ثبت اختراع

ثبت اختراع

ثبت اختراع

ثبت اختراع در حقیقت حق استفاده انحصاری مخترع در مقابل ابداع محصول جدید با فرآیند صنعتی می باشد. از مهم ترین ویژگی این فرآیند ابتکاری و نو بودن آن می باشد. به طور کلی اختراع به معنای ایجاد راه حلی جدید و مبتکرانه در حل مشکل فنی محسوب می شود که به خلق وسیله ، دستگاه و یا یک محصول جدید منجر می گردد به این نکته نیز توجه داشته باشید که ممکن است تنها جزئی از محصول ارتقاء پیدا میکند . باید بدانید تنها در صورتی اختراع مورد حمایت قانونی قرار میگیرد که با توجه به مقررات مندرج در قوانین کشور به ثبت رسیده باشد. ثبت اختراع مانع از کپی برداری های غیرمجازو سوء استفاده از ایده های نوآورانه شما می گردد.

توضیحات تکمیلی در خصوص ثبت اختراع

کلیه عزیزان مخترع و افراد حقیقی و حقوقی جهت ثبت اختراع خود قبل از هر اقدام قانونی با مطالعه این مقاله از کم و کیف اقدامات لازم در خصوص ثبت اختراع خود آگاه می شوند.

ثبت اختراع

از نگاه کلی اختراع دربر دارنده حقوقی ست کاملا منحصر به فرد که به مبدع آن به جهت  آفرینش و ایجاد محصول با پروسه ی  صنعتی که دارای صفت تازگی ،مبتکرانه بودن و کارایی صنعتی می باشد ازجانب دولت و قوه حاکمه تقدیم میگردد. به بیانی دیگر اختراع به مفهوم راهی نو و خلاقانه جهت حل یک نقص فنی می باشد . این راه پیشنهادی امکان دارد به خلق ابزار،دستگاه ،فرآورده های دارویی یا پروسه ی صنعتی کاملا تازه ربط پیدا کند ،یا اینکه تنها ارتقا سطح جزئی محصول یا فرآیند شناس ومشهوری باشد.

مزایای ثبت اختراع چیست؟

ثبت اختراع ، ماحصل و پیامد تلاش فکری و خلاقیت ذهنی مخترع است که در کالبد یک فرآورده صنعتی نمود بیرونی می یابد. اما ثبت اختراع در ضوابط وقوانین متفاوت کشورها هنگامی تحت حمایت و پشتیبانی قرامی گیرد که این اختراعات برمبنای مناسبات روز آن کشور در زمان معین ثبت شده باشد و استفاده از آن مشروط بر هزینه ثبت آن نزد متصدی صلاحیت دار اداره ثبت اختراعات می باشد.

وقتی قانون حق ثبت اختراع را به دارنده ی آن اعطا کرد،  به دو صورت از ثبت اختراع پشتیبانی صورت می گیرد:

حمایت ایجابی ،به این معناست که دارنده، این حق را می یابد که از نوآوری و تلاش ذهنی خود بهره جوید.

حمایت سلبی ،برای دیگران این تکلیف ایجاد می شود که به حق وحقوق بدست آمده از آفرینشهای فکری احترام قائل شده وباهرنوع حقوقی بی اجازه ی مالک ممانعت به عمل بیاید. 

بنابراین مخترع ثبت اختراع حقوق انحصاری نسبت به ساخت ،صادرات، واردات ،عرضه برابر فروش ، استعمال از محصول و فرآورده هایی که مستقیما از طریق فرایند بدست می آیند را دارد .

مضاف برموارد فوق الذکر در عالم رقابت و کسب و کار ثبت اختراعات دارای مزایای ذیل است:

 1. سود بالاتر یا  برگشت بیشتر سرمایه از راه دیسیپلین منحصربفرد
 2. درآمد اضافه از منبع  واگذاری مجوز بهره مندی و منتقل ساختن اختراع
 3. دستیابی به فناوری از طریق لیسانس دو طرفه
 4. دستیابی به بازار های تازه
 5. خطر کمتر نقص حق
 6. قابلیت  بیشتر جهت اخذ وام و یا جمع آوری منابع مالی با نرخ عقلانی سود
 7. وسیله ای نیرومند جهت اقدام قانونی علیه مقلدان و سوء استفاده کنندگان
 8. اعتبار مثبت شرکت یا بنگاه دارنده اختراع
 9. استعمال از مزیت های بنیاد ملی نخبگان
 10. استعمال از تسهیلات شرکتهای فناوری و دانش بنیان
 11. بهره مندی از صندوق حمایت از پژوهشگران کشور

مدت اعتبار ورقه ثبت اختراع

ثبت اختراع یک حق می باشد  که به دارنده ی آن جهت آفرینش اختراعی تازه اعطاء میگردد و عموما در کشور های متفاوت طول عمر اعتبار ورقه اختراع برای بازه ی زمانی محدود 20 سال تنظیم میگردد. برمبنای  ماده  16 قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و نشان های تجاری تصویب شده در 1386 ،اعتبار گواهینامه ثبت اختراع بعد ازگذشت بیست سال از تاریخ تحویل اظهارنامه ثبت اختراع تاریخ انقضایش به اتمام می رسد. البته نگهداری  گواهینامه ثبت اختراع در این 20  سال مشروط به پرداخت اقساط سالیانه از جانب متقاضی ثبت اختراع است و درحالت پرداخت نکردن هزینه سالانه اظهارنامه مربوط دریافت شده تلقی و با گواهینامه ثبت اختراع بی اعتبار خوانده می شود .

اختراعات قابل ثبت

جهت به ثبت رساندن یک اختراع مضاف بر شرط تازگی واقدام خلاقانه و کارآرایی صنعتی و رونمایی کامل و موثر اختراع ، این شرط وجود دارد که موضوعیت اختراع، پتانسیل ثبت اختراع را دارا باشد. در بیشتر قوانین ملی یا منطقه ای اختراعات درکلیه ی نواحی  صنعت در حالت احراز وجود شرایط مورد نیاز جهت ثبت اختراع در کلیه ی نواحی و زمینه های فناوری ها قابل ثبت میباشد به جز قسمت هایی که درقانون بطور روشن و صریح مستثنی میباشد، به این معنا که  قانونگذاران در تلاش هستند بجای بیان موضوعاتی که احتمال ثبت شان امکان پذیر می باشد،نکات منفی و نمونه هایی که قابل ثبت نمی باشند رابیان نمایند و در همین جریان قانونگذار کشور ما موضوعاتی که قابلیت ثبت را دارا نمی باشند در ماده 4  قانون به شرح ذیل حساب  نموده:

اختراعات غیر قابل ثبت

برمبنای  چهارمین ماده از قانون  موارد زیر از حوزه ی پشتیبانی اختراع خارج می باشد:

الف.  کشفیات ، نظریه های علمی ، روشهای ریاضی و آثار هنری.

ب . طرحها و قواعد یا روشهای انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی.

ج . روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان.

این بند شامل محصولات  منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روشهای مزبور نمی شود.

د. منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آنها به انضمام پروسه های بیولوژیک تولید آنها.

ه . آنچه پیش از این در فنون و صنایع پیش بینی شده است.صنعت پیشین یعنی هر چیزی که در گوشه ای از جهان ازراه انتشار کتبا  یا شفاها یا از راه استفاده کاربردی و یا هرروش دیگر، قبل از تقاضا و یا درموارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع ، افشاء شده باشد درصورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه پیش از تاریخ تقاضا یا در مواردی بنا به اقتضا پیش از تاریخ حق تقدم صورت گرفته باشد، مانع ثبت اختراع  نخواهد بود.

و.  اختراعاتی که بهره مندی از آنها بر خلاف اوزان شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد

لزوم وجود حق اختراع در حقوق و قوانین جامعه چیست ؟

در جهان امروز دسترسی به فناوری های  تازه و اقتصاد دانش بنیان یکی از الگوهای ممتاز توسعه و پیشرفت ملل به حساب می آیند و جهت  ایجاد انگیزه درمیان محققین و مخترعین و واحد های توسعه وتحقیق یکی از مفیدترین راهکارها محسوب می شود، ایجاد نظام پشتیبانی در سیطره کالبد اختراعات است و کشورها با ایجاد نظام حقوق انحصاری جهت اختراعات و نوآوری ها در تلاش هستند تا هزینه های تفحص و توسعه مجدد نصیب صاحب ایده گردد تا بیشتر از گذشته به عملکردهای نوآورانه بپردازد زیرا با رشد وارتقای مهندسی معکوس ونسخه برداری، فناور های با اصالت و نو که باعث تزریق خون تازه در کالبد صنعت کشور است  به دست فراموشی سپرده می شود و روح تحقیق و نوآوری در میان  افراد جامعه از بین می رود.بنابراین فقط در سایه یک نظام حمایتی درحوزه ی اختراعات می باشد که روح تفحص در جامعه افزایش می یابد و میشود با اعطاء حقوق مورد نیاز به مخترعین این روحیه را انتقال داد.

ضمنا کشور ها با خلق سیستم حمایتی به نوعی عامل مشوقی محسوب میشوند تا بیش از پیش ثبت اختراعات خود را در جامعه ارائه ورونمایی نمایی کنند و فقط در سایه یک چتر حمایتی موثر است که مخترعین قادر خواهند بود با آسودگی خاطر اطلاعات تکنولوژیکی خود را افشاوءرونمایی نمایند در غیر این حالت این اختراعات و خلاقیت ها در صندوقچه ذهن مخترعین پایدار خواهد ماند و جامعه از این دانش بهره مند نخواهد شد.

رونمایی ثبت اختراع و ترویج آن در جامعه باعث می شود  تا از عملیات موازی و تکراری ممانعت شود و بجای تفحص و تلاش جهت فناوری هایی که از پیش وجود داشته و مردم جامعه از آن محروم می باشند ، به سوی  فناوری های نو و یا پیشرفت فناوری های موجود عمل نمایند و در نتیجه زمینه منتقل کردن فناوری در سایه نظام حمایتی به شکل اتوماتیک در این بستر حمایتی  فراهم خواهد شد.

براساس قوانین

دارنده هر ثبت اختراع ، طرح صنعتی ، نشان و نام تجاری یا قائم مقام قانونی وی برحسب مورد می تواند به سبب امر نزدیک ترین دادگاه عمومی محلی که کالاهای مورد ادعا در آن محل است شکل مبسوطی از کالاهایی که به ادعای او با حق بدست آمده از اختراع یا طرح صنعتی و یا علامت تجاری او در تضاد  است بردارد. پیاده سازی اتفاق فوق الذکر در حالتی  که کالاها همچنان در گمرک باشند، توسط مأمورین گمرک ،در غیر اینصورت توسط مأمور اجرا به عمل خواهد آمد. توقیف کالاهای موردنظر زمانی میسر میباشد که دستور دادگاه صلاحیت دار به صراحت به بیان آن بپردازد.

دستور دادگاه در هریک از دو حالت بالا بسته به داد خواست مالک ثبت اختراع ، طرح صنعتی ، علامت و نام تجاری یا قائم مقام قانونی او به صدور می رسد. دادخواست گفته شده میبایست به کپی مصدق گواهی نامه اختراع، طرح صنعتی و علامت، حسب مورد، الصاق بشود. در صورتی که مالک ثبت اختراع ، طرح صنعتی ، علامت و نام تجاری درخواست توقف و ضبط کالاهای ذکر شده ی بالا را نماید.می بایست ضمانت کافی بدهدکه بنا به اقتضا از محل ذکر شده همه ی خسارات وارده جبران بشود.  همینطور معترض قادر است از مراجع قضایی از دادگاه گرفته تا دادسرایی که پرونده در آنجا مطرح میباشد درخواست صدور قرار تامین دلیل ، و دستور توقیف محصولات ناقض حقوق ادعایی و تقاضای صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت ، فروش یا ورود این محصولات را بنماید.

ودربعد بین المللی نیر در کنوانسیون پاریس به ساز و کار اجرایی و ضمانت اجرا ها اشاره ای نشده است، و کشور ها  طبق اصل استقلال،قادرند قوانین ملی منطبق با فرهنگ عامه و مصالح ملی خود به تصویب و از آن حمایت کنند و لیکن با گسترش مناقشات بین المللی در بستر تجارت بین المللی و بعد از مذاکرات  دور اروگوئه ، موافقت نامه تریپس به پیشنهاد امریکا، به آن ضمیمه شده است

مدارک لازم جهت ثبت اختراع

برمبنای ماده ی شماره 6 قانون ضمائم اظهارنامه ثبت اختراع  به شرح ذیل میباشد:

1.توصیف اختراع

توصیف اختراع می بایست  کاملا روشن ،گویا و همراه با جزئیات تکیملی  و حاوی  نکات ذیل باشد:

عنوان اختراع همانطوری که در اظهارنامه ذکر گردیده است.

زمینه فنی اختراع مربوطه

نقص فنی و ذکر اهداف اختراع

دانش فنی قبلی

دانش موجود

شرح تصاویر، نقشه ها، نمودارها درصورت وجود

بیان صریح و دقیق مزایای اختراع

شرح اقلا یک شیوه اجرایی جهت به کارگیری اختراع

قید روشن و واضح استفاده صنعتی اختراع درحالیکه ماهیت اختراع بیانگر این اتفاق نباشد.

2.ادعا یا ادعاهای اختراع

در تنظیم ادعا متقضی ثبت اختراع  موظف می باشد که نکات ذیل را مدنظر داشته باشد:

ادعای اختراع می بایست کامل مختصر ومفید و صریح وشفاف باشد.نباید اختراع به چیز دیگری مشروط شده باشد.

اطلاعات مرتبط  با نحوه ی  ساخت و استعمال از اختراع می بایست در توصیف قید گردد و در ادعاها حق نداریم بیش از اطلاعات توصیفی، موارد دیگری گفته بشود.

تعداد ادعاها باید معقول و متناسب باشد.

مشخصات  فنی قابل پشتیبانی بااستفاده از کلام مثبت بیان شود.

مگر در مواردی که اجتناب از آن غیر ممکن است از ارجاع به نقشه ها یا توصیف خودداری بشود.

درشرایطی که جهت فهم ادعا ارجاع به نقشه ضروری باشد بعد از بیان ادعا، شماره صفحه نقشه و علامت مشخص کننده آن در داخل پرانتز قید بشود.

در برگیرنده ی نحوه ی  اجرا و مزایای ثبت اختراع  نباشد؛

3.خلاصه ای از توصیف ثبت اختراع

خلاصه ی اختراع شامل نکات زیر است:

مقصود ثبت اختراع

برجستگیهای تکنیکی ثبت اختراع

زمینه فنی اظهارنامه ثبت اختراع

پیشنهاد جایگزین اگر مقتضی باشد.

مثالها و یا نقشه ها اگر مقتضی باشد.

4.نقشه یا نقشه های ثبت اختراع درصورت لزوم

در صورتی که  نقشه ها، نمودارها، و جداول، قسمتی از ضمیمه اظهارنامه ثبت اختراع  محسوب بشوند در رسم آن ها می بایست نکات ذبل رعایت شوند:

1.در روی کاغذ بادوام وبا خطوط پررنگ و یکدست مشکی و غیررنگی کشیده شده و ترجیحاً در رسم آن ها از ابزارهای فنی نقشه کشی استفاده شود.حداکثر حاشیه اوراق به ترتیب از بالا 2/5 سانتی متر از چپ 1/5 سانتی متر، از راست 2/5سانتی متر و از پایین 1 سانتی متر باشد.

2.وضوح و شفافیت نقشه ها به نحوی باشد که امکان تکثیر یا تصویر برداری آن میسر شود؛

3.تمام عناصر نقشه یا نمودار دارای مقیاس یکسان باشد مگر آنکه برای فهم اختراع، برجسته نمودن بخش خاصی از نقشه ها و یا نمودار ضروری باشد ؛

4.تا حد امکان به صورت عمودی در صفحه قرار گیرد،کلیه مدارک وضمائم اظهارنامه ثبت اختراع  اعم از توصیف ادعا ،خلاصه ،نقشه ومدارک مثبت هویت متقاضی (کارت ملی )و… به صورت عمودی درصفحه قرارگیرد.

5.اعداد، حروف و نشانه ها به طور روشن ذکر شده و خوانا باشند؛

6.شامل نشانه هایی باشد که در توصیف بتوان به آ نها ارجاع داد؛

7.صفحات باید به ترتیب شماره گذاری شده و ترجیحاً نشان دهنده شماره آن صفحه از کل صفحات باشد؛

9.هیچ توضیحی نباید روی نقشه ها وجود داشته باشد مگر در مورد جداول و نمودارها؛

10.در صورتی که هریک از نقشه ها، نمودارها و جداول در بیش از یک صفحه باشد، کل صفحات باید بدون حذف بخشی از آن ها ، شامل نشانه هایی مستقل از شماره صفحات باشد به نحوی که ارتباط و تمامیت قسمت ها را با یکدیگر روشن سازد.

11.مدارک مثبت هویت متقاضی ثبت اختراع و مخترع

متقاضیان ثبت اختراع  اعم از اینکه حقیقی  یا حقوقی از جمله ؛شرکتها، دانشگاهها، مؤسسات و پژوهشگاهها باشند می بایست مدارکی که هویت را اثبات وتضمین میکند  راضمیمه اظهارنامه نمایند .

6.درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم مخترع، چنانچه مخترع نخواهد اسم وی ذکر شود.

یکی از نقاط قوت قانون جدید الزام جهت قید نام مخترع در گواهینامه ثبت اختراع می باشد.

7.مدارک مربوط به حق تقدم که همزمان باید با تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.

متقاضیانی که بر طبق کنوانسیون پاریس و بموجب حق تقدم مقرر در آن تقاضای حق تقدم در قلمرو سرزمینی یکی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس رامینمایند باید این بند را رعایت کنند

تعیین طبقه اختراع براساس طبقه بندی بین الملی ثبت اختراع

 همانطورکه قبلاً ذکر شد اختراعات باتوجه به موضوع در بخش، زیربخش، گروه و زیرگروه خاص تکنولوژی قرار می گیرند و این طبقه بندی سلسله مراتبی ،مبنای جستجوی اختراعات و سوابق برای کارشناسان بررسی کننده اختراعات و مخترعین و استفاده کنندگان می باشد.

8.رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی

. 9.مدارک نمایندگی درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی بعمل آید

ثبت اظهارنامه اختراع

نکته: توجه داشته باشید که اظهارنامه ثبت اختراع میبایست کامل بشود و حتی اختراعاتی که سهوا در بخش  اظهارنامه طرح صنعتی تکمیل و ارسال شده است ومتقاضی را با مشکل مواجه نموده است.

در انتظاردریافت پیام کوتاه بعد از به ثبت رساندن  اظهارنامه ثبت اختراع باشید.

توجه اگربعد از تحویل اظهارنامه ثبت اختراع و ضمائم آن اس ام اسی ارسال نشود قطع به یقین شماره تلفن همراه اعلام شده به اشتباه تایپ شده است

بررسی مقدماتی

کامل نبودن مدارک و ضمائم اظهارنامه و لزوم اصلاح و کامل کردن آن

 تکمیل بودن

بعد از بررسی های اولیه ی  اظهارنامه ثبت اختراع و ضمائم آن از نگاه کلی ،شکلی و ماهوی در حالتی که اظهارنامه و ضمائم آن اعم  از وصف و ادعا و چکیده و نقشه برابر آیین نامه وضوابط  اجرایی آن تدوین نشده باشد، کارشناس برابر ضوابط اقدام به صدور اخطار برطرف کردن نقص میکند و اخطار رفع نقص در اینترنت ازروش گزینه پیگیری اظهارنامه وچکیده پرونده قابلیت دیدن دارد. درخواست کننده طی 30 روز زمان دارد تا جهت اصلاح یا کامل کردن مدارک و ضمائم اقدام کند. وگرنه اظهارنامه مهر بطلان خورده  و در برابر اشخاص ثالث بی اعتبارمی شود.

پس از کامل کردن متن اظهارنامه ثبت اختراع وضمائم آن واصلاح آنها در صورت لزوم  متقاضی باید با درخواست پاسخ به اخطار رفع نقص در قسمت خدمات الکترونیک – ثبت انواع درخواست (رفع نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط،انتقال و…)درخواست مدنظر(درخواست رفع نقص) را کامل کرده و با الصاق کردن ضمائم آن را از راه سامانه ارسال نمایند.

نکته در حالتی که متقاضی در زمانی 30 روزه  مدارک و ضمائم را کامل ننموده باشد قادر است با قید دلایل خواستار یک مرتبه تمدید مهلت از اداره ثبت گرددو اداره  ثبت توانایی دارد که تنها یک مرتبه با درخواست او  به موافقت بپردازد و متقاضی نیز میتواند به سامانه مالکیت معنوی و ثبت انواع درخواست رفته وبه(رفع نقص ،پرداخت حق الثبت ،اقساط ،انتقال و …)  گزینه درخواست استمهال رفع نقص را انتخاب و کامل نماید..

 – کامل بودن مدارک و ضمائم اظهارنامه «توصیف ادعای خلاصه نقشه» 

اگرچنانچه اظهارنامه و ضمائم آن کامل شده باشد بنابر قانون و آئین نامه نظم گرفته در شرایط دارا بون قابلیت ثبت اختراع  کارشناس بر اساس همه کلمات برداشت شده از ادعا و توصیف و خلاصه اختراع مدنظر را در سیستم استفسار و بررسی نموده و در حالتیکه اختراعاتی شبیه اختراع ادعا شده در سیستم اداره اختراع رویت بشود در راستای بیانیه وجود اختراعات شبیه به هم این موضوع به درخواست کننده اعلام و از متقاضی دعوت بعمل می آید تا جهت دیدن پرونده ها و پیشینه ی اختراعات به اداره مراجعت نموده و شخص درخواست کننده بعد ازمراجعت به اداره اختراع و دیدن پیشینه ی اختراع چنانچه اختراع خود راجز اختراعات گذشته تلقی میکند، برای اختراع وی برابر قانون ثبت اختراعات وعلائم تجاری اخطار رد اختراع صادر می شود و چنانچه شخص تقاضا کننده دانش فنی ادعا شده و پیشینه را ارزیابی نماید و بصورت استدلال تازه بودن و قدمهای خلاقانه  و مزیت های  اختراع، اختراع خود را نسبت به دیگر اختراعات قبلی ذکر نماید وچنین ارزیابی ای مورد پذیرش کارشناس واقع شود ،کارشناس رسیدگی کننده براساس  آئین نامه جهت  تشخیص وشناسایی شرایط هویتی ثبت اختراع «جدید بودن ،گام ابتکاری و کاربرد صنعتی» بعد از کامل کردن تقاضانامه بررسی ماهیتی ثبت اختراع اقدام به استعلام از مراجع صلاحیت دار می نماید و درخواست کننده در جواب قادر است  با مراجعه به سایت مالکیت معنوی بخش ثبت اختراع گونه های مختلف درخواست «رفع نقص ،پرداخت حق الثبت ،اقساط ،انتقال و …» در قسمت لیست درخواست ها ، تقاضا نامه بررسی ماهیتی ثبت اختراع را تکمیل و مرجع یا مراجعی که صلاحیت ارزیابی اختراع وی را دارا هستند را بشناساند وقید میکند و در صورت اعلام صلاحدید اداره ثبت اختراع  جهت رسیدگی یک نسخه از استعلام و ضمائم اظهارنامه اختراع  را به مرجع صلاحیتدار به جهت اظهارنظر وبررسی ماهیتی  فرستاده و جواب استعلام هم اکثرا بامراجعت به  این سامانه گرفته می شود و اگر مرجع بررسی جهت اختراع در سامانه تعریف نشده باشد یک نمونه از استعلام اختراع در اینترنت قرار گرفته که از روش گزینه پیگیری اظهارنامه و خلاصه پرونده قابل دیدن میباشد. متقاضی آن را به شکل  فیزیکی و به انضمام یک برگه  از ضمائم اظهارنامه به متولی بررسی تسلیم خواهد کرد. بعد از دریافت پاسخ نامه استعلام آنرا هنگام انجام فرآیند ثبت خواستار خواهد شد

اگر چنانچه مرجع صلاحیتدار بعد از رسیدگی، اختراع را از منظر«جدید بودن – گام ابتکاری و کاربرد صنعتی»مورد تایید قرار دهد، مرجع ثبت در زمان ثبت اعلامیه «تصمیم مرجع ثبت مبنی بر اعطای گواهی نامه اختراع موضوع ماده 30  آئین نامه و همچنین مبلغ مورد نیاز ثبت » را در اینترنت گذاشته که از راه گزینه پیگیری اظهارنامه و چکیده پرونده قابلیت دیدن آن وجود دارد . درخواست کننده در مدت  30  روز از زمان  اعلامیه نسبت به پرداخت هزینه مبادرت ورزیده و با ورود به سامانه ثبت اختراع ، گزینه ثبت درخواست / برطرف کردن  اشکال  تصویر رسید هزینه پرداخت شده را فرستاده و به شکل حضوری جهت بقیه ی  اقدامات که صادر شدن آگهی میباشداقدام نمایند.شایان ذکر می باشد که در صورتی که متقاضی طی موعد مشخص بنا به ادله ی مشخص توان پرداخت هزینه فوق را نداشته باشد با بیان و ذکر دلایل و درخواست تمدید مهلت قادر است یک بار خواستار تمدید مهلت گردد

محتویات و مندرجات اظهارنامه ثبت اختراع

بنا بر آیین نامه  اجرایی قانون ثبت اختراعات اظهارنامه ثبت اختراع می بایست در برگیرنده مندرجات ذیل باشد:

1.اسم، شماره ملی، نشانی، کدپستی، تابعیت و سمت متقاضی و درصورتی که متقاضی شخص حقوقی است ذکر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و در صورت نیاز هرگونه شناسه دیگر آن الزامی است.

.2.اسم، شماره ملی، نشانی، کدپستی نماینده قانونی متقاضی درصورت وجود

3.اسم، اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند درصورتیکه متقاضی مقیم ایران نباشد.

4. اسم، نشانی و شغل مخترع درصورتیکه متقاضی شخص مخترع نباشد.

5. عنوان اختراع به نحوی که اختراع ادعایی را مشخص سازد و مشتمل بر کلماتی مثل «بهتر» و غیره نبوده و ترجیحاً بین 3 تا 10 کلمه باشد.

6. تاریخ، محل و شماره اظهارنامه ثبت اختراع یا گواهی نامه اختراع در خارج، درصورت درخواست حق تقدم.

7. اطلاعات مرتبط با اظهارنامه اصلی درصورت تکمیلی بودن اختراع.

8. تعداد صفحات توصیف، ادعا، خلاصه توصیف اختراع و نقشه ها،

9. مشخص کردن طبقه ثبت اختراع برمبنای طبقه بندی بین المللی اختراعات

سئوالات متداول ثبت اختراع

پرداخت هزینه اظهارنامه ثبت اختراع چطور صورت میپذیرد؟

جهت اظهارنامه هایی که مالکان ایرانی تسلیم می نمایند ،درچهارمین مرحله ثبت اظهارنامه الکترونیکی، هزینه به واسطه ی خود  سیستم حساب میشود و تنها  از همین راه ، پرداخت میسر میباشد.

در باره ی  متقاضیانی که غیر ایرانی هستند در اجـرای قوانین  کنوانسیون پـاریس ، تقـاضـاهـای خـود را به شکل مستقیم به  مرجع ثبت (اداره ثبت اختراعات اداره کل مالکیت صنعتی) تسلیم میکنند ،در اینجا باید به جدول هزینه ها رجوع کرده و می بایست معادل ارزی مبلغ ریالی مشخص شده را به بانک ملی پرداخت نمایند

جهت برطرف کردن  اخطار رفع نقص ثبت اختراع چکار باید انجام دهیم؟

متقاضی ثبت اختراع از زمان دریافت پیامک 30 روز فرصت دارد تا جهت ادیت و کامل کردن اظهارنامه و ضمائم آن به صورت زیر عمل کند:

سایت ادراه مالکیت صنعتی —–»خدمات الکترونیک——–»اداره ثبت اختراعات——-»ثبت انواع درخواست.

وارد نمودن شماره اظهارنامه و رمز شخصی——–»انتخاب “درخواست رفع نقص-قسمت موضوع درخواست.

 تکمیل متن نامه بر اساس موارد رفع نقص در ابلاغیه و وارد نمودن شماره ابلاغیه در فیلد مربوطه——-»ادامه ثبت

 بازبینی و تایید اطلاعات——-»دریافت شماره مکانیزه.

جهت پیگیری پرونده وکسب آگاهی از پروسه ی به انجام رساندن کار اظهارنامه ثبت اختراع احتیاجی به مراجعه حضوری میباشد ؟

متقاضیان قادرند با ورود به سامانه ثبت اختراع و دیدن چکیده ی پرونده، از اوضاع پرونده خود اطلاع حاصل نمایند نیازی به مراجعه ی حضوریشان نیست.درحالت نیاز مراتب از راه اس ام اس یا ابلاغیه اطلاع رسانی میگردد


چه اقداماتی جهت دریافت و اخذ گواهی نامه ثبت اختراع نیاز است؟

بعد از اینکه آگهی ثبت اختراع در روزنامه رسمی کشور چاپ ومنتشر شد متقاضیان می بایست با روزنامه رسمی که آگهی در آن به چاپ رسیده است وبعد از امضاءدفاتر ثبتی جهت اخذ ورقه ثبت اختراع عمل نمایند.

در شرایطی که متقاضی و مالکین ثبت اختراع بیش از یک نفر باشند ،بایستی همگی جهت  امضا دفاتر در اداره مالکیت صنعتی حضور به عمل برسانند.درغیر اینصورت باید به یک نفر وکالت محضری دهند که در آن به دریافت گواهی نامه ثبت اختراع متقاضیان اشاره شده باشد

روش پرداخت اقساط ثبت اختراع از سایت چطور است؟

مراجعه حضوری برای  به روز رسانی پرونده در زمینه ی اقساط پرداخت شده و همینطور اخذ شماره اظهارنامه و رمز اینترنتی

2.ورود به سایت و انتخاب گزینه ثبت اختراع انواع درخواست

3.تکمیل متن درخواست نامه ای خطاب به اداره در خصوص پرداخت قسط مورد نظر

4.کلیک بر روی دکمه” ادامه ثبت اختراع

5.بازبینی اطلاعات و تایید اطلاعات

6.پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه

نکته: شایان توجه میباشد که با هر بار پرداخت، امکان پرداخت یک قسط فراهم شده است.

 یکی از مالکین، دانشگاه است، اظهارنامه ثبت اختراع به چه شکلی باید تکمیل بشود؟

با ورود اطلاعات مرتبط به دانشگاه در قسمت مالکین، در قسمت نماینده قانونی، نوع نماینده قانونی را “وکیل رسمی” تعیین میکنیم و مشخصات شخص معرفی شده از جانب دانشگاه را در آن قسمت وارد کرده و در بخش ضمائم معرفی نامه ای از جانب دانشگاه  را به عنوان “وکالتنامه دارای اعتبار برای شخص مورد نظر” پیوست میکنیم. ضمنا در زمینه ی روزنامه تاسیس هم، مجوز تاسیس دانشگاه را الصاق میکنیم.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *