شرایط مناقصه برای شرکت دارای رتبه پیمانکاری

شرایط مناقصه برای شرکت دارای رتبه پیمانکاری

شرایط مناقصه برای شرکت دارای رتبه پیمانکاری

1- مناقصه گزار  ، می تواند در هر زمان تا تاریخ تعیین شده در کاربرگ مناقصه ، یا درصورتی که در کاربرگ مناقصه زمانی تعیین نشده است ، مدت هفت روز پیش از آخرین روز تعیین شده برای تسلیم پیشنهادها ، در پاسخ به توضیحات درخواست شده از سوی مناقصه گران دارای رتبه پیمانکاری ، یا به هر دلیل دیگر و یا به صلاحدید خود ، با صدور الحاقیه هایی ، در اسناد مناقصه تجدیدنظر به عمل آورده و یا موعد تسلیم یا گشایش پیشنهادها را به تعویق بیاندازد.

2- هرگاه تجدیدنظر در اسناد مناقصه مستلزم تغییر کارهای موضوع مناقصه باشد ، باید مراتب طی الحاقیه ای به مناقصه گران دارای رتبه پیمانکاری اعلام گردد و فرصت کافی برای اعمال اصلاح و تغییر ، به ایشان داده شود. مناقصه گران ، باید بی درنگ وصول الحاقیه را اعلام کنند و چنین فرض خواهد شد که اطلاعات درج شده در آن ، از سوی آنها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

3- الحاقیه ها ، اجزای جدا نشدنی اسناد مناقصه محسوب می گردند.

4- پیشنهاد و تمام مکاتبه ها و مدارک مربوط به آن، باید به زبان های تعیین شده در کاربرگ مناقصه باشد هرگاه مدارکی به زبان دیگری باشد ، باید ترجمه بخشهایی از آن که طبق اسناد مناقصه لازم است ، به زبان تعیین شده نیز ارایه شود ، و در صورت مغایرت ، ترجمه اولویت خواهد داشت.

5- پس از اخذ رتبه پیمانکاری ، مناقصه گر برای شرکت در مناقصه ، باید ضمانت نامه ای به مبلغ تعیین شده در کاربرگ مناقصه ، به ریال یا به ارز خارجی معادل آن ، که اعتبار آن از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها آغاز می شود ، طبق فرم تعیین شده در اسناد مناقصه ، از یکی از بانکهای ایرانی و طبق ضوابط درج شده در کاربرگ مناقصه ، تامین و به ضمیمه پیشنهاد خود ارایه نماید.

6- پیشنهادهای فاقد ضمانت نامه شرکت در مناقصه ، قابل قبول نبوده و رد خواهند شد.

7- ضمانت نامه های شرکت در مناقصه مناقصه گران دارای رتبه پیمانکاری ، به استثنای برنده مناقصه و مناقصه گری که پیشنهاد وی در مرتبه دوم قرار می گیرد ، در اسرع وقت آزاد شده و مراتب به مناقه گران اعلام خواهد گردید.

8- ضمانت نامه شرکت در مناقصه برنده مناقصه و مناقصه گر دارای رتبه پیمانکاری که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد، در تاریخ مبادله پیمان و تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات ، به مناقصه گر بازگردانده می شود. در صورت لزوم ، این ضمانت نامه به هزینه مناقصه گران در محدوده مدت تعیین شده برای تجدید آن ، تمدید خواهد گردید.

9- ضمانت نامه شرکت در مناقصه ، در حالت های زیر ، ضبط می شود:

9-1- هرگاه مناقصه گر پیشنهاد خود را در مدتی که اعتبار دارد ، پس بگیرد.

9-2- در مورد برنده مناقصه ، در صورتی که:

الف) پیمان را طبق ماده 29 امضا نکند ، یا

ب) ضمانت نامه اجرای تعهدات را ، طبق ماده 30 نسپارد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *