آموزش رتبه بندی

آموزش رتبه بندی

آموزش رتبه بندی

1. با توجه به اينكه آيين نامه مصوب هيأت وزيران به شماره 16169/ت39271 اشخاص حقوقي را موظف به دريافت شناسه ملي اشخاص حقوقي نموده است ،بنابراين تمامي اشخاص حقوقي متقاضي دريافت گواهينامه صلاحيت پيمانكاري م يبايست داراي شناسه ملي مذكور باشند.

2. چنانچه در فرآيند تشخيص صلاحيت يك شركت پيمانكار مشخص شود كه يكي از سهامداران حقيقي و يا حقوقي آن شركت “كه داراي 33 % سهام و يا بيشتر از 33 % سهام مي باشد “، در شركت ديگري (مشاور و يا پيمانكار) نيز داراي همين وضعيت باشد و يا اينكه داراي مدير عامل و اعضاي هيأت مديره
مشترك با آن شركت (مشاور و پيمانكار) باشد ، بايد در گواهينامه صلاحيت آن شركت بگونه اي”دقيق و مشخص” جمله زير قيد شود.
” اين شركت با شركت……………….هيات مديره و يا سهامدار مشترك دارد .

3. اگر موسسه يا شركتي (باستثناي دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي ) در شركت در حال تشخيص صلاحيت سهام ممتاز دارد بايد در گواهينامه صادره جمله زير درج گردد:
“موسسه/شركت ………در اين شركت سهام ممتاز دارد”

4. بمنظور تعيين نوع شركت پيمانكاري ، بايد حداقل 51 درصد سهام آن شركت با نام بوده و مشخصات سهامداران ارائه شود.

5. هنگام تكميل بخش سهامداري در سيستم ساجات ، ضروري است كليه سهامداران حقوقي (اعم از خصوصي و غير خصوصي) معرفي گردند : سهامداران حقوقي غيرخصوصي از طريق ليستي كه در ساجات پيش بيني شده است قابل انتخاب و معرفي هستند. كليه سهامداران حقوقي خصوصي ملزم به ثبت نام در ساجات ميباشند تا قابل شناسائي بوده و امكان معرفي آنان بعنوان سهامدار حقوقي براي متقاضي فراهم گردد.

6. سهامداران حقوقي خصوصي با شرايط زير علاوه بر ثبت نام ملزم هستند كه پرونده الكترونيكي سهامداري را نيز تكميل نمايند :
سهامداران حقوقي خصوصي كه در هيات مديره نماينده دارند.
سهامداران حقوقي خصوصي كه ده درصد يا بيشتر سهام دارند.
چنانچه مجموع سهامداران حقوقي بيش از 50 درصد باشند، ورود اطلاعات سهامداران حقوقي (حتي سهامداراني با سهام كمتر از 10 درصد) تا تعيين نوع مالكيت شركت (تعيين تكليف بيش از 50 درصد سهام) الزامي است.

تبصره: در مورد سهامداران حقوقي خارجي همانند سهامداران زير ده درصد ثبت نام در ساجات كفايت ميكند.
تبصره: در مورد شركتهايي كه تعداد سهامداران حقيقي جزء (سهامداران زير 5 درصد سهم) آنها زياد باشد. درج كليه سهامداران جزء ضرورت ندارد. يك نفر از سهامداران بعنوان نماينده ساير سهامداران جزء با درج تجميع سهام آنها در سيستم ثبت شود و مستندات ليست سهامداران جزء در پيوست الصاق گردد.

7. در مراحل آموزش رتبه بندی باید دانست که شركتي قدیمی محسوب ميشود كه قبل از سال 1382 (بر اساس آيين نامه قبلي) گواهينامه گرفته و در سال 1381 آن گواهينامه (در ليست استاني و يا ملي) معتبر بوده و تا آخر سال 1383 تجديد گواهينامه (تطبيق با ايين نامه سال 1381 ) نموده باشد. اعضاي هيات مديره كه مي خواهند فوق ديپلم ، ديپلم و زيرديپلم باشند بايد بطور مستمر از سال 1381 تاكنون در هيات مديره حضور داشته باشند.

تبصره: در موارد خاص بر اساس درخواست استان و ارسال مستندات (ارائه شده در دوره هاي قبلي) ، موضوع در كميته وحدت رويه مطرح و تصميم گيري مي شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *