رتبه بندی شرکت
رتبه بندی شرکت برای شرکت هایی که قصد حضور در مناقصات را دارند ضروری است. شرکت های متقاضی جهت حضور در مناقصات دولتی یا خصوصی با توجه به شرایطی که توسط دستگاه برگزار کننده مناقصه تعیین می شود، نیازمند گواهینامه ای هستند که از آن با عنوان رتبه یا گرید یاد می شود. که تعیین این گواهینامه از جانب سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( تعیین صلاحیت رتبه 3 ، 4 ، 5) و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (تعیین صلاحیت رتبه 1 ، 2) بعد از انجام بررسی های لازم طبق آیین نامه و دستورالعمل های موجود انجام می گیرد.

اخذ رتبه پیمانکاری ساجات و شرایط عمومی پیمان

اخذ رتبه پیمانکاری ساجات و شرایط عمومی پیمان

موارد زیر را پیمانکار تائید می نماید:

الف) تمام اسناد و مدارک موضوع ماده 2 موافقتنامه را مطالعه نموده و از مفاد آن کاملاً آگاه شود.

ب) نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تدارک مصالح، تجهیزات ، ماشین آلات و ابزار اجرای کار طبق مشخصات در محل یا از نقاط دیگر ، اطمینان یافته است.

ج) محل اجرای کار را دیده و بررسی کرده است و از وضعیت آب و هوا ، بارندگی و امکان اجرای کار در فصلهای مختلف سال ، با توجه به آمار 20 سال پیش از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت و در نظر گرفتن مدت اجرای کار ، اطلاع یافته است.

د) از قوانین و مقررات مربوط به کار ، بیمه های اجتماعی، مالیاتها ، عوارض و دیگر قوانین و مقررات ، که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول و مجرا بوده است ، کاملا مطلع بوده و متعهد است که همه آنها را رعایت کند. در هر حال ، مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده ، بر عهده پیمانکار است.

هـ) در تهیه پیشنهاد قیمت ، سود مورد نظر خود و تمام هزینه های ناشی از مفاد بندهای بالا را در نظر گرفته و بعداً از هیچ بابت ، حق درخواست اضافه پرداختی ندارد.

به هر حال ، پیمانکار تائید می نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد ، مطالعات کافی انجام داده و هیچ موردی باقی نمانده است که بعدا در مورد آن استناد به جهل خود نماید.

همچنین؛

الف) پیمانکار ، پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان ، باید نقاط نشانه و مبدا را از لحاظ تطبیق با نقشه ها کنترل نماید و در صورتی که اختلافی موجود نباشد ، درستی آنها را تائید و اعلام دارد و در صورتی که اختلافی وجود داشته باشد ، مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند تا وضع موجود با مهندس مشاور و کارفرما صورتمجلس شود و ملاک شروع عملیات قرار گیرد. بدیهی است که پس از آغاز عملیات ، هیچ گونه اعتراضی از جانب پیمانکار در این زمینه پذیرفته نیست.

پس از تحویل هر قسمت از کارگاه ، پیمانکار باید بی درنگ ، نقاط نشانه و مبدا و همچنین علایم مربوط به آنها را با بتن یا مصالح بنایی تثبیت نماید و در طول مدت اجرای کار تا تحویل موقت ، به هزینه خود ، حفظ و نگهداری کند.

ب) پیمانکار متعهد است که نقشه ها ، امتدادها و محورها را با نظارت مهندس مشاور پیاده کند و درستی آنها را با مهندس مشاور صورتمجلس کند. در صورتی که هنگام پیاده کردن نقشه ها ، امتدادها و محورها ، اختلافی در مورد تراز زمین طبیعی با تراز آنها در مدارک فنی مشاهده شود ، وضع موجود را پیمانکار و مهندس مشاور و کارفرما صورتمجلس می کنند.

تراز کف پی بناها و زیرسازی راهها و تمام عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده می شوند و بعداً مرئی نیستند ، یا به هر صورت ، کنترل و اندازه گیری کامل آنها میسر نباشد ، باید پیش از پوشیده شدن یا از بین رفتن آثار آنها ، صورتمجلس شود و به امضای مهندس ناظر و رئیس کارگاه برسد. این صورتمجلسها ، ملاک اندازه گیریها در تنظیم صورت وضعیتهاست. اگر پیمانکار عملیاتی را که باید مورد آزمایش یا بازدید قرار گیرد و تائید شود ، پیش از آنکه اقدامات پیشگفته انجام شود بپوشاند ، موظف است پوششهای انجام شده را به هزینه خود بردارد و پس از انجام آزمایشها و بازدیدهای لازم و تائید انجام کار از سوی مهندس ناظر ، به هزینه خود، نسبت به پوشش مجدد و اصلاح کار اقدام کند.

ج) اندازه گیریها براساس نقشه های اجرایی ، دستور کارهای اجرا شده و صورتمجلسها ، که شامل کروکیهای لازم و روشن است ، انجام می شود.

رتبه بندی پیمانکاران و تجهیز کارگاه

رتبه بندی پیمانکاران و تجهیز کارگاه

تجهیز کارگاه ، تدارک مصالح ، تجهیزات و ماشین آلات

الف) پیمانکار موظف است که پس از تحویل گرفتن کارگاه ، با توجه به مدت تعیین شده برای تجهیز ، طرح جانمایی تجهیز کارگاه را تهیه کرده و پس از تائید مهندس مشاور ، آن را مبنای تجهیز کارگاه قرار دهد. تامین آب ، برق ، سوخت و مخابرات ، و به طور کلی ، تجهیز کامل کارگاه ، به نحوی که برای اجرای کار طبق اسناد و مدارک پیمانکاری لازم است ، به عهده پیمانکار می باشد ، مگر آنکه در اسناد و مدارک پیمان ، ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد.

ب) تامین نیروی انسانی ، مصالح و تجهیزات ، ماشین آلات و ابزار به عهده پیمانکار است ، مگر آنکه در اسناد و مدارک پیمان ، ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد.

مصالح و تجهیزاتی که پیمانکار برای انجام عملیات موضوع پیمان تهیه و در کارگاه نگهداری می کند ، باید به قرار زیر باشد:

1) اگر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده یا بعداً معین شود ، باید از همان منابع تهیه گردد. نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح و تجهیزات باید از نظر تطبیق با مشخصات فنی ، پیش از سفارش ، به تائید مهندس مشاور برسد. در هر حال ، از نظر مرغوبیت باید کاملاً طبق مشخصات فنی باشد و مورد تائید مهندس مشاور قرار گیرد.

2) ذکر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارک پیمان یا تعیین آنها ضمن اجرا ، از تعهدات پیمانکار در قبال تهیه مصالح و تجهیزات مرغوب و کافی نمی کاهد. بدین روی ، پیمانکار موظف است با مطالعه کافی نسبت به امکانات محلی و کیفیت منابع تهیه مصالح و تجهیزات ، نظر و پیشنهاد خود را تسلیم مهندس مشاور کند. در صورتی که استفاده از این قبیل منابع مورد موافقت مهندس مشاور و کارفرما قرار گیرد ، اقدام به تهیه و حمل آنها نماید. بدیهی است که کارفرما این حق را دارد که منابع تهیه مصالح را تغییر دهد و پیمانکار موظف به رعایت آن می باشد. اگر به مناسبت این تغییر محل ، اضافه یا کسر هزینه ای بابت تغییر مسافت حمل یا عوامل دیگر ایجاد شود ، تفاوت بها ، به اقتضای مورد ، از پیمانکار کسر یا به او پرداخت می شود. پیمانکار ملزم به رعایت مقررات مربوط به استخراج و بهره برداری شن و ماسه و دیگر مصالح معدنی است.

3) نوع ، مقدار و تاریخ ورود مصالح و تجهیزات به کارگاه باید با مهند ناظر صورتمجلس شود. مصالح باید به طور مرتب به نحوی انبار شود که تمام آن به سهولت قابل بازرسی ، شمارش یا اندازه گیری باشد. انبار مصالح باید از هر لحاظ قابل حفاظت بوده تا مصالح در مقابل عوامل جوی و عوامل دیگر مصون باشد.

ج) هرگاه تهیه یا توزیع مصالح و لوازمی در داخل کشور در انحصار دولت باشد ، کارفرما تسهیلات لازم برای تهیه آن مصالح و لوازم را فراهم می کند. اگر تهیه بعضی از مصالح یا لوازم ، طبق مشخصات ذی ربط در داخل کشور میسر نباشد و ورود آنها هم از طرف دولت ممنوع شده یا بشود ، کارفرما یا خودش اجازه ورود مصالح و لوازم مزبور را برای پیمانکار تحصیل می کند یا مشخصات را تغییر می دهد.

د) در مواردی که مصالح و تجهیزاتی باید به وسیله پیمانکار از خارج کشور تهیه شود ، کارفرما اجازه ورود آنها را از سازمانهای ذی ربط به هزینه پیمانکار تحصیل می نماید. هرگاه ضمن اجرای کار ، محدودیتهای جدیدی پیش آید که به علت آن ، پیمانکار نتواند مصالح و تجهیزات مورد نیاز اجرای کار را ، در مدتی که برنامه پیشرفت کار ایجاب می کند ، از خارج از کشور تهیه و وارد کند ، مراتب را با ذکر دلیل و ارائه اسناد از طریق مهندس مشاور به اطلاع کارفرما می رساند تا با توجه به برنامه زمانی اجرای کار ، کارفرما در مورد چگونگی تامین این قبیل مصالح و تجهیزات ، تصمیم گیری نماید.

هـ) در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان ، مشخصاتی برای ماشین آلات و ابزار اجرای کار تعیین شده باشد ، پیمانکار باید آنها را طبق مشخصات تعیین شده ، تامین کند. هرگاه ضمن اجرای کار ، مهندس مشاور تشخیص دهد که ماشین آلات و ابزار موجود پیمانکار ، برای اتمام کار در مدت پیمان کافی نیست یا مشخصات آنها برای اجرای کار ، مناسب نیست ، مراتب را به پیمانکار ابلاغ می کند. پیمانکار مکلف است که ماشین آلات و ابزار خود را طبق نظر مهندس مشاور و در مدتی که نامبرده تعیین می نماید ، تکمیل و تقویت کند ، بدون اینکه برای این کار ، ادعای خسارت یا هزینه اضافی از کارفرما داشته باشد.

و) پیمانکار نمی تواند ماشین آلات و ابزاری را که برای انجام عملیات لازم است ، از کارگاه خارج کند. در مورد بیرون بردن ماشین آلاتی که در کارگاه مورد نیاز نیست ، پیمانکار ، تقاضای بیرون بردن ماشین آلات مزبور را به مهندس مشاور تسلیم می کند. مهندس مشاور ، به تقاضای او رسیدگی می کند و در صورتی که موجه باشد ، اجازه خروج می دهد.

ز) در صورتی که طبق اسناد و مدارک پیمان ، تامین اقلامی از تجهیزات که پیمانکار باید نصب کند و به صورت دایم در کار باقی بماند ، در تعهد کارفرما باشد ، پیمانکار مسئول عملکرد ناقص احتمالی این تجهیزات نیست ، مگر آنکه ثابت شود که نقص آنها مربوط به کار پیمانکار است.

ح) اگر در اسناد و مدارک پیمان ، تکلیفی برای تهیه غذا ، مسکن و دفتر کار کارکنان کارفرما ، مهندس مشاور و آزمایشگاه در محل کار به عهده پیمانکار گذاشته شود ، پیمانکار موظف به تامین آنها ، طبق شرایط پیش بینی شده ، می باشد.

رتبه بندی پیمانکاران ساجات و شرایط عمومی پیمان

رتبه بندی پیمانکاران ساجات و شرایط عمومی پیمان

تغییر مدت پیمان

الف) در صورت وقوع هر یک از موارد زیر که موجب افزایش مدت اجرای کار شود ، پیمانکار می تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید. پیمانکار درخواست تمدید مدت پیمان را با ارائه محاسبات و دلایل توجیهی ، به مهندس مشاور تسلیم می کند و مهندس مشاور پس از بررسی و تائید ، مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می کند و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می نماید.

1) در صورتی که طبق بندهای الف و ج ماده 29 ، مبلغ پیمان تغییر کند.

2) هرگاه به دستور کارفرما یا مهندس مشاور ، نقشه های اجرایی یا مشخصات فنی تغییر اساسی کند.

3) هرگاه کارفرما در تحویل کارگاه ، ابلاغ دستور کارها یا نقشه ها به شرطی مشمول این بند است که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی ، آنها را از مهندس مشاور درخواست کرده باشد.

4) اگر در تحویل مصالحی که فروش آنها لزوماً باید با حواله کارفرما صورت گیرد تاخیر ایجاد شود ، به شرطی که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی برای تهیه آنها به موقع اقدام کرده باشد.

5) در موارد حوادث قهری و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیای عتیقه و آثار تاریخی که در مواد 26 و 43 پیش بینی شده است.

6) هرگاه محدودیت برای ورود مصالح و تجهیزات طبق بند د ماده 20 پیش آید.

7) در صورتی که کار طبق ماده 49 به حالت تعلیق درآید.

8) در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع شود که در تغییر مدت اجرای کار موثر باشد.

9) هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد.

10) موارد دیگری که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار باشد.

ب) اگر وقوع برخی از موارد درج شده در بند الف ، موجب کاهش مدت پیمان شود ، مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار ، کاهش مدت پیمان را تعیین می کند و مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می نماید ، و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می کند.

ج) در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیمان ، اگر کار به اتمام نرسیده باشد ، مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار و با توجه به موارد تعیین شده در بند الف ، علل تاخیر کار را بررسی می کند و میزان مدت مجاز و غیر مجاز آن را با توافق پیمانکار تعیین می نماید و نتیجه را به کارفرما گزارش می کند ، و سپس نظر کارفرما را در مورد میزان مجاز یا غیر مجاز تاخیر کار به پیمانکار اعلام می کند و معادل مدت تاخیر مجاز ، مدت پیمان را تمدید می نماید.

د) در اجرای مفاد این ماده برای تمدید مدت پیمان ، تاخیرهای همزمان ناشی از عوامل مختلف درج شده در بند الف ، فقط یک بار محاسبه می شود.

هـ) در اجرای مفاد این ماده ، اگر پیمانکار با مهندس مشاور توافق نداشته باشد یا نسبت به تصمیم کارفرما معترض باشد ، طبق نظر کارفرما عمل می شود و پیمانکار می تواند براساس ماده 53 برای حل مسئله اقدام نماید.

 

مناقصه قوانین رتبه بندی پیمانکار ساجات

مناقصه قوانین رتبه بندی پیمانکار ساجات

1- پس از اخذ رتبه پیمانکاری برای شرکت در مناقصات ، کمیسیون مناقصه مناقصه گزار پیشنهادها ، اصلاحیه ها ، و درخواستهای احتمالی پس گرفتن پیشنهادها را درحضور نمایندگان مناقصه گران ، که برای شرکت در جلسه گشایش پیشنهادها ، در ساعت ، تاریخ و محل درج شده در کاربرگ مناقصه دعوت شده اند ، باز می کند.

2- پس از تهیه فهرست اسامی پیشنهاد دهندگان و شرکت کنندگان در جلسه ، ابتدا اگر درخواستی برای پس گرفتن پیشنهاد دریافت نشده باشد ، باز گردیده و نام مناقصه گر خوانده می شود. پیشنهادهایی که درخواست پس گرفتن آنها طبق ماده 17 تسلیم شده باشد ، باز نگردیده و عیناً به مناقصه گران مربوط باز گردانده خواهند شد.

پس از آن پاکت های پیشنهاد و اصلاحیه های آنها ، از سوی کمیسیون مناقصه به ترتیب زیر یکی پس از دیگری باز می شود:

2-1- ابتدا ، پاکت “الف” و متعاقب آن در صورت وجود ، اصلاحیه آن باز خواهد شد. هرگاه محتوای این پاکت ، به ترتیب تعیین شده در بند 15 و شرایط دیگر دستورالعمل کامل نباشد ، پیشنهاد مردود تلقی شده و پاکت های “ب” و “ج” عینا به صورت ناگشوده به مناقصه گر بازگردانده خواهد شد.

2-2- هرگاه محتوای پاکت “الف” به شرحی که در بالا بیان شد ، کامل باشد ، به شرح زیر عمل می گردد:

– در مناقصه های دو مرحله ای، پاکت “ب” و متعاقبا اصلاحیه آن، باز خواهد شد و پس از ارزیابی شکلی آن (ها) توسط کمیسیون مناقصه، محتوای ان برای بررسی به کمیته فنی بازرگانی تسلیم می شود.

در صورتی که پاکت “ب” کامل و منطبق با شرایط مندرج در بند 15-1 نباشد ، پیشنهاد رد می شود.

– در مناقصه های یک مرحله ای ، پاکت های “ب” و “ج” ، و متعاقبا اصلاحیه های آن ها باز خواهد شد و کمیسیون مناقصه با توجه به مفاد ماده 23 ،در مورد مناسب ترین پیشنهاد ، تصمیم خواهد گرفت.

2-3- در پایان جلسه گشایش پاکت های “الف” و “ب”، زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکت های “ج” ، اعلام خواهد شد. این زمان ، تنها برای یک بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها ، قابل تمدید است. پاکت های “ج” ، در یک لفاف لاک و مهر شده ، توسط مناقصه گزار صیانت می شود.

در جلسه افتتاح پاکت های “ج” ، ابتدا نتیجه بررسی پاکت های “ب” اعلام خواهد شد و پاکت های “ج”، پیشنهادهایی را که مورد قبول کمیته فنی بازرگانی واقع نشده است ، عیناً مسترد داشته و پاکت های “ج” مناقصه گرانی که پیشنهاد فنی بازرگانی آنان مورد قبول واقع شده است ، گشوده می شود. هرگاه بررسی قیمتها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم باشد ، کمیسیون مناقصه ، می تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع کند. در این صورت ، کمیته فنی بازرگانی ، ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه اعلام می نماید.

3- حداکثر ، دو نفر نماینده مجاز هر یک از مناقصه گران و هم چنین ، نمایندگان انجمنهای صنفی مربوط ، می توانند در جلسه گشایش پیشنهادهای فنی بازرگانی ، و مالی حضور یابند. در جلسه مربوط به افتتاح پیشنهادهای مالی ، نمایندگان مجاز پیمانکار رتبه بندی شده شرکت خواهند کرد ، که پیشنهاد فنی بازرگانی آنها ، مورد قبول واقع شده باشد.

4- کمیسیون مناقصه ، باید صورت جلسه گشایش پیشنهادها را شامل فهرست اسامی مناقصه گران خریدار اسناد مناقصه ، پیمانکاران رتبه دار پیشنهاد داده ، مناقصه گران حاضر در جلسه ، و سایر اطلاعات اعلام شده در جلسه ها را تهیه نماید.

5- پیشنهادهایی که در جلسه های گشایش پیشنهادها ، گشوده نشده و خوانده نشده اند ، تحت هیچ شرایطی مورد ارزیابی مجدد قرار نخواهند گرفت.

 

شرایط مناقصه برای شرکت دارای رتبه پیمانکاری

شرایط مناقصه برای شرکت دارای رتبه پیمانکاری

1- مناقصه گزار ، می تواند در هر زمان تا تاریخ تعیین شده در کاربرگ مناقصه ، یا درصورتی که در کاربرگ مناقصه زمانی تعیین نشده است ، مدت هفت روز پیش از آخرین روز تعیین شده برای تسلیم پیشنهادها ، در پاسخ به توضیحات درخواست شده از سوی مناقصه گران دارای رتبه پیمانکاری ، یا به هر دلیل دیگر و یا به صلاحدید خود ، با صدور الحاقیه هایی ، در اسناد مناقصه تجدیدنظر به عمل آورده و یا موعد تسلیم یا گشایش پیشنهادها را به تعویق بیاندازد.

2- هرگاه تجدیدنظر در اسناد مناقصه مستلزم تغییر کارهای موضوع مناقصه باشد ، باید مراتب طی الحاقیه ای به مناقصه گران دارای رتبه پیمانکاری اعلام گردد و فرصت کافی برای اعمال اصلاح و تغییر ، به ایشان داده شود. مناقصه گران ، باید بی درنگ وصول الحاقیه را اعلام کنند و چنین فرض خواهد شد که اطلاعات درج شده در آن ، از سوی آنها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

3- الحاقیه ها ، اجزای جدا نشدنی اسناد مناقصه محسوب می گردند.

4- پیشنهاد و تمام مکاتبه ها و مدارک مربوط به آن ، باید به زبان های تعیین شده در کاربرگ مناقصه باشد هرگاه مدارکی به زبان دیگری باشد ، باید ترجمه بخشهایی از آن که طبق اسناد مناقصه لازم است ، به زبان تعیین شده نیز ارایه شود ، و در صورت مغایرت ، ترجمه اولویت خواهد داشت.

5- پس از اخذ رتبه پیمانکاری ، مناقصه گر برای شرکت در مناقصه ، باید ضمانت نامه ای به مبلغ تعیین شده در کاربرگ مناقصه ، به ریال یا به ارز خارجی معادل آن ، که اعتبار آن از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها آغاز می شود ، طبق فرم تعیین شده در اسناد مناقصه ، از یکی از بانکهای ایرانی و طبق ضوابط درج شده در کاربرگ مناقصه ، تامین و به ضمیمه پیشنهاد خود ارایه نماید.

6- پیشنهادهای فاقد ضمانت نامه شرکت در مناقصه ، قابل قبول نبوده و رد خواهند شد.

7- ضمانت نامه های شرکت در مناقصه مناقصه گران دارای رتبه پیمانکاری ، به استثنای برنده مناقصه و مناقصه گری که پیشنهاد وی در مرتبه دوم قرار می گیرد ، در اسرع وقت آزاد شده و مراتب به مناقه گران اعلام خواهد گردید.

8- ضمانت نامه شرکت در مناقصه برنده مناقصه و مناقصه گر دارای رتبه پیمانکاری که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد ، در تاریخ مبادله پیمان و تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات ، به مناقصه گر بازگردانده می شود. در صورت لزوم، این ضمانت نامه به هزینه مناقصه گران در محدوده مدت تعیین شده برای تجدید آن ، تمدید خواهد گردید.

9- ضمانت نامه شرکت در مناقصه ، در حالت های زیر ، ضبط می شود:

9-1- هرگاه مناقصه گر پیشنهاد خود را در مدتی که اعتبار دارد، پس بگیرد.

9-2- در مورد برنده مناقصه ، در صورتی که:

الف) پیمان را طبق ماده 29 امضا نکند ، یا

ب) ضمانت نامه اجرای تعهدات را ، طبق ماده 30 نسپارد.

اخذ رتبه پیمانکاری

اخذ رتبه پیمانکاری

پیمانکاران بر حسب توان یا پایه برای اخذ رتبه پیمانکاری به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

نوع اولپیمانکاران حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی ایرانی که صددرصد ( ۱۰۰ %) سهم الشرکه یا سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی باشد.

نوع دومپیمانکارانی که صددرصد( ۱۰۰ %) مالکیت سهم الشرکه یا سهام آنها متعلق به دولت ، شهرداری ها ، موسسات یا نهادها و ارگانهای انقلاب اسلامی یا دیگر مؤسسات عمومی و عام المنفعه باشد. شرکت های دولتی که با اجازۀ قانون تشکیل می شوند ، نوع دو محسوب می شوند.

نوع سومگروه های مشارکت و سایر پیمانکارانی که حائز شرایط نوع اول و دوم نباشند ، نوع سوم محسوب می شوند. شرکت هایی که صددرصد( ۱۰۰ %) سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی نوع اول باشد ، نوع یک محسوب می شوند. سایر اشخاص حقوقی عمومی (نظیر دولت ، سازمان های دولتی ، شهرداری ها ، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و …) از نظر این آیین نامه پیمانکار محسوب نمی شوند.

پیمانکاران با توجه به معیارهای صلاحیت در پنج پایه (از بزرگ به کوچک از نظر توان و ظرفیت) به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

الف- پیمانکاران پایه یک

ب- پیمانکاران پایه دو

پ- پیمانکاران پایه سه

ت- پیمانکاران پایه چهار

ث- پیمانکاران پایه پنج

معیارهای تشخیص صلاحیت پیمانکاران عبارت است از:

الف- ارزشیابی

ب- تخصص و تجربه

پ- توان مالی

تمدید و ارتقا رتبه مشاور

تمدید و ارتقا رتبه مشاور

از آنجایی که شرکتهای مهندسی مشاور در سه پایه رتبه بندی می شوند و در سایت ساجات نیز رتبه بندی می شوند لذا این شرکت در جهت تکمیل پرونده مشاوران در جهت اخذ رتبه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گام برمی دارد. قابل ذکر است که تکمیل پرونده مشاوران نسبت به تکمیل پرونده ساجات پیمانکاران جزئیات بیشتری دارد و مشاوره در این جهت نیازمند فعالیت تخصصی بیشتری میباشد. این شرکت تا مرحله نهایی اخذ رتبه در کنار شما خواهد بود.

شرایط برای تمدید:

صرفاً یک سری تغییرات شکلی در شرکت ایجاد شده باشد؛ نظیر : نام شرکت ، محل شرکت ، سهامی عام یا خاص بودن شرکت و موضوع شرکت (بگونه ای که نوع صلاحیت مندرج در گواهین امه را مخدوش ننموده باشد). تغییرات در اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل به شرطی که عضو گروه مهندسین مشاور نبوده باشند؛ بعبارتی تغییر در اعضاء هیأت مدیره صرفاً مشمول حداقل اعضا شده باشد. (بیش از نصف یعنی بیشتر از ۵۰ % اعضای هیئت مدیره تغییر نکرده باشد) تغییرات چرخشی در هیئت مدیره بلامانع است.

جایگزینی افراد هیئت مدیره در یکی از شرایط ذیل امکانپذیر است:

۱-فرد جایگزین در هیئت مدیره دارای سوابق تجربی مشابه همان فعالیت در هیئت مدیره شرکت دیگر باشد.

۲-فرد جایگزین دارای حداقل تجربه اجرای دو پروژه صنعتی مربوط و یا مشارکت در نیمی از آن باشد.

۳-تایید فرم مشارکت نامه تضامنی به تاریخ روز الزامی است.

۴-تغییر در سهامداران و میزان سهام آنها بگونه ای که شرط اکثریت سهام و مالکیت شرکت های رتبه بندی شده در مشارکت ثبتی را حفظ نموده باشد.

۵-صلاحیت و رتبه بندی شرکت اصلی و شرکتهای همکار “در مشارکت ها” و یا شرکت سهامدار حقوقی دارای صلاحیت دچار تنزل نشده باشد و یا بدینوسیله نوع فعالیت آنها دچار تغییر نشده باشد.

۶-رتبه بندی شرکت های سهامدار دارای صلاحیت “در مشارکت ثبتی ” و یا صلاحیت شرکت اصلی و هسته آن دچار تنزل نشده باشد. در صورت مشترک بودن عضو هیئت مدیره ، در ذیل نامه تمدید گواهی نامه برای اخذ رتبه مشاور ، نام شرکت و یا شرکتها ذکر شوند.

اخذ رتبه مشاور

اخذ رتبه مشاور

مشاوران ، برای تشخیص صلاحیت از حیث شخصیت حقیقی و حقوقی به انواع زیر تقسیم می شوند:

نوع اول: شخص حقیقی

کارشناس ایرانی دارای تحصیلات دانشگاهی که طبق این آیین نامه واجد صلاحیت شناخته شود.

نوع دوم: اشخاص حقوقی ( غیر دولتی )

بیش از پنجاه درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی و یا ترکیبی از آنها باشد.

بر اساس قوانین و مقررات برای انجام فعالیت های نظام فنی و اجرایی تشکیل یافته و انجام خدمات مورد درخواست در موضوع فعالیت آنها دراساسنامه قید شده باشد. بر اساس قوانین و مقررات برای انجام فعالیتهای نظام فنی و اجرایی تشکیل یافته و در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی به ثبت رسی ده و انجام خدمات مورد درخواست در موضوع فعالیت آنها دراساسنامه قید شده باشد و مالکیت این واحد ها متعلق به بخش عمومی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور باشد. سایر واحد های خدمات مشاوره ایرانی و خارجی و مراکز علمی پژوهشی که حائز شرایط نوع اول ، دوم ، سوم وچهارم نباشند و گروههای همکاری مدنی که برای یک کار خاص تشکیل شده باشد ،نوع پنجم محسوب می شوند. در صورتیکه صد در صد سهام ثبتی گروه همکاری متعلق به یک یا چند نوع از انواع واحد های خدمات مشاوره موضوع ماده ۳ این آیین نامه باشد ، گروه و پایه شرکت متقاضی اخذ رتبه مشاور ، بالاترین پایه در هر تخصص که توسط سهامداران شرکت متقاضی کسب شده است ، خواهد بود. شرکت های تشکیل شده برای سایرکار ها ، شخصیت حقوقی خود را حفظ می نمایند. هر یک از واحد های خدمات مشاوره تشخیص صلاحیت شده فعلی که حائز شرایط یکی از انو اع دوم و سوم نباشند . از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ، بمدت سه سال فرصت خواهند داشت (در صورت تمایل به اخذ صلاحیت مجدد) تا خود را با شرایط این آیین نامه تطبیق دهند. در دوره مذکور آخرین وضعیت رتبه بندی این گونه واحد ها به قوت خود باقی خواهدماند. تشخیص صلاحیت مشاوران از سوی سازمان صورت می گیرد. سازمان ، مشاوران را در قالب ضوابط این آیین نامه ، در پایه های”سه “، “دو” و “یک ” در هر تخصص وهمچنین پایه نهایی درگروه های تخصصی ، تعیین صلاحیت می نماید.

درصورتی که صلاحیت انجام تمامی تخصصهای یک گروه در پایه یک توسط مشاور احراز گردد ، پس از تصویب کار گروه فنی تشخیص صلاحیت ، مشاور ، پایه نهایی را اخذ نموده و با توجه به تعدادکار مجاز در هر تخصص بدون درنظر گرفتن محدودیت حداکثر حق الزحمه یاکار مناسب ، فعالیت می نماید. هر مشاور می تواند با معرفی افراد واجد شرایط بر اساس ضوابط این آیی ن نامه در تمامی تخصص ها و گروه های تخصصی و یا تکرار در تخصص احراز صلاحیت نماید. در فهرستی که هر ساله به وسیله دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها تهیه و منتشر میشود ، نکات زیر مشخص می گردد:

الف- فهرست کلی خدمات مشاوره مربوط به هر یک از تخصص ها.

ب- نام و مشخصات هر یک از مشاوران ذیصلاح ، در هر یک از تخصص ها و گروه های تخصصی.

پ- پایه، تخصص، گروه، مبلغ حداکثر حق الزحمه یاکار مناسب و تعداد کار مجاز برای هر مشاور.

تبصره- این فهرست می بایست در مرکز اطلاع رسانی رایانه ای دفتر امور مشاوران و پیمانکاران قابل دسترسی و به هنگام باشد.

ترکیب اعضا و وظایف کارگروه فنی تشخیص صلاحیت به شرح زیر می باشد :

۱-مدیر کل دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان به عنوان رئیس کار گروه

۲-یک نفرکارشناس خبره در گروه تخصصی مربوط به انتخاب معاون فنی سازمان

۳-یک نفرکارشناس خبره با معرفی تشکل صنفی مربوط

۴-نماینده دستگاه اجرایی ذیربط

۵-نماینده دفتر بخشی ذیربط در سازمان

شرایط مناقصه برای شرکت دارای رتبه پیمانکاری

شرایط مناقصه برای شرکت دارای رتبه پیمانکاری

1- مناقصه گزار  ، می تواند در هر زمان تا تاریخ تعیین شده در کاربرگ مناقصه ، یا درصورتی که در کاربرگ مناقصه زمانی تعیین نشده است ، مدت هفت روز پیش از آخرین روز تعیین شده برای تسلیم پیشنهادها ، در پاسخ به توضیحات درخواست شده از سوی مناقصه گران دارای رتبه پیمانکاری ، یا به هر دلیل دیگر و یا به صلاحدید خود ، با صدور الحاقیه هایی ، در اسناد مناقصه تجدیدنظر به عمل آورده و یا موعد تسلیم یا گشایش پیشنهادها را به تعویق بیاندازد.

2- هرگاه تجدیدنظر در اسناد مناقصه مستلزم تغییر کارهای موضوع مناقصه باشد ، باید مراتب طی الحاقیه ای به مناقصه گران دارای رتبه پیمانکاری اعلام گردد و فرصت کافی برای اعمال اصلاح و تغییر ، به ایشان داده شود. مناقصه گران ، باید بی درنگ وصول الحاقیه را اعلام کنند و چنین فرض خواهد شد که اطلاعات درج شده در آن ، از سوی آنها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

3- الحاقیه ها ، اجزای جدا نشدنی اسناد مناقصه محسوب می گردند.

4- پیشنهاد و تمام مکاتبه ها و مدارک مربوط به آن، باید به زبان های تعیین شده در کاربرگ مناقصه باشد هرگاه مدارکی به زبان دیگری باشد ، باید ترجمه بخشهایی از آن که طبق اسناد مناقصه لازم است ، به زبان تعیین شده نیز ارایه شود ، و در صورت مغایرت ، ترجمه اولویت خواهد داشت.

5- پس از اخذ رتبه پیمانکاری ، مناقصه گر برای شرکت در مناقصه ، باید ضمانت نامه ای به مبلغ تعیین شده در کاربرگ مناقصه ، به ریال یا به ارز خارجی معادل آن ، که اعتبار آن از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها آغاز می شود ، طبق فرم تعیین شده در اسناد مناقصه ، از یکی از بانکهای ایرانی و طبق ضوابط درج شده در کاربرگ مناقصه ، تامین و به ضمیمه پیشنهاد خود ارایه نماید.

6- پیشنهادهای فاقد ضمانت نامه شرکت در مناقصه ، قابل قبول نبوده و رد خواهند شد.

7- ضمانت نامه های شرکت در مناقصه مناقصه گران دارای رتبه پیمانکاری ، به استثنای برنده مناقصه و مناقصه گری که پیشنهاد وی در مرتبه دوم قرار می گیرد ، در اسرع وقت آزاد شده و مراتب به مناقه گران اعلام خواهد گردید.

8- ضمانت نامه شرکت در مناقصه برنده مناقصه و مناقصه گر دارای رتبه پیمانکاری که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد، در تاریخ مبادله پیمان و تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات ، به مناقصه گر بازگردانده می شود. در صورت لزوم ، این ضمانت نامه به هزینه مناقصه گران در محدوده مدت تعیین شده برای تجدید آن ، تمدید خواهد گردید.

9- ضمانت نامه شرکت در مناقصه ، در حالت های زیر ، ضبط می شود:

9-1- هرگاه مناقصه گر پیشنهاد خود را در مدتی که اعتبار دارد ، پس بگیرد.

9-2- در مورد برنده مناقصه ، در صورتی که:

الف) پیمان را طبق ماده 29 امضا نکند ، یا

ب) ضمانت نامه اجرای تعهدات را ، طبق ماده 30 نسپارد.

آموزش رتبه بندی

آموزش رتبه بندی

1. با توجه به اينكه آيين نامه مصوب هيأت وزيران به شماره 16169/ت39271 اشخاص حقوقي را موظف به دريافت شناسه ملي اشخاص حقوقي نموده است ،بنابراين تمامي اشخاص حقوقي متقاضي دريافت گواهينامه صلاحيت پيمانكاري م يبايست داراي شناسه ملي مذكور باشند.

2. چنانچه در فرآيند تشخيص صلاحيت يك شركت پيمانكار مشخص شود كه يكي از سهامداران حقيقي و يا حقوقي آن شركت “كه داراي 33 % سهام و يا بيشتر از 33 % سهام مي باشد “، در شركت ديگري (مشاور و يا پيمانكار) نيز داراي همين وضعيت باشد و يا اينكه داراي مدير عامل و اعضاي هيأت مديره
مشترك با آن شركت (مشاور و پيمانكار) باشد ، بايد در گواهينامه صلاحيت آن شركت بگونه اي”دقيق و مشخص” جمله زير قيد شود.
” اين شركت با شركت……………….هيات مديره و يا سهامدار مشترك دارد .

3. اگر موسسه يا شركتي (باستثناي دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي ) در شركت در حال تشخيص صلاحيت سهام ممتاز دارد بايد در گواهينامه صادره جمله زير درج گردد:
“موسسه/شركت ………در اين شركت سهام ممتاز دارد”

4. بمنظور تعيين نوع شركت پيمانكاري ، بايد حداقل 51 درصد سهام آن شركت با نام بوده و مشخصات سهامداران ارائه شود.

5. هنگام تكميل بخش سهامداري در سيستم ساجات ، ضروري است كليه سهامداران حقوقي (اعم از خصوصي و غير خصوصي) معرفي گردند : سهامداران حقوقي غيرخصوصي از طريق ليستي كه در ساجات پيش بيني شده است قابل انتخاب و معرفي هستند. كليه سهامداران حقوقي خصوصي ملزم به ثبت نام در ساجات ميباشند تا قابل شناسائي بوده و امكان معرفي آنان بعنوان سهامدار حقوقي براي متقاضي فراهم گردد.

6. سهامداران حقوقي خصوصي با شرايط زير علاوه بر ثبت نام ملزم هستند كه پرونده الكترونيكي سهامداري را نيز تكميل نمايند :
سهامداران حقوقي خصوصي كه در هيات مديره نماينده دارند.
سهامداران حقوقي خصوصي كه ده درصد يا بيشتر سهام دارند.
چنانچه مجموع سهامداران حقوقي بيش از 50 درصد باشند، ورود اطلاعات سهامداران حقوقي (حتي سهامداراني با سهام كمتر از 10 درصد) تا تعيين نوع مالكيت شركت (تعيين تكليف بيش از 50 درصد سهام) الزامي است.

تبصره: در مورد سهامداران حقوقي خارجي همانند سهامداران زير ده درصد ثبت نام در ساجات كفايت ميكند.
تبصره: در مورد شركتهايي كه تعداد سهامداران حقيقي جزء (سهامداران زير 5 درصد سهم) آنها زياد باشد. درج كليه سهامداران جزء ضرورت ندارد. يك نفر از سهامداران بعنوان نماينده ساير سهامداران جزء با درج تجميع سهام آنها در سيستم ثبت شود و مستندات ليست سهامداران جزء در پيوست الصاق گردد.

7. در مراحل آموزش رتبه بندی باید دانست که شركتي قدیمی محسوب ميشود كه قبل از سال 1382 (بر اساس آيين نامه قبلي) گواهينامه گرفته و در سال 1381 آن گواهينامه (در ليست استاني و يا ملي) معتبر بوده و تا آخر سال 1383 تجديد گواهينامه (تطبيق با ايين نامه سال 1381 ) نموده باشد. اعضاي هيات مديره كه مي خواهند فوق ديپلم ، ديپلم و زيرديپلم باشند بايد بطور مستمر از سال 1381 تاكنون در هيات مديره حضور داشته باشند.

تبصره: در موارد خاص بر اساس درخواست استان و ارسال مستندات (ارائه شده در دوره هاي قبلي) ، موضوع در كميته وحدت رويه مطرح و تصميم گيري مي شود.