تغییر در حوزه تعریف رشته تاسیسات و تجهیزات

تغییر در حوزه تعریف رشته تاسیسات و تجهیزات یکی دیگر از آیین نامه هایی است که اداره ثبت یکتا برای شما کاربران عزیز اماده کرده است. امروز میخواهیم تغییر در حوزه تعریف رشته تاسیسات و تجهیزات و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013 / ت 23251 ه مورخ 81/12/11 هیات محترم وزیران را بررسی نماییم.

به استناد مواد (17) و (18) آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران، مصوبه شماره 48013/ت 23251 ه مورخ 11/12/81 هیات محترم وزیران، به پیوست اصلاحات بعمل آمده توسط کمیته فنی تشخیص صلاحیت پیمانکاران در یک صفحه برای اجرا ابلاغ می شود.

تغییر در حوزه تعریف رشته تاسیسات و تجهیزات

تغییر در حوزه تعریف رشته تاسیسات و تجهیزات

 • پایه
 • یک
 • دو
 • سه
 • چهار
 • پنج
 • حداکثر مبلغ مناسب و ظرفیت(واحد: میلیون ریال)
 • 40000
  *
  ضریب مربوط به رشته تخصصی
 • 25000
  *
  ضریب مربوط به رشته تخصصی
 • 10000
  *
  ضریب مربوط به رشته تخصصی
 • 5000
  *
  ضریب مربوط به رشته تخصصی
 • 1500
  *
  ضریب مربوط به رشته تخصصی
 • تعداد کار مجاز
 • 3
  *
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • امتیاز مدیران و کارکنان
 • 3000
 • 1800
 • 1200
 • 750
 • 375
 • امتیاز کارهای انجام شده
 • 5000
 • 2500
 • 1000
 • 500
 • امتیاز توان مالی
 • 10000
 • 6000
 • 3500
 • 1600
 • امتیاز صلاحیت
 • 7400
 • 4290
 • 2410
 • 1175
 • 112

توضیح:

 1. برای تشخیص صلاحیت در “پایه یک” و یا ارتقاء از پایه “دوبهیک”، انجام یک کاردر رشـته مـورد درخواسـت و معـادل مبلـغ حـداقل یـک سـوم (1/3). ظرفیت پایه دو همان رشته وبرای تشخیص صلاحیت در “پایه دو” و یا ارتقاء از پایه “سهبهدو”، انجام یک کاردر رشته مورد درخواست و معادل مبلـغ حـداقل یک دوم (1/2) ظرفیت پایه سه همان رشته، الزامی است.
 2. در اولین درخواست تشخیص صلاحیت شرکتها، درپایه پنج، دارا بودن حداقل سه سال سابقه مفید(مستند به اسناد بیمه) در رشته مورددرخواست، برای یک نفر از اعضاء هیات مدیره امتیازآور شرکت،الزامی است.
 3. بمنظور تشخیص صلاحیت در چند رشته، شرکت متقاضی میبایست از نظر توان مالی و اعتباری، امتیازلازمه جهـت هـر رشـته و پایـه را بطـور مجـزا تـامین نماید.
 4. برای تشخیص صلاحیت شرکتهای نوع اول در پایه های سه و چهار و پنج (موضوع بند الف ماده 5 و ماده (21 لازم اسـت بـا توجـه بـه آخـرین محـل ثبتـی شرکت متقاضی، از طریق سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مربوطه اقدام گردد.

* برای پایه((1 رشتههای “آب” و “راه و ترابری” و “نیرو” تعداد چهار (4) کار مجاز در نظر گرفته میشود.

ضریب حداکثر مبلغ مناسب و ظرفیت در هررشته

 • ساختمان: 7
 • آب: 9
 • راه و ترابری: 10
 • صنعت و معدن: 10
 • نیرو: 7
 • تاسیسات و تجهیزات: 7
 • کاوش های زمینی: 4
 • ارتباطات: 5
 • کشاورزی: 3
 • مرمت اثار باستانی: 3

2) عبارت “ایستگاههای پمپاژ” به حوزه تعریف رشته تاسیسات و تجهیزات، موضوع بند ج ماده(6) اضافه گردید.

3) رشته تحصیلی “مهندسی عمران آب” بعنوان زمینه(*)برای رشته پیمانکاری “ساختمان”، موضوع جدول پیوست(2) منظور میگردد.

4) عبارت “ایستگاههای پمپاژ” به حوزه تعریف رشته تاسیسات و تجهیزات، موضوع بند ج ماده(6) اضافه گردید.