دستورالعمل رتبه بندی اشخاص حقیقی، حقوقی و شرکت های تعاونی موضوع تبصره )2( ذیل بند )3( ماده )10( آیین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات

 

کمیته دائمی مقررات واردات و صادرات در………………………. امین جلسه خود در مورخ …………………. ، به استناد تبصره )2( بند )3( ذیل ماده )10( آیین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات، تصویبنامه شماره /1395ت16هـ مورخ 1373/2/6 و اصالحیه شماره /12464ت40227ک مورخ 1389/6/6 آن و به پیشنهاد مشترک اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران، دستورالعمل رتبه بندی اشخاص حقیقی، حقوقی و شرکت های تعاونی را به شرح ذیل تایید نمود:

 

-1 تعریف واژگان:

 

-1-1 متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی است که خواهان رتبه بوده و اطالعات و مدارک الزم برای رتبه بندی را ارایه مینماید. -2-1 ارزیابی: فرایندی است که طی آن براساس معیارهای مذکور در این دستورالعمل و با استفاده از مستندات و اطالعات مورد

 

نیاز، امتیاز متقاضی سنجش و درنتیجه، رتبه وی تعیین میشود.

 

-3-1   رتبه: خروجی حاصل از ارزیابی و بررسی معیارها است که در سه سطح زرین، سیمین و برنزین تعیین می شود.

 

-4-1 اتاق: منظور از اتاق در این دستورالعمل، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی ج.ا.ا می باشد.

 

-5-1   مرکز: منظور از مرکز در این دستورالعمل، مرکز ملی رتبه بندی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران می باشد. -6-1   کارت زرین: بیانگر وضعیت متقاضیانی است که براساس این دستورالعمل بیش از هشتاد و یک درصد از کل امتیازات را کسب کرده اند )امتیازت 81 الی )100 و به موجب آن حسب درخواست متقاضی توسط اتاق برای مدت یک تا پنج سال

 

تمدید می گردد.

 

-7-1 کارت سیمین: بیانگر وضعیت متقاضیانی است که براساس این دستورالعمل بین شصت و یک الی هشتاد درصد از کل امتیازات را کسب کرده اند )امتیازت 61 الی )80 و به موجب آن حسب درخواست متقاضی توسط اتاق برای مدت یک تا سه سال تمدید می گردد.

 

-8-1 کارت برنزین: بیانگر وضعیت متقاضیانی است که براساس این دستورالعمل بین چهل و یک الی شصت درصد از کل امتیازات را کسب کرده اند )امتیازت 41 الی )60 و به موجب آن حسب درخواست متقاضی توسط اتاق برای مدت یک تا دو سال تمدید می گردد.

 

-9-1 کارت عادی: اولین کارت صادر شده برای متقاضی است و یا کارتی است که شرایط ارزیابی و تعیین رتبه را نداشته، یا آنکه ارزیابی شده و براساس این دستورالعمل کمتر از چهل و یک درصد از کل امتیازات را کسب کرده است )امتیازصفر الی )40 و مدت اعتبار آنها یک ساله می باشد.

-2  اهداف:

 

-1-2 ایجاد تمایز بین فعاالن اقتصادی از طریق بکارگیری روشهای علمی و عادالنه رتبه بندی -2-2 تسهیل روابط تجاری داخلی و بین المللی از طریق اطالع رسانی مناسب از رتبه فعاالن اقتصادی -3-2 فراهم آوردن بستر قابل اعتماد برای اعطای امتیازات ویژه به فعاالن اقتصادی رتبه بندی شده

 

-3  شرایط عمومی دریافت رتبه:

 

تنها برای متقاضیانی که شرایط زیر را دارا باشند، رتبه صادر میشود:

 

-1-3 توانایی ارائه مدارک، مستندات و اطالعات الزم برای تعیین رتبه را برای یک سال اخیر )یک سال منتهی به سال ارائه تقاضای رتبه بندی( را داشته باشد.

-2-3   پس از شرکت در فرایند ارزیابی، حداقل چهل و یک درصد از کل امتیازات را کسب نماید.

 

-4  معیارهای دخیل در ارزیابی و تعیین رتبه:

-1-4 معیارهای دخیل در تعیین رتبه متقاضیان شامل معیارهایی در سه حوزه « صالحیت حرفه ای و اهلیت »، « عملکرد مالی و بازرگانی خارجی » و « مسولیت پذیری اجتماعی » است و درصد امتیاز هر یک از این حوزه ها به ترتیب %32، %50 و%18 میباشد.

 

-2-4   معیارهای تشکیل دهنده هر یک از حوزه ها و امتیاز آنها براساس جدول زیر تعیین میشود:

 

حوزه معیار اصلی امتیاز امتیاز حوزه
پیشینه اشخاص)اعم از حقیقی و حقوقی( 4
صالحیت حرفه اعتبار 10 35
ای و اهلیت قابلیت راهبری و سیستم های مدیریت 18
دعاوی حقوقی 3
ارزش افزوده و تولید 13
شاخص های بهره وری 10
عملکرد مالی 35
نسبت های مالی و سرمایه 4
شاخص های سودآوری 3
فروش 5
بازرگانی حجم و نسبت صادرات 10 15
خارجی حجم و نسبت واردات 5
مسولیت پذیری مشارکت فعال در تشکل ها و اتاق ها 6
15
فعالیت های اجتماعی 6
اجتماعی
اشتعال زایی 3
مجموع امتیازات 100 100

 

-5 با توجه به اینکه رتبه با مدت اعتبار بیش از یکسال صادر می شوند، به منظور اطمینان از حفظ حداقل شرایط الزم برای داشتن رتبه های مذکور، مرکز، دارندگان این رتبه ها را هرساله مورد ارزیابی قرار داده و براساس نتایج حاصل نسبت به تمدید یا ارتقای رتبه آنها اقدام می نماید.

-6  متقاضی به منظور ارتقای رتبه خود، در هر زمانی میتواند تقاضای انجام ارزیابی مجدد نماید.

-7 مرکز موظف است به منظور هماهنگی معیارهای رتبه بندی با سیاست ها و برنامه های اقتصادی کشور و ایجاد انگیزه در بین متقاضیان در جهت حرکت در مسیر تحقق سیاست ها و برنامه های مذکور، در صورت نیاز معیارهای دخیل در ارزیابی و امتیاز هر یک را بازنگری نماید.

-8 تمامی مدارک و اطالعاتی را که متقاضی برای استفاده در فرایند رتبه بندی ارائه مینماید، محرمانه تلقی شده و فقط با اجازه کتبی وی قابل انتشار، اطالع رسانی یا استفاده دیگر میباشد.

 

-9 اتاق مسوول اجرای این دستورالعمل میباشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق حداکثر تالش خود را برای تحقق اهداف زیل بند 2 به عمل می آورند.

ayin-name-1394.05.15