مناقصه قوانین رتبه بندی پیمانکار ساجات

مناقصه قوانین رتبه بندی پیمانکار ساجات

مناقصه قوانین رتبه بندی پیمانکار ساجات

1- پس از اخذ رتبه پیمانکاری برای شرکت در مناقصات ، کمیسیون مناقصه مناقصه گزار پیشنهادها ، اصلاحیه ها ، و درخواستهای احتمالی پس گرفتن پیشنهادها را درحضور نمایندگان مناقصه گران ، که برای شرکت در جلسه گشایش پیشنهادها ، در ساعت ، تاریخ و محل درج شده در کاربرگ مناقصه دعوت شده اند ، باز می کند.

2- پس از تهیه فهرست اسامی پیشنهاد دهندگان و شرکت کنندگان در جلسه ، ابتدا اگر درخواستی برای پس گرفتن پیشنهاد دریافت نشده باشد ، باز گردیده و نام مناقصه گر خوانده می شود. پیشنهادهایی که درخواست پس گرفتن آنها طبق ماده 17 تسلیم شده باشد ، باز نگردیده و عیناً به مناقصه گران مربوط باز گردانده خواهند شد.

پس از آن پاکت های پیشنهاد و اصلاحیه های آنها ، از سوی کمیسیون مناقصه به ترتیب زیر یکی پس از دیگری باز می شود:

2-1- ابتدا ، پاکت “الف” و متعاقب آن در صورت وجود ، اصلاحیه آن باز خواهد شد. هرگاه محتوای این پاکت ، به ترتیب تعیین شده در بند 15 و شرایط دیگر دستورالعمل کامل نباشد ، پیشنهاد مردود تلقی شده و پاکت های “ب” و “ج” عینا به صورت ناگشوده به مناقصه گر بازگردانده خواهد شد.

2-2- هرگاه محتوای پاکت “الف” به شرحی که در بالا بیان شد ، کامل باشد ، به شرح زیر عمل می گردد:

– در مناقصه های دو مرحله ای، پاکت “ب” و متعاقبا اصلاحیه آن، باز خواهد شد و پس از ارزیابی شکلی آن (ها) توسط کمیسیون مناقصه، محتوای ان برای بررسی به کمیته فنی بازرگانی تسلیم می شود.

در صورتی که پاکت “ب” کامل و منطبق با شرایط مندرج در بند 15-1 نباشد ، پیشنهاد رد می شود.

– در مناقصه های یک مرحله ای ، پاکت های “ب” و “ج” ، و متعاقبا اصلاحیه های آن ها باز خواهد شد و کمیسیون مناقصه با توجه به مفاد ماده 23 ،در مورد مناسب ترین پیشنهاد ، تصمیم خواهد گرفت.

2-3- در پایان جلسه گشایش پاکت های “الف” و “ب”، زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکت های “ج” ، اعلام خواهد شد. این زمان ، تنها برای یک بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها ، قابل تمدید است. پاکت های “ج” ، در یک لفاف لاک و مهر شده ، توسط مناقصه گزار صیانت می شود.

در جلسه افتتاح پاکت های “ج” ، ابتدا نتیجه بررسی پاکت های “ب” اعلام خواهد شد و پاکت های “ج”، پیشنهادهایی را که مورد قبول کمیته فنی بازرگانی واقع نشده است ، عیناً مسترد داشته و پاکت های “ج” مناقصه گرانی که پیشنهاد فنی بازرگانی آنان مورد قبول واقع شده است ، گشوده می شود. هرگاه بررسی قیمتها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم باشد ، کمیسیون مناقصه ، می تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع کند. در این صورت ، کمیته فنی بازرگانی ، ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه اعلام می نماید.

3- حداکثر ، دو نفر نماینده مجاز هر یک از مناقصه گران و هم چنین ، نمایندگان انجمنهای صنفی مربوط ، می توانند در جلسه گشایش پیشنهادهای فنی بازرگانی ، و مالی حضور یابند. در جلسه مربوط به افتتاح پیشنهادهای مالی ، نمایندگان مجاز پیمانکار رتبه بندی شده شرکت خواهند کرد ، که پیشنهاد فنی بازرگانی آنها ، مورد قبول واقع شده باشد.

4- کمیسیون مناقصه ، باید صورت جلسه گشایش پیشنهادها را شامل فهرست اسامی مناقصه گران خریدار اسناد مناقصه ، پیمانکاران رتبه دار پیشنهاد داده ، مناقصه گران حاضر در جلسه ، و سایر اطلاعات اعلام شده در جلسه ها را تهیه نماید.

5- پیشنهادهایی که در جلسه های گشایش پیشنهادها ، گشوده نشده و خوانده نشده اند ، تحت هیچ شرایطی مورد ارزیابی مجدد قرار نخواهند گرفت.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *