مطالب توسط Admin

شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان های مهندسی برای کارهای صنعتی

عنوان – 1 موافقتنامه – 2 پیوستها – 3 شرایط عمومی 1-3 تعریفها و تفسیرها . 2-3 اقدامهای اولیه . 3-3 اسناد پیمان . 4-3 ضمانتنامهها و بیمهنامهها . 5-3 تعهدات و مسئولیتهای پیمانکار . 6-3 هماهنگی با سایر پیمانکاران . 7-3 تعهدات و مسئولیتهای کارفرما . 8-3 تغییر در کارها . 9-3 مشاور کارفرما […]

راهنمای انجام مطالعات در پروژه های بهسازی لرزه ای

جمهوري اسلامی ایران ریاست جمهوري معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي   راهنماي انجام مطالعات خدمات جنبی در پروژههاي بهسازي لرزهاي نشریه شماره 390     معاونت امور فنی دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیري ناشی از زلزله     1386 اصلاح مدارك فنی   خواننده گرامی: دفتر امور فنی، تدوین معیارها و […]

انواع پیمانکاران

انواع پیمانکاران انواع پیمانکاران بصورت زیر طبقه بندی میشوند. تا انتهای مقاله انواع پیمانکاران با ثبت یکتا (ارائه دهنده کلیه خدمات ثبت و رتبه بندی شرکت) همراه باشید. پیمانکار نوع اول پیمانکاران حقیقی و اضخاص حقوقی بخش خصوصی ایرانی که صددرصد(100%) سهم‌الشرکه یا سهام آن ها متعلق به اشخصا حقیقی ایرانی باشد. پیمانکار نوع دوم […]

آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت

آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت یکی دیگر از آیین نامه هایی است که اداره ثبت یکتا برای شما عزیزان آماده کرده است. امروز میخواهیم بطور کامل آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت را بررسی نماییم. هیئت وزیران در جلسه […]

دستورالعمل رتبه بندی اشخاص حقیقی

دستورالعمل رتبه بندی اشخاص حقیقی دستورالعمل رتبه بندی اشخاص حقیقی یکی دیگر از آیین نامه هایی است که اداره ثبت یکتا برای شما عزیزان آماده کرده است. کمیته دائمی مقررات واردات و صادرات در …………… امین جلسه خود در مورخ ………….. ، به استناد تبصره (2) بند(3) ذیل ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون مقررات […]

مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه پیمانکاری

مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه پیمانکاری مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه پیمانکاری موضوع مقاله امروز اداره ثبت یکتا میباشد. امرو قصد داریم برای شما عزیزان شرح دهیم که شرکت های پیمانکاری برای رتبه بندی نیاز به چه مدارکی دارند.   مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه 5 پیمانکاری روزنامه رسمی: تاسیس و تمامی […]