که به آنها استناد نموده است ، به پیمانکار ابلاغ میکند .

 

پیمانکار ، مکلف است ظرف مدت هفت روز از تاریخ دریافت ابـلاغ کارفرمـا ، در صـورتی کـه دلایلی حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده داشته باشد ، مراتب را به اطـلاع کارفرما برساند . اگر ظرف مهلت مقرر پاسخی از سوی پیمانکار نرسد ، یا کارفرما دلایل اقامـه شده را مردود بداند ، کارفرما برحسب مورد ، برکناری پیمانکار را از تمام یا بخشی از کـار بـه وی ابلاغ میکند و بدون نیاز به انجام دادن تشریفات قضایی ، به ترتیب مفاد این ماده ، عمل می نماید .

 

1-2-68 مصالح و تجهیزات حمل شده از سوی پیمانکار به کارگاه ، براسـاس اسـناد حمـل و صورتجلسه های تحویل ، بوسیله دو طرف صورتبرداری شده و تقویم میگردد .

 

2-2-68 پیمانکار موظف است تمام پیمانهای خود با مهندسان طراح و فروشندگان را متوقف سازد مگر آن دسته از قراردادهایی را که کارفرما خواستار ادامه آنها از طریق واگـذاری و انتقال پیمان به خود میباشد . اسناد و مدارک مربوط به تدارک تجهیزات و مصالحی کـه در چـارچوب برنامـه زمـانی طبـق بنـد 1-2-3 ، در مرحلـه سـفارش خریـد بـه

 

 

٤٢- ٣

 

شرایط عمومی پیمانهای EP

فروشندگان و یا سایر مراحل خرید تا قبل از حمل به کارگـاه مـی باشـند ، همچنـین سایر اسناد مربوط به تعهدات پیمانکار در مقابل اشخاص ثالث و در رابطـه بـا پیمـان ، باید از سوی پیمانکار همراه اسناد مثبته مالی تحویل کارفرما شود .

 

3-2-68 پیمانکار ، موظف است تمام پیمانهای خـود را بـا مهندسـان طـراح ، فروشـندگان و پیمانکاران دست دوم ، که کارفرما خواستار ادامه آنها نیست ، با رعایت مفـاد بنـدهای قبل ، متوقف سازد ، همچنین ، اسناد و مدارک مربوط به تدارک تجهیزات و مصالحی را که در چارچوب برنامـه زمـانی طبـق بنـد 1-2-3 ، در مرحلـه سـفارش خریـد بـه فروشندگان و یا سایر مراحل خرید و حمل تا قبل از رسیدن به کارگاه ، هستند را بـه کارفرما منتقل کند . همچنین ، باید سایر اسناد مربوط بـه تعهـدات خـود را در برابـر اشخاص ثالث و در رابطه با پیمان ، همراه اسناد مثبته مالی ، تحویل کارفرما دهد .

 

4-2-68 پیمانکار ، موظف است تمام نقشه هـا ، مشخـصات فنـی و اسـناد و مـدارکی را کـه توسط وی ، مهندسان طراح ، فروشندگان و پیمانکاران دست دوم تهیه شده اند ، بـه کارفرما تحویل دهد .

 

5-2-68 پس از انجام صورت برداریها ، مبالغ زیر محاسبه می شود :

 

 • بهای کارهای انجام شده طبق پیمان ، تا زمان برکناری پیمانکار .

 

 • بهای تجهیزات و مصالح موجود در کارگاه ، که طبق مشخصات فنی پیمان تـأمین شده اند.

 

 • هزینه تأدیه شده از سوی پیمانکار ، برای آن بخـش از تجهیـزات و مـصالحی کـه پیمانکار در چارچوب برنامه زمانی تهیه شده طبق بند 1-2-3 ، در مرحله سفارش خرید به سازندگان ، فروشندگان ، یا سایر مراحل خرید و حمل تا قبل از رسـیدن

 

به کارگاه هستند ، و اسناد آنها تحویل کارفرما شده است .

 

6-2-68 صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده تا زمان برکناری پیمانکـار ، تهیـه شـده و مابهالتفاوت آن با پرداختهای قبلی به پیمانکار ، مشخص می شود .

 

در صورتی که این مابهالتفاوت مثبت باشد ، رقم مابهالتفاوت به حساب طلب پیمانکـار منظور می شود ، و در صورت منفی بودن آن ، رقم مابهالتفاوت به حـساب بـدهی وی منظور می گردد . ضمانتنامه انجام تعهدات ، تا تاریخی که کارفرما تعیین می کند ، به وسیله پیمانکار تمدید شده و مبالغ تضمین حسن انجام کار یا ضمانتنامه معادل آن با توجه به ماده 12 ، نزد کارفرما باقی می ماند.

 

7-2-68 کارفرما ، از طریق ارجاع کار به سایر پیمانکاران و یا سایر روشهای متعارف ، نـسبت به تکمیل کار اقدام و هزینه های اتمام کار را با در نظر گرفتن هزینـه هـای بالاسـری خود ، ثبت میکند .

 

هرگاه مجموع هزینه انجام شده به وسیله کارفرما ، بـرای تکمیـل کـار و رقـم صـورت وضعیت قطعی ، از رقم پیمان کمتر باشد ، تفاوت آن به پیمانکار پرداخت می شود و با

 

 

 

 

٤٣- ٣

 

شرایط عمومی پیمانهای EP

رعایت ماده 14 ، تضمین حسن انجام کار و ضمانتنامه انجام تعهـدات پیمانکـار ، آزاد می گردد .

 

هرگاه مجموع هزینه انجام شده به وسـیله کارفرمـا بـرای اتمـام کـار ، و رقـم صـورت وضعیت قطعی ، از مبلغ پیمان بیشتر باشد ، کسری مبلغ مورد نیاز برای اتمام کار ، از محل مطالبات پیمانکار و از جمله ضمانتنامه انجام تعهدات و تضمینهای حسن انجـام کار وی ، تأمین می شود . در صورتی که مطالبات و تـضمینهای پیمانکـار بـرای ایـن منظور کافی نباشد ، و یا مانده حساب پیمانکار در صورت وضعیت قطعی منفی باشد ، پیمانکار باید مابهالتفـاوت مربـوط را بـه کارفرمـا تأدیـه نمایـد . در صـورت اسـتنکاف پیمانکار از پرداخت بدهی خود ، کارفرما طلب خود را با رعایت قوانین جـاری کـشور ، از سایر داراییهای پیمانکار وصول می کند .

 

ماده – 69 خاتمه پیمان به درخواست پیمانکار

 

1-69 پیمانکار ، در موارد زیر می تواند درخواست خاتمه پیمان را از کارفرما بنماید :

 

1-1-69 تأخیر در پرداخت پیش پرداخت و یـا صـورت وضـعیتهـای تأییـد شـده از سـوی کارفرما ، به مدت 90 روز از زمان پیشبینی شده در پیمان .

 

2-1-69 حذف میشود .

 

3-1-69 تأخیر در انجام کارهای ساختمان و نصب و سایر تعهدات کارفرما به نحوی که در اثر این تأخیرها انجام آزمایشهای عملکردی و تحویـل کارهـا بـیش از ) 1/3 یـک سـوم )

 

مدت پیمان به تأخیر افتد .

 

4-1-69 افزایش یا کاهش مبلغ پیمان به میزان بیش از 25 درصد مبلغ اولیه پیمـان ، طبـق قسمت آخر ماده . 3-49

 

2-69 پس از دریافت درخواست پیمانکار ، کارفرما در طول پانزده روز ، پیمانکار را بـرای مـذاکره و توافق در مورد ادامه کار ، دعوت میکند . در صـورتی کـه 14 روز پـس از دعـوت کارفرمـا و تشکیل اولین جلسه مذاکره ، دو طرف در مورد ادامه کار به توافق نرسند ، بـه پیمـان خاتمـه داده می شود و اقدامهای پس از آن ، براساس ماده 67 به اجرا گذاشته می شود .

 

ماده – 70 خاتمه پیمان به علت وقوع حوادث قهری

 

در صورت وقوع حوادث قهری موضوع ماده 73 ، و ادامـه آن بـه مـدت بـیش از 180 روز ، پیمـان خاتمه یافته و اقدامهای پس از آن ، براساس ماده 67 اجرا می شود .

 

 

 

٤٤- ٣

 

شرایط عمومی پیمانهای EP

خطرات و زیانهای احتمالی و مسئولیت دو طرف پیمان

 

ماده – 71 مسئولیتهای کارفرما ، در پذیرش ضرر و زیان (RISKS)

 

مسئولیتهای کارفرما در پذیرش ضرر و زیان به شرح زیر است :

 

1-71 وقوع شرایط قهری ( FORCE MAJOUR) ، به شرح ماده . 73

 

2-71 بهره برداری و تصرف تمام یا قسمتی از کارها به وسیله کارفرما ، یا اشـخاص ثالـث ، و بـروز خطراتی که ناشی از قصور پیمانکار نباشد .

 

3-71 وجود اشتباه در نقشه ها ، مدارک فنی تهیه شده به وسیله کارفرما ، یا اشـتباه در اطلاعـات مبنای طراحی تسلیم شده از سوی وی به پیمانکار ، و یا تأخیر در تحویل آنها .

 

4-71 بروز زیانهای ناشی از اجرای بخشهایی از کار ، به وسیله کارفرما .

 

5-71 عدم اجرای تعهدات قراردادی به وسیله کارفرما ، یا هر یک از عوامل منتسب به وی . 6-71 تغییر در قوانین و مقررات داخلی ، که به نحو بارزی منجر به افزایش هزینه ، یا زمان اجـرای

 

کار شود .

 

ماده – 72 مسئولیتهای پیمانکار ، در پذیرش ضرر و زیان

 

مسئولیتهای پیمانکار در پذیرش خطرات و ضرر و زیان ، شـامل تمـام مـسئولیتهای درج شـده در پیمان و پذیرش انواع خطرات و ضرر و زیانهاست ، بجز آنچه که به عنوان مسئولیتهای کارفرما ، در ماده 71 مشخص شده است . موارد زیر ، در زمره خطرات پذیرفته شده از سوی پیمانکار هستند : 1-72 پیمانکار، مسئول مراقبت و حفاظت از مصالح و تجهیزات تا زمـان تحویـل بـه کارفرماسـت.

 

مسئولیت پیمانکار ، از این تاریخ به بعد محدود به مسئولیت رفع نقـص در دوره مـسئولیت رفع نقص ، موضوع ماده 61 است .

 

2-72 جبران خسارت به اشخاص ثالث ، و پاسخگویی به ادعاها : مسئولیت جبران هرگونه خسارت وارده به اشخاص ثالث ، و یا ادعاهای آنها ، در موارد مرتبط بـا موضـوع پیمـان ، بـه عهـده پیمانکار است و وی موظف به پاسخگویی و جبران خسارتها و مصون نگهداشـتن کارفرمـا از این گونه ادعاها و خسارتهاست .

 

3-72 با وجود انتقال مالکیت مصالح و تجهیزات به کارفرمـا از زمـان بـستهبنـدی و یـا بـارگیری ، مسئولیت مراقبت از تمام تجهیزات و مصالح طبق بند 1-72 ، به عهده پیمانکار است .

 

ماده -73 وقوع حوادث قهری

 

1-73 حوادث قهری به معنی بروز هرگونه شرایطی خارج از اختیار کارفرمـا و پیمانکـار ، بـه رغـم پیشبینی تمهیدات لازم و معقول توسط دو طرف است ، که ادامـه کـار را غیـرممکن کنـد .

 

حوادث قهری از جمله ، شامل موارد زیر است ، بی آنکه محدود به آنها باشد : 1-1-73 جنگ ، اعم از اعلام شده یا نشده ، یا اشغال به وسیله بیگانگان .

 

 

 

 

٤٥- ٣

 

شرایط عمومی پیمانهای EP

2-1-73 شورش ، انقلاب . یا کودتای نظامی ، یا جنگ داخلی . 3-1-73 تشعشعات هستهای ، یا نشت سایر مواد رادیواکتیو و سمی .

 

4-1-73 اعتصابهای عمومی کارگری ، به اسـتثنای مـواردی کـه تنهـا محـدود بـه کارکنـان پیمانکار باشد .

 

5-1-73 شیوع بیماریهای واگیردار .

 

6-1-73 زلزله ، سیل و طغیانهای غیرعادی ( با توجه به آمارهای موجود و به رغم پیشبینـی تمهیدات لازم ، به تناسب اطلاعات موجود از سـوی پیمانکـار ) ، آتـشسـوزیهـای دامنهدار و غیرقابل کنترل .

 

2-73 عدم انجام تعهدات قراردادی توسط هریک از دو طرف به علت بروز شرایط قهری ، به منزلـه قصور یا نقض پیمان تلقی نمی شود . همچنین ، هیچ یک از دو طرف ، مـسئول خـسارتهایی که طرف دیگر در نتیجه عدم اجرا و یا تأخیر در اجرای تعهدات خود ناشی از شرایط قهـری ، دید ه است ، نخواهد بود .

 

3-73 هرگاه به نظر هر یک از دو طرف پیمان ، شرایط قهری پیش آمده باشد ، کـه باعـث وقفـه و عدم امکان اجرای تعهدات قراردادی از سوی وی شود ، بی درنـگ مراتـب را بـه طـرف دیگـر اطلاع می دهد .

 

4-73 پیمانکار ، موظف است حداکثر کوشش خود را برای اتمام کارهایی که در شرایط قهری رهـا کردن آنها منجر به زیان جدی به آنها مـی شـود ، و همچنـین حمـل بخـشهایی از مـصالح و تجهیزات ساخته شده که در شرایط قهری قرار ندارد ، به کار بندد .

 

در صورتی که پیمانکار در اجرای مفاد این کارها متحمل هزینههای اضافی شود ، هزینههـای مربوط ، پس از تأیید کارفرما ، پرداخت میشود .

 

5-73 در مورد خسارتهای وارده به کارها و اموال در نتیجه بروز شرایط قهری ، به ترتیب زیر عمـل می شود :

 

1-5-73 هرگاه خسارت وارده به کارهای موضوع پیمان ، مشمول بیمه موضوع ماده 15 باشد ، جبران خسارتهای وارده به کارفرما و همچنین هزینه کارهای انجام شده به وسـیله پیمانکار ،که بهای آنها پرداخت نشده است ، از محل بیمه تأمین میشود .

 

2-5-73 هرگاه خسارت وارده به کارهای موضوع پیمان ، مشمول بیمه نبوده و یـا میـزان آن برای جبران خسارت وارده کافی نباشـد ، جبـران خـسارت بـه عهـده کارفرماسـت ، مشروط بر آنکه پیمانکار تعهدات خود را در مورد تهیه بیمهنامهها ، بـه ترتیـب درج شده در مواد 15 و 16 ، انجام داده باشد .

 

6-73 حذف میشود .

 

7-73 پس از رفع شرایط قهری ،پیمانکار مکلف است با ابلاغ کارفرما ، اجرای کارها را بلافاصله آغاز کند . در این صورت ، تمدید مناسبی از سوی پیمانکار پیشنهاد میشود ، که پس از بررسـی و تصویب کارفرما ، به پیمانکار ابلاغ می شود . هرگاه شرایط قهری بـیش از 180 روز ادامـه

 

 

 

٤٦- ٣

 

شرایط عمومی پیمانهای EP

یابد ، در آن صورت ، به پیمان خاتمه داده شده و اقدامهای پس از آن ، طبق ماده 67 انجام میشود .

 

ماده – 74 حد مسئولیت مالی پیمانکار

 

1-74 حداکثر تعهد پیمانکار در برابر کارفرمـا (MAXIMUM LIABILITY) معـادل مبلـغ درج شده در ماده 6 موافقتنامه است .

 

2-74 به غیر از آنجه به عنوان خسارت تأخیر در اتمام به موقع کار ، موضوع ماده 66 آمده اسـت .

 

هیچ یک از دو طرف پیمان در برابر طرف دیگر ، در مـورد خـسارتهای غیرمـستقیم از قبیـل عدمالنفع ، عدم استفاده و بهرهبرداری ، عدم انعقاد پیمانهای جدید و مانند اینها کـه ممکـن است متحمل شود ، مسئول نیست .

 

 

 

٤٧- ٣

 

شرایط عمومی پیماهنای EP

حل اختلاف ، اقامتگاه قانونی ، قانون حاکم

 

ماده – 75 حل اختلاف

 

دوطرف ، باید نهایت کوشش خود را برای حل اختلاف بین خود در رابطـه بـا ایـن پیمـان ، بطـور دوستانه به کار برند .

 

هرگونه اختلاف ناشی از این پیمان را که نتوان به صورت دوستانه بین دو طرف حل و فصل کـرد ، به هیأتی متشکل از نماینده وزیر یا بالاترین مقام کشوری سازمان کارفرما ( در مـورد کارفرماهـایی که تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نیستند ) و نماینـدگان دو طـرف پیمـان ، ارجـاع مـی شـود . در صورتی که نسبت به مورد اختلاف توافق حاصل نشود ، موضوع باید در دادگاههای صـالحه ایـران ، حل و فصل گردد .

 

ماده – 76 اقامتگاه قانونی

 

اقامتگاه قانونی کارفرما و پیمانکار ، همان است که در موافقتنامه نوشته شده است . در صورتی کـه یکی از دو طرف ، محل قانونی خود را تغییر دهد ، باید نـشانی جدیـد خـود را دسـت کـم 15 روز پیش از تاریخ تغییر ،به طرف دیگر اطلاع دهد . تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال میشود و دریافت شده تلقی میگردد .

 

ماده – 77 قوانین و مقررات حاکم بر پیمان

 

قوانین و مقررات حاکم بر این پیمان ، تنها قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران است .

 

 

نماینده کارفرما نماینده پیمانکار
نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی
امضـا امضا
مهر

 

 

٤٨- ٣

 

 

 

شرایط خصوصی

 

 

١- ٤

 

شرایط خصوصی پیمانهای EP

شرایط خصوصی پیمان

 

 

این شرایط خصوصی ، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از مواد در آنها ، به شرایط خصوصی موکول شده است . از این رو ، هرگونه نتیجهگیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی ، به تنهایی و بدون توجه به ماده مربوط در شرایط عمومی ، فاقد اعتبار است . شماره مواد درج شده در این شرایط خصوصی ، همان شماره مواد و بندهای مربوط در شرایط عمومی است .

 

ماده 2-3-7 فهرست مراجع فنی به شرح زیر است .

 

– 1 در رشته ……………… شرکت / آقای …………… به نشانی ………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… – 2

 

 

ماده . 10

 

 • زبان مدارک فنی کار ، …………… است .

 

 • زبان مکاتبه ها و اسناد دیگر ، ……………… است .

 

 

ماده 1– 13 – 1 مبلغ ضمانتنامه انجام تعهدات ، معادل ……………… است .

 

–2 مدت اعتبار ضمانتنامه انجام تعهدات ، ………………… است .

 

 

ماده 3-14 ، شرایط آزاد سازی ضمانتنامه انجام تعهدات ، به شرح زیر است :

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

ماده 3-15 ، مسئولیت تأمین هزینه بیمهنامهها ، به شرح زیر است :

 

– 1 هزینه بیمه نامه های …………………… به عهده ……………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. -2

 

 

ماده . 3-16 مدت اعتبار بیمهنامهها ، به شرح زیر است :

 

بیمه نامه ………………………………… به مدت ………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

٢- ٤

 

شرایط خصوصی پیمانهای EP

ماده . 1-18 ترتیب دریافت خسارتهای بیمه ، به شرح زیر است :

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ماده . 3-25 حذف میشود .

 

ماده . 2-28 حذف میشود .

 

ماده . 1-38 نحوه هماهنگی پیمانکار با سایر پیمانکاران ، یا گروههای اجرایی کارفرما و وظایف وی در قبال آنان ، به شرح زیر است :

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ماده . 2-38 حذف میشود .

 

ماده . 3-38 حذف میشود .

 

ماده . 48

 

– 1 مسئولیت هر یک از دو طرف پیمـان در پرداخـت حقـوق و عـوارض گمرکـی بـرای واردات مـصالح و تجهیزات موضوع پیمان ، به شرح زیر است :

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

–2 حذف میشود .

 

ماده . 8-8-52 مبلغ پیمان ، از جمله شامل جبران هزینه های زیر ، علاوه بر هزینه های درج شده در ماده

 

52 است .

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ماده . 1-7-53 میزان کسور حسن انجام کار برای بخشهای مختلف کار ، به شرح زیر است :

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

٣- ٤

 

شرایط خصوصی پیمانهای EP

ماده . 8-53 به ازای هر 30 روز تأخیر نسبت به مـدت مقـرر در بنـد 4-53 شـرایط عمـومی در پرداخـت صورت وضعیتهای پیمانکار ، مبلـغ ………………… ، بـه عنـوان جبـران هزینـههـای اضافی پیمانکار در مدت تأخیر ، به وی پرداخت می شود .

 

ماده . 2-3-54 به عنوان جبران هزینههای بالاسری پیمانکار ، برای تهیـه و تـأمین مـصالح و تجهیـزات از محل مبالغ مشروط ، ………………… درصد قیمـت واقعـی پرداخـت شـده توسـط پیمانکار ، به وی پرداخت میشود .

 

ماده . 55 نرخ تسعیر بخش ارز خارجی و سایر ضوابط مربوط به پرداخت آن ، به شرح زیر است .

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

ماده . 4-1-56 در صورت تکمیل پیش از موعد کار ، کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر ، به پیمانکار پرداخت می کند .

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

ماده ) . 5-1- 56 عدم شمول تعدیل به پیمان ، یا نحوۀ مشمول تعدیل شدن پیمان درج شود .)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

ماده . 1-1-57 پیمانکار ، موظف است بیمه نامه های زیر را برای مصون نگهداشتن کارفرما از زمان تحویل موقت کار به کارفرما ، به هزینه خود و به نام کارفرما ، دریافت و تسلیم کند :

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

ماده . 5-60 حذف میشود .

 

 

ماده . 1-61 دوره مـسئولیت رفـع نقـص کارهـای موضـوع ایـن پیمـان ، پـس از تحویـل موقـت کارهـا ،

 

……………… روز است .

 

 

٤- ٤

 

شرایط خصوصی پیمانهای EP

 

 

 

ماده . 3–65 برای جبران هزینه های ناشی از نگهداری کارها در دوران تعلیق و سایر هزینه هـای ناشـی از آن ، مبالغ زیر ، به وسیله کارفرما به پیمانکار پرداخت میشود :

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

ماده . 66 در صورت تأخیر پیمانکار در تکمیل طبق برنامه کار ، یا قسمتهای اصلی آن ، خسارت تأخیر ، به شرح زیر از پیمانکار وصول میشود .

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

نماینده کارفرما نماینده پیمانکار
نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی
امضـا امضا
مهر

 

 

٥- ٤

 

State Management and Planning Organisation – Ministry of Oil

 

greement, Appendices, General Conditions and Special Conditions for Engineering and Procurement (EP) Contracts for Industrial Works

 

 

AGREEMENT

 

Agreement for EP Contracts

 

 

AGREEMENT

 

This agreement is made on ….….., between……………………………., residing at …….…………………………………………………………………………., which in this contract is called the employer, on the one part, and .……………..……….., registered under No.……… in the State Administration Registrar of Companies and Industrial Ownership of Iran and under No.……….., in the city of …….…… , country of

…………. and in this contract called the contractor residing at …… …….…………….,

 

……………………………………………………… on the other part, in accordance with regulations and provisions stipulated in the documents of this contract.

Words and expressions in this agreement have the same meanings, which are assigned to them in the general and special conditions of the contract.

 

Article 1.         Subject of the Contract

 

Subject of the contract contains the performance of engineering services, supply of the materials and equipment and performing other services as described in appendix 10, for construction of ….………………………………………………… located at …………..…………….…………………………………………………..

 

Terms and conditions for transfer of the contractor’s right of using the licence by the employer, in relevant and necessary cases, are set forth in appendix 16.

 

Article 2.         Contract Documents

 

The following documents form the whole contract between the employer and the contractor and each one is valid as a part of the contract:

 

 • Agreement

 

 • Appendices

 

 • General conditions

 

 • Special conditions

 

 • Other documents, which are prepared in accordance with provisions of the contract, during performance of the works, and are approved by the parties of the contract.

 

 

1-1

 

Agreement for EP Contracts

 

 

Article 3.         Contract Price

 

 • The contract price consists of the following amounts of Rials and foreign currency:

 

 • Rial amount: ………………………………………………

 

 • Foreign currency amount: ………………………………..…

 

The employer shall pay to the contractor, the contract price, against fulfilment of his obligations.

 

The contract price breakdown is in accordance with appendix 1.

 

 • The contract price is a lump sum amount, except in the following cases:

 

 • Variations of the Works, Subject of Article 49 of the General Conditions

 

The cost of the variations of the works is calculated in accordance with the price list set forth in appendix 3, and the variations measurements.

 

 • Works Based on Unit Price

 

In case a portion of the contract price is in the form of unit price items, the contract price for this portion of the works is an initial price and the final price shall be calculated on the basis of measurement of the works performed in accordance with the contract and the unit price list of the works (appendix 2).

 

 • Adjustment

 

In case, all or a portion of the contract price is subject to adjustment in accordance with the special conditions of the contract.

 

 • The amount(s) as specified herein below are considered as the provisional sum (subject of article 54 of the general conditions) for supply of the materials and equipment and performance of services as specified in appendix 17.

 

 • Rial amount:

 

 • Foreign currency amount:

 

1-2

 

Agreement for EP Contracts

 

 

 • The contract price includes the supply of spare parts for pre-commissioning and ……years operation period by the contractor, as specified in appendix 11.

 

Article 4.         Terms of Payment

 

 • Payment to the contractor is made in accordance with appendix 5.

 

 • In case a foreign currency credit is to be opened, the procedure for opening the credit and respective forms shall be in accordance with appendix 7.

 

Article 5.         Effective Date, Commencement of the Works and the Contract Period

 

 • Effective date of the contract starts just after signing and exchanging of the contract, submission of performance guarantee, and realisation of the following conditions:

 

………………………..

 

………………………..

 

In case, the specified conditions are not fulfilled within 90 days after signing and exchanging of the contract and submission of performance guarantee, the parties may agree on an effective date for the contract.

 

In case, the contractor does not agree with the employer on effective date of the contract, the guarantees submitted by the contractor are returned to him and his account shall be settled.

 

 • Commencement Date of the Works

 

The employer, within 30 days after effective date of the contract, will notify the contractor of the commencement of the works; otherwise the contractor commences the works after expiration of 30 days deadline.

 

 • The Contract Period

 

Period for completion of the works and provisional acceptance is……days from the commencement date of the works.

 

The details of milestones are specified in appendix 14. Variations of the period of performance of the works are in accordance with article 64 of the general conditions.

 

 

1-3

 

Agreement for EP Contracts

 

 

 • Liquidated Damages for Delays in Timely Completion of the Works

 

In case the contractor delays in completion of the works or main items as a result of his default (Article 66 of the general conditions), the liquidated damages equivalent to the amount specified in the special conditions will be charged to the contractor for each day of delay in timely completion of the works. The total amount related to these delays, shall not exceed …….. percent of the contact price.

 

 • Early Completion of the Works

 

Should the contractor complete the works, subject of the contract, before the expiration of the period set for completion of the works, the amount specified in the special conditions shall be paid to the contractor as the bonus for early completion of the works for each day of early completion of the works.

 

Article 6.         Maximum Liability

 

The maximum financial liability of the contractor against the employer in this contact (subject of article 74 of the general conditions) is equivalent to …….. percent of the contract price.

 

Article 7.         Employer’s Consultant

 

The employer’s consultant concerning article 50 of the general conditions is……… ……………………………………………………………., residing at

………………………………………………………………………………

 

Scope of authorities of the employer’s consultant is described in appendix 8.

 

 

 

Employer’s Representative                          Contractor’s Representative(s)

 

Name                                                              Name

 

Position                                                          Position

 

Signature                                                       Signature

 

Seal

 

APPENDICES

 

Agreement for EP Contracts – Appendices

 

 

Appendices

 

 

 1. Appendix One: Breakdown of the contract price for different portions of the works

 

 1. Appendix Two: Bill of quantities and unit price for the works and resources, in contracts that a portion of price is calculated on the basis of price list including:
  • Bill of quantities and unit prices for the materials and equipment

 

 • Price list for manpower required for performance of technical and engineering services and supervision on erection and commissioning

 

 1. Appendix Three: Unit price list for the materials and equipment and manpower for additional and omitted works, in lump sum contracts
  • Unit price list for the materials and equipment

 

 • Price list for manpower required for performance of technical and engineering services and supervision on erection and commissioning

 

 1. Appendix Four: Method of adjustment

 

 

 1. Appendix Five: Payments

 

 • Terms of payment

 

 • Payments schedule

 

 

 1. Appendix Six: Insurance

 

 • Insurance policies undertaken by the contractor

 

 • Insurance policies undertaken by the employer

 

 

 1. Appendix Seven: Forms of guarantee and letter of credit

 

 • Form of advance payment guarantee

 

 • Form of performance guarantee

 

 • Form of guarantee for reimbursement of good performance retention

 

 • Form of letter of credit and relevant instructions

 

 1. Appendix Eight: Responsibilities and authorities of the employer’s consultant

 

2-1

 

Agreement for EP Contracts – Appendices

 

 

 

 

 1. Appendix Nine: Performance tests

 

 • Responsibilities and duties of the contractor and the employer

 

 • Regulations for achieving acceptable performance conditions and consumption levels
 • Cases of not achieving the full performance regulations and consumption levels, obligations of the contractor and authorities of the employer

 

 1. Appendix Ten: Description of the works undertaken by the contractor

 

 • Technical and engineering services, and supply of the materials and equipment undertaken by the contractor
 • Cooperation in supervision on erection and commissioning

 

 • Portions of technical, execution services, materials and equipment to be supplied from within the country

 

 1. Appendix Eleven: General list of spare parts and consumables for the commissioning period and …. years of operation period

 

 1. Appendix Twelve: Transfer of technology and training of the employer’s personnel by the contractor
  • Transfer of technology

 

 • Training of the employer’s personnel

 

 1. Appendix Thirteen: The employer’s undertakings in materials and equipment supply and performance of the works
  • Scope of the works and supply of materials and equipment undertaken by the employer, up to pre-commissioning stage
  • Scope of the works and obligations of the employer during commissioning stage (providing food, facilities such as water, electricity, gas and …. (utility), chemicals and …..)
  • Time schedule of employer’s obligations, subject of sub-articles 13.1 and 13.2
 2. Appendix Fourteen: Master time schedule for performing the works

 

 

 

2-2

 

Agreement for EP Contracts – Appendices

 

 

 1. Appendix Fifteen: Vendors list

 

 

 1. Appendix Sixteen: Licence and terms of licence transfer

 

 

 1. Appendix Seventeen: Provisional sum items of the works, services, supply of materials and equipment to be provided by the contractor

 

 1. Appendix Eighteen: Technical documents of the contract

 

 • Basic technical documents

 

 • Codes and standards

 

 • Design criteria

 

 • Technical specifications

 

 • Drawings and other technical documents of the contract

 

 • List of software required by the employer

 

 • Technical documents prepared by the contractor during performance of the works approved by the employer or sent for his information
  • Separate list of drawings and other technical documents, for obtaining approval or for information of the employer, number of copies and the language of technical documents

 

 • Drawings and other technical documents, being gradually prepared by the contractor

 

 1. Appendix Nineteen: Loading and offloading centres, transportation of the materials and equipment, responsibilities of the parties, evaluation method of consignments, and particulars of packing

 

 1. Appendix Twenty: Works flow chart

 

GENERAL CONDITIONS

 

These general conditions are compiled by deleting the texts related to civil and erection from the EPC general conditions, therefore the word “deleted” is written opposite to the deleted articles and rows relevant to civil and erection.

 

Table of Contents

 

Heading

DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS

 

Article 1. Definitions Article 2. Interpretations

 

INITIAL MEASURES

 

Article 3. Initial Measures after Concluding the Contract

 

CONTRACT DOCUMENTS

 

Article 4. Objective of the Contract Documents Article 5. Priority of the Documents

 

Article 6. Standards, Codes and References Article 7. Engineering and Design Documents Article 8. Communications

 

Article 9. Ownership of the Documents and their Further Use, Registration Rights Article 10. Governing Language

 

GUARANTEES AND INSURANCE POLICIES

 

Article 11. Advance Payment Guarantee

 

Article 12. Guarantee for Reimbursement of Good Performance Retentions Article 13. Performance Guarantee

 

Article 14. Releasing the Guarantees

 

Article 15. Different Types of Insurance Policies, and the Responsibility to Obtain Article 16. Coverage of Insurance Policies

 

Article 17. Insurance Policies to Be Obtained by the Employer Article 18. Collecting Insurance Proceedings

 

Article 19. Waiving Claims for Additional Insurance Compensations

 

Article 20. Insurance Policies, in Case of Partial Handover of the Works by the Employer

 

Article 21. Conformity of the Texts of Guarantees and Insurance Policies with the Conditions of the Contract

 

Article 22. Guarantees and Insurance Policies Issuing Authorities

 

Article 23. Changes to the Insurance Policies Due to Variations of the Works

 

 

 

Table of Contents

 

Heading

THE CONTRACTOR’S OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES

 

Article 24. General

 

Article 25. Performance of Design and Engineering Services, and Transfer of Licence

 

Article 26. Direction and Supervision on the Works Article 27. Manpower Recruitment

 

Article 28. Site Regulations

 

Article 29. Supply of the Materials and Equipment, Transportation and Warehousing

 

Article 30. Construction Machinery, Tools, Consumables and Facilities Required for the Works

 

Article 31. Provision of Execution Procedures and Shop Drawings Article 32. Works Progress Schedule

 

Article 33. Vendors and Other Subcontractors

 

Article 34. Taxes, Charges and Other Governmental Duties Article 35. Obtaining of the Insurance Policies

 

Article 36. Confidentiality of the Contract Documents Article 37. Contractor’s Confirmations

 

COORDINATION WITH OTHER CONTRACTORS

 

Article 38. Coordination with Other Contractors, Associated with the Subject of the Contract

 

THE EMPLOYER’S OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES

 

Article 39. Appointment of the Representative

 

Article 40. Handing over of Land and Providing Relevant Information Article 41. Accuracy of Information and Documents

 

Article 42. Payment of the Statements Article43. Timely Review of the Submittals Article 44. Obtaining of the Insurance Policies Article 45. Issuance of Permits

 

Article 46. Performance of the Civil and Erection Works and the Commissioning

 

Article 47. Timely Performance of the Works, and Supply of the Materials and Equipment Undertaken by the Employer

 

 

Table of Contents

 

Heading

Article 48. Payment of the Customs Duties and Charges

 

VARIATIONS OF THE WORKS

 

Article 49. Variations of the Works

 

THE EMPLOYER’S CONSULTANT, INSPECTION AND QUALITY CONTROL OF THE WORKS

 

Article 50. Employer’s Consultant

 

Article 51. Inspection and Quality Control of the Works

 

PAYMENTS TO THE CONTRACTOR, VARIATIONS TO THE CONTRACT PRICE

 

Article 52. Contract Price Article 53. Interim Payments Article 54. Provisional Sums

 

Article 55. Foreign Currency Payments Article 56. Variations to the Contract Price Article 57. Final Statement

 

COMPLETION AND HANDING OVER STAGES OF THE WORKS

 

Article 58. Mechanical Completion

 

Article 59. Commissioning and Performance Tests Article 60. Provisional Acceptance

 

Article 61. Guarantee Period

 

Article 62. Final Acceptance

 

VARATIONS OF THE CONTRACT PERIOD, DELAYS, SUSPENSION, CONTRACT TERMINATION

 

Article 63. Contract Milestones

 

Article 64. Variations of the Contract Period Article 65. Suspension

 

Article 66. Delays in Timely Completion of the Works

 

Article 67. Contract Termination at the Request of the Employer Article 68. Dismissal of the Contractor

 

Article 69. Contract Termination at the Request of the Contractor Article 70. Contract Termination Due to Force Majeure

 

 

Table of Contents

 

Heading

PROBABLE RISKS AND RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES OF THE CONTRACT

 

Article 71. Employer’s Responsibilities in Accepting Risks

 

Article 72. Contractor’s Responsibilities in Accepting Risks Article 73. Force Majeure

 

Article 74. Contractor’s Financial Liability

 

SETTLEMENT OF DISPUTES, LEGAL DOMICILE, GOVERNING LAW

 

Article 75. Settlement of Disputes Article 76. Legal Domicile

 

Article 77. Laws and Regulations Governing the Contract

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

 

DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS

 

Article 1.         Definitions

 

The following words and/or expressions, in the general conditions or other contract documents, have the conceptual meanings as stated herein. Such meanings may be interpreted as singular and/ or plural, as the case may be.

 

 • “contract” means the agreement between the employer and the contractor, for execution of the subject of the contract and the “contract documents” as specified in article 2 of the agreement.

 

 • “agreement” means the document exchanged between the employer and the contractor, based on main concept of the contract such as the parties particulars, subject, price and period of the contract, are set forth therein.

 

 • “general conditions” means the contents of this text, which defines the general conditions, governing the contract.

 

 • “special conditions” means specific conditions prepared for this specific contract, as a supplement to the general conditions. The articles listed in the special conditions may never contravene the articles of the general conditions.

 

 • “appendix” means the supplementary set of specifications and documents, prepared exclusively for this contract, as a supplement to the articles of the contract.

 

 • “employer” is the legal person being the counterpart of the contractor, the works of the contract are performed for him. The employer’s representatives and legal successors are considered as the employer.

 

 • “contractor” is the legal person, being the counterpart of the employer who has undertaken the performance of the works of the contract; the “contractor’s” representatives and legal successors are considered as the “contractor”.

 

 • “employer’s consultant” is the legal person, being appointed as the employer’s technical agent for performance of technical services related to the works of the contract, as described in article 50 and as introduced in article 7 of the agreement.

 

 

 

 

 

3-1

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

 • “technical inspector” is the real or legal person, being appointed by the employer for the purpose of supervision on quality control activities of the works performed by the contractor, and performs his duties under the supervision of the employer’s consultant.

 

 • “design engineer” is the real or legal person, being responsible to perform all or portions of the engineering design services of the works of the contract on behalf of the contractor. The “design engineer” may be within the organisation chart of the contractor and/ or a third party having a contract with, who shall commence the works, after the employer’s approval in either case.

 

 • “vendor” is a producer, manufacturer, supplier, distributor, or vending agent, who shall supply some items of the materials and equipment required for performance of the works, through signing a contract with the contractor. Producers, manufacturers, suppliers or distributors of items of the materials and equipment required by the vendors are also nominated as the “vendor”.

 

 • “civil and erection works contractor” is the real or legal person, being appointed by the employer, in order to perform a portion or portions of civil and erection works and related technical services at the “site”.

 

 • “licence” is the technical know how of portions of the works exclusively registered in the name of the “licensee”.

 

 • “licensee” is the real or legal person, who is the exclusive technical owner of a portion or portions of the works subject of the contract, and according to sub-article 25.1 and appendix 16, provides the technology and technical know how of all or a portion of the works.

 

 • “works” mean the set of design services, engineering, supply, and use of the materials and equipment, cooperation in supervision on erection and commissioning works to be completed and delivered in accordance with the contract documents.

 

 • “site” means lands or other areas, which according to the contract documents is considered for the purpose of performance of the works of the contract and/ or warehouses and related access roads.

 

 

 

 

 

3-2

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

 • “project” means a complete operational set of the works consisting of all or parts of the subject of the contract.

 

 • “contract price” means the amount, stated in article 3 of the agreement, and may vary on the basis of article 56.

 

 • “provisional sum” means the amount stated in sub-article 3.5 of the agreement, and its payment is subject to the employer’s instruction for execution of the works and services or purchase of the materials and equipment by the contractor on the basis of article 54.

 

 • “contract period” means the period, stated in sub-article 5.3 of the agreement and its subsequent variations according to article 64, for the purpose of completion and provisional acceptance of the works, on the basis of article 60.

 

 • “contract effectiveness” means the commencement of the parties obligations.

 

 • “notice of the works commencement” is the employer’s instruction to the contractor for commencement of the works, in accordance with sub-article 5.2 of the agreement.

 

 • “guarantee period” means the period specified in article 61, during which the contractor is responsible to rectify any defects and deficiencies of the works undertaken by him.

 

 • “defect rectification certificate” means the certificate issued stating rectification of deficiencies in the works, considering sub-article 60.2 at the time of provisional acceptance.

 

 • “basic technical documents” mean the set of technical documents, standards, codes, regulations, technical specifications, drawings, and other documents as specified in appendix 18, and the works subject of the contract shall be executed by the contractor in accordance with such document.

 

 • “submittals” mean any drawings, specifications and documents prepared by the contractor including progress reports, shop drawings, periodical planning ……. submitted to the employer during the contract period.

 

 

3-3

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

 • “change order” means the document containing increase, decrease or variations of the works, and consequently the variations of the contract period and the contract price are stated therein, and is signed by the employer and the contractor.

 

 • “materials and equipment” mean commodities, goods, apparatus, tools, items and in general whatever consumed for the works and remained there.

 

 • “construction machinery” mean all apparatus and machinery, which are required for performance and completion of the civil and erection works, but does not include the equipment to be remained at work.

 

 • “civil and erection works” mean civil and structural, mechanical, piping, electrical, instrumentation, painting, insulation and other relevant supplementary works performed at the site, in order to construct the works subject of the contract up to precommissioning stage.

 

 • “precommissioning” mean all the operations after completion of the civil and erection works, including performance of tests, inspections and any other complementary works, in such a manner that the subject of the contract is ready for operation.

 

 • “mechanical completion” means the completion of the civil and erection and precommissioning works, in such a manner that the works are ready for operation.

 

 • “commissioning” means performance of the works, required for the subject contract to become operational after mechanical completion, in accordance with article 59.

 

 • “performance tests” means the set of tests and inspections to be performed, after the commissioning stage on the basis of article 59, for the purpose of fulfilment of that the guaranteed performance conditions and reaching the levels of consumption in accordance with appendix 9.

 

 • “technical reference” mean the real or legal person well-known and of good reputation in a special professional background. In case of technical disputes and/ or different interpretations of the technical documents, the employer or the employer’s consultant and the contractor seek his opinion, which is binding for the parties.

 

 

 

 

3-4

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

Article 2.         Interpretations

 

 • Day, month and year: day means the calendar day, month and year mean the solar month and year, according to the official calendar of the country.

 

 • Singular and Plural: wherever the meaning of a phrase may necessitate, the singular words stand for plural, and the plural words stand for singular.

 

 • Headings: headings contained in the general conditions are solely for the purpose of guidance and information in respect of the contents of the articles, being jointly specified under relevant headings and may not be used for interpretations of the articles content.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

 

INITIAL MEASURES

 

Article3.          Initial Measures after Concluding the Contract

 

 • Submission of Guarantee

 

After signing and exchanging of the contract, the contractor shall obtain the guarantees subject of articles 11 and 13, and submit them to the employer.

 

 • Commencement of the Works

 

After receiving the notice of commencement of the works issued by the employer, within the period specified therein, and in case such notice was not received, the contractor shall commence the works thirty days after the effective date of the contract.

 

Within fifteen days after commencement date of the works, the contractor shall submit the following documents to the employer for his review. After receiving such documents, the employer sets forth his intended modifications for discussion, in a meeting in presence of the contractor and the employer’s consultant, and after final summing up of the items and preparation of relevant minutes of meetings, the contractor shall incorporate the approved modifications and variations, prior to request for payment of the first statement, and shall submit to the employer for final approval.

 

 • Time schedule for performance of the main activities of each portion of the works (engineering, supply of the materials and equipment), on the basis of master time schedule for performance of the works, stated in appendix 14.

 

 • Time schedule for delivery of the contractor’s submittals.

 

 • Weight percentage break down of the works, as the basis for payment of provisional statements, in conformity with the appendices to the contract.

 

 • Detailed time schedule for payments and cash flow, in conformity with the appendices to the contract.

 

 • The employer’s organisation chart, in which, the key personnel of various portions of the works and their relationship shall be specified.

 

 

 

3-6

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

 • Preparation and Submission of Insurance Policies

 

Prior to practical commencement of the works, each party, considering articles 15, 16, 17 and appendices to the contract, shall obtain insurance policies from insurance companies, and shall submit to the other party.

 

 • Initial Coordination

 

In order to clarify the outstanding technical ambiguities and reaching a mutual understanding by the parties on performance of provisions of the contract, within twenty days after commencement of the works, during a meeting (meetings) in presence of the employer, the contractor and the employer’s consultant, decisions are made in the following cases, in order to put in practice as criteria during the contract performance:

 

 • Clarification of probable ambiguities and submission of basic supplementary information, including:

 

 • Clarification of probable ambiguities in design criteria documents.

 

 • Delivery of the outstanding basic information and design criteria by the employer and the employer’s consultant for performance of the design works (by the contractor).

 

 • Works Flow Chart

 

In case, the works flow chart and inter-relations (appendix 20) are not enclosed at the time of concluding the contract, the works flow charts, including those specified herein below are attached to the contract, as appendix 20, during the initial coordinations meeting.

 

 • Flow chart of correspondences between the employer-the contractor-the employer’s consultant and other authorities involved in performance of the contract if necessary.

 

 • Flow chart for notification of change orders on the part of the employer and actions to follow.

 

 • Flow chart for preparation, delivery, approval and payment of the contractor’s statements.

 

 

 

 

3-7

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

 • Flow chart for submission, review and approval of drawings, and the contract technical documents.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-8

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

CONTRACT DOCUMENTS

 

Article 4.         Objective of the Contract Documents

 

The objective of the contract document is to describe the completed works of the contract that are to be designed and performed in accordance with the contract documents.

 

Achieving any works and supply of any kinds of materials and equipment, which by presumption from the contract documents and/ or in accordance with trade and technical practices are necessary for performance of the works of the contract, are undertaken by the contractor.

 

Article 5.         Priority of the Documents

 

In case contradictions, differences and/ or errors appear in the contents and provisions of the contract documents, they shall be rectified by drawing logical conclusion from the contents of relevant documents. However, the agreement and the general conditions take precedence over other contract documents.

 

Article 6.         Standards, Codes and References

 

The standards, codes and references required for performance of the works as anticipated in the contract shall be the latest revision at the time of concluding the contract, unless otherwise stipulated in the contract.

 

In case not specifically mentioned in the contract, the latest editions of internationally valid standards and codes, approved by the employer’s consultant, shall also be used in coordination with other standards foreseen in the contract.

 

Article 7.         Engineering and Design Documents

 

All engineering and design works of the contract shall be performed on the basis of the design criteria documents, attached to the contract, and by observing engineering practice.

 

 • Design Stages and Responsibilities of the Parties

 

Engineering and design services shall be performed on the basis of the “basic technical documents”, and considering the executed works, documents of which

 

 

 

3-9

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

are indicated in appendix 18. The contractor shall commence and complete the engineering and design works of the contract considering the scope of engineering services specified in appendix 10.

 

The contractor is responsible for any deficiencies and/ or defects in the drawings and technical documents within his scope of services, even if approved by the employer or by the employer’s consultant, unless such deficiencies or defects are due to the information specified in the “basic technical documents” that are beyond the obligations of the contractor.

 

 • Submission of the Engineering and Design Documents for Approval, Confirmation and/ or Information of the Employer

 

The contractor shall submit the documents subject of item 18.2.1 of appendix 18 in sufficient number of copies, for the employer’s approval or information as the case may be. Execution of the works related to the drawings and documents that require the employer’s approval shall only be allowed after obtaining such approval.

 

Note: In case, in accordance with item 18.2.1 of appendix 18, final approval of portions of the engineering design works are assigned to licensees and/ or other engineering companies, as parties of the contract with the employer, the contractor shall send the documents and obtain their approval. Approval of the documents by such authorities is deemed to be as the employer’s approval.

 

 • Order of Approving Documents to Be Approved by the Employer

 

The employer, within fourteen days from the date of receiving the documents and drawings sent by the contractor, shall follow one of the two following options for such approvals:

 

 • He shall notify the contractor of approval of the submitted documents and drawings, and return a signed copy.

 

 • He shall notify the contractor of disapproval of the documents and drawings, and the reasons (deviations from the provisions of the contract and/ or common practice of design-engineering), and of his proposed modifications clearly, and for each portion of the documents at once.

 

 

3-10

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

The contractor shall incorporate the modifications required by the employer on the drawings and documents and resubmit them as set forth for final approval by the employer. In case the contractor, due to any reason, does not accept the employer’s modifications; necessary negotiations shall take place between the parties in order to settle the subject and make possible the continuation of the works without stoppage in progress of the works.

 

In case the parties do not reach an agreement on this issue, the subject shall be referred to the technical referee, as specified in the special conditions. During this period, the contractor shall perform the works, in accordance with the employer’s instructions. After issuance of the technical referee’s determination, in case of non-conformance with the employer’s instructions, the additional costs borne by the contractor in relation with the works referred to the technical referee shall be paid to the contractor.

 

Approval of the documents by the employer does not diminish the contractual obligations and responsibilities of the contractor, except for the items referred to the technical referee, which are performed in accordance with the referee’s determination being in contradiction with the contractor’s opinion.

 

 • In case the employer does not issue his comments regarding the submitted documents and drawings within fourteen days, (altogether and at one time for each portion of the documents), the submitted drawings and documents are deemed as approved.

 

Article 8.         Communications

 

Any notices, comments, agreements, and alike are valid only, if they are issued in writing. Receipt by secretariat of the parties and/ or receipt of postal delivery is deemed as delivery of correspondence.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-11

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

Article 9.         Ownership of the Documents and their Further Use, Registration Rights

 

 • Documents (including drawings and technical specifications) prepared by the contractor, shall remain in his possession. The employer may, for the purpose of operation, repair, maintenance and any future use, have in his possession, copies of such documents. In case the employer intends to use the subject drawings and documents for future extension and similar projects, the responsibility for any non-conformity, lack of coordination and any error shall be borne by the employer.

 

The employer is the owner of the drawings and the documents prepared by him, and the contractor shall not be authorised to use such documents and drawings for any works outside the subject contract, without the employer’s consent unless agreed by the employer.

 

In respect of the right of ownership and further use of the documents in relation with purchase of licence, the licence agreement terms shall be taken into consideration regardless of whether purchase of the licence is undertaken by the employer or by the contractor.

 

 • In case where using invention, innovation, compilation and other registered rights in various areas of design and engineering, selection of process, apparatus and equipment are required for performance of the works of the contract, and based on the employer’s information, their use is subject to payment of the registered rights, under the titles of loyalty, patent, trade mark, copyright, and alike, they are determined in the basic technical documents and appendix 16, and the contractor shall obtain such permits to use the rights and shall pay the respective costs unless otherwise such cases are undertaken by the employer in accordance with appendix 16.

 

In case of use of registered rights required for performance of the works not considered in the basic technical documents and appendix 16, and not considered separately in the prices offered by the contractor, the relevant costs shall be paid by the employer to the contractor.

 

 • The contractor shall hold the employer harmless from and against any claims, complaints, appeals for losses and damages by the owners of registered rights

 

 

 

3-12

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

used in the works subject of the contract (even if such registered rights are not specified in the contract documents), and the responsibility to compensate for any losses and damages to the owners of registered rights, in relation with the works subject of the contract, shall be borne by the contractor.

 

Article 10.   Governing Language

 

The governing language for various portions of the contract documents signed by the parties at the time of concluding the contract is the language or the languages, which the aforesaid documents are prepared in. Language used in the documents prepared by the employer and the contractor and exchanged during the works performance, are specified in the special conditions. In case the contractual texts are prepared in two languages, Farsi text shall govern.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-13

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

GUARANTEES AND INSURANCE POLICIES

 

Article 11.   Advance Payment Guarantee

 

Concurrent with the request for advance payment, subject of sub-article 53.2, the contractor shall obtain and submit to the employer a guarantee for the same amount, in the form set forth in appendix 7, from banks or insurance institutes approved by the employer. The amount of guarantee will be reduced proportionate to the deducted amount of advance payment.

 

Article 12.   Guarantee for Reimbursement of Good Performance Retentions

 

The contractor, during performance of the contract, may receive from the employer all or a portion of amounts being retained as “good performance retention, subject of sub-article 53.7.1”, against submission of a bank guarantee for the same amount and in the form specified in appendix 7, from banks or insurance institutions approved by the employer.

 

Article 13.   Performance Guarantee

 

 • After signing the contract, in order to guarantee the performance of the contractor’s obligations set forth in the contract documents, the contractor shall obtain a guarantee for the amount specified in the special conditions, which shall under no condition be less than five percent of the contract price, in the form specified in appendix 7, from banks or insurance institutions approved by the employer, and shall submit such guarantee to the employer. Such guarantee shall be valid up to one year after the provisional acceptance or up to the period foreseen in the special conditions.

 

Article 14.   Releasing the Guarantees

 

 • Advance payment guarantee, after its amortisation, in the order set forth in article 11 shall be released and returned to the contractor.

 

 • Fifty percent of the amount of good performance retention and/ or guarantees submitted for reimbursement of good performance retentions subject of article 12 shall be returned after the provisional acceptance and assessment of the final

 

 

 

 

 

 

3-14

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

statement and considering sub-article 57.2, and the other fifty percent shall be returned after the final acceptance.

 

 • In case no other method to release the performance guarantee is foreseen in the special conditions, it shall be released after the provisional acceptance, subject of article 60 and assessment of the final statement and considering sub-article 57.2.

 

 • In case the contractor is dismissed in accordance with article 68, the provisions of sub-article 68.2.7 shall apply to the performance guarantee and the amounts of good performance retention.

 

 • In case the contract is terminated in accordance with article 67, 69 and 70, the following actions shall be taken:

 

 • The amount of performance guarantee shall be released considering sub-article 14.3.

 

 • The amount of good performance retention and/ or its equivalent guarantee shall be released in accordance with sub-article 14.2, in proportion with the provisionally and finally accepted portions.

 

Article 15.   Different Types of Insurance Policies, and the Responsibility to Obtain

 

 • The contractor shall obtain the required insurance policies to cover his general obligations in relation with the contract, and on the basis of appendix 6. He shall also maintain insurance polices during their validity period and subsequent extensions. The contractor, without limiting his own obligations and responsibilities as well as those of the employer, shall take action to obtain necessary insurance coverage. Coverage of these insurance policies includes the cases described herein below:

 

 • Insurance for transportation of the materials and equipment, from manufacturing or purchased places to the site warehouses.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-15

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

 • Insurance of the materials and equipment and the works is solely for the purpose of compensation of the damages, and shall never relieve the contractor of his obligations.

 

 • The cost to obtain and maintain the insurance policies such as premium and deductible payments shall be borne by the contractor unless otherwise stated in the special conditions.

 

 • In case the contractor does not obtain all or a portion of mentioned insurance policies within the assigned period and/ or does not extend the existing relevant insurance policies, the employer may directly take action to obtain and/ or extend the insurance policies and debit the relevant costs, including any overhead expenses to the contractor’s account. Should, as per the special conditions of the contract, the cost of obtaining insurance policies be undertaken by the employer, the employer’s overhead expenses for obtaining insurance policies only, shall be debited to the contractor’s account. In case, due to the contractor’s default, damaged works are not covered by such insurances, the contractor shall compensate for the damages, up to the level specified in article 74.

 

Article 16.   Coverage of Insurance Policies

 

 • Except in the case of employees and construction machinery and installations belonging to the contractor, the name of the employer shall be stated as co-insured in the insurance policies, and shall be submitted to the employer, prior to commencement of any kind of works. Any variation to the coverage and/ or the expiration of insurance policies’ validity is only allowed upon prior consent of the employer. In all insurance policies, the insurer, the subject of insurance and the beneficiaries shall be clearly stipulated.

 

 • Coverage of insurance policies shall conform to the requirements stated in appendix 6 of the contract.

 

 • The insurance policies for transportation shall be valid up to the time of arrival of the goods to the site warehouses, and other insurance policies shall be valid up to the time of provisional acceptance, unless otherwise mentioned in the special conditions.

 

 

 

 

 

3-16

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

 • Probability of taking over of portions of the works prior to provisional acceptance of the whole of the works, on the basis of article 20, shall be stipulated in the text of the insurance policies.

 

Article 17.   Insurance Policies to Be Obtained by the Employer

 

 • The employer shall obtain erection all risk insurance to cover any damages to the materials and equipment, located in the site warehouses and or the locations of erection and civil, for the duration of the civil and erection works and the guarantee period.

 

 • In addition to the erection all risk insurance, and in case some of the insurance policies are to be obtained by the employer in accordance with appendix 6.2, the employer shall take action to obtain them in accordance with the criteria foreseen in this appendix.

 

Article 18.   Collecting Insurance Proceeds

 

 • Unless otherwise mentioned in the special conditions, the procedure for collecting of the insurance proceeds is as following:

 

 • The contractor shall prepare and arrange the required documents, in cooperation with the employer, for collecting of the proceeds, and delivery to the insurer at the assigned time.

 

 • Proceeds paid by the insurance company in case where the employer is co-insured, shall be deposited to an account being opened by the employer for this purpose, so that he, as a trustworthy, spends the relevant amounts for the damaged works.

 

 • Damaged portions of the works, upon instruction by the employer, shall be repaired or replaced by the contractor and relevant costs shall be paid to the contractor from the collected insurance proceeds.

 

 • Should the proceeds collected from the insurer be insufficient for compensation of the damages, and/ or some of the damaged portions of the works, and/or not be covered by the insurance for any reason, the responsibility to pay the required extra cost, considering articles 71 and 72 shall be undertaken by the employer or the contractor as the case may be.

 

 

3-17

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

Article 19.   Waiving Claims for Additional Insurance Compensations

 

The employer, the contractor and subcontractors and …. with their properties and assets covered by the mentioned insurances, deprive themselves from the right for any claim exceeding whatever paid by the insurance policies.

 

Article 20. Insurance Policies, in Case of Partial Handover of the Works by the Employer

 

In case, the employer intends to take over a portion of the works in accordance with sub-article 60.4, the contractor shall inform the insurer before delivery of such portion of the works and obtain the validity confirmation from the insurer under the new conditions.

 

Article 21. Conformity of the Texts of Guarantees and Insurance Policies with the Conditions of the Contract

 

Contents of all guarantees, insurance policies and scope of their coverage shall be in conformity with the contract documents and appendices 6 and 7. In case, the guarantees and insurance policies submitted by the contractor experience difficulties or deficiencies in conformity with the foreseen conditions of the contract, such instances shall be notified by the employer. In such case the contractor shall take action to rectify such deficiencies and/ or replace the guarantees and insurance policies with the new ones by referring to the issuing authorities within ten days. However, the contractor shall be responsible for accuracy of the contents of the obtained guarantees and insurance policies in accordance with the contract documents.

 

Article 22.   Guarantees and Insurance Policies Issuing Authorities

 

All required guarantees and insurance policies shall be obtained from the banks and insurance institutions approved by the employer and submitted to the employer. Should the issuing authority of the guarantee and insurance policy, become insolvent, bankrupt or unable to fulfil some of the financial obligations, the contractor shall substitute the guarantees and insurance policies acquired from other authorities approved by the employer, within thirty days, and submit the new guarantees to the employer.

 

 

 

3-18

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

Article 23.   Changes to the Insurance Policies Due to Variations of the Works

 

In case, variations of the works cause fundamental variations of scope of the works, cost, period and other conditions of the contract, the contractor shall, on the basis of stipulated items, inform the issuing authorities of such insurance policies of the circumstances on the basis of stipulated items, in order to affect the required changes to the insurance policies if necessary. In case of any increase in the contract period, subject of sub-article 64.1, the relevant insurance policies shall be extended for the same period.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-19

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

 

THE CONTRACTOR’S OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES

 

Article 24.   General

 

The contractor’s obligations within the framework of the contract include engineering services, supply of all materials and equipment and spare parts, performance of all works and technical services required for design, procurement, civil and erection works, commissioning, performance tests and completion of the works, based on drawings, technical specifications and documents, programs and procedures foreseen in item 18.1 of appendix 18.

 

Such obligations are in accordance with appendix 10, and include the following items:

 

 • Design and engineering works, and licensing in case, according to appendix 16, it was undertaken by the contractor.

 

 • Supply and transportation of the materials and equipment for the project.

 

 • Cooperation in supervision on erection and commissioning and conducting the performance tests, completion and handing over of the works to the employer in the order set forth in appendix 9.

 

 • Transfer of technology and training of the employer’s personnel.

 

Partial supply of the materials and equipment, performance of the works and technical services undertaken by the employer in accordance with appendix13, are excluded from the obligations of the contractor. However in case where the contract is not clear that the provision of some services and performance of some engineering works and/ or supply of some items of the materials and equipment are undertaken by the contractor, as well as cases where reasonable conclusion from the contract reveals that such services and supplies are necessary to complete the works and the commissioning, in accordance with the technical specifications, they are counted as the contractor’s obligations.

 

Article 25. Performance of Design and Engineering Services, and Transfer of Licence

 

 

 

 

 

 

3-20

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

 • In case, provision of the licence is undertaken by the contractor, he shall provide technical know how and transfer the relevant licence to the employer in accordance with appendix 16. The contractor shall collect and complete basic data, perform basic and detailed engineering based on basic technical documents, prepare documents and drawings and submit them to the employer in various stages for his approval and confirmation, in accordance with item 18.2.1 of appendix 18 and time schedule subject of sub-article 3.2.1.

The contractor shall perform design and engineering, accurately and in accordance with engineering practice. Any error, contradiction and deficiency in technical documents prepared by the contractor whether approved by the employer or not, shall be the responsibility of the contractor, except instances of error and deficiency incurred due to the information submitted by the employer in basic technical documents and deficiencies and errors in sections of design preformed by the employer or by other contractors associated with the project under the supervision of the employer, where the responsibility shall be undertaken by the employer.

 

 • The contractor shall submit, to the employer, instruction manuals for the commissioning and maintenance, not later than 90 days before start of the commissioning. Such instruction manuals shall be prepared in detail in such a way that the employer, by using these documents and instructions can perform the commissioning, operation, repair, maintenance and adjustment of all parts. Number of copies and language of instructions are in accordance with item 18.2.1 of appendix 18.

 

 • The contractor shall prepare and submit drawings and documents, required for civil and erection works with full details and clarity and on the time assigned in the time schedule, subject of sub-article 3.2.2, so that no stoppage occurs in the civil and erection works.

 

Provisional acceptance of the works is subject to submission of as built drawings by the contractor, unless otherwise stated in the special conditions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-21

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

Article 26.   Direction and Supervision on the Works

 

 • The contractor shall manage, control and supervise over the correct performance of the works by means of competent personnel. For the civil, erection and commissioning works, the contractor shall cooperate in supervision on performance and approval of the works, in accordance with item 10.2 of appendix 10.

 

 • Within two weeks after commencement date, the contractor shall introduce to the employer a qualified person as his representative. The contractor’s representative acts as the contractor during the contract period; and correspondence, notices, communications, and work orders addressed to the contractor shall be made to him. The contractor’s representative, during the contract period, may be replaced and another qualified person may be appointed as his substitute by issuing of prior notice to the employer. For engineering works, supply and transportation of the material and equipment, and cooperation in supervision on erection and commissioning, the contractor’s representative may assign some persons as his representatives and introduce them to the employer.

 

 

 • The contractor’s representative shall, according to sub-article 5.2.3, submit to the employer the organisation chart for the project and its subsequent changes along with bio-data of the key personnel.

 

Article 27.   Manpower Recruitment

 

 • The contractor shall take action in recruiting adequate manpower, from quantity and quality viewpoints in all working fields, required for good performance and

timely completion of the works. Payment of all costs incurred due to employment and use of manpower, including their salary, insurance, tax, and any legal benefits shall be borne by the contractor.

 • Should non Iranian manpower be required for portions of the works to be carried out in Iran, the contractor shall appoint such employees after obtaining the employer’s and other relevant authorities’ approval considering any legal process; and the responsibility to observe the laws and regulations of the country and good

 

 

 

 

 

3-22

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

behaviour of such employees in accordance with moral principles, within the site boundary, shall be undertaken by the contractor.

 

 • Should the employer, in his own discretion, consider any one of the contractor’s employees not acceptable, respecting speciality, skill or competency in the works, the contractor shall replace him and appoint a qualified person as his substitute. All expenses incurred due to such change shall be borne by the contractor and no extra payment shall be made to the contractor on this account. Responsibility for execution of the provisions of this article for the subcontractors shall be undertaken by the contractor

 

 

 • The contractor, for performance of the works, shall make the best use of local facilities, companies, institutes and labour force, in engineering works, manufacturing of equipment, supply of materials, and transportation.

 

27.6.  Deleted.

 

Article 28.   Deleted.

 

Article 29.   Supply of the Materials and Equipment, Transportation and

 

Warehousing

 

 • The contractor shall supply the materials and equipment and spare parts in accordance with appendix 10 and technical specifications, and on the basis of the time schedule. He shall supply the equipment and goods of long lead from sources stipulated in appendix 15, or from the other sources approved by the employer.

 

 • The contractor shall pack and send to the site, all the materials and equipment, in the name of the employer, in accordance with the particulars specified in appendix 19.

 

 • Loading, transportation, and offloading of the materials and equipment at the site as well as the customs clearance of imported goods are on the contractor’s cost and responsibility, unless otherwise stipulated in appendix 19.

 

In case where the local transportation of the material and equipment is undertaken by the contractor, the responsibility to compensate for any damage to roads,

 

 

 

 

3-23

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

bridges and traffic facilities due to transportation of the materials and equipment shall be borne by the contractor. The employer shall provide any coordination and cooperation in clearance of the materials and equipment and obtaining necessary permits.

 

 • Upon arrival of the materials and equipment to the site, the employer shall make a visual inspection, and any difficulty and deficiency in comparison with shipping documents shall be agreed by the parties. The contractor shall rectify difficulties and deficiencies; and/or replace with sound materials and equipment, in the employer’s discretion. In case there are hidden defects in the materials and equipment supplied by the contractor, which are not observed during mentioned inspections (visual inspections), but they have appeared during erection or the commissioning, the cost of rectification of such defects shall be borne by the contractor.

 

 • The contractor shall supply all materials and equipment subject of the contract in new condition and in accordance with technical specifications. The responsibility to return used equipment and to replace them with new ones acceptable to the employer, and any delays in completion of the related works caused by such replacement is borne by and on the cost of the contractor.

 

Article 30.   Deleted.

 

Article 31.   Deleted.

 

Article 32.   Works Progress Schedule

 

 • The contractor shall carefully observe the works progress schedule, stated in appendix 14 and sub-articles 3.2.1 and 3.2.2.

 

 • During the works execution, the contractor may propose to the employer, for his approval, the intended changes in the time schedule provided that they do not cause any delays in completion of all or main portions of the works.

 

 • In case where the variations of the works progress schedule cause variations of the contract period and/ or period of the main portions of the contract, the provisions of article 64 shall apply.

 

 

3-24

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

 • The contractor shall submit progress report of the works, monthly and/ or at such intervals as required by the employer. This report shall include the percentage of various activities completion, cases which are in delay with regard to the schedule, and the contractor’s proposed schedule to remedy such delays.

 

32.5. In case of dispute between the contractor and the employer, the contractor shall continue the works, according to the time schedule and by no means shall he be entitled to stop or postpone all and/ or portions of the works, unless the parties agree differently. In case of dispute, the employer shall also perform his contractual obligations in accordance with the time schedule.

 

Article 33.   Vendors and Subcontractors

 

33.1. Responsibility for all works and services performed by the design engineers and the vendors is undertaken by the contractor.

 

33.2. All coordination and contacts with the employer, concerning the works, the design engineers, the vendors and subcontractors shall be performed by the contractor only.

 

33.3. The vendors of the materials and equipment shall be selected from the vendors list approved by the employer, as described in appendix 15.

 

 • The design engineers for engineering and design works shall be selected after introducing them to the employer and obtaining his approval.

 

 • Employing the design engineers, the vendors of the materials and equipment and subcontractors, as specified in sub-articles 33.3 and 33.4, shall not be construed to create any contractual relationship whatsoever between them and the employer and the employer shall have no liability regarding the contractor’s obligations towards them.

 

Also, approval of the design engineers and the vendors of the materials and equipment by the employer will not relieve the contractor from his responsibilities.

 

 • Performance of any kind of services, supply of the materials and equipment and performance of the works by the design engineers and vendors shall be performed on the basis of contracts between the contractor and each one of them while the

 

 

 

3-25

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

employer’s name shall be mentioned as beneficiary and all contractual measures agreed between the contractor and the employer shall be observed.

 

 • The contractor shall sublet portions of design works, engineering, and supply of the materials and equipment to the Iranian companies, organisations and persons, in accordance with item 10.2 of appendix 10, observing the provisions of other sub-articles of this article.

 

Article 34.   Taxes, Charges and Other Governmental Duties

 

 • Except for customs duties and charges treated in accordance with article 48, the payment of any taxes, charges, social security premiums and other official duties, in relation with the works subject of the contract, inside the country and/ or in other countries where portions of the works such as engineering and technical services and/ or supply of the materials and equipment are performed, shall be borne by the contractor.

 

 • In case, during performance of the works, the amount of taxes are changed and/ or other official duties inside the country are increased or decreased, and/ or new taxes and charges are levied, which are applicable to the contractor in relation with the works subject of the contract, the costs incurred due to such changes shall be credited or debited to his account, as the case may be.

 

Article 35.   Obtaining of the Insurance Policies

 

The contractor shall obtain all insurance policies, undertaken by him, in accordance with article 15 and item 6.1 of appendix 6, from insurance companies accepted by the employer, and submit the related insurance policies to the employer before commencement of each portion of the works.

 

Article 36.   Confidentiality of the Contract Documents

 

The contractor shall respect as confidential, all documents, instruments, drawings and other information received from the employer.

 

Article 37.   Contractor’s Confirmations

 

The contractor confirms that:

 

 

 

 

 

 

3-26

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

 • He has thoroughly studied all the contract documents as specified in article 2 of the contract agreement (except the documents prepared and attached to the contract after it was signed), and he is fully aware of their contents.

 

 • He has inspected the site, and he has acquired sufficient information on geographical and general conditions of the region including climatic condition, access roads, and other conditions being somehow effective on the price, speed of the works progress and quality.

 

 • He has adequate knowledge of related laws and regulations, including those concerning taxes, levies and other laws and regulations being somehow effective on the price, speed of the works progress and quality, and he shall observe all laws and regulations.

 

 • He is aware of the specifications, general nature of the project and the works under execution by the employer and other contractors being somehow effective in performance of the contract.

 

 • He has studied all drawings, borehole, exploration reports and other tests related to identification of underground conditions of the site and/ or its adjacent areas received from the employer, and he is fully informed of the site’s physical conditions.

 

 • He has compared all documents, instruments, drawings, reports and information, listed in the contract documents with the local observations, collected information, and other investigations and results obtained from tests, explorations and studies, and he has informed the employer of any deviations, errors and inconsistencies, and the employer’s response has been acceptable to him, and he confirms that the contract documents are generally adequate to understand all aspects of the contract for the work’s performance.

 

 • The contractor declares that at the time of concluding the contract, he has not been

 

liable towards provisions of the non-intervention law of 22nd Dey 1337 (Iranian solar calendar). Should the contrary be proven to the employer, taking into consideration that the contract is invalid, the employer, for the purpose of taking over the works, notifies the contractor of the time of final acceptance of the executed works. He shall forfeit the performance guarantee and good performance

 

 

 

 

3-27

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

retentions and shall immediately deposit into the Treasury Account. The employer shall take over the performed works and settle the accounts of the contractor, in accordance with sub-articles 67.2, 67.4 to 67.9. Should during performance of the works up to the time of provisional acceptance, the contractor become liable to such prohibitions as stated in the above mentioned law for the following reasons:

 

 • Changes made in shareholders, amount of shares, directors or auditors of the contractor’s company.

 

 • Changes made in the government or the employer’s organisations.

 

In case the conditions of sub-article 37.7.1 arise, the requirements of sub-article 37.7 shall be put into practice. In case the conditions of sub-article 37.7.2 arise, upon occurrence of the prohibition, the contractor shall announce to the employer, and should the prohibition be not removed, the employer shall terminate the contract in accordance with article 67. In case the contractor fails to announce the circumstances to the employer on time, the provisions of sub-article 37.7 shall be put into practice.

 

 • Obligations and responsibilities of the contractor for good performance and timely completion of the works, in accordance with provisions of the contract are unconditional, and performance of each of the followings does not relieve him from his obligations:

 

 • Inspection and/ or surveillance of the works by the employer.

 

 • Payment of provisional or final statements.

 

 • Issuance of provisional acceptance certificate.

 

 • Operating all or a portion of the works by the employer

 

 • Any approval of the works by the employer and/ or his timely non-approval.

 

 • Any review and/ or approval, by the employer, of the documents submitted by the contractor.

 

 • Any inspections, tests and/ or approvals, by third party institutions.

 

 • Any rectification of deficiencies of the performed works by the employer.

 

 

 

 

 

3-28

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

Cases of mal-operation or non satisfactory maintenance of the works by the employer and normal wear and tear during operation are excluded from the provisions of this sub-article.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-29

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

 

COORDINATION WITH OTHER CONTRACTORS

 

Article 38. Coordination with Other Contractors, Associated with the Subject of the Contract

 

 • The contractor shall coordinate with other contractors of the employer for relevant issues as described in the special conditions of the contract. Such coordination shall include the exchange of engineering and technical information and or coordinating the time schedule for performance of various works.

Should it be not specified in the special conditions of the contract and after concluding the contract with the contractor, the employer decides to perform portions of the works by other contractors, he shall notify to the contractor before taking any measure in order to specify the details of required coordinations, and eventual increases in cost and period of the contract if necessary and upon request by the contractor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-30

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

 

THE EMPLOYER’S OBILIGATIONS AND RESPONSIBILITIES

 

Article 39.   Appointment of the Representative

 

The employer, within 15 days after effective date, shall nominate a person as the employer’s representative, with a defined limit of authorities and duties.

 

The employer, during the contract period, may replace his representative and substitute him by another person.

 

The employer’s representative, during the contract period, shall always act on behalf of the employer and within the limits of authorities delegated to him; and all notices, communications, work orders, and approvals shall be issued by him, and the contractor shall issue notices and requests to the title of the employer and address them to the employer’s representative.

 

The employer’s representative, during the contract period, may assign parts of his duties and authorities to other person or persons. In such case, through a notice, he shall nominate the said person or persons, and shall define the limits of their relevant authorities and duties. Any instructions, communications and actions of representative’s successor/ successors shall be deemed as instructions, communication or actions of the employer’s representative. The employer’s representative successor/ successors may be substituted during the contract period or the limits of their authorities and duties may be changed; in such case, the matter shall be announced to the contractor accordingly.

 

Article 40.   Handing over of Land and Providing Relevant Information

 

Should all or a portion of information, related to lands required for performance of the works, be not available as per basic technical documents, the employer shall, for proper performance of the works subject of the contract and on times specified in the time schedule, submit such information including the following items:

 

 • General survey of the site, containing references and bench marks and major installations located therein.

 

 • Information of underground condition (in case where according to appendix 13, such item are undertaken by the employer).

 

 

 

3-31

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

 • Other information and regulations governing the site, including environmental regulations, type of use of the land and … .

 

Article 41.   Accuracy of Information and Documents

 

The employer is responsible for correctness and accuracy of technical information and documents to be provided by him in accordance with appendices 13 and 18, and any extra cost due to prolongation of the works and/ or damages and losses incurred due to incorrectness or lack of accuracy of such information shall be borne by the employer.

 

Article 42.    Payment of the Statements

 

The employer shall pay the amounts of the contractor’s statements, subject of articles 53 and 57, in accordance with appendix 5 (Terms of Payment).

 

Article 43.   Timely Review of the Submittals

 

The employer shall review the submittals delivered by the contractor in accordance with the time schedule, subject of sub-article 3.2.2, on the times specified in such time schedule; and shall give his comments as may be required.

 

Article 44.   Obtaining of the Insurance Policies

 

The employer obtains insurance policies under his obligation, subject of article 17 and item 6.2 of appendix 6, on the time specified in the time schedule, subject of item 13.3 of appendix 13.

 

Article 45.   Issuance of Permits

 

The employer, in the appropriate time, with due attention to time schedule for performing the contractor’s obligations, shall issue required permits for execution of the contract by the contractor, and/ or shall provide necessary cooperation for obtaining the legal permits from relevant organisations, including necessary permits for clearance of the imported materials and equipment, entry visas, work permits and residence permits, exit visas for the contractor’s foreign employees; and passports and visas for the contractor’s Iranian employees.

 

 

 

 

 

 

3-32

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

Article 46.   Facilities for the Period of the Civil and Erection Works

 

The employer shall perform the civil, erection and commissioning works in accordance with time schedule of appendix 14. In case the contractor’s cooperation in supervision on erection and the commissioning is foreseen in appendix 10, then the civil, erection and commissioning works shall be performed under technical advice and coordination of the contractor’s experts. The employer shall provide necessary facilities for accommodation and working of the contractor’s experts.

 

Article 47. Timely Performance of the Works, and Supply of the Materials and Equipment Undertaken by the Employer

 

In addition to his undertakings in the civil and erection works, the employer shall take action in performing his other obligations such as provision of some portions of basic engineering, purchase of licence, design, engineering, supply of materials and equipment, raw materials and also water, electricity, steam and fuel, and other chemicals and catalysts required for the commissioning and performance tests, delivery and transportation of the materials and equipment in the scope of the contractor from origins specified in appendix 19 and offloading them at the site (in case where the place of delivery is not set to be the site), which in accordance with appendix 13 are undertaken by the employer, based on the time schedule subject of item 13.3 of appendix 13.

 

The employer shall store the materials and equipment, supplied by the contractor in suitable warehouses and preserve them in accordance with the instructions recommended by the contractor or the vendors.

 

Article 48.   Payment of the Customs Duties and Charges

 

Payment of any customs duties and charges for importing the materials and equipment is undertaken by the employer, unless otherwise specified in the special conditions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-33

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

VARIATIONS OF THE WORKS

 

Article 49.   Variations of the Works

 

 • Anytime during the contract period and before the provisional acceptance, the employer may, within the general scope of the contract, ask the contractor to decrease, increase, omit some of the works and/ or change the specifications, and the contractor shall act accordingly, observing other sub-articles of this article and provisions of the contract.

 

 • In order to improve the quality, efficiency and/ or safety of the works, the contractor may propose variations of the works to the employer. The employer is entitled to accept or reject such variations. Non-acceptance of the contractor’s proposed variations by the employer shall not relieve the contractor of his responsibilities for completion and handover of the works in accordance with the technical specifications of the contract.

 

 • Upon receiving the employer’s instruction and/ or approval, in conformity with sub-articles 49.1 and 49.2, the contractor shall calculate the impact of such variations on cost and time and reflect such case to the employer. The cost of variations of the works shall be calculated on the basis of sub-article 56.2. The amounts of increased or decreased works, taking into account solely the variations subject of sub-article 49.6, shall not be more than twenty five percent of the initial contract price. In case the employer’s instructions cause a decrease of more than 25 percent of the contract price, the contractor, while completing the works under progress, may ask for termination of the contract in accordance with article 69, and/ or accept the mentioned decrease. Variations of the contract period incurred due to variation of the works shall be determined in accordance with article 64.

 

 • The variations of the works subject of sub-articles 49.1 to 49.3, shall be implemented after issuance of a “change order” in which, full details of variations of the works, any kind of variations of cost, variation in the contract period and other required modifications in conformity with the provision of the contract are stated therein and it is signed by the parties and considered as one of the attachments to the contract.

 

 

 

 

 

3-34

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

 • In case within a reasonable period rendering no delays in performance of other works subject of the contract, the parties do not reach an agreement on the variations of cost and time, caused by the variations of the works, the employer shall notify the contractor whether such variations is to be performed by him or not. In case the employer instructions is to carry out the variation, in spite of not reaching an agreement on cost and time, the contractor shall fulfil the changes and subsequently resume his negotiations with the employer to reach an agreement. In case, within 60 days, the parties do not reach the final agreement, the case shall be verified and determined in accordance with article 75. Prior to settlement of the dispute, the payments to the contractor shall be made according to the adjusted contract price based on employer’s calculations.

 

 • For cases, where portions of the works are assessed on the basis of price list, the difference between the quantities of works performed in accordance with the contract compared to the initial quantities attached to the contract, does not require the issuance of the change order as mentioned in sub-article 49.4, and variations to the contract price shall be determined on the basis of the price list observing the specified ceiling in sub-article 49.3.

 

 • Variations incurred, due to the contractor’s default in performance of the main works undertaken by him shall not be considered as variation of the works, and the contractor shall implement such modifications, at his own cost and during the contract period.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-35

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

 

THE EMPLOYER’S CONSULTANT, INSPECTION AND QUALITY CONTROL

 

OF THE WORKS

 

Article 50.   Employer’s Consultant

 

 • The employer has appointed the “employer’s consultant”, subject of article 7 of the agreement, in order to use his technical and engineering services. The limits of duties and authorities of the employer’s consultant are set forth in appendix 8. The employer may also sublet the professional services of technical inspection of portions of the works subject of the contract to qualified technical institutes or persons to fulfil their duties under the supervision of the employer’s consultant.

 

In case some of the employer’s duties and/ or authorities in respect of confirmation, approval of and/ or decision on various cases of these general conditions are assigned to the employer’s consultant, the contractor shall refer to the employer’s consultant for such cases.

 

 • For performance of his duties in various portions of design, engineering, manufacturing and supply of the materials and equipment, the employer’s consultant appoints representatives defining the limits of their duties and authorities. The employer’s consultant or his representatives are not allowed to decrease or relieve the contractor of the responsibilities for performance of his obligations and/ or to issue instructions, which results in increasing the contract period and/ or the contract price, except where this is clearly stated in appendix 8.

 

Official nomination of the employer’s consultant representatives shall be sent to the contractor and until the contractor receives the copy of such letters, the issued instructions will not be valid.

 

Instructions, decisions and certificates issued by the representative of the employer’s consultant are deemed as the instructions given by the employer’s consultant.

 

In case the contractor has any objections regarding the decisions made and instructions issued by the employer’s consultant representative, he may refer the case to employer’s consultant for final decision and necessary notification to the contractor.

 

 

 

 

3-36

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

In case the employer’s consultant representative has not raised any objection to the quality of some of deficient works, the employer’s consultant may inspect the work or works performed and instruct the contractor to rectify the deficiencies.

 

 • The employer may replace the employer’s consultant during the contract period. In such case, new consultant shall be nominated and introduced to the contractor with a description of his duties.

 

Article 51.   Inspection and Quality Control of the Works

 

 • The contractor shall submit to the employer’s consultant the quality control manual for engineering works, manufacturing of the materials and equipment, under his obligation, before the commencement of each portion of the works.

 

Such manuals shall contain the quality control organisation of the contractor, as well as stages and methods for performance of tests, inspections and other necessary controls, which after the approval by the employer’s consultant, shall be the basis for quality control of the works.

 

 • The contractor shall perform necessary tests and inspections of the works, in the premises of production and manufacturing of the materials and equipment and/ or at the site of performance of the civil and erection works, in accordance with the contract provisions.

 

In case any additional tests, further to those provided for in the contract, are requested from the contractor, he shall perform such tests provided that the relevant costs are paid.

 

 • The employer’s consultant representative may attend all stages of the tests and technical inspection of the works. The contractor shall provide the possibilities and facilities for the representative of the employer’s consultant and fulfil necessary coordinations, in the premises of production and manufacturing of the materials and equipments and/ or at the site of performance of the civil and erection works.

 

 • At least two weeks before conducting the tests related to each portion of the works, the contractor shall submit the time schedule for necessary coordinations of the representative’s attendance.

 

 

 

 

3-37

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

In case the employer’s consultant announces his agreement with the performance of the tests and inspections in accordance with the time schedule, without his representative’s attendance, or absence of his representative at the specified time without prior notification, the contractor shall perform the tests and submit the relevant reports to the employer’s consultant.

 

 • Should, following the tests and inspections and/ or as per declaration of the employer’s consultant, a portion of the works be incomplete or defective, the contractor shall rectify the deficiency and modify the works and perform necessary tests and inspections for the modified works at his own cost.

 

In case, within a reasonable period after declaration by the employer’s consultant, the contractor does not take action in respect of the deficiencies, the employer, with prior notification to the contractor, may take action regarding the rectifications and removal of the deficiencies, and debit to the contractor’s account, the relevant costs plus overhead.

 

 

 

 • Loading and transportation of the materials and equipment, ordered by the contractor and manufactured by the approved manufacturers, shall be allowed only after reviewing the documents of shop inspection and final control, and upon the issuance of transportation permits by either the technical inspector or the employer’s consultant.

 

 • In case of ambiguities in interpretations and conclusions of the tests and technical inspections, the contractor and the employer’s consultant, resolve the ambiguities, after seeking the opinion of technical referee specified in the special conditions and continue the works accordingly.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-38

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

 

PAYMENTS TO THE CONTRACTOR – VARIATIONS TO THE CONTRACT

 

PRICE

 

Article 52.   Contract Price

 

The contract price includes the amounts specified in article 3 of the agreement and the variations subject of article 56, which shall be paid to the contractor against performance of his obligations, in the order set forth in subsequent articles. The contract price, among others, includes the compensations for the following costs incurred by the contractor for the performance of the works subject of the contract as well as the contractor’s profit:

 

 • Costs of manpower required for performance of various portions of design works, manufacturing, and …., including the wages and all legal benefits and other costs related to their recruitment and utilisation.

 

 • Costs of supply of the materials and equipment as well as supply of spare parts in accordance with appendix 11.

 

 • Costs of transportation and warehousing of equipment and materials, spare parts and other items required for performance of the works.

 

 • Cost of supervision services on erection and commissioning in accordance with item 10.2 of appendix 10.

 

 • Costs paid to the design engineers and licensees, for the purpose of performing portions of design works, purchase of licence, inspections and other technical and engineering services.

 

 

 • Costs of performance of the works, services and supply of the materials and equipment, to be paid through the provisional sum.

 

 • Other miscellaneous costs including:

 

 • Cost of training of the employer’s personnel, in accordance with appendix 12.

 

 • Cost of travelling and transportation of the contractor’s personnel, for performance of the works subject of the contract.

 

 

 

3-39

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

 

 

 

 • Costs for obtaining all kinds of guarantees and insurance policies.

 

 • Costs for all kinds of taxes and other legal charges pertaining to the contractor and related to the contract.

 

 • Other costs undertaken by the contractor, in accordance with the special conditions.

 

Article 53.   Interim Payments

 

 • Payments to the contractor, subject of article 4 of the agreement, are made on the basis of “contract price break down for various portions of the works”, subject of appendix 1 and/ or on the basis of bill of quantities and price set forth in appendix 2 and with due attention to the quantity of the works actually performed, in the manner stated in item 5.1 of appendix 5, as the case may be.

 

 • For the purpose of strengthening the contractor’s financial status, and to provide prerequisite facilities for performance of the works, the amount specified in appendix 5, shall be paid to the contractor as advance payment against receipt of a guarantee valid and acceptable to the employer, in accordance with article 11.

 

 • By the end of each month and/ or at the time stages specified in item 5.2 of appendix 5, the contractor shall prepare the statement of the works performed by such date, in accordance with the forms agreed with the employer’s consultant and submit them to the employer’s consultant. Attached to the statement, all required evidence documents, in accordance with the contract provisions shall be submitted. In the statements, the contractor shall state the prices of the materials and equipment transported to the site by submitting the shipping evidence documents and transportation insurance; and in case no imperfection was found by submitting the documents for transfer of their title to the employer, absence of any claimant, and relevant insurance coverage.

 

 • The employer’s consultant shall review the received statement within ten days, and in case any errors were found, he shall return it to the contractor for necessary

 

 

3-40

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

corrections indicating the reasons and cases causing the errors. In case the received statement, which shall be reviewed during the specified period, is found acceptable, it shall be sent to the employer and the matter shall be notified to the contractor by the employer’s consultant. Within twenty days after the date of receiving the statement, the employer shall pay the amount of statement to the contractor. Should review and approval by the employer take more than 20 days for any reason, upon contractor’s request, the employer shall agree to pay to the contractor, seventy percent of the amount of statement approved by the employer’s consultant after making relevant deductions, on account basis.

 

Considering the performance of subsequent tests and inspections and/ or acquiring new information and evidence, the employer may refrain from paying all or a portion of the statement in the following cases, and if necessary he may also debit the contractor’s account with the previous payments to prevent bearing any damages or losses:

 

 • In case all or a portion of the performed works are deficient.

 

 • In case the contract price is decreased due to issuance of change order, and such decrease is not considered in the previous statements.

 

 • In case for the reason due to the contractor’s default in performing the necessary modification of the works on the specified time, the employer with due attention to sub-article 51.5, have directly rectified the defective works.

 

 • Occurrence of each of the conditions that results in dismissal of the contractor, in accordance with article 68.

 

 • In case of any claims, such as the claim for ownership against the employer, occurring as a result of the contractor’s operations and the contract performance in general.

 

 • Any other element, which logically cause the deduction of all and/ or a portion of the contractor’s statement.

 

 • The contractor commits that upon receiving the amount of each statement, all the works and the materials and equipment set forth in such statement is taken in

 

 

 

 

3-41

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

possession by the employer, and the contractor shall settle any claim and objection of the third parties.

 

 • Approval and payment of the statements to the contractor does not relieve him from his main responsibility in performing his obligations in accordance with the contract and shall not be construed as the approval by the employer of quality or quantity of the works. The contractor shall complete the works, take action with regard to rectification of the defects and/ or replace them in case any problems appear in the works, which are paid for.

 

 • Following amounts shall be deducted from provisional payments to the contractor:

 

 • A percentage is deducted as good performance retention and is maintained in a separate account with the employer. Percentage of good performance retention is determined in the special conditions of the contract, which can be different for various portions of the works, but the total amount shall not be more than ten percent of the contract price. In case it is not specified in the special conditions, this amount shall be taken into consideration as ten percent of the amount of statements.

 

 • Other deductions including the following items:

 

 • Social security insurance, in accordance with the applicable regulations at during the period of the works performance.

 

 • Contract tax, in accordance with the applicable regulations during the period of the works performance.

 

 • On account payments to the contractor, and also amounts related to advance payment amortisation.

 

 • Cost of performed works, and/ or materials and equipment delivered by the employer, which are part of the contractor’s obligations.

 

 • Should the employer be unable to pay the contractor’s statements within the period specified in sub-article 53.4, he shall pay the contractor, an amount, as specified in the special conditions, in proportion with the duration of delay in relevant payments, to compensate for his additional expenses during such delayed period.

 

 

 

 

3-42

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

In case the delays in payment by the employer exceed three months, the contractor, based on article 69, may request the contract termination.

 

Article 54.        Provisional Sums

 

 • In case an amount is foreseen, in sub-article 4.2.3 of the agreement as provisional sum, this amount is for performance of the works, services, supply of materials and equipment, as specified in appendix 17, which the related works shall be performed by the contractor following the employer’s instruction.

 

 • Any payment on the account of provisional sum is made pro-rata to the works, services or supply of the materials and equipment that are requested by the employer. Specifying the provisional sum in the contract, does not create any obligation for the employer against the contractor.

 

 • Terms of payment of the provisional sum shall be as specified herein below:

 

 • The price of the works, which include the supply of materials or performance of services by the contractor, shall be paid to the contractor in the manner specified in article 56.2.

 

 • In case where supply of the materials and equipment are requested from the contractor only, the actual price paid by the contractor, based on evidence documents plus a percentage as overhead expenses (including the contractor’s profit) shall be paid to the contractor in the amounts specified in the special conditions.

 

Article 55.   Foreign Currency Payments

 

In case, as per article 3 of the agreement, a portion of the contract price is to be paid in foreign currency, the exchange rate and other regulations related to such payments follow the provisions specified in the special conditions.

 

Article 56.   Variations to the Contract Price

 

 • The contract price may only vary under the following conditions:

 

 • Issuance of change order, which results in an increase or decrease of the contract price.

 

 

 

 

 

3-43

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

 • Change in the quantity of the works performed in accordance with the contract documents, in comparison with the initial quantities of the contract concluded on the basis of the price list, subject of sub-article 49.6.

 

 • Decrease of the price due to the liquidated damages for delays in timely completion of the works, subject of sub-article 5.4 of the agreement.

 

 • Increase of the price due to the early completion of the works, provided that a payment for early completion of the works is foreseen in the special conditions.

 

 • Change of the price due to adjustment, in case in the special conditions the adjustment is foreseen for compensation of fluctuations in price of the materials and equipment, manpower wages and ……; these variations shall be applied in accordance with the procedure set forth in appendix 4.

 

 • Decrease in the contract price due to contractor’s default in timely rectification of incomplete works and performance of the works by the employer, subject of sub-article 51.5.

 

 • Method of calculating the variations to the contract price incurred due to variations of the works:

 

 • In case a price list is attached to the contract in accordance with either appendix 2 (for portion of the contract calculated on the basis of unit price list), or appendix 3 (unit price for added or omitted works) and the price for added or omitted works is stated therein, the prices for the said lists shall be used as the case may apply.

 

 • In case where the lists mentioned in sub-article 56.2.1, not being attached to the contract, and/ or price of added or omitted works not being stated therein, the price for added or omitted works shall be calculated in one of the following alternative methods:

 

 • The price for added and/ or omitted works, as the case may be, shall be calculated on the basis of the resources rates set forth in items 2.2 of appendix 2 and 3.2 of appendix 3 of the contract and purchase evidence documents of the materials and equipment, after considering overhead expenses (including the contractor’s profit).

 

 

3-44

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

 • In case the parties agree, the price for added or omitted works may be specified as lump sum and/ or as new items of price list by observing other provisions of the contract.

 

 • For calculating the variations to the contract price, incurred due to variations in the volumes and quantities of the performed works according to the contract in respect to the initial assessment, subject of sub-article 49.6 (for cases where a portion of the contract is concluded on the basis of unit price), the contract price shall be calculated in proportion with the volumes and quantities of the works performed in accordance with the contract and on the basis of the price list attached to.

 

 • Decrease in contract price due to the contractor’s default in timely rectification of incomplete works and performance of the works by the employer, subject of sub-article 56.1.5, shall be calculated in accordance with one of the specified methods in sub-article 56.2.2, as the case may be.

 

Article 57.   Final Statement

 

 • After provisional acceptance, in accordance with article 60, and also after delivering all remaining documents to the employer, such as instruction manuals for commissioning, operation and maintenance of the equipment, the drawings and technical documents subject of item 18.2 of appendix 18, documents relevant to inspection and test of the equipment and the civil and erection works, and documents related to insurance policies and guarantees, and any other document referred to in the contract, the contractor shall prepare the final statement of the works subject of the contract and submit to the employer’s consultant along with the following documents:

 

 • Any necessary insurance policies for holding the employer harmless from and against third parties’ claims, from the time of provisional acceptance onwards, in accordance with the special conditions.

 

 • Documents, indicating settlement of any claim, such as claim of third parties’ ownership in relation to properties and rights subject of the contract.

 

 

 

 

 

3-45

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

Along with such documents, the contractor shall prepare an affidavit in which he rejects any right of possession and/ or having any debts in relation with payments of personnel salaries and wages, purchase of technical know how or the materials and equipment, and other overdue payments, which may be directed towards the employer and shall make necessary agreements with beneficiaries concerning settlement of the claims and payment of the debts of his own or the design engineers, and the vendors.

 

 • In case, in the employer’s discretion, the contractor has fulfilled all his contractual obligations in accordance with the contract documents, and the documents attached to the statement as specified in sub-article 57.1 are complete, then within 10 days, the acceptance of the statement for review and payment shall be sent to the contractor by the employer’s consultant. Otherwise, within the same deadline, the statement shall be returned together with the reasons for non acceptance of the statement for rectification of the works’ deficiencies and/ or completing the documents, and resubmitting the statement. Within 60 days after receiving an acceptable statement, along with necessary documents, the employer’s consultant shall review, approve and submit the relevant statement to the employer. The employer, within 60 days after receiving the statement, shall pay to the contractor the amount of the final statement after relevant deductions, and shall take action with regard to release of good performance retention and performance guarantees in accordance with sub-articles 14.2 and 14.3 respectively. In case the employer does not pay the contractor’s dues, within the specified period, or does not take action in releasing the contractor’s guarantees, in accordance with sub-article 53.8, the liquidated damages for delays in payment shall be payable to the contractor.

 

Should, in accordance with the final statement, the contractor be in debt, he must pay back the employer’s dues within 30 days after approval of the statement, and in case he refuses to pay or delays in such payment, the employer shall be entitled to collect his dues from the contractor’s existing deposits and guarantees, without approaching any judicial proceedings, and if the amounts are not sufficient, from the contractor’s other assets, observing country’s applicable laws.

 

 

 

 

3-46

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

 • In case the works subject of the contract are performed with a considerable delay not due to the contractor’s default, and the contractor’s works progress has reached a limit that the price of the remaining works being less than the good performance retention withheld by the employer, the contractor may prepare the final statement of the completed works handed over at that date and submit the same to the employer’s consultant for action in accordance with this article. In such case, other obligations of the contractor for continuation of the works remains valid, and the contract shall stay effective.

 

 • Upon approval of the final statement by the parties, the contractor waives any claims against the employer in relation with the contract, except for claims asserted before the approval of the final statement, but their settlement being postponed to a later date set forth by the parties.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-47

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

COMPLETION AND HANDING OVER STAGES OF THE WORKS

 

Article 58.   Mechanical Completion

 

The civil and erection works, precommissioning and commissioning, shall be performed by the employer on the basis of procedures prepared by the contractor. In all stages of erection and precommissioning and commissioning, the contractor, shall cooperate with the employer in supervision on proper performance of the works in accordance with article 24 and sub-article 26.1, shall participate in various stages of delivery of the works from the civil and erection works contractors, and shall approve the related documents.

 

Article 59.   Commissioning and Performance Tests

 

 

 • After the commissioning and establishing the stable and normal operational conditions, the contractor shall request the commencement of the performance tests.

 

 • After the employer’s approval of commencement of the performance tests, the tests shall be performed in an orderly manner and in accordance with the procedures set forth in appendix 9 for the purpose of achieving the performances specified therein.

 

 • In case, all and/ or some of the performance and consumption indicators are not achieved, the provisions of item 9.3 of appendix 9 shall be applied.

 

Article 60.   Provisional Acceptance

 

 • After completion of the performance tests subject of article 59, and achieving the performance and consumptions indicators in accordance with item 9.2 of appendix 9, and/ or after fulfilling the arrangements foreseen in item 9.3 of appendix 9, the contractor shall request the provisional acceptance from the employer. All documents related to the conducted inspections and tests shall be attached to this request.

 

 • Within two weeks after the date of receiving the contractor’s request, the employer shall issue the provisional acceptance certificate. Together with this

 

 

 

 

3-48

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

certificate, the amount of contractor’s penalties, for not achieving the performances foreseen in the contract on the basis of appendix No. 9, shall be determined and declared.

 

The contractor shall rectify the specified deficiencies in accordance with the schedule agreed in the minutes of meeting for provisional acceptance, at the latest before submitting the final statement, and then he shall request the employer’s consultant to issue the deficiency rectification certificate.

 

The employer’s consultant, after necessary inspection and investigations and making sure that the deficiencies are rectified, shall issue the deficiency rectification certificate and after the employer’s approval, he shall send a copy of the same to the contractor. Payment of the contractor’s final statement, in addition to the provisions stated in sub-article 57.1 is subject to submission of the deficiency rectification certificate.

 

 • Provisional acceptance of portions of the works, which are ready for operation, and in accordance with the technical specifications need no commissioning and performance tests, subject of article 59, shall also be performed in the manner foreseen in sub-articles 60.1 and 60.2.

 

 • Provisional acceptance of independent parts of the works, prior to handing over of all the works shall be allowed under the following conditions:

 

 • In case handing over of separate portions of the works and its time schedule would have been foreseen in the contract.

 

 • During the contract period, the employer needs the hand over of portions of the works before handing over of all the works. In such case he shall inform the contractor and the contractor shall carry out necessary examinations to make sure that no interference and/ or complexity is caused in other portions and in the performance of all the works and the subject is agreed upon by the parties. In each of such instances, the provisional acceptance of the portions in question shall be performed in the sequence provided for in sub-articles 60.1 to 60.3.

 

 

 

 

 

 

 

3-49

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

 • The employer provides customary access for the contractor to repair and/ or rectify deficiencies determined through the guarantee period.

 

Article 61.   Guarantee Period

 

 • Should within at least one year after provisional acceptance of the works, as specified in article 60, and/ or any other longer period as mentioned in the special conditions, any defect and deficiency be observed in the works undertaken by the contractor, he shall immediately take action with regard to rectification of the deficiencies, modifications and replacing of defective works and correcting the damages incurred to other portions of the works due to such deficiencies at his own cost, after receiving the employer’s instruction. Provided that such defects and deficiencies are not due to incorrect maintenance and/or operation of the works, which is not in compliance with the technical specifications or relevant manuals on the part of the employer.

 

 • After necessary modifications and/ or substitutions or replacements for rectification of defect or deficiencies, the contractor shall conduct necessary tests, at his own cost, to ensure that the defects are rectified and obtain the employer’s approval.

 

 • After rectifying the defect of each portion of the works and approval of the employer indicating its correctness, the guarantee period for such portion of the works commences on the same date.

 

 • In case, the contractor, after receiving the employer’s instruction for rectifying the defects and deficiencies of the works, does not take action in this respect within a reasonable period, and/ or practically may not be able to rectify the defects properly, the employer may directly take action to rectify such defect. The costs incurred by the employer, including costs of indirect labour forces and relevant overheads shall be debited to the contractor’s account.

 

Article 62.   Final Acceptance

 

At the end of the guarantee period, subject of article 61, after the contractor’s request and the employer’s verification and approval, the date and time schedule for conducting the tests and/ or inspection shall be determined, as set forth in

 

 

 

 

3-50

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

article 60; and after inspecting the works, in case no defects and deficiencies are observed in the works, action shall be taken with regard to provisional acceptance of the works. In case any defects and deficiencies are observed in the works, it is notified to the contractor, in order that final acceptance takes place after rectification of the deficiencies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-51

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

VARIATIONS OF THE CONTRACT PERIOD, DELAYS, SUSPENSION,

 

CONTRACT TERMINATIN

 

Article 63.   Contract Milestones

 

Commencement date of the works subject of the contract shall be the date specified in sub-article 5.2 of the agreement, and the contractor shall commence the works on such date, in the order specified in sub-article 3.2 of these general conditions, and the completion of the works during the period specified in sub-article 5.3 of the agreement.

 

Each of the milestones specified for the works subject of the contract, similar to the contract period is counted as the basis for the contract.

 

Article 64.   Variations of the Contract Period

 

 • Extension of the Contract Period

 

All times foreseen for commencement and completion and milestones of the works shall only be extended in case of occurrence of any one of the following conditions:

 

 • Issue of a change order, subject of sub-article 49.4, causing an increase in the contract period.

 

 • Failure in performance of some of the employer’s obligations in relation to the works, subject of article 47 observing the considerations foreseen therein, preventing the timely performance of the works subject of the contract or any portion thereof.

 

 • Force majeure, subject of article 73.

 

 • Changes of laws and regulations directly causing delays in performance of some portions of the works.

 

 • Exceptional climatic conditions, preventing the works performance.

 

 • Employer’s decision to exploit other contractors within the boundary of the contractor’s works, as specified in sub-article 38.2.

 

 • Suspension of the contract period, subject of article 65.

 

 

 

 

 

 

3-52

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

 • Other unforeseeable events and circumstances not due to the contractor’s default causing delays in performance of the works.

 

Due to any of the above mentioned conditions, the contractor shall submit a request for extension of the contract period, along with evidence documents; after the employer’s review and mutual agreement of the parties, an extension period shall be specified and put into practice, and the time schedule for remaining works shall relatively be modified by the contractor, and the set of documents shall be attached to the contract.

 

 • Decrease of the Contract Period

 

All times and periods foreseen in the contract, may be decreased under the following conditions:

 

 • Issue of a change order, subject of sub-article 49.4 (variations of the works) which causes a decrease in the contract period.

 

 • The employer, considering the contractor’s facilities and capabilities, may request the contract completion ahead of the time schedule. In such case, the contractor, by reviewing the employer’s request and using the contract prices, shall prepare other necessary documents and submit his proposal based on possible additional charges and required facilities to the employer.

 

 • After the employer and the contractor agreement on the decrease of the contract period, on the basis of sub-articles 64.2.1 and 64.2.2, a new date shall be set as the date for the contract completion.

 

The contractor shall revise the time schedule for performance of the works subject of the contract, with respect to the new date and conditions of the contract completion, and shall submit for review and approval by the employer’s consultant. After the employer’s approval, the contractor is informed of the new time schedule; and other contract provisions for timely completion of the works shall be effective on the basis of the new date. In case the decrease in the contract period is not realised at the end of the agreed period subject of this sub-article, the agreed additional price of

 

 

3-53

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

the contract shall be reduced proportionally, and the contractor shall not be liable to liquidated damages for delays on this account.

 

Article 65         Suspension

 

 • During the contract performance, the employer may issue an instruction to suspend all or a portion of the works in one time and maximum for 90 days. The commencement date of suspension shall be mentioned in the employer’s notice. After receiving the employer’s instruction, the contractor shall suspend the performance of such portion of the works and/ or all the works. Within 14 days before the end of such period, the contractor shall seek the employer’s final decision. Should within 14 days after receipt of the contractor’s request, the employer’s instruction for recommencement of the works be not issued, the contractor may demand the contract termination and/ or omit the suspended portion of the works, in such case, the actions to follow shall be in accordance with article 67. The suspension period may be extended by mutual agreement of the parties.

 

 • The contractor shall be informed by the employer, of the works schedule, decision regarding semi-completed works, and the contractor shall follow such instructions. Regarding the equipment and materials under manufacturing at the time of such notice of suspension by the employer, the contractor shall take action with regard to their completion as per the employer’s instructions.

 

 • Method of calculation of costs, incurred due to preservation of the works during the suspension is specified in the special conditions.

 

 

Article 66.   Delays in Timely Completion of the Works

 

The contractor shall perform the works, in accordance with the contract’s time schedule and its last updates. In case the works or main portions thereof have not been completed on the date specified in the contract’s time schedule, and/ or its last updates, the employer shall issue a notice to the contractor to complete the works within 14 days. During this period, the contractor shall take action to complete the works, and/ or by sending necessary documents, request an

 

 

 

 

3-54

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

extension to the contract period in accordance with sub-article 64.1. In case the works are not completed during such period or the contractor’s reasons for extension being not acceptable by the employer, the contractor shall be bound to pay the liquidated damages towards the delays in the works in the amount set forth in the special conditions. The maximum amount of liquidated damages is also set forth in sub-article 5.4 of the agreement. Base date for calculation of the delays is the last update in accordance with sub-article 64.1 or 64.2.

 

Should the contractor’s delays be more than what the employer is entitled to collect the maximum liquidated damages specified in the agreement; the employer may dismiss the contractor with prior notice, in accordance with article 68.

 

Article 67.   Contract Termination at the Request of the Employer

 

On his convenience, and without stating any reason, the employer may terminate the contract at any time before completion of the works. In such case, the contractor shall be notified through a notice, stating the contract’s termination date. In such notice, the status of the works, which their incompleteness under the conditions of the date that the notice is issued causes certain risks and/ or damages, shall be clearly determined.

 

After receiving the mentioned notice, the following actions shall be taken:

 

 • The contractor refrains from commencing any new works, except completing the unfinished works, as specified in the notice. He also carries out the safeguarding measures for previously performed works as determined by the employer.

 

 • Observing sub-article 67.1, the contractor shall stop all his contracts with the design engineers and the vendors, except those contracts that the employer is willing to continue by transferring such contracts to the employer. Documents related to the supply of the materials and equipment, which within the framework of time schedule subject of sub-article 3.2.1 are in the process of purchase order to the manufacturers or the vendors and/ or are in other stages of purchase and transportation before arrival to the site as well as other documents related to the obligations of the contractor against the third parties and in relation to the contract, shall be delivered to the employer along with financial evidence documents.

 

 

 

 

 

3-55

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

The contractor shall also evaluate all the materials and equipment transported to the site and submit the list to the employer along with the evidence documents.

 

 • The employer shall finally take over the incomplete portions of the works in accordance with article 62, and shall provisionally take over the completed portions of the works, (for which the commissioning and performance tests are conducted successfully) in accordance with article 60.

 

 

 

 • The contractor shall deliver to the employer all drawings, technical specifications and all documents prepared by him, the design engineers, the vendors.

 

 • The contractor shall prepare the statement of the works performed by the date the contract termination was announced, and shall submit to the employer’s consultant. In such statement, the costs evaluated in sub-articles 67.2 and 67.4 shall be stated as well.

 

To such statement, the contractor shall attach the following documents:

 

 • Any necessary insurance policy for holding the employer harmless from and against the third parties’ claims, from the time of provisional acceptance onwards (for provisionally accepted portions) in accordance with the special conditions.

 

 • Documents indicating settlement of any claims, such as claim of the third parties’ ownership in relation to the works subject of the contract. Along with such documents, the contractor prepares an affidavit rejecting any right of possession and/ or having any debts in relation to the purchase of technical know how, the materials and equipment, and other overdue payments, which may be directed towards the employer, and makes necessary agreements with beneficiaries concerning settlement of the claims and payment of debts of his own or the design engineers and the vendors. He shall submit the required guarantees in this respect to the employer.

 

 • Evidence documents relevant to the costs subject of sub-article 67.2 and 67.4.

 

 

 

 

 

 

 

3-56

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

 • In case, in the employer consultant’s discretion, the statement and documents delivered by the contractor, subject of sub-article 67.7, are found acceptable, the acceptance of document’s sufficiency and acceptance of the statement for review shall be announced to the contractor within one month. Otherwise, within the previous deadline, the statement shall be returned together with the reasons for non acceptance of the statement for taking action regarding to completing the documents, and resubmitting the statement. After receiving a statement acceptable to the employer’s consultant, it shall be reviewed and approved within 15 days, and then within another 15 days, it shall be reviewed by the employer and the amount shall be paid after relevant deductions.

 

 • Upon approval of the amount of the final statement by the parties, the contractor waives any claim against the employer in relation with the contract, except for claims asserted before announcement of the contract’s notice of termination, the settlement of which is postponed to a later date by the parties. In case, within 15 days after approval of the statement, the employer does not pay the contractor’s dues, in accordance with sub-article 53.8, the liquidated damages for delays in payment shall be payable to the contractor.

 

 • The performance guarantee and the amounts of good performance retentions shall be released and reimbursed proportional to the portions of the works provisionally and finally accepted, and on the basis of article 14.

 

Article 68.   Dismissal of the Contractor

 

 • Without prejudice to the other authorisations and rights of the employer, the occurrence of each of the following conditions may cause the dismissal of the contractor from all or a portion of the works subject of the contract.

 

 • Continued default of the contractor in performance of the works subject of the contract, in accordance with technical documents of the contract, including, but not limited to the followings:

 

 • Default in timely performance of technical and engineering works.

 

 • Default in timely supply of the materials and equipment, from the quantity or quality viewpoints.

 

 

 

 

3-57

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

 • Delays in commencement and completion of various portions of the works and delays in the time schedule of the works, considering article 66.

 

 • Cessation of all or a portion of the works without justification or due to detention of the contractor’s properties by judicial courts.

 

 • Material breach of or ignoring some provisions of the contract.

 

 • Bankruptcy or dissolution of the contractor’s company causing stoppage and/ or slowdown of the works progress.

 

 • Assigning the contract to third parties.

 

 

 • In case, due to any of the above mentioned reasons, the employer intends to dismiss the contractor from all or portions of the works, he shall notify the contractor of circumstances indicating the facts, which he has invoked.

 

Within seven days after receiving the notice, the contractor shall inform the employer in case he finds any reason for nonconformity of the employer’s opinion with the notified circumstances. In case within the specified period, no response received from the contractor, or the employer rejects the presented reasons, the employer announces the contractor’s dismissal of all or a portion of the works, as the case may be, and without the need to approach judicial proceedings, acts as provided herein.

 

 • The materials and equipment transported to the site by the contractor shall be listed and evaluated by both parties on the basis of shipping documents and delivery procès verbals.

 

 • The contractor shall stop all his contracts with the design engineers and the vendors except those contracts that the employer is willing to continue by transferring the contract to the employer. Documents and instruments related to the supply of equipment and materials, which within the framework of time schedule in accordance with sub-article 3.2.1 are in the process of purchase order to the vendors and or are in other stages of purchase before arrival to the site as well as other documents related to the

 

 

 

 

3-58

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

obligations of the contractor against third parties and in relation to the contract, shall be delivered to the employer along with financial evidence documents.

 

 • Observing contents of the previous sub-articles, the contractor shall stop all his contracts with the design engineers, the vendors and the subcontractors, which the employer is not willing to continue with. He shall also transfer to the employer the documents and instruments related to the supply of equipment and materials within the framework of time schedule in accordance with sub-article 3.2.1, which are in the process of purchase order to the vendors, and/ or are in other stages of purchase and transportation before arrival to the site. He shall also deliver to the employer other documents related to his obligations against the third parties, and in relation to the contract along with evidence financial documents.

 

 • The contractor shall deliver to the employer all drawings, technical specifications and document prepared by him, the design engineers, the vendors and subcontractors.

 

 • After preparing the inventories, the following amounts shall be calculated:

 

 • Price of the works performed in accordance with the contract, until the time of the contractor’s dismissal

 

 • Price of the materials and equipment delivered to the site supplied in accordance with the technical specifications of the contract

 

 • Prices paid by the contractor for the portion of the equipment and materials, within the framework of the time schedule, prepared in accordance with sub-article 3.2.1, are in the process of purchase order to the manufacturers and the vendors or in other stages of procurement and transportation, before arriving to the site, documents of which are delivered to the employer.

 

 • The final statement of the executed works, until the time of the contractor’s dismissal, shall be prepared and balance of the amount of payments to the contractor shall be determined.

 

 

 

3-59

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

In case such balance being positive, it shall be credited to the contractor’s account and in case being negative, it shall be debited to his account. The performance guarantee shall be extended by the contractor up to the date determined by the employer, and the amount of good performance retention or its equivalent guarantee shall remain with the employer, with due attention to article 12.

 • By assigning the works to the other contractors and/ or other common procedures, the employer shall take action regarding completing the works and shall record the costs for the works completion, considering the overhead expenses.

 

Should the sum of the costs borne by the employer for completion of the works and the figure of final statement be less than the contract price, the balance shall be paid to the contractor and the contractor’s good performance retention and performance guarantee shall be released observing article 14.

 

Should the sum of the costs borne by the employer for completion of the works and the figure of final statement be more than the contract price, the deficit of the amount required for completion of the works shall be provided from the contractor’s dues including the performance guarantee and the good performance retentions. In case the contractor’s dues and guarantees are not adequate for this purpose and/ or the contractor’s account balance in the final statement being negative, the contractor shall reimburse the relevant balance to the employer. In case the contractor refuses to pay the debit, the employer collects his dues from other properties of the contractor observing current laws of the country.

 

Article 69.   Contract Termination at the Request of the Contractor

 

 • In the following cases, the contractor may request the employer to terminate the contract:

 

 • Delays in payment of the advance payment and/ or approved statements by the employer, for a period of 90 days after the date foreseen in the contract.

 

 

 

3-60

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

 

 • Delay in performance of the civil and erection works, and other obligation of the employer in such a manner that as a result of such delays the fulfilment of performance tests and acceptance of the works is postponed by more than 1/3 (one third) of the contract period.

 

 • Increase or decrease of the contract price by amounts more than 25 percent of initial contract price, in accordance with the last section of sub-article 49.3.

 

 • Within fifteen days after receiving the contractor’s request, the employer shall invite the contractor for negotiation and agreement on continuation of the works. In case within 14 days after the employer’s invitation and holding the negotiation meeting, the parties do not reach an agreement on continuation of the works, the contract shall be terminated and the actions following such termination shall be put into practice on the basis of article 67.

 

Article 70.   Contract Termination Due to Force Majeure

 

In case of occurrence of force majeure subject of article 73 and its continuation for a period of more than 180 days, the contract shall be terminated and the actions following such termination shall be performed on the basis of article 67.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-61

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

PROBABLE RISKS AND RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES OF THE

 

CONTRACT

 

Article 71.   Employer’s Responsibilities in Accepting Risks

 

Responsibilities of the employer in accepting risks are as specified herein below:

 

 • Occurrence of force majeure as described in article 73.

 

 • Operation and possession of all or a portion of the works by the employer, or third parties, and occurrence of risks not due to the contractor’s default.

 

 • Error in drawings and technical documents prepared by the employer, or error in basic design data supplied to the contractor, and/ or delay in their delivery.

 

 • Occurrence of losses incurred due to performance of portions of the works by the employer.

 

 • Non performance of contractual obligations by the employer or the employer agents.

 

 • Change in local laws and regulations causing material increase in cost or the period of works performance.

 

Article 72.   Contractor’s Responsibilities in Accepting Risks

 

Responsibilities of the contractor in accepting risks, damages and losses include all responsibilities stated in the contract and acceptance of all kinds of risks, damages and losses, except what is specified as the employer’s responsibility in article 71. Following cases are among the risks accepted by the contractor:

 

 • The contractor shall be responsible to safeguard and preserve the materials and equipment up to their delivery to the employer. Responsibility of the contractor after this date shall be limited to rectification of deficiencies during the guarantee period, subject of article 61.

 

 • Compensation for damages to the third parties and responsibility for claims: Responsibility for any damages incurred to the third parties, or their claims, in cases related to the subject of the contract, shall be borne by the contractor and he shall compensate for the damages and holding the employer harmless from and against such claims and damages.

 

 

 

 

3-62

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

 • In spite of transferring the title of the materials and equipment to the employer from the time of packing and/ or loading, the responsibility for preserving all equipment and materials, in accordance with sub-article 72.1 shall be borne by the contractor.

 

Article 73.   Force Majeure

 

 • Force majeure means any circumstances beyond the control of the employer and the contractor, in spite of foreseeing necessary and reasonable measures by the parties, which renders the continuation of the works impossible.

 

Force majeure includes, but it is not limited to the following cases:

 

 • War, whether declared or not, or occupation by foreigners.

 

 • Rebellion, revolution, or military coup d’état or civil war.

 

 • Nuclear radiations or leakage of any radioactive and toxic materials.

 

 • Labour general strikes, except cases solely limited to the contractor’s personnel.

 

 • Outbreak of epidemic.

 

 • Earthquake, flood and unusual inundations (considering the available statistics and despite forecasting necessary arrangements with respect to the existing information by the contractor, extensive and uncontrollable fires.

 

 • Failure in performance of the contractual obligations by either party, due to occurrence of force majeure, shall not be deemed as default or breach of the contract. Moreover, neither party shall be responsible for damages incurred to the other party as a result of non performance and/ or delays in performance of his own obligations due to force majeure conditions.

 

 • In case, in the opinion of either party, a force majeure has caused a break, rendering the performance of his contractual obligations impossible, he shall immediately notify the other party of such instance.

 

 • The contractor shall make his utmost effort to complete the works, which their abandonment under force majeure condition causes serious losses and to transport

 

 

 

3-63

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

the portions of the manufactured materials and equipment not affected by the force majeure conditions.

 

In case the contractor bears additional costs in performance of such works, the relevant costs shall be paid, after approval by the employer.

 

 • In case damages incur to properties and the works as a result of occurrence of a force majeure, it shall be acted in the following order:

 

 • In case the damages incurred to the works subject of the contract fall under the insurance subject of article 15, compensation for the damages to the employer as well as the costs of performed works by the contractor, which are not paid, shall be provided through insurance.

 

 • In case the damages incurred to the works subject of the contract do not fall under insurance and/ or the insurance proceeds are not enough to compensate the damages, it shall be undertaken by the employer, provided that the contractor has performed his obligations in obtaining insurance policies in the order stated in articles 15 and 16.

 

 

 • After the cessation of the force majeure conditions, the contractor shall commence the works immediately upon the employer’s notice.

 

In this case, a reasonable extension shall be proposed by the contractor, which after review and approval by the employer, shall be granted to the contractor. Should the force majeure conditions continue for more than 180 days, the contract shall be terminated and the actions following such termination shall be performed in accordance with article 67.

 

Article 74.    Contractor’s Financial Liability

 

 • The maximum liability of the contractor against the employer is equivalent to the amount specified in article 6 of the agreement.

 

 • Except the mentioned liquidated damages for delays in timely completion of the

 

works, subject of article 66, neither party of the contract shall be responsible for any indirect damages such as loss of profit, not using and operating, not concluding new contracts and the like incurred by the other party.

 

 

3-64

 

General Conditions for EP Contracts

 

 

SETTLEMENT OF DISPUTES, LEGAL DOMICILE, GOVERNING LAW

 

Article 75.   Settlement of Disputes

 

The parties shall make their utmost efforts, to settle amicably the disputes between them in relation with this contract.

 

Any dispute arising due to this contract which can not be settled amicably between the parties shall be referred to a board consisting of the Minister’s representative or the highest authority of the employer’s organisation (in case of employers who are not affiliated to any of the Ministries) and representatives of the parties of the contract. In case no agreement regarding the dispute is reached, the case shall be settled in the competent courts of Iran.

 

Article 76.   Legal Domicile

 

Legal domiciles of the employer and the contractor are those stated in the agreement. In case either party changes his legal address, he shall inform the other party of his new address at least 15 days before the date of such change. Until the new address is announced to the other party, the correspondence shall be sent to the previous address and it shall be deemed as received.

 

Article 77.   Laws and Regulations Governing the Contract

 

Laws and regulations governing this contract are the laws and regulations of the Islamic Republic of Iran.

 

 

Employer’s Representative                                Contractor’s Representative

 

Name and surname                                             Name and Surname

 

Signature                                                             Signature

 

Seal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIAL CONDITIONS

 

Special Conditions for EP Contracts

 

 

SPECIAL CONDITIONS OF THE CONTRACT

 

These special conditions are to explain and supplement some articles of the general conditions, decisions on which are adjourned to the special conditions. Therefore, any conclusion and interpretation of different articles of these special conditions, independently and without considering the relevant article in the general conditions, shall not be valid. Article numbers, set forth in these special conditions are the same article and sub-article numbers related to the general conditions.

 

Article 7.3.2.  The list of technical references is as specified herein bellow:

 

 • In the field of ………. Company/Mr. …………Address……………

 

 • ……………………………………………………………………….

 

Article 10.

 

The language of technical documents of the works shall be ………………..

 

The language of correspondence and other documents shall be ………….

 

Article 13.1.

 

The amount of performance guarantee is equivalent to………………..… Period of validity of performance guarantee is…………………….……

 

Article 14.3. The conditions for releasing the performance guarantee are specified herein below:

 

Article 15.3. The responsibility for providing the cost of insurance policies is specified herein below:

 

 • Cost of insurance policies for ..………. shall be borne by ………

 

 • …………………… …………………… ………

 

Article 16.3.  Period of validity of insurance policies is specified herein below:

 

Insurance policy for ……………………shall be valid for

 

……………………

 

Article 18.1. The arrangement of collecting liquidated damages is specified herein below:

 

 

 

 

4-1

 

Special Conditions for EP Contracts

 

 

………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………

 

Article 25.3.  Deleted.

 

Article 28.2.  Deleted.

 

Article 38.1. Method of coordination of the contractor with other contractors, or executive groups of the employer and his duties and responsibilities towards them are specified herein below:

 

……………………………………………………………………………………………….

 

Article 38.2.  Deleted.

 

Article 38.3.  Deleted.

 

Article 48.

 

 • Responsibility of either party of the contract in payment of customs duties and charges for importing the materials and equipment subject of the contract are specified herein below:

 

………………………………………………………………………………

 

 

Article 52.8.8. The contract price includes, in addition to the listed costs in article 52, the compensation for the following costs:

 

…………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………..………

 

Article 53.7.1. Amount of good performance retentions for various portions of the works is specified herein below:

 

………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………

 

Article 53.8. For each 30 days delay in payment of the contractor’s statements, with respect to the agreed period in article 53.4 of the general conditions, the amount of ………………….., shall be paid to the contractor to compensate the additional costs in such delayed period.

 

 

 

 

4-2

 

Special Conditions for EP Contracts

 

 

Article 54.3.2. As compensation for the contractor’s overhead costs, for procurement and supply of the materials and equipment by provisional sum, ……….

percent of actual price paid by the contractor, shall be repaid to him.

 

Article 55. Exchange rate of foreign currency portion, and other regulations, related to its payment, is specified herein below:

 

………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………

 

Article 56.1.4. In case of early completion of the works, the employer pays the costs of expediting the works to the contractor, as specified herein below.

 

………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………

 

Article 56.1.5. (non-coverage of the contract by adjustment or the method of coverage of the contract by adjustment shall be stated)

 

………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………

 

Article 57.1.1. The contractor shall obtain and submit the following insurance policies for holding the employer harmless, from the date of provisional acceptance of the works by the employer, at his own cost and in the name of the employer:

 

………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………

 

Article 60.5.  Deleted.

 

Article 61.1. The guarantee period for rectification of deficiency of the works subject of the contract, after the provisional acceptance of the works is ….. days.

 

 

 

 

 

 

 

4-3

 

Special Conditions for EP Contracts

 

 

Article 65.3. To compensate the costs incurred due to maintenance of the works during suspension period and other costs caused by, the following amounts shall be paid to the contractor by the employer:

 

………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………

 

Article 66. In case of contractor’s delay in completion of the works or its main portions, in accordance with time schedule, the liquidated damages for delay shall be collected from the contractor as specified herein below:

 

………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………

 

 

 

Employer’s Representative                                Contractor’s Representative

 

Name and Surname                                            Name and Surname

 

Signature                                                             Seal and Signature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-4

راهنمای انجام مطالعات در پروژه های بهسازی لرزه ای

جمهوري اسلامی ایران

ریاست جمهوري

معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي

 

راهنماي انجام مطالعات خدمات جنبی در

پروژههاي بهسازي لرزهاي

نشریه شماره 390

 

 

معاونت امور فنی

دفتر امور فنی، تدوین معیارها

و کاهش خطرپذیري ناشی از زلزله

 

 

1386

اصلاح مدارك فنی

 

خواننده گرامی:

دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیري ناشـی از زلزلـه معاونـت برنامـهریـزي و نظـارت راهبردي ریاست جمهوري، با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این نشریه نمـوده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. بـا وجـود تـلاش فـراوان، ایـن اثـر مصون از ایرادهایی نظیر غلطهاي مفهومی، فنی، ابهام، ایهام و اشکالات موضوعی نیست.

از اینرو، از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایـراد و اشـکال فنـی

مراتب را به صورت زیر گزارش فرمایید:

-1 شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید. -2 ایراد مورد نظر را به صورت خلاصه بیان دارید.

-3 در صورت امکان متن اصلاح شده را براي جایگزینی ارسال نمایید. -4 نشانی خود را براي تماس احتمالی ذکر فرمایید.

کارشناسان این دفتر نظرهاي دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.

پیشاپیش از همکاري و دقت نظر جنابعالی قدردانی میشود.

نشانی براي مکاتبه : تهران، خیابان شیخبهایی، بالاتر از ملاصدرا، کوچه لادن، شماره 24، دفتـر امـور

فنــی ، تــدوین معیارهــا و کــاهش خطرپــذیري ناشــی از زلزلــه – صــندوق پــستی 19917 – 45481 E-mail: tsb.dta@

ه نام خداوند بخشنده و مهربان

 

پیشگفتار

انسان از آغاز خلقت همواره با موضوع بلایاي طبیعی مواجه بوده و تلاش نموده است تا این حوادث و سوانح طبیعت را مدیریت و کنترل نماید و زندگی خود را از این خطرات، ایمن و محفوظ دارد. در میان بلایاي طبیعی، زلزله از ویژگیهاي خاصی برخوردار بوده و در قرن گذشته با توجه به عوامل زیر اهمیت بیشتري به مدیریت بحران زلزله داده شده است:

 • افزایش تعداد شهرها در نقاط مختلف که بسیاري در مناطق فعال لرزهخیز واقعند.
 • گسترش و توسعه شهرها به گونهاي که گسلهاي زیادي در داخل شهرها قرار گرفتهاند.
 • افزایش تراکم جمعیت شهرها که باعث افزایش تعداد قربانیان زلزله گردیده است.
 • افزایش کمی و کیفی تاسیسات و امکانات مختلف شهري، که باعث افزایش سرمایهگذاري انسان در شهرها و گـسترش خسارات مالـی ناشـی از زلـزلـه شده است.
 • پیشرفت دانش لرزهشناسی و مهندسی زلزله، که بشر را قادر به ثبت اطلاعات زلزلههاي گذشته و تجزیه و تحلیل هر چه دقیقتر آنها نموده است.

ایران از نظر لرزهخیزي در منطقهي فعال جهـان قـرار دارد و بـه گـواهی اطلاعـات مـستند علمـی و مـشاهدات قـرن بیـستم از خطرپذیرترین مناطق جهان در اثر زمین لرزههاي پرقدرت محسوب میشود. در سالهاي اخیر به طور متوسط هر پنج سال یک زمین لرزه با صدمات جانی و مالی بسیار بالا در نقطهاي از کشور رخ داده است و در حال حاضر ایران در صدر کشورهایی اسـت کـه وقـوع زلزله در آن با تلفات جانی بالا همراه است. گرچه جلوگیري کامل از خسارات ناشی از زلزلههاي شدید بـسیار دشـوار اسـت لـیکن بـا افزایش سطح اطلاعات در رابطه با لرزهخیزي کشور، آموزش همگانی و ترویج فرهنگ ایمنـی، شناسـایی و مطالعـه دقیـق وضـعیت آسیبپذیري مستحدثات (ساختمانها، تاسیسات زیربنایی و شریانهاي حیاتی) و ایمنسازي و مقاومسازي صـحیح و اصـولی آنهـا، میتوان تا حد مطلوب تلفات و خسارات ناشی از زلزلههاي آتی را کاهش داد.

یکی از برنامههاي مهم در دست اقدام دولت براي کاهش خطرپذیري کشور در برابر زلزله که راهبـري و مـدیریت آنـرا سـازمان

مدیریت و برنامهریزي کشور برعهده دارد،

زیربنایی و شریانهاي حیاتی کشور است و در این برنامه در قالب طرحهاي تملک داراییهاي سرمایهاي از سال 81 موضـوع در دست اقدام میباشد که شامل مستحدثات زیر است:

 • بیمارستانهاي بزرگ و مراکز امدادرسانی و آتشنشانی
 • ساختمانهاي استراتژیک و مراکز مهم دفاعی
 • مراکز آموزش عالی و مدارس
 • پلهاي مهم شهر تهران و پلهاي مهم راهآهن
 • تاسیسات مهم نفت و گاز و پالایشگاههاي اصلی کشور
 • مراکز مهم مخابراتی، اطلاعرسانی و صدا و سیما
 • تاسیسات مهم تولید و توزیع برق و شبکه آبرسانی شهري

از جمله نیازها و ملزومات مهم این برنامه لزوم تدوین ضـوابط، دسـتورالعملهـا و معیارهـاي فنـی بهـسازي لـرزهاي مستحدثات موجود میباشد که این امر در سیاستهاي ابلاغی مقام معظم رهبري در خصوص پیشگیري و مـدیریت بحـرانهـاي طبیعی و نیز در سند توسعه فرابخشی کاهش خطرپذیري ناشی از زلزله مورد تاکید قرار گرفته است.

یکی از موضوعات و مراحل بسیار مهم مطالعات بهسازي لرزهاي، مرحلهي ارزیابی آسیبپـذیري سیـستم مـورد بررسـی (اعـم از ساختمان، شریانهاي حیاتی و …) است. احراز شناخت کامل و کافی از مشخصات مصالح و ساختگاه بسته به هدف بهسازي انتخـابی

 • نوع تحلیل، مستلزم انجام آزمایشهاي مقاومت مصالح و ژئوتکنیک است. لذا نشریهي حاضر با عنوان “راهنمـاي انجـام مطالعـات خدمات جنبی در پروژههاي بهسازي لرزهاي”، با تلاش گروه هدایت فنی شرکت خدمات مدیریت ایرانیـان و کارشناسـان دفتـر امـور فنی، تدوین معیارها کاهش خطرپذیري ناشی از زلزله تدوین شده است. همچنین از شرکتهاي مهندسان مشاور و متخصصان مرتبط با ژئوتکنیک و مقاومسازي در این خصوص کسب نظر شده و تمامی نقطهنظرات اعمال و متن نهایی شده اسـت. جـا دارد از همـهي این عزیزان قدردانی نماید.

با همهي تلاش انجامشده قطعا هنوز کاستیهایی در متن موجود است که إنشاءا… کاربرد عملی و در سـطح وسـیع ایـن نـشریه توسط مهندسان، موجبات شناسایی و برطرف نمودن آنها را فراهم خواهد نمود.

در پایان، از تلاش و جدیت مدیرکل محترم دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کـاهش خطرپـذیري ناشـی از زلزلـه، سـرکار خـانم مهندس بهناز پورسید، معاون و کارشناسان دفتر آقایان مهندس علی تبـار، مهندس علیرضا توتونچی، مهندس رضا اسفندیاري صـدق

 • خانمها مهندس نسرین ابوالحسنی و مهندس شهرزاد روشنخواه در هدایت امر تهیه و نهایی نمودن این نـشریه، تـشکر و قـدردانی مینماید. امید است شاهد توفیق روزافزون همهي این بزرگواران در خدمت به مردم شریف ایران اسلامی باشیم.

حبیب امینفر

معاون امور فنی

مردادماه 1386

فهرست مطالب

 

 

 

 

فصل اول- کلیات

-1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… 3

-2-1 ملاحظات ویژه………………………………………………………………………………………………………………. 6

-3-1 تعاریف……………………………………………………………………………………………………………………….. 6

فصل دوم- تخریب و سونداژ

-1-2 تعریف……………………………………………………………………………………………………………………….. 9

-2-2 هدف 9…………………………………………………………………………………………………… …………………………..

-3-2 ملاحظات…………………………………………………………………………………………………………………….. 9

فصل سوم- شناسایی

-1-3 تعریف……………………………………………………………………………………………………………………… 13

-2-3 هدف……………………………………………………………………………………………………………………….. 13

-3-3 ملاحظات…………………………………………………………………………………………………………………… 13

فصل چهارم- آمادهسازي

-1-4 تعریف……………………………………………………………………………………………………………………… 21

-2-4 هدف……………………………………………………………………………………………………………………….. 21

-3-4 ملاحظات…………………………………………………………………………………………………………………… 22

فصل پنجم- آزمایشهاي مقاومت مصالح

-1-5 تعریف……………………………………………………………………………………………………………………… 25

-2-5 هدف……………………………………………………………………………………………………………………….. 25

-3-5 ملاحظات…………………………………………………………………………………………………………………… 25

فصل ششم- پی و آزمایشهاي مرتبط با خاك ساختگاه

-1-6 هدف……………………………………………………………………………………………………………………….. 35

-2-6 ملاحظات…………………………………………………………………………………………………………………… 35

فصل هفتم- ترمیم

-1-7 تعریف……………………………………………………………………………………………………………………… 41

-2-7 هدف……………………………………………………………………………………………………………………….. 41

-3-7 ملاحظات…………………………………………………………………………………………………………………… 41

پیوست الف- فهرست خدمات حداقل مطالعـات ژئوتکنیـک و مقاومـت مـصالح بـراي پـروژههـاي بهـسازي لـرزهاي

ساختمانهاي موجود…………………………………………………………………………………………………………….. 47

پیوست ب- شرح خدمات حداقل مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح پلها 53………………………. …………………………..

 

 

-1-1 مقدمه

 

مطالعات خدمات جنبی یکی از اساسیترین نیازهاي پروژههاي بهسازي لرزهاي بوده و در حقیقت این مطالعات به عنوان پیشنیاز انجام مطالعات ارزیابی آسیبپذیري لرزهاي مطرح است. همچنین اعتبار نتایج حاصل از مطالعات ارزیابی آسیبپذیري، کاملا بستگی به دقت و صحت اطلاعاتی دارد که از انجام مطالعات خدمات جنبی، حاصل میگردد. از طرف دیگر یکی از دلایل اصلی طولانی شدن مطالعات ارزیابی آسیبپذیري لرزهاي، بحث عدم انجام مطالعات خدمات جنبی در زمان مناسب است که با توجه به تجربیات موجود، این موضوع خود به تنهایی میتواند باعث ایجاد تاخیرهاي قابل توجه در روند پیشرفت پروژههاي بهسازي لرزهاي شود.

 

به طور کلی فرآیند بهسازي لرزهاي از سه مرحله تشکیل شده که در نمودار زیر، این مراحل به همراه جزییات مربوط، معرفی شدهاند.

 

مرحلهي سوم: اجراي طرح بهسازي مرحلهي دوم: تهیهي طرح بهسازي مرحلهي اول: ارزیابی آسیبپذیري لرزهاي

مطالعات خدمات جنبی

 

(ارزیابی آسیبپذیري لرزهاي) و عموما پس از اتمام و ارایهي گزارش ارزیابی کیفی آسیبپذیري لرزهاي، انجام میگیرد و هدف از انجام این مطالعات نیز بهدست آوردن و یا تکمیل و تدقیق کلیهي اطلاعاتی است که در ارزیابی آسیبپذیري لرزهاي سازه، مورد نیاز است.

در تنظیم این راهنما به هر یک از اقداماتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با انجام مطالعات خدمات جنبی در ارتباط است، فصل جداگانهاي اختصاص داده شده و همچنین به تناسب عنوان هر فصل، ملاحظات و جزییات مربوط مطرح شده است.

ترتیب انجام، دامنه، تعداد و نوع آزمایشهاي مورد نیاز در هر پروژه، طبق ضوابط دستورالعملهاي بهسازي لرزهاي یا به صورت ابلاغی، جداگانه تعیین میگردد. به طور نمونه در این مورد به پیوستهاي راهنماي حاضر، مراجعه شود.

لیست خدمات جنبی در حالت کلی شامل موارد زیر است:

-1 تهیهي نقشههاي معماري و سازهاي وضع موجود

-2 سونداژ و تخریب

-3 شناسایی

-4 برآورد خطر زلزله در صورت نیاز

 

-2-1 ملاحظات ویژه

-1 تعداد، محل و نوع آزمایشها و سونداژها، باید بر اساس ضوابط ارایه شده در دستورالعمل بهسازي لرزهاي ساختمانهاي موجود، تعیین شود.

-2 مرجع تنظیم قراردادهاي مطالعات خدمات جنبی، “تعرفهي ژئوتکنیک و مقاومت مصالح” است.

-3 مشاوران اصلی طرحهاي بهسازي لرزهاي، وظیفهي تعیین، بررسی، تفسیر و تایید کمیت و کیفیت کلیهي گزارشها و مطالعات مشاوران فرعی (براي تعیین خطر زلزله، خدمات ژئوتکنیک، کیفیتسنجی مصالح، تاسیسات و غیره) را به عهده دارند. به عنوان یک روش میتوان چکیدهي فرضیات، روش ها و نتایج کار مشاوران فرعی را در درون گزارشهاي استاندارد مطالعات بهسازي لرزهاي و در فصل خاص مبحث مربوط، ارایه و استفاده کرد. اصل گزارشهاي مشاوران فرعی نیز صرفا در حد پیوست گزارشهاي اصلی، باید آورده شوند.

-4 حضور نمایندهي مشاور اصلی، به منظور نظارت تطبیقی بر انجام خدمات جنبی و نیز حضور نمایندهي کارفرما در موارد نیاز باید پیشبینی گردد. همچنین با توجه به در حال بهرهبرداري بودن ابنیه، کوچک بودن محدودهي انجام سونداژ و آزمایش و همچنین اهمیت و ظرافت کارها، لازم است تمام دستاندرکاران این خدمات با ملاحظات ویژه انتخاب گردند.

-5 حقالزحمهي مربوط به خدمات مذکور در بندهاي 3 و 4، طبق ضوابط شرایط عمومی خدمات مشاورهي ژئوتکنیک و مقاومت مصالح (بندهاي 2-13 و (2-3، قابل تعیین و پرداخت خواهد بود.

-3-1 تعاریف

مشاور اصلی: مشاوري است که وظیفهي انجام و تهیهي گزارشهاي مطالعات مرحلهي اول (ارزیابی کیفی و کمی آسیب پذیري لرزهاي) از فرآیند بهسازي لرزهاي (شکل (1-1 را بر اساس شرح خدمات مصوب و مورد تایید کارفرما، به عهده دارد. شرح وظایف این مشاور در مطالعات مرحلهي اول، در نمودار شکل 2-1 نشان داده شده است.

مشاور فرعی (مشاور مطالعات خدمات جنبی): مشاوري است که وظیفهي فراهم نمودن اطلاعات لازم و مشخصات مورد نیاز مطالعات مرحلهي اول را به همراه تهیهي گزارشهاي مربوط، به عهده دارد. شرح وظایف این مشاور، در نمودار شکل 2-1 نشان

داده شده است.

تخریب و سونداژ

تعریف

تخریب و سونداژ عبارت است از برداشتن پوششهاي معماري تا رسیدن به محل اعضا یا اجزاي مورد نظر

-2-2 هدف

-1 دسترسی به اعضا یا اجزاي مختلف سازه به منظور انجام شناساییهاي مورد نیاز

-2 آماده نمودن شرایط لازم به منظور انجام نمونهگیري و آزمایشهاي مخرب و غیر مخرب مورد نیاز

 

-3-2 ملاحظات

-1 با توجه به متن دستورالعمل بهسازي لرزهاي ساختمانهاي موجود (نشریه شماره (360، در مرحلهي ارزیابی کیفی آسیبپذیري لرزهاي ساختمانها، ضروري نیست به منظور تعیین پیکربندي و ابعاد مقاطع، آشکارسازي و سونداژ، همراه با تخریب پوشش معماري باشد و صرف بازرسی چشمی همراه با سونداژ به کمک میله و فایبراسکوپ و سوراخ کردن محدود و نمونه، کافی است.

-2 ابعاد سونداژ و محل آشکارسازي شده باید به اندازه اي باشد که شناسایی و مشاهدهي موثر اعضا یا اجزايها و اجزاي اتصالات به صورت نسبتا قطعی امکانپذیر باشد.

-3 انتخاب محل تخریب باید به گونهاي باشد که بخشهاي حساس سازه آسیب نبیند.

-4 به منظور شناسایی مشخصات و وضعیت آرماتورهاي بهکار رفته در اعضا یا اجزاي بتنی و همچنین آماده نمودن و انجام آزمایشهاي مورد نیاز، لازم است بتن رویه تخریب شود.

-5 کندهکاري در محل انجام سونداژ و آزمایش، فرآیند انجام آزمایش و همچنین برداشت اطلاعات از محل سونداژ باید با پیشبینیهایی به منظور حفظ ایمنی کارکنان، جلوگیري از بروز خسارت به تجهیزات و ادوات موجود و ایمنی بهرهبرداران و ساکنین محل و غیره انجام گیرد.

-6 لازم است کارفرما نسبت به جابهجا نمودن اداوات، تجهیزات حساس به آلودگیهاي محیطی که در حین انجام سونداژ و تخریب ایجاد خواهد شد، تمهیدات لازم را فراهم نماید.

-7 ترمیم و تمیزکاري کلیهي تخریبهاي مورد اشاره در جدول 1-2، بر عهدهي مشاور خدمات جنبی و نظارت آن در زمرهي مسوولیتهاي مشاور اصلی مطالعات است. لازم به ذکر است ملاحظات و ردیفهاي مربوط، در فصل ششم ارایه شده است.

حقالزحمهي مربوط به نظارت، طبق ضوابط شرایط عمومی خدمات مشاورهي ژئوتکنیک و مقاومت مصالح (بندهاي 2-13 و (2-3،

قابل تعیین و پرداخت خواهد بود.

-8 دستیابی به جزییات اتصالات، ستون و تیر در ردیفهاي مذکور در جدول 1-2، حتیالامکان باید از زیر سقف انجام گیرد. -9 تعیین تعداد و محل نقاط سونداژ و همچنین علامت زدن محل هاي مذکور در سازه، بر عهدهي مشاور اصلی مطالعات است.

 

-10 به منظور تعیین جزییات ردیفهاي ارایه شده در ردیفهاي جدول 1-2، فصل اول فهرست بهاي واحد پایهي رشتهي ابنیه، با عنوان “عملیات تخریب”، میتواند ملاك عمل قرار گیرد. لیکن به دلیل ظرافت و سایر ویژگیهاي خاص و منحصر به فرد انجام عملیات تخریب و سونداژ در پروژهي مقاومسازي، حقالزحمهي اولیهي انجام این عملیات، بر اساس قیمتهاي ارایه شده در فصل مذکور، محاسبه و سپس با اعمال ضریبی بزرگتر از یک، نهایی میگردد. مقدار بزرگی این ضریب با توجه به عواملی نظیر سختی و ظرافت کار، حجم عملیات و غیره، به صورت توافقی بین کارفرما و مشاور خدمات جنبی، تعیین خواهد شد.

 

-1-3 تعریف

 

شناسایی عبارت است از تعیین مشخصات ظاهري جزییات و هندسی اعضا و اجزاي مختلف سازه.

 

 

-2-3 هدف

 

-1 تهیهي نقشههاي ارزیابی جامع وضع موجود و یا کنترل و تدقیق نقشههاي موجود از سازه؛

 

-2 بررسی ظاهري و کیفی اعضا و اجزاي سازهاي و غیر سازهاي؛

-3 تعیین دقیق تعداد و محل انجام آزمایشهاي مخرب و غیر مخرب.

 

شناسایی

 

-3-3 ملاحظات

-1 شناساییهاي این فصل، بر اساس سونداژهایی است که در فصل دوم به آنها اشاره شد و به منظور تکمیل شناساییهاي مورد نیاز، انجام آزمایشهاي مخرب و غیر مخرب ضروري است.

-2   انجام شناساییها باید توسط مشاور اصلی مطالعات ارزیابی آسیبپذیري انجام گیرد.

-3   در تعیین شناساییهاي مورد نیاز، باید ضوابط دستورالعمل بهسازي لرزهاي ساختمانهاي موجود (نشریه شماره (360،

ملاك عمل قرار گیرد.

-4 هزینهي انجام شناسایی در قالب حقالزحمهي تهیهي نقشههاي معماري و سازهاي وضع موجود سازه، پیشبینی شده است و بنابراین حقالزحمهي جداگانهاي به منظور انجام شناسایی، درنظر گرفته نخواهد شد.

برای دانلود مقاله به لینک زیر مراجعه کنید

knaewnqpop