دستورالعمل وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاری

دستورالعمل وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاری یکی دیگر از آیین نامه هایی است که اداره ثبت یکتا برای شما عزیزان اماده کرده است.

فهرست

 • شخصیت حقوقی
 • کارکنان و هیات مدیره امتیازآور
 • رشته و مدارک تحصیلی قابل استفاده در تشخیص صلاحیت پیمانکاری
 • مدارک تحصیلی غیر قابل استفاده در تشخیص صلاحیت پیمانکاری
 • تجربه کاری
 • صدور گواهینامه
 • نحوه ورود و خروج افراد در سامانه ساجات(پس از صدور گواهینامه)
 • کنترل ظرفیت و یا آزاد کردن ظرفیت اشغال شده شرکت(پس از صدور گواهینامه)
 • نحوه پیگیری پرونده

شخصیت حقوقی

1- با توجه به اینکه آیین نامه مصوب هیأت وزیران به شماره /16169ت39271هــ مـورخ 88/1/29، تمـامی اشخاص حقوقی را موظف به دریافت شناسه ملی اشخاص حقوقی نموده است، بنابراین تمـامی اشـخاص حقوقی متقاضی دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاري میبایست داراي شناسه ملی مذکور باشند.

2- چنانچه در فرآیند تشخیص صلاحیت یک شرکت پیمانکار مشخص شود که یکی از سهامداران حقیقـی و یا حقوقی آن شرکت “که داراي %33 سهام و یا بیشـتر از %33 سـهام مـی باشـد”، در شـرکت دیگـري (مشاور و یا پیمانکار) نیز داراي همین وضعیت باشد و یا اینکه داراي مدیر عامل و اعضاي هیـأت مـدیره مشترك با آن شرکت (مشاور و پیمانکار) باشد، باید در گواهینامه صلاحیت آن شرکت بگونـه‌اي “دقیـق و مشخص” جمله زیر قید شود.

این شرکت با شرکت ….. هیات مدیره و یا سهامدار مشترک دارد.

3- اگر موسسه یا شرکتی (باستثناي دستگاه هاي دولتی و نهادهاي عمومی غیر دولتـی) در شـرکت در حـال تشخیص صلاحیت سهام ممتاز دارد باید در گواهینامه صادره جمله زیر درج گردد:

موسسه/شرکت ………در این شرکت سهام ممتاز دارد

4- بمنظور تعیین نوع شرکت پیمانکاري، باید حداقل 51 درصد سهام آن شرکت بـا نـام بـوده و مشخصـات سهامداران ارائه شود.

5- هنگام تکمیل بخش سهامداري در سیستم سـاجات، ضـروري اسـت کلیـه سـهامداران حقـوقی (اعـم از خصوصی و غیر خصوصی) معرفی گردند:

سهامداران حقوقی غیرخصوصی از طریق لیستی که در ساجات پیش بینی شده است قابل انتخاب و معرفی هستند. کلیه سهامداران حقوقی خصوصی ملزم به ثبت نام در ساجات میباشند تا قابل شناسائی بوده و امکان معرفـی آنـان بعنوان سهامدار حقوقی براي متقاضی فراهم گردد.

6- سهامداران حقوقی خصوصی با شرایط زیر عـلاوه بـر ثبـت نـام ملـزم هسـتند کـه پرونـده الکترونیکـی سهامداري را نیز تکمیل نمایند :

سهامداران حقوقی خصوصی که در هیات مدیره نماینده دارند.

سهامداران حقوقی خصوصی که ده درصد یا بیشتر سهام دارند.

چنانچه مجموع سهامداران حقوقی بیش از 50 درصد باشند، ورود اطلاعات سهامداران حقوقی (حتی سـهامدارانی با سهام کمتر از 10 درصد) تا تعیین نوع مالکیت شرکت (تعیین تکلیف بیش از 50 درصد سهام) الزامی است.

تبصره: در مورد سهامداران حقوقی خارجی همانند سهامداران زیر ده درصد ثبت نام در ساجات کفایت میکند.

تبصره: در مورد شرکتهایی که تعداد سهامداران حقیقی جزء (سهامداران زیر 5 درصد سهم) آنهـا زیـاد باشـد. درج کلیه سهامداران جزء ضرورت ندارد. یک نفر از سهامداران بعنوان نماینده سایر سهامداران جزء با درج تجمیع سـهام آنها در سیستم ثبت شود و مستندات لیست سهامداران جزء در پیوست الصاق گردد.

7- شرکتی قدیمی محسوب میشود که قبل از سال 1382 (بر اساس آیین نامه قبلی) گواهینامـه گرفتـه و در سال 1381 آن گواهینامه (در لیست استانی و یا ملی) معتبر بوده و تا آخر سـال 1383 تجدیـد گواهینامـه (تطبیق با آیین نامه سال 1381) نموده باشد. اعضای هیات مدیره که میخواهند فوق دیپلم، دیپلم و زیر دیپلم باشند باید بطور مستمر از سال 1381 تاکنون در هیات مدیره حضور داشته باشند.

تبصره: در موارد خاص بر اساس درخواست استان و ارسال مستندات(ارائه شده در دوره های قبلی)، موضوع در کمیته وحدت رویه مطرح و تصمیم گیری میشود.

کارکنان و هیات مدیره امتیاز آور

به استناد بند “ت” ماده (12) آیین نامه تشخیص صـلاحیت پیمانکـاران، دارا بـودن تحصـیلات مربـوط دانشگاهی ( مندرج در پیوست آییننامه) (حداقل لیسانس) براي مدیر عامل و حـداقل دو سـوم اعضـاي هیات مدیره الزامی است.

2- در رابطه با افراد امتیازآور شرکتهاي پیمانکار موارد زیر باید مد نظر قرار گیرد:

 • امتیاز اعضاي علی البدل هیأت مدیره امتیازآور شرکت، باید با شرایط کارکنان امتیازآور مـورد محاسـبه قـرار گیرد. (افراد علیالبدل هیأت مدیره در پیمانکاري جزء افراد هیأت مدیره محسوب نمیشوند).
 • همچنین این موضوع نیز مورد تأکید قرار میگیرد که افراد “به لحاظ امتیازآور بودن”، صرفاً در یک شـرکت میتوانند امتیازآور باشند.

3- درخصوص نحوه استفاده از افراد غیر ایرانـی (خصوصـی) متقاضـی تشـخیص صـلاحیت (پیمانکـاري یـا مشاوره اي) بعنوان اعضاي هیأت مدیره امتیازآور یا غیرامتیازآور، با توجـه بـه اینکـه در حـال حاضـر ایـن موضوع در سامانه جامع هوشمند تشخیص صلاحیت (ساجات) پیش بینـی نشـده اسـت، بنـابراین امکـان استفاده از اینگونه افراد میسر نمیباشد. بدیهی است در صورت اتخاذ تصـمیمات مقتضـی، در زمـان خـود اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

4- در خصوص موضوع پذیرفتن معافیت تحصیلی افراد بجاي کارت وضعیت خـدمت در تشـخیص صـلاحیت شرکت هاي پیمانکار، این موضوع صرفاً براي اعضاي هیأت مدیره شرکت (باستثنائ مدیر عامل) مشروط بر اینکه این افراد در راستاي استفاده از این امتیاز، تحصیلات خـود را در دوره قـانونی مقـرر طـی نماینـد بلامانع می باشد (البته در صورتی که شرایط و وضعیت فرد در شرکت، با سایر ضوابط و مقررات مربـوط از جمله آیین نامه ها و دستورالعمل هاي تشخیص صلاحیت مغایرتی نداشته باشد). ” طبق مقررات وزارت علـوم، دوره قانونی مذکور؛ براي مقطع فوق دیپلم حداکثر 2/5 سال، براي مقطـع لیسـانس حـداکثر 5 سـال پـس از شـروع دوره لیسانس، براي مقطع فوق لیسانس حداکثر 2/5 سال پس از اخذ مدرك لیسانس و براي مقطع دکتـرا 4 سـال پـس از اخـذ مدرك فوقلیسانس مقرر شده است”

5- سابقه خدمت سربازي مرتبط در شرکتهاي پیمانکاري با پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی جـزء سـابقه کارکنان و اعضاي هیات مدیره محاسبه می شود (فقط سوابقی که بعد از تاریخ اخذ مدرك باشد).

6- مدیر عامل و اعضاي هیات مدیرة شرکت که داراي مدرك تحصیلی لیسانس و بالاتر هستند، بـر اسـاس سابقه مستمر در پانزده سال اخیر حضور در مدیر عاملی و یا عضو هیات مدیره آن شرکت، بشرح زیـر در رشته هاي درخواستی با ضریب 20 امتیازآور میشوند (فوق دیپلم و پایینتر با ضریب 10)

الف) سابقه حضور در هیات مدیره همان شرکت در تمام رشتههاي درخواستی محاسبه میشود.

ب) براي سابقه خارج از هیات مدیره همان شرکت، با ارائه گواهی بیمه، امتیاز آنها فقط براي یک رشته محاسبه میشود.

7- وجود یک عضو هیات مدیره یا مدیر عامل یا کارکنان امتیاز آور با رشته تحصیلی زمینـه (فـوق دیـپلم و بالاتر) براي هر رشته (پایه) درخواستی پیمانکار الزامی است.

8-  افراد بازنشسته میتوانند مدیر عامل، عضو هیات مدیره و کارکنان امتیازآور محسوب شوند.

9- تجربه افراد بازنشسته پس از بازنشستگی، با توجه به فقدان مدرك بیمه، بر اساس قرارداد فرد با شرکت و گواهی اشتغال که مشتمل بر پروژه هاي مورد همکاري باشد، محاسبه می شود (سابقه بازنشستگی مـرتبط قابل قبول است)

10- افراد مشترك با شرکتهاي دیگر بر اساس حق بیمه پرداختی فقط براي شرکت پرداخت کننده حق بیمه امتیازآور محسوب میشوند. این افراد در سایر شرکتها حتی بعنوان هیـات مـدیره نمـیتواننـد امتیـازآور باشند.

تبصره: در مورد افراد امتیازآور که بطور همزمان از طرف چند شرکت حق بیمه براي آنها پرداخـت مـیشـود، این افراد متعلق به شرکتی است که بالاترین حق بیمه کارگاهی براي آنها پرداخت میشود.

11- براي پرونده هایی که درخواست پایههاي 1و2و3 رشته نیـرو را دارنـد، کـل امتیـاز کارکنـان بـراي سـایر رشتههاي درخواستی نیز براساس نفرات صورت میپذیرد.

12- در امتیاز کارکنان شرکتهایی که بـه روش معـادل بیمـه 36 ماهـه کارگـاه (موضـوع بخشـنامه شـماره

100/31395 مورخ (1389/4/26 عمل میشود، معرفـی و درج اطلاعـات کارکنـان امتیـازآور بـه انـدازه حداقل حد نصاب امتیاز کارکنان در پایه مربوطه الزامی است. ولیکن محاسبه امتیـاز بـه روش بخشـنامه فوق آلذکر(باستثناي رشته نیرو) صورت میگیرد.

13- مدیر عامل و اعضاي هیات مدیره شرکتهاي پیمانکاري که قدیمی محسوب میشوند (در سیستم تیـک قدیمی دارند) و به طور مستمر از سال 1381 تاکنون مدیر عامل و یا عضو هیـات مـدیره همـان شـرکت بودهاند، مشمول شرط دو سوم آییننامه (حداقل مدرك لیسانس) نمیشوند. اما اگر به ایـن هیـات مـدیره بخواهد فردي اضافه شود میبایست داراي حداقل مدرك لیسانس باشد.

14- افراد امتیازآور نمی توانند همزمان در شرکت پیمانکار و مشاور دیگري بعنوان مدیر عامل و یا هیات مدیره امتیازآور و یا کارکنان امتیازآور باشند.

15- براي کلیه افراد امتیازآور اعم از مدیر عامل، اعضـاي هیـات مـدیره، سـهامداران و کارکنـان، دارا بـودن حداقل سه سال سابقه مفید اخیر الزامی است.

16- کلیه کارکنان دولت (شاغل در دستگاههاي دولتی) مشمول ” قـانون منـع مداخلـه کارمنـدان دولـت …”

می باشند. لذا حتی با استفاده از مرخصی بدون حقوق نیز نمـی تواننـد در شـرکتهـاي خصوصـی بعنـوان مدیرعامل، عضو هیات مـدیره و سـهامدار بـیش از 5 درصـد باشـند. در مـورد کارکنـان دولتـی کـه بـه شرکتهاي دولتی می پیوندند ، باید بصورت انتقال و یا ماموریت به شرکت دولتی و یا نماینده سهام دولت و موسسه دولتی در شرکت دولتی فعالیت نمایند.

17- در محاسبه امتیاز سوابق کلیه افراد امتیازآور در شرکتهاي پیمانکاري، سـوابق دولتـی در دسـتگاه هـاي دولتی (بشرط سوابق کاري مرتبط با رشتههـاي پیمانکـاري) و سـوابق کـاري در شـرکتهـاي مشـاور بـا تخصص مرتبط قابل قبول است.

18- در محاسبات امتیاز کارکنان بر اساس بیمه پرداختی تجمعی کارگاه ها در 36 ماه گذشته، مبلغ حـق بیمـه پرداختی کارگاه مربوط به پرسنل مشغول بکـار در کارگـاه در دوره 36 مـاه گذشـته اسـت، لـذا پرداخـت

بدهیهاي دورههاي قبل در دوره مذکور قابل قبول نیست.

19- در محاسبات امتیاز کارکنان بـر اسـاس بیمـه پرداختـی تجمعـی کارگـاه هـا در 36 مـاه گذشـته، بـراي شرکتهاي پیمانکاري طرح و ساخت، در صورت ثبت کلیه پرسنل فنـی دفتـر مرکـزي بعنـوان کارکنـان امتیازآور در سیستم ساجات، بیمه پرداختی دفتر مرکزي به مجموع بیمه پرداختی کارگاه ها اضافه میشود.

به این نوع پیمانکاران گواهینامه پیمانکاري مستقل داده نمی شود و فقط احراز پایه 1و2 آنها در پیمانکاري تایید میگردد.

20- سوابق بیمه اي افراد امتیازآور مستند به اسناد بیمه تامین اجتماعی که مـرتبط بـا موضـوعات پیمانکـاري باشد (حتی در شرکتهاي پیمانکاري فاقد گواهینامه، شرکتهاي مشاوره اي و سازندگان)، در رشـته هـاي پیمانکاري قابل قبول است. آخرین کارگاه فرد باید در شرکت پیمانکاري حاضر باشد.

21- در سالهایی که افراد امتیازآور، عضو هیات مدیره بوده اند، ضمن ضـرورت ارائـه سـابقه بیمـه اي، صـرفا”

مستند روزنامه رسمی مبنی بر سابقه عضویت در هیات مدیره ملاك محاسبه سابقه و امتیاز خواهـد بـود.

اما سابقه خارج از هیات مدیره شرکت پیمانکاري حاضر براي آنهـا صـرفĤ بـر اسـاس مسـتند بیمـه قابـل محاسبه است.

تبصره: در اولین درخواست تشخیص صلاحیت شرکت ها، در پایه پنج، دارا بودن حداقل سه سال سابقه مفید (مستند به اسناد بیمه) در رشته مورد درخواست، براي یـک نفـر از اعضـاي هیـات مـدیره امتیـازآور شرکت، الزامی است. در سوابق بیمه مدیر عامل و یا اعضاي هیات مدیره، آخـرین کارگـاه بیمـه بایـد در شرکت متقاضی باشد.

22- براي افراد امتیازآور (مدیر عامل، عضو هیات مدیره، سهامدار و کارکنان امتیازآور) امتیاز مدرك تحصـیلی بر اساس بالاترین مدرك ارائه شده و امتیاز سابقه از تاریخ اخذ مدرك امتیازآوري قابل قبول (حداقل فوق دیپلم زمینه و مرتبط و بالاتر) محاسبه میشود.

23- بند (3) بخشنامه شماره 515/215939 مورخ” 1384/12/14 مبنی بر اینکه طبـق بنـد “ج” مـاده (12)

آییننامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران، تجربه سنواتی( (Fi براي افراد امتیازآور با مدرك تحصیلی فـوق دیپلم به ازاي هر سال 10 امتیاز محاسبه میگردد، مجددآ تایید شد.

24- جانبازان “درحالت اشتغال” مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت میشوند و نمـیتواننـد سـهامدار 5

درصد و بالاتر و یا امتیازآور و یا عضو هیات مدیره شرکتهاي پیمانکاري نوع یک باشند.

برای مطالعه کامل آیین نامه دستورالعمل وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاری میتوانید فایل زیر را دانلود نمایید.

دستورالعمل-وحدت-رویه-تشخیص-صلاحیت-پیمانکاری

تماس با ما

شما عزیزان میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه دستورالعمل وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاری با مشاورین اداره ثبت یکتا در ارتباط باشید. برای این منظور میتوانید به طروق زیر عمل کنید.

شماره های تماس اداره ثبت قنون مداران یکتا

 • 02634218014
 • 02634218015
 • 02634218016
 • 02634218017
 • 02634218018
 • 02634218019

آدرس دفاتر اداره ثبت یکتا

تهران: ستار خان ، خیابان حبیب اله، نبش کوچه بنفشه، ساختمان آریانا، پ 114، ط5، واحد 10

کرج: طالقانی شمالی – پایین تر از برج یادمان – برج سبز طوبی – ط 4 – واحد 7