موارد انحلال در شرکت های تعاونی

موارد انحلال در شرکت های تعاونی

موارد انحلال در شرکت های تعاونی

در شرکت های تعاونی نیز به موجب قوانین و مقررات خاص مربوط به بخش تعاونی از جمله مواد 54 الی 56 موارد انحلال در شرکت های تعاونی به شرح ذیل می باشد.

شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در موارد زیر منحل می شوند:

– تصمیم مجمع عمومی فوق العاده

– کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی  که حداکثر ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.

– انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.

– توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه

– عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از 3 بار خطای کتبی درسال به وسیله وزارت تعاون برطبق آیین نامه مربوط

– ورشکستگی طبق قوانین مربوط

پس از اعلام انحلال و ثبت آن در اداره ثبت محل ، تصفیه طبق قانون تجارت صورت می گیرد. در بندهای دوم وچهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آیین نامه مربوط  انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می نماید. اعلام نظر وزارت تعاون درمورد بندهای 4و5 در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می باشد. کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانک ها در اختیار تعاونی قرار کرفته با انحلال آن باید  مستردشود. مسئولیت اعضا هر تعاونی در این مورد تضامنی است.

در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون رای به انحلال تعاونی بدهد ، ظرف یک ماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاون انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا برطبق قانون و آیین نامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند. در صورتی که هر تعاونی منحل گردد ، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی و بانک ها و شهرداری سپرده است ، عمل نماید.

با توجه به مباحث مذکور ،انحلال شرکت های تعاونی علاوه برمجمع عمومی فوق العاده در اجرای مواد54 و55 قانون بخش تعاون ، توسط ادارات تعاون و با رعایت مقررات امکان پذیر می باشد. انتخاب هیات تصفیه ممکن است بعد از انحلال (در رعایت ماده 55قانون تعاون) صورت پذیرد و نیازی به اعلام همزمان انحلال شرکت تعاونی با انتخاب مدیران تصفیه نمی باشد. انحلال شرکت های تعاونی اعتبار فاقد مجوز از بانک مرکزی نیاز به اخذ مجوز از مرجع مذکور نداشته و مجوز وزارت تعاون جهت انحلال کفایت می نماید.

اما شرکت های تعاونی اعتبار که دارای مجوز از بانک مرکزی می باشند ، انحلال آن ها نیز نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی و تعاون دارد.

در انحلال شرکت مدیران تصفیه باشد کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده دار شوند. اما این امر در شرکت های تعاونی به صورت همزمان الزامی نیست زیرا برطبق ماده 55 قانون بخش تعاونی اقتصاد ، در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون رای به انحلال تعاونی بدهد ، ظرف یک ماه سه نفرجهت تصفیه امور تعاون انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تابرطبق قانون وآیین نامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *