اخذ کارت بازرگانی

اخذ کارت بازرگانی

اخذ کارت بازرگانی

کارت بازرگانی در حقیقت مجوزی می باشد که به مالک آن ( اعم از شخص حقیقی و حقوقی ) این امکان را می دهد که به امر صادرات و واردات و تجارت خارجی بپردازد.  مقاضی کارت می تواند پس از گذراندن دوره های آموزشی به اخذ کارت نائل آید. با استناد به مقررات کنونی مدت اعتبار این کارت از تاریخ صدور یکسال می باشد و تمدید آن با ارائه مدارک ممکن است. مرجع صادر کننده کارت بازرگانی اتاق بازرگانی وابسته به وزارت صنایع و معادن می باشد. باید بدانید که کارت بازرگانی موارد استفاده دیگری نیز دارد به عنوان مثال ثبت علامت تجاری به شکل لاتین  مستلزم داشتن کارت بازرگانی می باشد.

توضیح در خصوص کارت بازرگانی

مقدمات صادر شدن و اخذ كارت بازرگانی در اداره ثبت شركتها و مالیكت صنعتی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران انجام میپذیرد. در ابتدا مراحل و مداركی که به آنها نیاز است در اداره ثبت شركتها قید و در مرحله دوم مراحل و مدارك مورد نیاز در اتاق بازرگانی تشریح میشود.

مدارک لازم جهت صدور کارت بازگانی

سه نسخه اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی ، جهت اخذ کارت بازرگانی.

پلمپ دفاتر تجارتی اعم از دفاتر روزنامه و کل در سال جاری و ارائه گواهی پلمپ دفاتر تجارتی ، جهت اخذ کارت بازرگانی.

یك برگ فتوكپی شناسنامه در حالتی که شخص متقاضی شخصیتی حقیقی باشد جهت اخذ کارت بازرگانی.

کپی آگهی تاسیس شركت و آخرین تغییرات آن اگر كه متقاضی شخص حقوقی باشد ، برای دریافت کارت بازرگانی.

رسید پرداختی هزینه ی ثبت نام در دفاتر بازرگانی، برای دریافت کارت بازرگانی

عنایت بفرمایید که اگر امور به واسطه ی وكیل رسمی شركت یا شخص انجام می شود اصل یا فتوكپی برابر اصل سند رسمی وكالت ، جهت اخذ کارت بازرگانی ارائه گردد.

شرایط اخذ کارت بازرگانی

کارت بازرگانی در حقیقت مجوز انجام امور صادرات و یا واردات است که از طرف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن برای متقاضیان حقیقی و حقوقی صادر می شود.

الف ) شرایط لازم جهت اخذ کارت بازرگانی حقیقی :

۱.  داشتن حداقل ۲۳ سال تمام.

۲.  داشتن یک دفتر کار که بصورت ملکی متعلق به متقاضی باشد یا دارای اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه بنگاهی با کد رهگیری باشد.

۳.  داشتن کارت پایان خدمت.

۴.  داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم.

۵.  داشتن حساب جاری بانکی

ب‌) شرایط لازم جهت اخذ کارت بازرگانی حقوقی :

۱.  داشتن کلیه شروط بالا برای مدیر عامل.

۲.  داشتن شرکت ثبت شده که در موضوع آن به صادرات و واردات اشاره شده و سرمایه اولیه آن شرکت حداقل 5/500/000 ریال باشد.

۳.  داشتن اجاره نامه به نام شرکت بطوری که حتماً‌ در متن اجاره نامه قید شده باشد. محل اجاره جهت دفتر کار شرکت می باشد.

۴.  داشتن حساب جاری بانکی.

۵.  داشتن پرونده مالیاتی و کد اقتصادی بنام شرکت.

 • مدارک لازم جهت اشخاص حقیقی و حقوقی:

  ۱کپی شناسنامه – کارت ملی- کارت پایان خدمت متقاضی.

  ۲۳ قطعه عکس ۴*۶.

  ۳اجاره نامه یا سند ملکی.

  ۴گواهی عدم سوء پیشینه

  مدارک لازم جهت اخذ کارت بازرگانی حقوقی :

  ۱یک نسخه کپی از کلیه مدارک شرکت شامل : اساسنامه – اظهارنامه – آگهی روزنامه – آگهی تغییرات.

  ۲یک نسخه کپی شناسنامه – کارت ملی – کپی کارت پایان خدمت مدیر عامل.

  ۳کپی اجاره نامه بنام شرکت.

  ۴۳ قطعه عکس ۴*۶ مدیر عامل.

  ۵گواهی عدم سو پیشینه مدیر عامل.

  مدت زمان اخذ کارت بازرگانی :

  مدت زمان دریافت کارت بازرگانی حقیقی یا حقوقی کلاً‌ ۱ ماه می باشد.

مراحل دریافت کارت بازرگانی

سه نسخه اظهارنامه ثبت نام در دفاتر تجاری را از گستره ی فروش اوراق بهادار استقرار یافته در اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی خریداری کرده و براساس فرم پیوست شده آن را کامل کرده و به امضا برسانید.

اشخاص حقیقی یا حقوقی كه بازرگان می باشند باید دفاتر قانونی متعلق به خودشان را دارا باشند. دفاتر قانونی براساس قانون تجارت شامل ” دفتر روزنامه ، دفتر كل ، دفتر دارایی و دفتر كپیه “می باشد. با وجود دستگاههای فتوكپی ، فاكس و مانند اینها دفتر كپیه ضرورت دیروز خود را از دست داده است. دفاتر در مرجع ثبت شركت ها پلمپ می شوند و بازرگانان  مطابق مقررات صورت حسابهای خود را قید مینمایند. این دفاتر زمانی سندیت می یابند  كه در اداره ثبت شركتها  ثبت و پلمپ اخذ گردد.

جهت اخذ کارت بازرگانی شخصیت های  حقوقی و حقیقی باید دفاتر قانونی  خاصه روزنامه وکل را دارا باشند. در نتیجه با عنایت  به تعداد معاملات خود نسبت به دریافت دفتر با تعداد صفحات مشخص وبنا به نیازشان  ٥٠ برگی ، ١٠٠ برگی٢٠٠برگی  و یا بالاتر تهیه و در قسمت پلمپ دفاتر ثبت شركتها اقدام ویك برگ گواهیپلمپ دفاتر تجارتی از واحد فروش اوراق بهادار تهیه و بعد از پلمپ دفاتر جهت تدوین وکامل نمودن آن تلاشهای مورد نیاز را مبذول دارید.

اگر متقاضی اخذ کارت بازرگانی شخصیتی حقیقی باشد ، ارائه یك برگ فتوكپی صفحه اول شناسنامه ضرورت دارد.

چنانچه متقاضی اخذ کارت بازرگانی شخصیتی حقوقی باشد ارائه روزنامه رسمی تاسیس شركت به انضمام آخرین تغییرات در شركت ضرورت دارد.

اگر کارهای اخذ کارت بازرگانی بواسطه ی وكیل انجام بشود ارائه وكالت نامه رسمی نیز الزام قانونی دارد.

بعد از فراهم آوردن مدارك فوق الذکربه واحد ثبت نام دفاتر بازرگانی رفته ومتصدی مربوطه نسبت به ثبت اظهارنامه ها در دفتر ثبت نام تجارتی اقدام و شماره دفتر را در اظهارنامه قید و نسبت به امضا و مهر نمودن اظهارنامه ها اقدام می نماید بعد از آن یک نسخه از اظهارنامه را جهت بایگانی در پیشینه ضبط و دیگر نسخ را به متقاضی تحویل بدهد .

در این مرحله دیگر انجام كار در اداره ثبت شركتها تمام میشود و باید با در دست داشتن مدارك به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مراجعه گردد.

ابطال كارت بازرگانی

متقاضی ابطال كارت بازرگانی با در دست داشتن اصل كارت بازرگانی و یك برگ تقاضای ابطال به واحد ثبت نام در دفتر بازرگانی مراجعه و مدارك مزبور ارائه شود و مسئول مربوطه نسبت به ثبت تقاضانامه و درج شماره در روی آن مراتب را در دفتر ثبت می نماید پس از ثبت به اتاق بازرگانی مراجعه و مدارك مذكور در صفحات بعدی تهیه و تحویل گردد.

مدارك مورد نياز جهت ابطال كارت بازرگاني  ويژه اشخاص حقوقی

 • تقاضانامه ی شركت در ٢ نسخه
 • گواهی تسویه حساب دارایی آخرین سال مالیاتی اعم از اصل و كپی آن
 • اظهارنامه ابطالی ثبت دفاتر تجارتی در ٢ نسخه اصل

صورتجلسه مجمع عمومی جهت شركتهای سهامی عام ، خاص ، تعاونی ها و صورتجلسه هیات مدیره برای سایر شركتها مبتنی برتصویر روزنامه رسمی مبنی بر اعلام انحلال شركت

اصل كارت بازرگانی و كپی صفحات اول و دوم

تذكر : کلیه ی شخصیتها  اعم از حقیقی و حقوقی جهت  باطل کردن كارت خود قادرند در تهران درخواست خود را به اتاق بازرگانی و در شهرستانها به نمایندگی اتاق بازرگانی و یا به ادارات كل بازرگانی استانها تحویل بدهند  یا می توانند مستقیما به وزارت بازرگانی مراجعه كنند در هر حال ابطال با موافقت و ابلاغ وزارت بازرگانی در اداره مركزی كارت بازرگانی صورت خواهد گرفت.

تذكر: كلیه شرایط فوق برای اشخاص خارجی نیز قابل اعمال و تسری است.

متقاضی ابطال كارت بازرگانی با در دست داشتن اصل كارت بازرگانی و یك برگ تقاضای ابطال به واحد ثبت نام در دفتر بازرگانی مراجعه ومدارك مزبور ارائه شود و مسئول مربوطه نسبت به ثبت تقاضانامه و درج شماره در روی آن مراتب را در دفتر ثبت می نماید پس از ثبت به اتاق بازرگانی مراجعه و مدارك مذكور در صفحات بعدی تهیه و تحویل گردد.

مدارك مورد نياز جهت ابطال كارت بازرگاني  ويژه اشخاص حقوقی

 • تقاضانامه ی  شركت در ٢ نسخه
 • گواهی تسویه حساب دارایی آخرین سال مالیاتی اعم از اصل و كپی آن
 • اظهارنامه ابطالی ثبت دفاتر تجارتی در  ٢ نسخه اصل

صورتجلسه مجمع عمومی جهت شركتهای سهامی عام ، خاص ، تعاونی ها و صورتجلسه هیات مدیره برای سایر شركتها مبتنی بر تصویر روزنامه رسمی مبنی بر اعلام انحلال شركت

یادآوری : اگر كارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی سرقت بشود ارائه درخواست شخص واعلام مفقودی در روزنامه كثیرالانتشار و گواهی از اداره آگاهی و مثل آن كافی می باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *