دستورالعمل رتبه بندی اشخصا حقیقی

دستورالعمل رتبه بندی اشخاص حقیقی

دستورالعمل رتبه بندی اشخاص حقیقی

دستورالعمل رتبه بندی اشخاص حقیقی یکی دیگر از آیین نامه هایی است که اداره ثبت یکتا برای شما عزیزان آماده کرده است.

کمیته دائمی مقررات واردات و صادرات در …………… امین جلسه خود در مورخ ………….. ، به استناد تبصره (2) بند(3) ذیل ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات تصویبنامه شماره 1395/ت16 ه مورخ 1373/2/6 و اصلاحیه شماره 12464/ت 40277 ک مورخ 1389/6/6 آن و به پیشنهاد مشترک اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل رتبه بندی اشخاص حقیقی، حقوقی و شرکت های تعاونی را به شرح ذیل تایید نمود:

1- تعریف واژگان:

1-1 – متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی است که خواهان رتبه بوده و اطالعات و مدارک لازم برای رتبه بندی را ارایه مینماید.

2-1- ارزیابی: فرایندی است که طی آن براساس معیارهای مذکور در این دستورالعمل و با استفاده از مستندات و اطلاعات مورد نیاز، امتیاز متقاضی سنجش و درنتیجه، رتبه وی تعیین میشود.

3-1- رتبه: خروجی حاصل از ارزیابی و بررسی معیارها است که در سه سطح زرین، سیمین و برنزین تعیین می شود.

-4-1 اتاق: منظور از اتاق در این دستورالعمل، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی ج.ا.ا می باشد.

-5-1  مرکز: منظور از مرکز در این دستورالعمل، مرکز ملی رتبه بندی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران می باشد.

-6-1   کارت زرین: بیانگر وضعیت متقاضیانی است که براساس این دستورالعمل بیش از هشتاد و یک درصد از کل امتیازات را کسب کرده اند (امتیازت 81 الی 100) و به موجب آن حسب درخواست متقاضی توسط اتاق برای مدت یک تا پنج سال تمدید می گردد.

-7-1 کارت سیمین: بیانگر وضعیت متقاضیانی است که براساس این دستورالعمل بین شصت و یک الی هشتاد درصد از کل امتیازات را کسب کرده اند (امتیازت 61 الی 80) و به موجب آن حسب درخواست متقاضی توسط اتاق برای مدت یک تا سه سال تمدید می گردد.

-8-1 کارت برنزین: بیانگر وضعیت متقاضیانی است که براساس این دستورالعمل بین چهل و یک الی شصت درصد از کل امتیازات را کسب کرده اند (امتیازت 41 الی 60) و به موجب آن حسب درخواست متقاضی توسط اتاق برای مدت یک تا دو سال تمدید می گردد.

-9-1 کارت عادی: اولین کارت صادر شده برای متقاضی است و یا کارتی است که شرایط ارزیابی و تعیین رتبه را نداشته، یا آنکه ارزیابی شده و براساس این دستورالعمل کمتر از چهل و یک درصد از کل امتیازات را کسب کرده است )امتیازصفر الی )40 و مدت اعتبار آنها یک ساله می باشد.

2-  اهداف:

-1-2 ایجاد تمایز بین فعاالن اقتصادی از طریق بکارگیری روشهای علمی و عادلانه رتبه بندی

-2-2 تسهیل روابط تجاری داخلی و بین المللی از طریق اطالع رسانی مناسب از رتبه فعالان اقتصادی

-3-2 فراهم آوردن بستر قابل اعتماد برای اعطای امتیازات ویژه به فعالان اقتصادی رتبه بندی شده

-3  شرایط عمومی دریافت رتبه:

تنها برای متقاضیانی که شرایط زیر را دارا باشند، رتبه صادر میشود:

-1-3 توانایی ارائه مدارک، مستندات و اطلاعات لازم برای تعیین رتبه را برای یک سال اخیر (یک سال منتهی به سال ارائه تقاضای رتبه بندی) را داشته باشد.

-2-3   پس از شرکت در فرایند ارزیابی، حداقل چهل و یک درصد از کل امتیازات را کسب نماید.

-4  معیارهای دخیل در ارزیابی و تعیین رتبه:

-1-4 معیارهای دخیل در تعیین رتبه متقاضیان شامل معیارهایی در سه حوزه « صالحیت حرفه ای و اهلیت »، « عملکرد مالی و بازرگانی خارجی » و « مسولیت پذیری اجتماعی » است و درصد امتیاز هر یک از این حوزه ها به ترتیب %32، %50 و%18 میباشد.

-2-4   معیارهای تشکیل دهنده هر یک از حوزه ها و امتیاز آنها براساس جدول زیر تعیین میشود:

5- با توجه به اینکه رتبه با مدت اعتبار بیش از یکسال صادر می شوند، به منظور اطمینان از حفظ حداقل شرایط الزم برای داشتن رتبه های مذکور، مرکز، دارندگان این رتبه ها را هرساله مورد ارزیابی قرار داده و براساس نتایج حاصل نسبت به تمدید یا ارتقای رتبه آنها اقدام می نماید.

-6  متقاضی به منظور ارتقای رتبه خود، در هر زمانی میتواند تقاضای انجام ارزیابی مجدد نماید.

-7 مرکز موظف است به منظور هماهنگی معیارهای رتبه بندی با سیاست ها و برنامه های اقتصادی کشور و ایجاد انگیزه در بین متقاضیان در جهت حرکت در مسیر تحقق سیاست ها و برنامه های مذکور، در صورت نیاز معیارهای دخیل در ارزیابی و امتیاز هر یک را بازنگری نماید.

-8 تمامی مدارک و اطالعاتی را که متقاضی برای استفاده در فرایند رتبه بندی ارائه مینماید، محرمانه تلقی شده و فقط با اجازه کتبی وی قابل انتشار، اطالع رسانی یا استفاده دیگر میباشد.

-9 اتاق مسوول اجرای این دستورالعمل میباشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق حداکثر تلاش خود را برای تحقق اهداف زیل بند 2 به عمل می آورند.

-10  تسهیالت فعاالن اقتصادی رتبه بندی شده:

به فعالان اقتصادی رتبه بندی شده تسهیالتی به شرح زیر اعطا خواهد شد که دارنده آن از مزایای مزبور استفاده خواهد کرد: -1-10 تمدید اعتبار کارت بازرگانی به مدت بیش از یک سال ( زرین 5 سال، سیمین 3 سال، برنزین 2 سال)

-2-10 دارندگان کارت زرین، سیمین و برنزین در فرایند صادرکنندگان نمونه کشوری و استانی در اولویت قرار خواهند گرفت. -3-10 افزایش میزان تسهیالت در نظر گرفته شده،برای مشارکت در هیئت ها و نمایشگاه های خارج از کشور -4-10 اولویت دادن به کارت های رتبه بندی شده در بهره مندی از مزایا و اعتبار تخصیصی و تخفیفات صندوق ضمانت صادرات و ارایه خدمات صندوق به آن ها با نرخ های ترجیحی.

-5-10  بهره مندی از تسهیالت مربوط به خط سبز گمرکی در فرایند ترخیص و ارزیابی کاالی های صادراتی و وارداتی.

-6-10 اولویت در انتخاب پروژه های ارائه شده از سوی آنها و تخصیص منابع مالی مورد نیاز توسط شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانهاو معاونت راهبردی ریاست جمهوری و پرداخت آن توسط سیستم بانکی کشور.

-7-10  اولویت در تشکیل و توسعه و حمایت از شبکه های کسب و کار صادراتی.

-8-10 اختصاص تخفیف برای واگذاری غرفه در نمایشگاه های بین المللی که توسط شرکت نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

-9-10 اختصاص تخفیف در هزینه دوره های آموزشی، سمینار ها و کنفرانس های مرتبط که توسط اتاق ها و سازمان توسعه تجارت ایران برگزار می شود.

-10-10 اعضای هیات نمایندگان و هیات رییسه اتاق ها از بین فعالان اقتصادی رتبه بندی شده انتخاب شوند.

-11-10 گمرک امکان انجام تشریفات ورود موقت بدون اخذ وثایق ملکی،ضمانت نامه بانکی ، چک ، سفته و … و با دریافت تعهد صاحب کاال را برای شرکت های رتبه بندی فراهم نماید.

-12-10 ایجاد تمهیدات الزم برای برقراری ارتباط و دیدار و گفتگوی دارندگان فعاالن اقتصادی رتبه بندی شده با مسئولین ارشد دستگاه های اقتصادی.

-13-10 ایجاد اولویت برای انتخاب فعاالن اقتصادی رتبه بندی شده به عنوان نماینده بخش خصوصی در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

-11 نظارت بر حسن انجام بند 10 بر عهده سازمان توسعه تجارت می باشد

-12 کلیه سازمان هایی که به نحوی خدماتی را به فعال اقتصادی ارایه می دهند، موظفند تسهیالت الزم را برای فعالان اقتصادی رتبه بندی شده با توجه به رتبه اخذ شده، حداکثر طی مدت 6 ماه از ابالغ این آیین نامه در نظر گرفته و به نحو مقتضی اطالع رسانی الزم را به عمل آورند.

-13 با توجه به اینکه تمامی اطالعات فرایند رتبه بندی از شرکت متقاضی گرفته شده و هیچگونه استعالم و تایید مجوزی از هیچ نهادی صورت نمی گیرد و تنها مرجع قانونی شرکت، تایید کننده صحت اطالعات ارسالی به دبیرخانه است لذا در صورت بروز هر گونه خطا در صحت اطالعات، رتبه متقاضی باطل اعالم گردیده و از یک تا سه سال از حضور در فرایند رتبه بندی محروم می گردد.

-14 با توجه به اینکه اعتبار رتبه یکسال می باشد، در صورتی که حداکثر پس از گذشت سه ماه از تاریخ ثبت نام فرایند رتبه بندی متقاضی به پایان نرسد، فرایند رتبه بندی آن منتفی بوده و جهت از سرگیری فرایند درخواست کتبی از جانب متقاضی الزامی خواهد بود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *